De oogst der mensenzielen

Het menselijk drama
Elke heengegane ziel zal in het hiernamaals zijn wachters ontmoeten die hem of haar de toegang zullen beletten om de zeven hemelpoorten te passeren.

De zeven gemeenten in het Boek Openbaringen zijn de zeven chakra’s in de mens, die in verbinding staan met de zeven hemelsferen binnen de matrix, het scheppingsgebied van de demiurg, die in het oud Grieks “Wereldbouwer” betekent.
Voor elke hemelpoort of “gemeente” staat de engel of wachter, die de heengegane ziel onderzoekt of er iets aan die ziel kleeft, die “van hen” is.

Allen, die slechts met de oren van het lichaam hebben geluisterd en niet met de oren van de geest worden onherroepelijk aan de Archonten overgeleverd.
Velen zoeken de waarheid wel, maar waren niet in staat om die te vinden, omdat het oude zuurdeeg van de hedendaagse Farizeeërs hen in de greep hield.

“U hebt geen enkele reden om zo zelfvoldaan te zijn. Weet u niet dat al een beetje zuurdeeg het hele deeg zuur maakt? Doe het oude zuurdeeg weg en wees als nieuw deeg” schreef de apostel Paulus aan de Korinthiërs.

Eerder schreef ik dat het misleide christendom van nu onder het zeggenschap valt van de Archonten, de boze geesten in de atmosfeer.

Wanneer Jezus zegt, dat niemand twee heren kan dienen, dan wil dit zeggen dat ieder, die onder de wet van de demiurg staat, de Waarheid niet zal kennen.
De bevlekking door de wet – het oude zuurdeeg – legt een sluier over de ogen en oren van zijn hart.

In vorige artikelen vermeldde ik al dat de demiurg de mensen maant: “Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag”.

De hartstocht, die voor de mensen een genot is, houdt hun zielen in zijn macht. En zo worden allen, die op deze manier verwekt zijn op hun beurt gevangen gehouden door de wet van de demiurg om zich voort te planten te vervullen.

De kinderen van de Vader “zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God”.
Bewustzijn wordt geboren door het geloof. Ogen om te zien en oren om te horen gebeurt met het bewustZijn.

Dwazen denken dat zij slechts met woorden hoeven te belijden dat zij christenen zijn terwijl zij zich in hun onwetendheid aan de klauwen van allerlei christelijke gezagsdragers overgeven.
Het drama van elk mens als individu is mogelijk het best voor te stellen met behulp van onderstaande schematische tekening.

De opening der zegels nader uitgelegd

“In het begin schiep God de hemel en de aarde”. De afbeelding van het vorige artikel staat hier gedeeltelijk weergegeven. De mens beweegt zich met zijn menselijke natuur binnen de gevangenschap van de matrix.

De mens is uit de aarde aards; hij is geformeerd of geschapen door JHWH, de oudtestamentische god van de kerken. Door de moslims wordt hij Allah genoemd.

De Alleen goede God is de Vader van Jezus Christus en van alle weder geboren christenen.

Hel en hemelsferen zijn maaksels van dezelfde god, de Hoofdarchont van de matrix.

Het scheppingsverhaal in het Boek Genesis vermeldt dat, vanwege de zondeval, de mens niet meer in staat was om naar huis terug te keren; de Wet van Karma en Reïncarnatie trok de onverloste ziel telkens weer naar de aarde terug waar het incarneerde in een daartoe gereedgemaakt voertuig: het menselijke lichaam waarin hij geboren wordt.

De aan het Rad van geboorte en dood gekluisterde ziel ondergaat een voortdurend terugkerend louteringsproces in zijn menselijke ontwikkeling, waar in vorige artikelen meermaals over geschreven staat.

De op aarde geboren, gereinigde ziel komt letterlijk in “gewetensnood” zodra hij, na zijn zoveelste louteringsgang door de sferen, al schreeuwend “met vreugde ontvangen wordt” door zijn in onwetendheid verkerende ouders onder het regime van de demiurg.

Jezus Christus maakte met Zijn evangelie van het Koninkrijk de oer-herinnering in Zijn toehoorders wakker, dat niet hun schepper, maar Zijn hemelse Vader de enige, ware God is.
Jezus Christus is de enige en eerste geweest, die de mens naar hun ware Thuis kon leiden, doordat Hijzelf als mens van vlees en bloed de weg naar Huis is voorgegaan.

Het Bruidsvertrek, waar de Bruidegom (Christus) Zijn Bruid zal ontmoeten bevindt zich in het Paradijs. Daar wordt de Thuiskomst gevierd van alle mensenzielen, die na Hem gekomen zijn. Zij zijn degenen, die de ware Jezus Christus hebben ontdekt en nu zelf tot Christus geworden zijn.

“Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk”.

Hij is onze Hogepriester, die de zeven machten overwonnen heeft en nu “gezeten is aan de rechterhand Gods”.

“Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden”.
Nu hebben wij de mogelijkheid om onze Thuiskomst te vieren door in onszelf de archonten, de wachters, te overwinnen en de hemelen door te gaan zoals Hij dit als eerste heeft gedaan.

De demiurg heeft de macht over de dood en het dodenrijk, de matrix. Over hem staat geschreven: “De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood” en zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt.

Alleen zij, die in de Christusgeest de wachters of engelen van de zeven hemelen hebben overwonnen, zijn in staat om hun werkelijke Zelf te ontmoeten. De engelen die de chakrapoort verzegelen zijn de Archonten, die de mens beletten om zijn Thuiskomst – het Paradijs – te vieren.

De gelijkenissen van Jezus in openbaarheid gebracht
Toen Zijn discipelen verkondigden dat Jezus de Verlosser was van de mens – dus niet van de mensheid – werd het mogelijk om die kristalheldere boodschap zonder verontreiniging en verbastering te lezen en te begrijpen.

Voor lafhartigen, ongelovigen, godloochenaars en alle leugenaars, de zgn. naamchristenen, blijven de gelijkenissen verzegeld; zij ondergaan niet alleen de lichamelijke dood, een lot die alle mensen ondergaan, maar ook de tweede dood: de Geest is in hen uitgedoofd.

“Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood”.

Vrijwel alle gelijkenissen vertellen over het Koninkrijk van Licht, dat in de mens als een schat diep verborgen ligt. Het ontdekken en opgraven van deze schat is de levensopdracht van de mens om tot Mens veranderd te worden.
Wie het Woord van het Koninkrijk hoort, maar het niet verstaat, blijft onveranderd mens, legt de gelijkenis van de graankorrel ons uit.

Lezen wij bijv. over de archont, die de onderste chakrapoort bewaakt – de engel der gemeente te Efeze – dan betreft het de mens, die weliswaar onderkent dat er van alles mis is met/in de christelijke gemeenschap of kerk waartoe hij behoort, maar desondanks toch gemakshalve lid blijft van die gemeenschap of kerk.

Wie echter het zuurdeeg van de verkeerde god niet uit zijn lichaam verwijdert zal de wachter voor de hemelpoort niet kunnen passeren of te wel: hij zal de engel der gemeente te Efeze niet kunnen overwinnen.

Er kleeft dan “iets van hen – de archonten – aan deze ziel”, zoals bovenstaand geschreven is.

Men verzaakt de eerste liefde tot Christus, die gezegd heeft: “Wie vader, moeder of familie liefheeft boven Mij, kan Mijn discipel niet zijn”. Men blijft uit angst en is liever laf van hart vanwege hun smaad dan gehoor te geven aan de innerlijke roep van het Koninkrijk.

De oogst der mensenzielen
“Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker”. We lezen verder dat ook de boze zijn zaad uitzaait.

Zoals de Hemelse Vader Zich kenbaar maakt door Zijn Zoon, Jezus Christus, zo maakt de demiurg zich bekend door de boze macht, de duivel.

De kinderen van de boze – het onkruid – en de kinderen van het goede zaad – het koren – groeien tezamen op tot de oogsttijd aanbreekt. De akker is de wereld en de kinderen van het Koninkrijk zijn het goede zaad. “En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur”.

De maaiers zijn de engelen, zoals in vorige artikelen al besproken is. “De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars”.

De kinderen van het Koninkrijk buiten geworpen
Het zal steeds meer mensen opgevallen zijn, dat de wereld opgehitst wordt door allerlei machten, die er op uit zijn om het blanke ras met haar beschaving en godsdienst – het christendom – uit te roeien.

Deze machten staan onder leiding van de god van de christelijke kerken en geloofsgemeenschappen; hij is dezelfde islamitische god, Allah, van de moslims. De demiurg is de Hoofdarchont, vertegenwoordigd door de planeet Saturnus, die zetelt in het Kruinchakra.
Wie hem overwint, “zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon”.

De allermeeste christenen hebben zich generaties lang laten misleiden en hebben vanwege hun onwetendheid hun leven aan de verkeerde god gewijd. Zij, noch hun geestelijke leiders, hebben de engel der gemeente te Laodicea – het kruinchakra – ontdekt, laat staan overwonnen.

Zij allen worden daarom uit Zijn mond gespuwd en door de leider der Kerk, de Paus, bijeen geveegd tot één Wereldgodsdienst onder de naam oecumene.

Zij worden door de overheid – het beest – verplicht gesteld om zich te presenteren als een kerk – de valse profeet – om mee te werken en om voor subsidie in aanmerking te komen, zodat zij alle ingepast kunnen worden in het pauselijke plan.

De kinderen van het Koninkrijk zijn zij, die het goede zaad in zich dragen, maar velen van hen hebben dit vermogen onbenut gelaten, zoals in een vorig artikel is besproken over de gelijkenis van de talenten.

Archonten bestrijden het innerlijk van de mens door de pre herinnering van hun ware Thuis en het oer Weten dat zij Iets in zich dragen, dat groter is dan hun schepper, toe te dekken met een deken van het vergeten en de onwetendheid.

Kwalijke gevolgen in de wereld
De wereld zoals wij die waarnemen weerspiegelt het collectieve bewustzijn van de mensheid. Het laat een mensheid zien, die alle zingeving van het leven nagenoeg is kwijtgeraakt.
Het christendom, dat een leidende rol van beschaving in de wereld had moeten spelen is door de Hoofdarchont en trawanten, die zij “hun God” noemen, verworden tot een krachteloze samenraapsel van “christelijke” geloofsgemeenschappen dat onder leiding van de valse profeet bijeengevoegd gaat worden onder één noemer, waarin alle wereldgodsdiensten vertegenwoordigd zijn.

De Nieuwe Wereldorde (NWO) waar op deze site meermaals aangekondigd is, is het product van de demiurg als na-aper van het Duizendjarig Vrederijk, dat Jezus Christus met Zijn heiligen op deze aarde zal stichten.

De handlangers van de Hoofdarchont zijn een, naar verhouding, kleine groep mensen die grotendeels bestaat uit psychopathische pedofielen en die zich verenigd hebben in een organisatie onder verschillende namen, als Illuminati, machtselite, Cabal, enz.

Deze misdaadorganisatie werkt wereldwijd, door middel van wereldleiders en regeringen, hun agenda uit van één Wereldmaatschappij met Jeruzalem als onverdeelde hoofdstad onder leiding van de Antichrist, ook wel de mens der wetteloosheid genoemd.

De werkingen, die vooraf gaan aan zijn volledige openbaring, zijn voor steeds meer mensen duidelijk te herkennen.

Het antisemitisme neemt zienderogen toe: het volk Israël, die vnl. in het blanke ras vertegenwoordigd is, moet uitgeroeid en vervangen worden door volkeren met een barbaarse cultuur. Zij en de Joden krijgen de schuld van alles wat maar fout is in de wereld.

Lees over de engel der gemeente in Smyrna, die de mensheid ophitst tegen de Joden, de engel in Pergamum en Tyatira, die satanische kinderoffers brengt, de engel der gemeente in Sardes over naamchristenen, en ga zo maar door.

De vraag is nu: hoe kan iemand, die de demiurg als zijn enige god erkent ooit tot overwinning komen over een vijand, die hij niet eens in zichzelf herkent??

“Want aan een ieder, die het talent heeft, aan hem zal gegeven worden.” Laten wij dit vermogen om de Waarachtige te kennen, dat wij kosteloos hebben ontvangen, ook kosteloos doorgeven, zodat wij steeds overvloediger hebben om door te geven . . .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *