Wie behouden worden.

Inleiding
Er is een gezegde: ‘Wie zich het verleden niet herinnert, is gedoemd het opnieuw te beleven’. De geschiedenis van het volk Israël is opgetekend tot lering voor ons, afstammelingen van het volk Israël, om hun halsstarrigheid niet tot voorbeeld te nemen.
Door onszelf aan hen te spiegelen hoe wij juist niet zullen handelen, zoals zij deden, als het uur van verzoekingen en beproevingen zich bij ons aandient in onze persoonlijke omstandigheden.

“Want ook ons is het evangelie verkondigd evenals hun, maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen, die het hoorden”.

Het betekent op individueel vlak, dat wie niet leert van zijn (m.n. fouten in het) verleden is genoodzaakt om deze opnieuw te ondergaan. Ieder mens zal zich min of meer in zijn onderbewustzijn af gaan of moeten vragen: door welke god word ik geleid? Verderop leg ik uit waarom.

Ongehoorzaamheid van de engelen
“Ik wil u eraan herinneren – ook al weet u dit alles wel – dat de Heer zijn volk weliswaar voor eens en altijd uit Egypte heeft bevrijd, maar later allen die die niet tot geloof gekomen waren gedood heeft. Denk ook aan de engelen die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten”.

Er zijn in de ontstaansgeschiedenis van de mens engelen geweest, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning (de hemelen) verlieten. Zij worden “tot het oordeel van de grote dag met eeuwige, onverbreekbare boeien in de donkerheid van de onderwereld gevangen gehouden! Immers, God heeft zelfs engelen die gezondigd hadden niet gespaard maar hen in de afgrond geworpen. Daar, in de diepste krochten der duisternis, blijven ze opgesloten om hun vonnis af te wachten”.
De hardnekkigheid van de gevallen engelen zit de mens van nature als een smeersel in het bloed gekleefd; dit heb ik in vorige hoofdstukken al uitgelegd.

De mens in zijn wereld
De Bijbel spreekt van de mens als tweevoudig wezen in zijn beide werelden.

“Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. En de verzoeker kwam en zei tot Hem: ‘Als u de Zoon van God bent, zeg dan, dat deze stenen broden worden.’ Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God uitgaat.”

Wij weten inmiddels dat de toenmalige wereld door de zondvloed verging nadat de Mens van Oorsprong van ‘de boom der kennis van goed en kwaad gegeten had’.
Zijn goddelijke aard werd toegedekt door een kleed van onwetendheid naarmate zijn zintuiglijke ogen zich openden voor de (materie)wereld van de goden, de demiurg.

En van zijn hoge staat uit het verleden is nog slechts een restje overgebleven. Op dit restje, de geestvonk, doelt Jezus met de mens die leeft van “ieder woord dat uit de mond van God uitgaat.”

Er is nog een ander mens-eigen ‘wezen’ in hem: de mens van nature, die enkel oog heeft voor de (zichtbare) wereld en deze voor de enige, echte wereld houdt.
De verzoeker, de duivel, verzoekt (confronteert) de Zoon van God met zijn (materie) wereld door Hem te verleiden om ‘de stenen te veranderen in brood’.

Een scheiding van werelden gaat zich voltrekken
Wie de signalen van deze tijd herkent kan niet anders dan concluderen dat wij hard op weg zijn naar een climax van definitieve aard, de Bijbelse Armageddon.

“Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en zijn bladeren uitspruiten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is”.

De scheiding van beide werelden in de mens is volop in uitvoering. Jezus beschrijft deze ontwikkeling als volgt:

“Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, en waarmee allerlei soorten vis werd gevangen. Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis te verzamelen en in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid.

Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen eropuit trekken om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen, en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden”.

“Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar weinig tijd rest; de tijd is kort. Laat daarom ieder die een vrouw heeft zo leven dat het huwelijk hem niet teveel in beslag neemt. Laat ieder die verdriet heeft zo leven dat hij er niet door wordt beheerst; ieder die vreugde voelt dat hij er niet in opgaat, ieder die bezit verwerft alsof het niet zijn eigendom is, ieder die in deze wereld leeft en daarvan gebruik maakt alsof ze voor hem niet meer van belang is.
Want de wereld die wij kennen gaat ten onder; het uiterlijk van deze wereld is bezig te verdwijnen”.

Dwingende ontwikkelingen
Naarmate de dag van de Opname van Zijn Bruid nadert scheiden de hoge vibraties of frequenties van de Geest zich af van de lagere trillingsfrequenties van deze (zichtbare) wereld, het scheppingsdomein van JHWH. Het sleepnet van hoge vibraties (de Heilige Geest) wordt sinds Zijn hemelvaart (Jezus beloofde toen de Trooster, de Geest der Waarheid, te zullen zenden naar de aarde) neergelaten in de (mensen)zee.

Toen het net vol was (bij de voleinding der wereld tijdens de oogsttijd) trok men het op de oever; daarmee wordt de scheiding van de beide vibratie velden bedoeld. Zoals ik eerder schreef bepaalt iemands bewustzijn in/voor welke wereld hij leeft.

Beide, bozen en goeden, groeien tegelijkertijd op; mensen kunnen last ondervinden van elkaars energievelden (=werelden). De aarde is nu nog bezaaid met diverse bewustzijnsvibraties van allerlei aard.

Intussen wordt men met steeds heftiger dwang gedreven: naar boven, de hoge vibraties van de Geest, dan wel naar beneden, de steeds lager wordende vibraties van ‘de boze machten in de lucht’.

Milieu vervuilende maatregelen, zowel op psychisch-, emotioneel- en fysiek gebied, worden via organisaties als NAVO, WHO, Big Pharma en dergelijke, uitgevoerd om de bewustzijnsgraad van de mensheid naar een zeer lage frequentie te trekken, zodat daardoor wezens van lage dimensies aangetrokken worden om de mensen kwaad te berokkenen!

Hebben sommigen van jullie nog steeds niet door dat chemtrails, farmaceutische chemicaliën in voeding en milieu voor de mens, flora en fauna, manipulerende nieuwsmedia, entertainment en muziekevenementen met lage bewustzijnsinhouden enz. enz. in feite misdadige aanslagen zijn tegen de mensheid en waar luide protesten daartegen nauwelijks invloed hebben om deze enigszins af te remmen, laat staan te stoppen?

En dan heb ik de massale immigratie van mensen met barbaarse ideologieën nog niet eens genoemd.

“En de engel zei tot mij, Johannes: ‘Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, houd deze niet geheim, want de tijd is nabij. Wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten; wie onrecht doet, zal nog meer onrecht doen; wie vuil is, zal nog onreiner worden; wie rechtvaardig is, zal nog meer rechtvaardigheid bewijzen; wie heilig is, zal nog meer geheiligd worden”.

Deze ontwikkelingen zijn het gevolg van de scheiding van de beide trillingsvelden, die hun culminatiepunt bereiken tijdens de Wederkomst van Jezus Christus.

Wie behouden worden en wie niet
Wie in Jezus Christus gelooft, zoals in de Schrift geschreven staat, ontdekt welke mogelijkheden voor hem openstaan; dingen, die de mensen die de ware God niet kennen en niet in Hem geloven, voor onmogelijk houden.

“Maar de dag des Heren zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht”.
Je kan dus (nog) kiezen om onder de heerschappij van Jezus te leven of je kan kiezen om onder de heerschappij van de slavernij en het kwade te leven in de matrix.

Hoe goed je alles ook bedoelt, zonder het offer van Jezus als ons Voorbeeld ben je in de matrix, onder de heerschappij van de verkeerde god JHWH. Jezus komt als een dief, maar Hij is geen dief. Hij komt slechts degenen halen die Hem toebehoren.

Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is; om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en door de poorten de stad binnengaan.

Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt”.

“Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont”.

1 reactie


  1. Amen!

    Oh, Vader in de hemel, wees ons genadig en stort op ons De Geest van gehoorzaamheid, en liefde.
    Opdat we het goede steeds mogen doen tot eer van uw Naam.

    Heilig ons!

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *