Cyborg en Bewustzijn

Inleiding
Wereldmachten, die voor de meesten onder de mensen niet zichtbaar zijn, vechten een oorlog uit tegen de mensheid. De wereld en haar mensheid wordt steeds heftiger geteisterd door terrorisme, het toenemend aantal aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, branden en overstromingen, een enorm vluchtelingenprobleem, religieuze conflicten, hongersnoden, epidemieën, enz. Het grootste gevaar is echter het transhumanisme, dat achter de schermen van het wereldtoneel door talloze wetenschappers wordt ontwikkeld.
Slechts weinigen zijn ervan op de hoogte dat binnen de wetenschap en de technologie ontwikkelingen plaatsvinden die ons mens-zijn volledig dreigen te veranderen.

Wat is transhumanisme
Transhumanisme is een ideologie die ervan uitgaat dat de biologische evolutie van de mens versneld en getranscendeerd kan worden door moderne technologie. Bewustzijn en geheugen worden door de transhumanisten gezien als producten van het brein, die gedownload kunnen worden naar een machine (cyborg). Hierdoor ontstaat volgens hen een ‘spirituele machine’ en wordt onsterfelijkheid gerealiseerd. Zo kan de nieuwe, ‘transhumane’ mens als een god heersen over zijn eigen lot.

Cyborg is de toekomst van de mensheid
Erkende wetenschappers, zoals wijlen Stephen Hawking, komen unaniem tot dezelfde conclusie, dat er een gevaar op ons afkomt, een techniek, die wij niet goed gebruiken, die wij niet goed beheren en niet goed mee omgaan.
Met gebruikmaking van onder andere artificiële intelligentie (AI), nanotechnologie, robotica, informatica, genetica, biotechnologie en cognitieve wetenschappen (neuro- en hersenwetenschap) werken wetenschappers samen om de transhumanistische ideologie op korte termijn te realiseren.

Wij zien dat de mensheid wereldwijd wordt klaargemaakt om de transhumanistische ideologie te omarmen. De wereldwijd vertakte machtselite zetten alle middelen in om de mensheid aan de nieuwe ideologie te laten wennen: een gendermaatschappij om de geslachten te neutraliseren; het afschaffen van de grenzen tussen mannen en vrouwen. Onze politici propageren het diversiteitsbeleid om de westerse beschaving weg te wissen – in Engeland werkt men er al zelfs aan om de sharia wetgeving in te voeren –  via Tv-programma’s wordt een pleidooi gehouden voor de afschaffing van de landsgrenzen.

Hollywoodfilms, zoals de Star Trek-series, bereiden de jonge mensen voor op de toekomst van de cyborg; de Sciencefiction-reeks The Terminator is gebaseerd op een cyborg. Kinderen wordt met allerlei games op de PC al vertrouwd gemaakt met de cyborg.

De gevolgen van deze moderne wetenschap
Omdat transhumanistische wetenschappers van mening zijn dat binnenkort zowel het hoofd van een mens getransplanteerd kan worden als de menselijke ziel mogen zij daardoor ongestoord doorgaan om ‘het menselijk ras’ te willen verbeteren, zelf leven te willen scheppen en ‘onsterfelijkheid’ trachten te realiseren.

Het transhumanisme wordt intensief gestimuleerd, gepropageerd en gesteund door de Banken, bekende wetenschappers en filosofen, ook onze regeringsleiders en EU-leiders, gezondheidsinstanties en laboratoria (o.a. genetica en eugenetica), dubieuze stichtingen als die van Bill Gates, Rockefeller en Soros, maar ook door de CIA, NSA, Google, Facebook, internet, farmacie (o.a. IG Farben), Monsanto, robotica- en technologiebedrijven, universiteiten, denktanks, ngo’s en vooral het militair-industriële apparaat om de oorlogsmachine te optimaliseren.
De resultaten van de razendsnelle ontwikkelingen worden slechts op diverse congressen op wereldniveau aan de orde gesteld, doch worden niet aan het grote publiek bekend gemaakt.

Met de technologie om stamcellen te exploiteren, designbaby’s te ontwerpen en via 3D-technologie organen op bestelling te kunnen printen, met de uiterst geavanceerde kennis van elektronica (chips) en het binnenkort kunnen kopiëren, uploaden en downloaden van de inhoud van het brein, is de wetenschap straks in staat superintelligente mensachtige machines, de zogeheten cyborgs, te creëren, die aangesloten zullen kunnen worden op het artificieel wereldbrein van internet. Ontelbare dingen zullen dan kunstmatig met de cyborgs verbonden zijn zodat realiteit en fictie door elkaar heen lopen.

“Onze kinderen zijn de laatste echte generatie mensen op de planeet. We zullen transhumane kinderen hebben –  mens-machines –  die slechts voor een deel menselijk zijn ten gevolge van de synthetische biologie”. Volgens sommige wetenschappers zijn veel mensen die nu op aarde rondlopen in feite al cyborgs; iemand die hulpmiddelen als een pacemaker en een gehoorapparaat heeft, voldoet al aan de voorwaarde van een cyborg.

De cyborg is voor de machtselite in de wereld de ultieme mogelijkheid tot totale controle van de mensheid; het is “de nieuwe mens”, de volmaakte slaaf in de Nieuwe Wereld Orde.

De god van deze wereld
Voordat ik het Bewustzijn hier met jullie ga bespreken lijkt het mij een goed idee om eerst de ontstaansgeschiedenis van de demiurg als wereldbouwer uit de doeken te doen.
Zoals elke vader verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van zijn gezin geldt dit ook voor de wereldbouwer, die verantwoordelijkheid draagt voor zijn schepping.

De Bijbel vertelt in het Boek Genesis over de wordingsgeschiedenis van het universum, het heelal, en de schepping van de aarde met de plaatsing van de mens daarop. De Geschriften, die de ontstaansgeschiedenis van de demiurg als wereldbouwer beschrijven, zijn om “begrijpelijke redenen voor de demiurg” grotendeels vernietigd.

Het Geheime Boek van Johannes vermeldt dat in het verre Oer verleden Wijsheid (Sophia), zonder haar Paargenoot (Liefde) daarin te betrekken, een misgeboorte heeft voortgebracht. Uit angst en schaamte verborg zij dit gedrocht, die zij Jaldabaoth noemde, in een verre “uithoek” van het Universum.
Zo ontstond een universum in het Universum, waar Jaldabaoth, als heer over het al gesteld werd. Jaldabaoth wordt later Samaël genoemd. Hij is de demiurg of wereldbouwer binnen zijn toegemeten universum.

De “fout” van Sophia, om de demiurg voort te brengen, lag al in de Voorzienigheid van God besloten en het gebeurde met Zijn medeweten en instemming. Niets gebeurt immers buiten Zijn Voorkennis om; alles dient een zeker doel, waar ik straks verder op in ga.

Het doel van de wereldbouwer met de mensheid
Zoals ik hierboven al zei, draagt de demiurg verantwoordelijkheid voor hetgeen zich in en met zijn schepping gebeurt.
Op het moment dat de demiurg ontdekte dat in de mens, die hij nota bene geschapen heeft, het Eeuwigheidsbeginsel werd ingeblazen, werd hij ziedend van jaloezie en woede.
Dankzij dit Eeuwigheidsbeginsel – de godsvonk – is de mens nu “groter” dan de demiurg; immers, alles wat tot bestaan is gekomen kent een begin en een eind. Is niet eeuwig.
De demiurg doet er dan ook alles aan om de mens zo snel mogelijk zijn ware afkomst – dat in zijn godsvonk besloten ligt – te doen vergeten.

Het lichaam van de mens, dat als voertuig voor de goddelijke Geest zou dienen, moet zo snel mogelijk worden afgebroken en in onwetendheid gelaten worden.

Zijn bevel: “Jullie mogen geen andere goden dienen dan alleen Mij, want Ik ben jullie enige God en buiten Mij is er geen!” maakt dat de mensen te bang zijn om de demiurg te mishagen als zij zelf op onderzoek uitgaan.
“Jullie zullen Mij liefhebben” is een uiting van de losgeslagen wijsheid, als gevolg van de “fout” van Sophia, die niets met Liefde te maken heeft.
De opdracht aan de mens: “Word talrijk en vermenigvuldigt u. Vervult de aarde!” houdt zijn rijk in stand, want hoe meer mensen de demiurg binnen de matrix gevangen weet te houden, des te meer is hij van zijn bestaansrecht verzekerd.

Aan de aftakeling van de mensheid, om hen d.m.v. chemtrails te verzieken en de gewassen te vergiftigen, is echter een nieuwe, gevaarlijke dimensie toegevoegd: de uitschakeling van zijn vrije wil.

Transhumanisten hebben niet veel op met begrippen als ziel, geest, vrije wil, goddelijke inspiratie. In hun filosofie is niets te lezen over liefde, mededogen, vriendelijkheid, empathie, enz. Het transhumanisme belooft ons een technologisch paradijs, waarin de ‘mens’ –de cyborg – lichamelijke onsterfelijkheid kan bereiken en waar artificiële intelligentie centraal zal staan. Vooraanstaande psychologen, neurofysiologen en hersenonderzoekers beweren al stellig dat vrije wil onnatuurlijk en een illusie is.
“Als de mens steeds meer een machine wordt, dan kan de vrije wil niet meer bestaan” zie Stephen Hawking voor zijn overlijden.

Onder goedkeuring en onder het toeziend oog van de god van deze wereld, glijdt de “nieuwe mens” – de onsterfelijke “spirituele machine”- de nieuwe wereldorde binnen.

De “wereld” van het Bewustzijn
Bewustzijn bevindt zich buiten de matrix, het universum of scheppingsgebied van de demiurg. Hoewel Bewustzijn zich buiten de matrix bevindt doordringt het niettemin de gehele matrix.
Bewustzijn is het Rijk van Licht, Liefde en Leven waar Jezus Christus uit neerdaalde naar de duistere aardse regionen, waar de demiurg de mensheid in onwetendheid gevangen hield. Gevangen in het vergeten en in onwetendheid gelaten van hun goddelijke Afkomst was de, door duisternis gehulde, mens in afwachting op het bevrijdende Licht van Liefde en Leven uit het Universum van de Vader.

De Bijbel zegt, dat de wet – geldend binnen de matrix – slechts een schaduw is der dingen en niet de gestalte van de dingen zelf. De werkelijkheid is van Christus in het goddelijke Rijk van Liefde. Het universum van de demiurg is een illusie, te vergelijken met een, in een nachtmerrie verkerende, droom ten opzichte van de Eeuwigheid van het Universum!

Buiten de matrix wordt er van jou gehouden; je hebt daar niets te vrezen – daar is gewoon geen angst.

Het kwaad in de matrix onder het regime van de demiurg is nodig, want zonder het kwade zou een vrije wil onmogelijk zijn. En zonder een vrije wil zou er ook geen groei mogelijk zijn en dus ook geen kans om te doen wat God van ons vraagt.

Toen Hij op aarde was, zei Jezus tot Zijn Vader: “Zie hier ben Ik, om Uw wil, o God te doen.” Welnu, die mogelijkheid hebben wij, mensen, namelijk ook!

Als de vrije wil een illusie zou zijn, zoals onze wijze psychologen beweren, hoe kunnen wij, mensen, verantwoordelijk gehouden worden voor wat we doen?

Hoe afschuwelijk en krachtig het kwaad voor ons ook moge schijnen in onze wereld, in het grote, uitgestrekte Universum van het Bewustzijn voert Liefde de boventoon. Liefde is niet egoïstisch of jaloers zoals we dat binnen de matrix van de demiurg kennen. Laten wij elkaar door Liefde – met een hoofdletter – dienen.

Omstandigheden kunnen van dien aard zijn, dat zij de innerlijke band van Liefde tijdelijk kunnen verbreken, althans zo voelt het. Onze hersenen sturen slechts het fysieke deel van ons bestaan, terwijl ze de veel grotere kosmische Achtergrond van Licht versluieren en blokkeren. Onze hersenen vallen namelijk binnen het raam van de menselijke schepping door de demiurg.
Onvoorwaardelijke Liefde en acceptatie is een staat van Bewustzijn; een Zeker Weten in de mens en staat los van elke hersencapaciteit.

Zoals hierboven besproken is, hebben de meeste wetenschappers een visie op het menselijk bewustzijn gevormd dat wordt verkregen door digitale informatie; dat zijn dezelfde gegevens als computers gebruiken.
Onze hersenen verwerken de informatie, die via onze zintuigen binnenkomen, tot een waarneembaar beeld. Desondanks zijn die waarnemingen niet de werkelijkheid zelf. In werkelijkheid zijn ze een illusie.

De Oosterse filosofie noemt de dagelijkse werkelijkheid een droom. Tegenwoordig verkeert die droom steeds meer in een nachtmerrie. Onze aardse werkelijkheid, die wij als werkelijk ervaren, is als een boze droom waaruit we dienen te ontwaken zodat we de weg naar Huis kunnen gaan en onze Thuiskomst kunnen vieren terwijl wij hier op aarde nog ons verblijf hebben.

Het tastbare, zichtbare deel van het universum is slechts een stofje in vergelijking met het onzichtbare, onmetelijke Universum waar Jezus en de Vader op onze Thuiskomst wachten. De apostelen zeiden het al, dat het lijden van een ogenblik, de geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid brengt.
Het gehele tastbare universum is letterlijk en figuurlijk ondergedompeld in een zee van Goedheid, Hoop en Liefde.

Wie de mogelijkheid van de vrije wil verliest, verliest het Al; het wegvallen van de Liefde en acceptatie, waar Jezus ons voor waarschuwde. Het proces om hoger of dieper in de werelden van het Bewustzijn door te dringen is immers afhankelijk van de mate waarin iemand zich onthecht heeft van zijn aardse bindingen.

Wij zijn vrij, maar wij worden omringd door een omgeving, die samenspant om ons het gevoel te geven dat wij niet vrij zijn. Net als de dieren, die hebben ook geen vrije wil. De mensen moeten, volgens onze zielzorgers, overtuigd worden dat zij geen vrije wil hebben, zodat zij de demiurg kunnen blijven dienen die hen gevangen kan houden binnen zijn domein, de matrix.

Het gebruiken van onze vrije wil
Voor de mens is vrije wil van wezenlijk belang om te functioneren op aarde. Vrije wil heeft de functie om de hogere rol van onze Afkomst te dienen. Ons leven op aarde is belangrijk om naar het goddelijke te groeien. Goddelijke wezens in ons Bewustzijn maken de echte keuzes. De Bijbel zegt hierover:

“De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren”.
Echte gedachten zijn geen aangelegenheid van de hersenen; echte gedachten zijn buitenlichamelijk en verantwoordelijk voor alle waarachtig zwaarwegende keuzes die wij maken in ons leven. Ons ware, diepste zelf is compleet vrij!

Bewustzijn wordt niet verlamd of bezoedeld door daden uit het verleden en het is ook niet bezig met identiteit of status. Ons ware Zelf begrijpt dat het niet bang hoeft te zijn voor de aardse wereld en daardoor heeft het niet de behoefte om zichzelf groter te maken door roem, rijkdom of overwinning. Het geloof in Jezus maakt deze Waarheid in jou vrij door het jou te laten ontdekken. Dan ben je werkelijk vrij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *