De ondergang van onze beschaving

Aan de beschaving, die vanwege het christendom is geworden tot wat wij heden meemaken, zal een einde komen.

Inleiding.
In alle tijden en eeuwen zijn er mensen geweest, die op zeker moment(en) in hun leven vragen in zich op voelen komen, zoals: “Wie ben ik?”, “Waarom ben ik geboren?” , “Wat doe ik hier?”,  “Waar ga ik heen?” enz.

De beroemde psychiater Carl Gustav Jung onderzocht dit fenomeen en beschreef de mens als een spiritueel wezen. Ook Jezus Christus heeft het over de mens als tweevoudig wezen: de natuurlijke mens, die zich “thuis” voelt op deze aarde enerzijds en de innerlijke mens, die zich zijn gevangenschap bewust is en naar “zijn Thuis” terug verlangt; een soort heimwee gevoel.

Door de Tijdperken en Eeuwen heen hebben zich diverse crises voorgedaan om de mensen bewust te maken wie en wat de mens is en wat het doel is van zijn leven op aarde.
Lees maar eens wat de Joden in een discussie met Jezus tegen Hem zeggen: “Voor een goede daad zullen we u niet stenigen,” antwoordden ze, “maar wel voor godslastering: u bent een mens, maar u beweert dat u God bent!” Jezus zei: “Staat er in uw wet niet geschreven: “Ik heb gezegd: “U bent goden’”?

De mens is een ingekapselde God
De zondeval is in feite een val van het goddelijke Zelf in steeds dichter wordende materie, die de Mens, die Hij eerst was, door de eeuwen heen steeds verder omhulde tot er een ridicuul restje overbleef; de huidige staat van de mens.

De verleidende machten – die zeiden: Laat Ons mensen maken – ,  verblindden de mensen door hen te zegenen met materiële rijkdommen en veel kinderen, mits de mensen zich onderwierpen aan hun wetten, die zij via Mozes doorgaven. De mensen wisten niet beter, zij konden niet beter weten, dan dat zij met de enige god te maken hadden; de demiurg was immers hun schepper!

Het Boek Genesis vertelt hoe deze god, de mens in een diepe slaap deed vallen. Het was de slaap om zijn Bewustzijn, zijn oer-Weten, toe te dekken met het kleed van Vergetelheid. De mensen zijn, op enkele uitzonderingen na, gaandeweg hun ware Aard en hun Afkomst vergeten.

De filosofie, die heden ten dage steeds meer de overhand neemt, is dat de mens zijn eigen God is. Het is de demiurg, de Hoofdarchont, en zijn aartsengelen, ook wel: archonten of demonen genoemd, die de toevloed van materie en geld als zegeningen kwalificeert.

De eerste christengemeenten vormden het Lichaam van Christus
Slechts in de eerste eeuwen konden de eerste Gemeenten, onder het wakend oog van de apostelen, als het Lichaam van Christus functioneren, waarvan Jezus Christus, hun opgestane Heer en Meester, het Hoofd is.

De gegronde vrees dat, spoedig na hun heengaan, roofgierige wolven de Gemeenten binnen zouden sluipen en de kudde niet zullen sparen, is bewaarheid geworden; de Bijbelse historie bevestigt dat de tijden daarna een surrogaat Kerk is gegroeid dat in geen enkel opzicht nog de kenmerken draagt van de oorspronkelijke Gemeente.

Beschouwen wij de vele honderden christelijke kerken en sekten, die als een lappendeken van diverse formaat en kleur, over het land verspreid ligt dan komt dit weinig overtuigend over, wanneer elke sekte van zichzelf beweert dat zij het Lichaam van Christus vertegenwoordigt.

Verschil van Gemeente toen met die van nu
In vroeger tijden, van de verbreiding van het Evangelie door de apostelen, oefenden de gestichte Gemeenten hun zegenrijke invloed, van het afsterven van het ik aan het kruis, het oordeel, de opstanding en verlossing, uit op de omgeving. Zij verspreidden een harmonieuze relatie met de ware God en de natuur. En dit heeft weer zijn gunstige weerslag op de kunst en cultuur van de tijden daarna.

Wat de hedendaagse apostelen en kerkleiders als zegening ervaren is de macht, die zij over hun kudde in “Gods Naam” uitoefenen en het geld uit collectes, contributies, donaties e.d. dat zij ter verbreiding van het evangelie te besteden hebben, en daarbij zichzelf natuurlijk niet vergeten.
De schadelijke invloed van het huidige “christendom” is dat de jeugd geen binding meer heeft met dit soort christelijk beleven en zich steeds meer aangetrokken gaat voelen tot andere godsdiensten, die “onze vaderen niet gekend hebben” of dat ze zich als agnostisch of atheïstisch zijn gaan profileren.

Kenmerken en oorzaken van het verval
De economische – louter economische! – opbloei van het Westen schiep de verwende generatie van na de laatste wereldoorlog; een generatie van roes en doodsdrift.

Onder invloed van humanisme, ontdekkingsreizen, wetenschappelijke ontdekkingen en uitvindingen wordt de aandacht voor de mens als individu groter.
Het nieuwe mensbeeld van het humanisme weet geen raad met het bestaan van het kwaad, het lijden en de zin van het leven. Het Christustusbeginsel in de mens is vrijwel uit het collectieve bewustzijn van de mensen verdwenen.

Het zichtbare verval van de natiën
Sommige leden van christelijke kerken en stromingen nemen met een zekere bezorgdheid de verwereldlijking van hun leiders waar. Het overgrote deel van hen sluit liever de ogen, ontkennen, negeren en kijken weg uit angst voor de werkelijkheid waar zij vrijwel dagelijks mee te maken hebben. Over dit fatale mechanisme, dat mens-eigen is, heb ik hier eerder geschreven.

Wij zien hoe deze mentale instelling van de massa de Europese Unie tot een lichaam zonder ziel, een lijk in ontbinding, heeft gemaakt. Europa islamiseert versneld door grote hoeveelheden immigranten, die onze landen binnenstromen.

De wakkeren onder de autochtone bevolking proberen deze binnenkomers nog zoveel mogelijk tegen te houden, maar binnen de muren is de verrotting van de christelijke beschaving te ver gevorderd om het tij te keren. Men probeert de ondergang met economische en technische middelen enigszins nog wel in toom te houden maar in een lichaam zonder ziel ontbreken de krachten om deze machten te weerstaan.
Onze regeringen verwelkomen en bevoordelen de nieuwkomers en leggen een deken van zwijgen over ons heen om alle barbaarsheid te bedekken. 

Alle culturen, zoals de Japanse, Chinese, Marokkaanse, Indiase, enz. mogen deze behouden.
Maar de blanke, westerse cultuur moet verdwijnen door massale instroom van vreemde, barbaarse culturen; want de Naam van Christus is het geweten van de volkeren. Christenen moeten zo snel mogelijk worden uitgeroeid.
Maar Jezus zegt: “Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *