Onze Schepper is de Wereldbouwer.

Inleiding.
Toen Jezus Christus zo’n 2000 jaren geleden op aarde kwam was de wereld en haar mensheid in diepe duisternis gehuld. Duisternis in de zin van: onwetendheid over de ware God van Licht en Liefde.

Onze Schepper, die door de allermeeste mensen tot vandaag aan de dag bezongen en aanbeden wordt, is de grote Vorst der Duisternis; de wrede en bloeddorstige Alleenheerser, die gehoorzaamheid en dienstbaarheid eist van de mensen, die hij geschapen heeft.

Jezus Christus heeft deze demiurg (= Wereldbouwer) ontwapend door zijn praktijken openlijk te schande te zetten en in openbaarheid te brengen, zoals wij dat in de Profeten en Evangeliën kunnen lezen.

Vrijwel alle ware verkondigers van Licht en Liefde zijn door de handlangers van de demiurg – m.n. door de kerkelijke macht op aarde – op een gewelddadige wijze om het leven gebracht.

De profeet Daniël
Om het kort en leesbaar te houden beperk ik mij tot de hoofdlijnen voor mijn onderwerp uit dit Bijbelboek met de gedachte dat jullie de aangehaalde citaten zelf zouden kunnen opslaan.

Daniël bevond zich onder de Judeeërs, die in ballingschap werden weggevoerd naar Babel, waar Nebukadnezar de koning van was. Nebukadnezar wandelde eens op het koninklijk paleis in Babel en overzag de grootheid van zijn “machtige rijk, dat tot aan de hemel reikte” en zei: “Is Babel niet indrukwekkend, de koningsstad die ik door mijn grote macht heb gebouwd tot eer van mijn majesteit?”
Nauwelijks had hij die woorden uitgesproken of hij veranderde terstond in een dier, dat “u zult leven onder de dieren van het veld en u zult gras eten als de runderen”, totdat hij “erkent dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat en dat hij bepaalt aan wie hij het verleent.”

We herkennen in Nebukadnezar het prototype van de arrogante demiurg, die in zijn blindheid en grootheidswaanzin het bestaan van de eeuwige God ontkent.

De droom van Nebukadnezar
“U, majesteit, hebt een visioen gehad. U zag een groot beeld. Dat beeld was reusachtig en bezat een prachtige glans. Het stond voor u en de aanblik ervan was afschrikwekkend. Het hoofd van het beeld was van zuiver goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer, deels van leem. U zag hoe een steen losraakte, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, hoe de steen tegen de ijzeren en lemen voeten van het beeld sloeg en ze verbrijzelde. Op hetzelfde ogenblik verpulverden het ijzer, leem, brons, zilver en goud. Het werd als kaf op een dorsvloer in de zomer; de wind voerde het mee, totdat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die tegen het beeld was geslagen, werd een hoge berg die de hele aarde bedekte”.

De uitleg van de droom
Het beeld was dat van een mens; reusachtig en het bezat een prachtige glans. En tegelijkertijd was de aanblik ervan afschrikwekkend.

De profeet zet hier de koning van Babel neer als Wereldbouwer, met hemzelf als het gouden hoofd over het menselijke wereldstelsel en de goudstandaard als basis van het financiële geldstelsel. De lichaamsdelen van edelmetaal als zilver, brons, ijzer zijn de opeenvolgende wereldrijken, die na Nebukadnezar opkwamen en “vervangen” werden, zoals de wereldhistorie ons heeft laten zien.

Nu zijn wij met z’n allen in de laatste fase beland van het mensbeeld: “de voeten deels van ijzer, deels van leem”.
De Rechten van de mens, zoals deze in het verleden door de Verenigde Naties is vastgesteld, omschrijft de basisrechten van elk individu. Deze worden overal in de wereld met voeten getreden.

IJzer verbrijzelt en vermorzelt alles, en net als ijzer dat verplettert, zal het al die andere rijken verbrijzelen en verpletteren. U zag dat de voeten en tenen voor een deel uit pottenbakkersleem en voor een deel uit ijzer bestonden; dat betekent dat het koninkrijk verdeeld zal zijn. Het zal iets van de hardheid van ijzer hebben, daarom zag u ijzer voor u, vermengd met kleiachtige leem. Dat de tenen en voeten deels van ijzer en deels van leem waren, betekent dat het koninkrijk voor een deel sterk zal zijn, voor een deel broos. U zag ijzer vermengd met kleiachtige leem; dat betekent dat die delen zich zullen vermengen in het nageslacht, maar ze zullen zich niet verbinden, zoals ijzer zich niet met leem laat verbinden”.

Degenen, die hun ogen niet hebben laten dichtsmeren door de humane misleiding van onze politici, dat het “diversiteitsbeleid” – dat in feite “vermenging in het nageslacht” inhoudt – een cultuurverrijking betekent, zien deze profetie voor hun ogen werkelijkheid worden.
De sterkte van het ijzer –  onze westerse normen, waarden en tradities –  wordt afgezwakt door het leem van barbaarse culturen; een mix van zand, klei en ander korrelig afbraakmateriaal van gesteenten.

De wereld en haar god
In de Evangeliën lezen wij dat Jezus in Zijn dagen Zich regelmatig terugtrok in de bergen om te bidden. De berg staat voor bewustZijn. Ook de Profeten spreken hier: “En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen” over bewustZijn dat Zich buiten het scheppingsgebied van de demiurg, de matrix, bevindt; dus zonder toedoen van een mensenhand.

De steen, die “losraakte zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, en tegen de ijzeren en lemen voeten van het beeld sloeg en ze verbrijzelde”, is Waarheid.
Het mensbeeld, dat door zijn schepper ontworpen en in stand gehouden wordt, blijkt een waan idee te zijn.
Waarheid ontmaskert de ten onrechte bezongen en aanbeden god en schepper van wereld en mensheid als een god van de leugen, de waan en de illusie.

Waarheid verpulvert de illusie van de machtselite, de handlangers van de (onzichtbare) demiurg die de wereld gevangen en in slavernij houdt door – in navolging van hun opdrachtgever –  “onzichtbaar” achter de schermen van het politieke toneel hun verderfelijke beleid ten uitvoer te brengen.

Immers, de demiurg verschuilt zich toch ook achter het masker dat de satan de veroorzaker is van alle leed en ellende op deze wereld, terwijl de demiurg zelf voor de mensen “onzichtbaar” blijft.
Het is nu de hoogste tijd dat alle leugens, bedrog en kwalijke praktijken openlijk bekend worden gemaakt en aan de orde gesteld, veelal dankzij de alternatieve media. Maar ook hierbij is kritisch denken vereist.

De mens in de wereld
Het is duidelijk dat onze goden, het Archontenrijk met de demiurg als hoofd Archont alle beschikbare middelen tevoorschijn halen om de mensen hun ware identiteit te doen vergeten.
In de duisternis van de onwetendheid en het vergeten wordt de mens als een gevangen vlieg in het matrix web van de Spin zodanig uitgezogen en van zijn levensenergie (prana) ontdaan, dat hij een groot deel en aan het einde van zijn leven uitgeblust (burn out) terneer ligt.

Mensen zijn immers slechts bezielde voertuigen, die bestuurd worden door één van beide heren of goden: de demiurg of de hemelse Vader.
De vele trauma’s en al te vaak negatieve ervaringen, die mensen zichzelf en elkaar aandoen worden door de aanwezigheid van archonten in het astrale veld extra sterk opgeladen zodat zij zich optimaal kunnen volzuigen met de uitgestraalde, negatieve levensenergieën van woede, pijn, haat, wrok, vergelding enz. enz.

Trauma’s en allerlei gehechtheden aan mensen en dingen zowel in het heden als uit het verleden zijn geschikte blokkades die jouw hoogfrequente levensenergie belemmeren om vrijelijk door je lichaam te stromen.

Door deze blokkades en belemmeringen onder ogen te zien en op te ruimen kan het Christusbewustzijn in jou binnenstromen zodra jij je voor Hem openstelt. Jezus zei: “Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie”.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *