In den beginne

“Omdat allen – de goden van de lagere wereld en de mensen – beweren dat er niets voor de chaos bestond, zal ik daarentegen aantonen dat zij allen in dwaling verkeren, omdat ze de oorsprong van de chaos en haar wortels niet kennen.
Iedereen is het er over eens dat de chaos een soort van duisternis is. Maar in feite is het iets, dat ontstaan is uit de schaduw en men heeft dit ‘duisternis’ genoemd.  De schaduw komt echter voort uit een werkelijkheid die van aanvang af bestond.  Het is dus duidelijk dat de eerste werkelijkheid er al was voordat de chaos ontstond, en dat deze laatste volgde op de eerste. Laat ons daarom tot de waarheid van de feiten komen en in het bijzonder tot die van de eerste werkelijkheid, waaruit de schaduw ontstond.  Op deze wijze zal de waarheid duidelijk aangetoond worden”.( Einde citaat.)

De schepping, zoals die in het Boek Genesis beschreven wordt, is een creatie van de demiurg (= Wereldbouwer) in de chaos; het scheppingsgebied van de demiurg bevindt zich in de chaos. Op deze tekening staat de situatie beter uitgelegd. 

Het Lichtrijk (Pleroma) van de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus bevindt zich echter buiten dit schaduwrijk van de demiurg. Het Pleroma heeft geen schaduw in Zich omdat het mateloze Licht de Volheid Gods geheel vult. Zijn buitenkant echter is schaduw, welke men ‘duisternis’ heeft genoemd.  Van daaruit verscheen een macht als heerser over die duisternis: de demiurg, beter bekend als de oudtestamentische Jahweh en Schepper van hemel en aarde.
Wie of wat hij met zijn schepselen wil en doet heb ik meermaals, o.a. ook hier nader uitgelegd.

 Wat is er in de schepping fout gegaan?
Toen de ogen van Adam en Eva werden geopend (bewust werden), verwierven ze kennis over hun ware positie in de rangorde – een positie die leek op die van huisdieren: het leegzuigen van de mens door de Archonten.
“Vermenigvuldig je en wordt talrijk: vervult de aarde” is het gebod, zodat de parasieten zich aan de energieën tegoed kunnen doen vanwege het zwoegen om de aarde te bewerken en de smart bij het kinderen baren.

De Hebreeuwse Elohim, die in het Boek Genesis “Goden” worden genoemd, die het “licht” schiepen, staan bekend als de “zonen van de duisternis” als een filosofische en logische tegenstelling tot het onveranderlijke en eeuwige Licht van de Werkelijkheid.

“Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde, en zij kregen dochters. De zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren, en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. In die tijd en ook daarna nog, zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden” is in het Boek Genesis te lezen.

Henoch voorspelt in zijn Boek de terugkeer van Anunnaki naar de aarde aan het einde der tijden. AN.UNNA.KI betekent: uit de Hemel gekomen naar de aarde.  Dit is de naam van de gevallen engelen waar wij in het Boek Genesis over kunnen lezen.
Annunaki’s zijn de werkers van de demiurg op aarde. Henoch schrijft over de val (= afdaling) van de “wachters”, dat zijn de engelen (= de zonen Gods) naar de aarde om zich te vermengen met het menselijk ras.

In het tiende hoofdstuk staat dat “de Wachters, die werden geoordeeld gedurende de Zondvloed, 70 generaties lang onder de ‘heuvels van de Aarde’ gebonden zouden worden, totdat de dag van hun uiteindelijke veroordeling zou komen. Dan zouden ze uit hun gevangenschap worden losgelaten en in de vurige afgrond worden geworpen, waar ze voor eeuwig gepijnigd zullen worden”. En in het 15e hoofdstuk schrijft Henoch over “het uitgestorven nageslacht van de Wachters, de reuzen / Nephilim, en zegt dat deze verborgen zullen worden gehouden, en niet tegen het mensenras zouden opstaan, totdat ze zullen verschijnen in de dagen van slachting en verwoesting”.

Ook in de Bijbel lezen we: “En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun woonplaats verlieten, heeft hij tot het oordeel van de grote dag in eeuwige ketenen in duisternis bewaard.” En dit betekent eenvoudig, dat de tot incarnatie gedoemde “engelen” in de ketenen van vlees en stof zijn, in de duisternis van de onwetendheid, tot de ‘grote dag’.

In den beginne ging alles fout!
Het Boek Genesis geeft een beschrijving weer hoe het “In den Beginne” al gruwelijk fout is gegaan! De mens is geschapen naar het beeld en gelijkenis van zijn goden, hetgeen betekent dat zijn menselijke natuur en de natuur van zijn scheppers identiek aan elkaar zijn. De typisch menselijke eigenschap om de Waarheid te ontkennen en te negeren, waar ik vaker over schreef, vinden wij terug in de arrogante uitspraak van JHWH, de wereldbouwer, toen hij uitriep: “Ik ben God en buiten Mij is er geen!” Waarop een Stem uit de Hemel klonk: “Je vergist je, Samaël, blinde god”.

De meeste mensen verblijven liever in de “veiligheid” van hun religie of zgn. wetenschap dan op onderzoek uit te gaan naar doel en bestemming van hun leven.

In Genesis, ook wel het Boek der Genetica genoemd, lezen wij dat er een tweedeling, een splitsing tussen twee zaadlijnen plaatsvond: “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen”.
Beide zaadlijnen, zowel het slangenzaad als het vrouwenzaad, bevinden zich tijdens de doorreis van de mensheid door de geschiedenis heen in het DNA, alwaar hun opgedane levenslessen en -ervaringen staan opgeslagen.  

Voor de vrouwenzaadlijn is herstel mogelijk, voor de slangenzaadlijn blijkt deze uitgesloten: ”dit zal u de kop vermorzelen”. De Bijbel is een Boek van de mens en voor de mens. Daarin staat de vijandschap en de strijd beschreven tussen beide zaadlijnen, waarbij de uiteindelijke overwinning aan het vrouwenzaad wordt toegezegd.
De arena of strijdtoneel ligt niet buiten ons, maar in ons lichaam; in onze denkwereld, in ons brein en in het geheugen van ons hart. Daar zijn de dingen fout gegaan. Het is dan ook geen uitwendige zaak van religie, technologie of menselijke wijsheid om dat pad van bevrijding uit de gevangenschap te vinden en te gaan. Het collectieve bewustzijn van de mensen, ook wel “de wereld” genoemd, is sinds Adam en Eva puur aardsgezind en aardegericht. Wij dienen dat los te laten en onze eigen zaligheid te bewerken.

Na Adam hebben de bloedlijnen van goed en kwaad zich voortgezet: die van Kain was uit de boze en van Seth, de broer van Abel, was uit de goede, zoals de apostel Johannes hier schrijft: “. . . dat we elkaar moeten liefhebben en niet moeten doen zoals Kaïn, die voortkwam uit hem die het kwaad zelf is, en zijn broer doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn eigen daden slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig”.

Wij lezen in het boek Genesis en in de rest van de Bijbel dat het m.n. gaat over zuiverheid tegenover bezoedeling. Het betreft hier de zuiverheid van genen, van DNA. De soorten zijn niet geschapen om zich te vermengen, want daarmee houdt de soort op een zuivere, oorspronkelijke soort te zijn. Het rechtvaardige geslacht wist dat en daarom haalde Isaak zijn vrouw uit het verre buitenland, waar zijn soortgenoten woonden.
“Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen”.

Ons leven, onze keuzes en beslissingen daarin, is van invloed op ons DNA en andersom; bij elke geboorte wordt een hoofdstuk geopend en bij het overlijden weer afgesloten. Aan de buitenkant kan men in de meeste gevallen niet zien van wat voor zaadlijn iemand afstamt. Dat geheim zit van binnen, in de genen, in het DNA. DNA en bloedgroep liegen niet. Wij kunnen ons vergissen en laten misleiden, maar de engelen weten dit wel in de oogsttijd. 

De gevallen engelen zijn terug op de aarde
De gevallen engelen zijn geïncarneerd in de satanische bloedlijnen van het slangenzaad. De Khazaren Maffia, beter bekend als de Illuminati of machtselite heeft zich wereldwijd verspreid en hun epicentra liggen voornamelijk in Europa en Amerika.

Deze epicentra zijn herkenbaar aan de drie obelisken die uit Egypte gestolen zijn; één staat in Rome op het Sint Pietersplein, één in Londen aan de Thames en één staat in New York aan de Hudson. De geschiedenis van de Khazaren hebben zij uit de studieboeken verwijderd zodat deze psychopaten in alle anonimiteit hun oorlog achter de schermen kunnen voeren tegen de Europese natiën en het Amerikaanse volk; want zij behoren tot de overige tien stammen van het volk Israël. 

Wie zijn de Khazaren?
Modern DNA-onderzoek toont aan dat de huidige Joden overwegend van de Khazaren afstammen en geen bloedlijn van Abraham bezitten, en dus geen echte Israëlieten zijn. DNA liegt niet. En daarmee hebben zij de wereld, met name de religieuze wereld, die gelooft dat het merendeel van de inwoners van het huidige Israël de ware Joden vertegenwoordigen, misleid. Zoals ik eerder schreef worden zowel de Joden als de overige Israëlieten als dekmantel gebruikt voor de duistere praktijken van de Khazaren Maffia, de Illuminati.

Uit mijn inleiding valt op te maken dat de Babylonische occulte magie nimmer uit de wereld gebannen is geweest. Door het slangenzaad is in Khazaria, gelegen ten Zuiden van Rusland, een vreselijk slechte en gewelddadige samenleving ontstaan.

Wat ik hier wel van belang vind om te vermelden is, dat er bij de Khazaren een geloofswisseling tot het Jodendom heeft plaatsgevonden. Ondanks de keuze tot het Judaïsme bleef de Khazaarse koning zijn Babylonische magie bedrijven, die bekend staat als Satanisme. Het Judaïsme voorzag hem slechts van een dekmantel. Het satanisme omvatte o.a. ceremoniën waarbij kinderen geofferd werden, de kinderen werden open gesneden waarna men hen liet doodbloeden. Dit bloed werd opgevangen en gedronken en als kers op de taart werd het hart van de pure ziel gegeten want dat zou ongelooflijke krachten geven.

Jezus Christus herkende het slangenzaad van de Baäl-priesters ten tijde van de profeet Elia in de priesterorde van Zijn tijd, de Farizeeën, toen Hij zei: “Slangen, adderengebroed, hoe denken jullie te kunnen ontkomen aan het oordeel der hel?”
De machtselite van nu zijn, evenals hun voorvaderen, ware meesters in het camoufleren van hun ware identiteit; een aangeboren talent en techniek van de psychopaat.  Met het folteren, martelen en laten leegbloeden van kinderen en het eten van hun ontzielde harten tijdens de satanische rituelen, hopen de aanbidders dat Baäl hen zal helpen om het komende oordeel te ontlopen en hen de wereld zou schenken die hij hen had beloofd. Met dat doel hebben de Jezuïeten  het CERN-project opgestart. Voor meer info over de machtselite in onze tijd verwijs ik naar vorige publicaties hierover op deze site.

Het Evangelie van het Koninkrijk der Hemelen
Toen Jezus Christus op aarde verscheen, was een groot deel van de mensheid er aan toe om de volgende bewustzijnssprong te maken; om van mens tot Mens te komen. Sindsdien zijn, zoals wij dit in de Handelingen van de apostelen kunnen lezen, velen tot bevrijding uit hun gevangenschap van de matrix gekomen.

“In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen”. Deze woorden van Johannes, dat de wereld en haar mensheid in diepe duisternis verkeerde voor Jezus’ komst kunnen wij in de meest letterlijke en figuurlijke zin opvatten. Zijn Evangelie, dat Zijn Vader de Enige ware God is, veroorzaakte een ware schokgolf door het Slangenrijk van JHWH, die de aarde tot dan toe beheerst en in haar macht had.
Maar ook de meeste mensen konden deze Waarheden niet aanhoren en keerden zich van Hem af. “Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden: ‘Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?’” Zij kozen liever voor de “veiligheid” van hun ongeloof zoals wij dit tegenwoordig nog steeds tegenkomen in het bewustzijnscollectief van de mensen.

Het geloof, dat Jezus Christus de zoon is van JHWH, de Demiurg, is een godslastering, die de misleide gelovigen vergeven zal worden, als zij tot Inzicht komen. Het zondigen tegen de Geest, die in hun geweten (het oer-Weten) spreekt, zal echter niet vergeven worden.

In Zijn gelijkenissen komen wij het bestaan van de beide zaadlijnen ook tegen: “het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk; het onkruid zijn de kinderen van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen”. Het DNA der mensen liegt niet. De apostel Paulus zag tijdens zijn leven de roofgierige wolven al op de loer liggen om de Gemeenten, het Lichaam van Christus, die de apostelen stichtten om het Evangelie van het Koninkrijk te verspreiden, te vernietigen. De kerk is een leugen; geen enkele geloofsgemeenschap kan het Lichaam claimen.

Het slangenzaad in de machtselite, dat zich met name in onze tijd versterkt openbaart vanwege de terugkomst van de gevallen engelen op aarde, probeert haar duivelse plan, om het christendom als geloof uit de wereld te bannen, in versneld tempo door te voeren.

De raszuiverheid van het Europese volk moet door vermenging met uitheemse volkeren met een barbaarse cultuur ongedaan worden gemaakt, zodat een identiteit loze massa ontstaat, die gemakkelijk door hen gecontroleerd kan worden.

Onze omgekochte overheden faciliteren op alle mogelijke manieren de komst van niet-christelijke culturen, terwijl men de vervolgde christenen over de hele wereld buitensluit en niet toelaat binnen onze grenzen. Het ware doel van massa-immigratie is vermenging, zodat het zuivere ras ophoudt te bestaan.

Intussen verwachten de mensen hun heil van wereldleiders als Trump en Putin, of wetenschappers als Stephen Hawking, die allen geen oplossing kunnen geven om te ontsnappen uit de matrix. Men probeert zich in te dekken met het bezitten van goud en andere “kostbaarheden” om de onafwendbare economische ineenstorting het hoofd te kunnen bieden. Anderen hopen, tegen logisch beter weten in, dat het volk massaal in opstand zal komen zodat een beter leefbare wereld gecreëerd zal kunnen worden. Het zal allemaal vrijwel niets uit kunnen richten, en waarom niet?
Omdat de mens nimmer sterker kan zijn dan de Schepper, zijn goden.

Er is een macht in de mens zelf, die wél sterker is dan deze schepper; een macht van een totaal andere orde, die de mens in staat stelt om zich krachtig tegenover de schijngod op te stellen en hem ruime toegang verleent naar zijn ware Bestemming, dat is het einddoel van het ware geloof: het vieren van zijn Thuiskomst. 

De verborgenheid, dat geslachten lang geduurd heeft “sinds de grondlegging der wereld” in de uitspraak van Jezus: “Ik zal mijn mond opendoen met gelijkenissen, Ik zal verkondigen wat sinds de grondlegging der wereld verborgen gebleven is” is door Zijn verkondiging in openbaarheid gebracht: De Hemelse Vader is de enige God!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *