Bestaat zoiets als de hel of vagevuur?

(Dit artikel bevat grotendeels een recapitulatie van het eerder door mij geschrevene)

Inleiding
Toen de Schepper zijn schepping, met daarin de eerste mensen, voltooid had zag Hij, dat deze zeer goed was. Maar verder dan “zeer goed” kon Hij niet komen; Zijn schepping was niet volmaakt.
Jezus Christus zei dat alleen Zijn Vader 100% goed was. “Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen”.
De Schepper wordt in mijn artikelen daarom demiurg (= wereldbouwer) genoemd om het onderscheid aan te geven met de 100% goede God, die wèl volmaakt is.

In Plato’s Timaeus heeft een demiurg vanuit ongeordende materie de wereld naar het beeld van de Ideeën gevormd. (zie tekening)
Lees ter verduidelijking in Wikipedia “De demiurg in de gnostiek”.

Zouden wij bij wijze van spreken een rapportcijfer moeten toekennen, dan zou de demiurg een 9 (zeer goed) en God een 10 (volmaakt) als beoordeling krijgen.

Terug naar het Begin
De schepping van de wereld wordt in het Boek Genesis uitgebeeld als de boom der kennis van goed en kwaad. De eerste mensen, die van de vrucht namen en daarvan aten kregen kennis van een, nu geordende, dialectische wereld van tegenstellingen, zoals goed en kwaad, koud en warm, licht en donker, enz.

De zondeval houdt de steeds verder gaande inkapseling in van de Oorsprong van de mens door materie. De Mens in Adam werd door draden van onwetendheid en vergetelheid ingesponnen door de demiurg. Deze neerwaartse gang in de materie wereld van de demiurg is te vergelijken met een vlieg, die in het web van de spin terechtgekomen is en, moegestreden om te ontsnappen, langzamerhand ingesponnen wordt en een verdovende steek krijgt toegediend om vervolgens volkomen leeggezogen te worden zodat tenslotte een nutteloos restje overblijft dat vergaat.

Dit is de werkwijze van de demiurg, onze Schepper, die door de meeste mensen, m.n. door de onwetende, misleide christenen vereerd en aanbeden wordt in hun kerken en samenkomstgebouwen! Zij weten niet dat de dialectische wereld met haar tegenstellingen door een kwade God geschapen is en dat hun (gods)dienst aan Hem gebaseerd is op angst.
Want wie het goede doet wordt gezegend en wie het kwade doet wordt gestraft. Hemel en hel, goed en kwaad zijn beide vruchten van dezelfde boom, het symbool voor de geschapen materie wereld van/door de demiurg.

“Toen deed de Here God een diepe slaap op de mens vallen . . .”  Tijdens die diepe slaap vond ook de scheiding plaats van androgyn (tweeslachtig) wezen naar twee individuen: man en vrouw. In die slaap werd sindsdien de ziel toegedekt met de deken van onwetendheid: “wees maar gerust, alles komt goed. Er is helemaal niks aan de hand en leef je leven in vrede”. Toch?

De diepe slaap van onwetendheid is de reden dat veel mensen bereid zijn om alles wat hen, aan de hand van allerlei Bijbelteksten, aangepraat wordt voetstoots maar aan te nemen zonder enig zelfonderzoek. 

Er zijn slechts twee Goden
In het oudtestamentische tijdvak, dat is de tijd voordat Jezus Christus op aarde kwam, heeft de demiurg de mensen dermate zware wetten opgelegd, waar zij onmogelijk aan konden gehoorzamen.
“Allen zijn afgeweken, tezamen ontaard, er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Want niemand op aarde is zo rechtvaardig, dat hij goed doet zonder te zondigen.”

Het resultaat is, na zo’n 4000 jaren onder het regime van de demiurg verkeerd te hebben, een volk is ontstaan, dat “in duisternis gezeten is in het land en de schaduw des doods”.
Vele mensen, zelfs zij die zich christen noemen, proberen mij te overtuigen dat de demiurg dezelfde God en Vader is van Jezus Christus.
Zij hebben niet door dat sinds Jezus’ leven, lijden en sterven er een nieuwe tijd is aangebroken. Het wettische, dogmatische leven dat door de demiurg door middel van Mozes aan het volk werd gegeven: “Wie dit doet zal leven en wie dit niet doet zal sterven”, is vervangen – of beter uitgedrukt: vervuld geworden – door een hogere levensinstelling, zoals hier geschreven staat: “de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen”.

De hel is een strafinrichting voor ongehoorzame mensenkinderen, evenals de hemel een beloning is voor wie hem gehoorzamen.

De Alleen goede God, Wiens Naam Liefde is, heeft noch de hel of vagevuur, noch zoiets als een hemel gecreëerd. Zijn Naam is Waarheid en alleen Waarheid maakt vrij.
Wie de demiurg als God heeft, kan zich inbeelden dat hij vrij is, maar hij liegt tegen zichzelf omdat waan niemand kan verlossen.

De dwaling van de wereld
Talrijke Schriftplaatsen wijzen op het belang van ieder om afstand te nemen van de waan van het uiterlijke leven en de Waarheid in de binnenkamer van je hart te omhelzen.
Wie de liefde tot de Waarheid mist zal geen stand kunnen houden tegen de golven van misleiding die tegen hun geloofsbootje aanbeuken. Zij blijven hun leven lang voor hun zieleheil (= verlossing) afhankelijk van uiterlijke leiders, omdat zij de zalving van de Heilige Geest als Trooster in hun leven missen.

Sterker nog: vele religieuze leiders, zoals bijv. de Paus, raden hun schaapjes ten zeerste af om zich zelfstandig door de Heilige Geest te laten leiden!
Zij zitten gevangen en zijn vaak verstrikt geraakt door banden van familie, vrienden, buren, klasgenoten enz. die hen “weerhouden” om zelf de Schriften te onderzoeken en daar gehoor aan te geven.

In deze Bijbeltekst lezen wij over mensen, die halsstarrig vast blijven houden aan hun god van de waan: “ . . . . en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid”.

De wereld geregeerd door kwade machten
De Satanisten van tegenwoordig zijn de Baäl priesters van toen. Deze kwaadaardige sekte is nimmer uitgeroeid geweest en voeren heden ten dage nog steeds hun duistere praktijken uit. Zij hebben zich georganiseerd onder namen als Illuminati en Cabal en zij maken in de wereld, achter de schermen van de regeringen, de dienst uit.
Het slachten en offeren (verbranden) van mensen is het gevolg en de oorzaak van het ontstaan van de hel of vagevuur; en dit heeft voortgeduurd tot vandaag aan toe!
Waar zijn tegenwoordig de Elia’s gebleven om deze schimmige praktijken aan de kaak te stellen?

De lauwheid en onverschilligheid van de allermeeste “christenen”, die zich ieder uit angst en zelfbehoud om hun eigen religieuze leiders heen geklit hebben, zijn de oorzaak dat Satanisten vrijwel onbelemmerd konden binnendringen en hun macht tot in alle lagen van de maatschappij uitbreiden.

Het Oerweten van de mens was in het verleden te sterk voor de demiurg zodat Hij zijn Baälpriesters wel moest laten ombrengen. Met de tegenwoordige lauwheid van de “christenen”, die onderling ook nog eens hopeloos verdeeld zijn, is het voor de demiurg een peulenschilletje om ongestoord hun offer erediensten te houden en tenslotte zonder al te veel protest het komende Vrederijk van Jezus Christus t.z.t. volledig na te bootsen.

Voorbereidingen om de Antichrist te erkennen
Reeds tijdens zijn leven waarschuwde Paulus de (ware) christenen dat na zijn heengaan de Gemeente, het Lichaam van Christus, waarvan Jezus Christus het Hoofd was, door roofgierige wolven (dwaalleraars) verslonden zal worden.
De geschiedenis bevestigt deze teloorgang zodat in latere tijden, en met name in de laatste tijden als de onze, slechts een karikatuur kon ontstaan van de Gemeente van weleer.
De geïndoctrineerde filosofie, die binnen de matrix erkend en onderwezen wordt aan de kinderen op de scholen tot en met de universiteiten, is het humanisme; een filosofie dat de mens zijn eigen god is. Het humanisme is geheel in overeenstemming met de a.s. wereldgodsdienst, die zal resulteren in “En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt tegen de Allerhoogste”.

“Humanisme is een niet-gelovige levensbeschouwing waarin menselijkheid centraal staat. Het humanisme beroept zich niet op religieuze waarden, maar gaat uit van het vermogen van de mens om zelf zijn leven zin te geven, gebaseerd op menselijke waardigheid, mondigheid, vrijheid, tolerantie en verantwoordelijkheid” aldus Wikipedia.

Het humanisme heeft nu reeds in vele harten vaste voet gekregen en maakt daarmee de weg vrij om als staatsgodsdienst van de Nieuwe Wereld Orde (NWO) geaccepteerd te worden. Het politieke orgaan, die dit zal bewerkstelligen is het Zionisme.

Het Joodse volk heeft niets met het Zionisme te maken. Zij worden gebruikt als dekmantel voor de kwalijke praktijken van de Cabal.
Ditzelfde geldt voor de Europese volkeren. Ook wij worden, middels de Brusselse EU, als dekmantel gebruikt voor de kwalijke praktijken van deze misdaad organisatie.

Tijdens de Bilderberg conferentie in Duitsland in 2005 zei Michael Rothschild: “Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scène gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”

Het bestaan van de hel door Jezus erkend
Toen Jezus op aarde kwam heeft Hij de Wetten van Mozes buiten werking gesteld; d.w.z. ongeldig verklaard. Hij deed dit – je kunt het zelf nalezen – door telkens te zeggen: “Jullie hebben gehoord dat tot de ouden gezegd is . . enz . ., maar Ik zeg jullie, dat  . .  enz . . “

Nu vraag ik jullie: Als de God, die deze Wetten aan Mozes doorgaf de hemelse Vader van Jezus was, dan stond Jezus dus op tegen Zijn Vader?!
Mijn volgende (logische) vraag is: Waarom kwam Jezus eigenlijk naar de aarde?
De tempeldienst was immers ingericht naar de geboden van God om te offeren, en de dienst aan God werd immers al nageleefd dankzij de strenge Wetgeleerden en Farizeeën? Jezus had hen juist moeten prijzen en complimenteren voor hun ijver en dienst aan Zijn Vader.

De dienst aan de verkeerde God, de demiurg, was de oorzaak van de diepe (geestelijke) duisternis die hij als een deken over de gehele aarde gespreid heeft.
De demiurg heeft uit pure na-ijver zoiets als een hel of vagevuur gecreëerd als strafinrichting voor degenen, die het wagen om zelf op onderzoek uit te gaan.
Stel je voor, dat zij erachter komen dat Hij niet de enige God is, maar slechts een ondergeschikte rol speelt om te dienen als voetbank van Jezus Christus. Aan de zielen, die een vroom leven hebben geleid en niet konden weten dat zij tijdens hun leven op aarde met een verkeerde God te maken hebben gehad, is eveneens het Evangelie van het Koninkrijk verkondigd.

“ . .  opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!” Met “hen” worden alle zielen van de mensen bedoeld, ook zij die zich onder de aarde bevinden; dat is de plaats van de poel van vuur, de hel!

Want het is niet de aarde die een hel is, zoals sommigen beweren, ook al zijn de omstandigheden nog zo slecht. De aarde dient als leerschool voor de mens om zijn ware Thuis te ontdekken en daarheen terug te keren. In de gelijkenis over de rijke man en de arme Lazarus erkent Jezus het bestaan van het dodenrijk met pijnigingen aan hen, die daarin terecht komen.

Ook andere Schriftplaatsen wijzen op het bestaan van een onuitblusbaar vuur, waar mensen levend in geworpen worden “waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust”. Ontdaan van hun lichaam van vlees en bloed ondergaan deze overleden mensen, als levende zielen, de worm van aanhoudende wroeging over hun afgelopen leven.

Laatst kwam ik een verslag *) van één van de vele “ervaringsdeskundigen” tegen, die dwars door alle folteringen heen, die hem door sommige mensen is aangedaan, hun ingekapselde, innerlijke kind (de Godsvonk) wisten te behouden. Ondanks dat zij zelf de rest van hun leven sporen van psychisch en lichamelijk leed met zich meedragen proberen zij toch hun ervaringen wereldkundig te maken.

*) het verslag is een youtube video met geschreven tekst in het Ned.

“Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *