Massa hypnose

Inleiding

In mijn vorige artikel legde ik uit dat de mens, die de gewoonte heeft om “niet verder te kijken dan zijn neus lang is” d.w.z. gewend is om de gebeurtenissen, die zowel in de wereld als in zijn nabije omgeving plaats vinden, te ontkennen en te negeren, gerekend kan worden tot het kuddedier.

Door zijn steevast volgehouden onverschilligheid kunnen zijn hersenen zich niet verder ontwikkelen om de (bewustzijns)sprong te maken naar de komende nieuwe tijd: het Vrederijk van Jezus Christus. In het boekje “Twee Goden” beschreef ik in meerdere toonaarden op welke wijze de ontwikkeling van het bewustzijn het menselijke brein beïnvloedt. Het bewustzijn van de mens beïnvloedt namelijk het brein en andersom beïnvloedt het brein het bewustzijn.

De demiurg is de schepper van de mens
De goden, archonten, die ons geformeerd hebben, hebben de mens toegerust met het bewustzijn dat te vergelijken is met dat van het dier. Zij konden niet anders, omdat hun eigen bewustzijn niet verder (lees: hoger) reikte.
De demiurg, hun Hoofd Archont, wordt “blinde god” genoemd vanwege zijn onbekendheid met het Koninkrijk van het Licht; de “verblijfplaats” van de hemelse Vader en Zijn Zoon Jezus Christus.
Bij herhaling laat de demiurg de profeten roepen: “Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God”. En daarmee zondigde hij tegen het Al.

Het uiteindelijke doel van de mens
Dankzij de inblazing van de Heilige Geest van (de ware) God werd de mens, als enige wezen binnen de matrix, het scheppingsgebied van de demiurg en zijn archonten, een tweevoudig wezen1. de aardse, vergankelijke mens  en  2. de hemelse, onvergankelijke mens.

De demiurg en zijn archonten hebben er alle belang bij dat hun koninkrijk, de matrix, in stand blijft. De mensen, die hij gemaakt heeft, kregen vrijwel onmiddellijk de opdracht om zich te vermenigvuldigen: “Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt”.

Ook nadat hij spijt had “Ik zal de mensen, die Ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb” en de zondvloed over de mensheid bracht, probeerde de demiurg zijn bestaansrecht nog eens te bevestigen door Noach de opdracht te geven: “Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de aarde”. Het in standhouden van zijn koninkrijk doet hij ook door de mensheid in onwetendheid te houden over hun eeuwigheidsbeginsel, ook: de godsvonk genoemd.

Zo blijven zij leven na leven, in steeds wisselende omstandigheden, terugkeren naar de aarde. Dit eeuwig durend proces van steeds opnieuw geboren worden – groei naar volwassenheid – aftakeling en tenslotte de dood – ook wel: Rad van geboorte en dood genoemd, wordt in stand gehouden door de Wet van Karma en Reïncarnatie, waar ik nu niet verder op wil ingaan omdat dit onderwerp meermaals besproken is op mijn site, en bovendien er ruimschoots informatie over te vinden is op internet.

De hemelse Vader heeft echter een hoger Plan met de mensheid voor dan de demiurg en zijn archonten ooit konden vermoeden!
Het is de bedoeling van de Vader, dat de mens als aarden vat – hij is immers geformeerd uit de aarde, zoals het Boek Genesis vermeldt – geleidelijk aan gevormd wordt tot een tempel van de Heilige Geest; een gebedshuis ter ere van God.
Heeft Jezus Christus niet gezegd: “Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat”?

Niet alleen de aardse mens behoeft gevoed en onderhouden te worden, maar evenzo ook de “innerlijke, verborgen mens uws harten” behoeft de zuivere voeding uit Gods Woord.  Van tijd tot tijd stuurde de Vader zgn. avatars naar de aarde om de mensen te herinneren aan hun ware Identiteit.
De Bijbel vermeldt Melchizedek, die Abraham ontmoette en Jezus Christus; de oosterse godsdiensten noemen Boeddha en Shankara als bekendste incarnaties. De ontwikkeling van het bewustzijn van de mens tot Mens is inherent verbonden met hetgeen plaatsvindt in het brein!

Het valse spel van de overheden en machten
Overheden maken veelvuldig gebruik van allerlei media om grote groepen mensen en kinderen te beïnvloeden. Het kwalijke is, dat deze media vrijwel alle in handen is van een relatief kleine groep mensen: de Illuminati of Cabal; zij bepalen namelijk wat er wel en niet mag worden getoond en wat de trends gaan worden. Het inprenten van rolpatronen en gedrag begint al op zeer jonge leeftijd en ook als zij ouder worden gaat de programmering verder met media en in het onderwijs voor de leeftijdsgroepen vanaf de kleuterspeelzaal tot en met de universiteiten.

Zo worden de mensen vanaf hun jonge jeugdjaren, hun hele leven lang verteld wat “correct” is en wat niet, dat de regering het goede met de mensen voorheeft, de EU voorspoed en voordeel heeft gebracht, de massa immigratie een verrijking is voor onze cultuur, dat de Russen onze vijanden zijn en de VS onze vrienden, enz. enz.
De niet aflatende stroom aan schokkende beelden en verontrustende informatie maken vele mensen down en depressief; de ideale toestand voor astrale – met het blote oog niet waarneembare – wezens om alle energie uit deze mensen te kunnen zuigen.

Massa hypnose in de maatschappij
Door het veelvuldig herhalen van dezelfde boodschappen en beelden ontstaat een situatie van hypnose, die onbewust tot zeer ongewenste verstandhoudingen kunnen leiden als zij negatief, wat helaas al te vaak voorkomt, toegepast wordt. Deze hypnose van de massa is inherent aan het valse spel van de kwade machten in de lucht en hun handlangers op aarde, de Cabal.

Bij voorbeeld: de mens hoort te werken om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Op zich een goed uitgangspunt. Naarmate het slechter gaat met de economie ontstaat een duidelijker onderscheid tussen degenen die (nog wel) werk hebben en die op een uitkering zijn aangewezen.
De stap die naar een zeer ongewenste, intermenselijke verstandhouding leidt is dan gemakkelijk gezet, wanneer de (nog wel) werkende bevolkingsgroep minachtend neerkijkt op de “klaplopers”, dat zijn degenen die van een uitkering (moeten) leven.

Nog een voorbeeld: kinderen moeten er trendy uitzien  of een moderne smartphone hebben om er bij te horen. Wie de pech heeft, omdat hun ouders de dure kleding  of spullen niet kunnen/willen betalen, en er “gewoontjes” bij loopt wordt gepest of anderszins op een zijspoor gezet.

Massa hypnose in het christendom
Sommige geloofsstromingen (de RK Kerk) verkondigden vanaf de begintijd, vlak na de apostolische periode, hun valsheden om de mensheid te misleiden.

Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken” waarschuwde de apostel Paulus zijn toehoorders; toen al!

In onze tijd is het aantal valse profeten in de “christelijke” wereld schrikbarend toegenomen. Geloofsgemeenschappen, die goed begonnen waren en waarvan de christenleiders later geestelijk vervielen in een staat waarbij zij dwalingen gingen verkondigen: “De Heer hoeft slechts ‘aangenomen’ te worden dan mag ieder zijn eigen waarheid invullen hoe hij/zij verder wil leven” is zo’n beetje de algemene strekking en inhoud van hun verkondiging en wanneer men in die gemeente of kerk ook nog gedoopt is dan is dat meteen mooi meegenomen ten gunste van het ledenaantal.

Behoren christelijke ondersteuners en volgelingen van een christelijke gemeenschap niet te waken voor misleiding en te waarschuwen tegen geestelijke dwalingen van elkaar, inclusief van hun leiders, om niet samen met hen op een dwaalweg meegesleurd te worden??

De verwatering van de Bijbelse verlossingsleer in de wereldwijde gemeenten maakt het gemakkelijk om oecumenische banden te smeden tussen alle “christelijke” kerken met de Rooms-katholieke Kerk.
Deze valse oecumene is zo zwak op Bijbelse waarheden gefundeerd, dat de deur voor niet- christelijke geloven, zoals de islam, spoedig geopend zullen worden. “Het Koninkrijk van God bestaat uit alle mensen, die op een niet-veroordelende manier door Jezus aangenomen zijn” is de liefde boodschap van de draak, die spreekt als een lammetje. Want de verdeeldheid en verdacht makerij tussen christelijke kerken mag niet langer geduld worden.

De eeuwige heerlijkheid en eeuwige straf, die in de Bijbel beschreven zijn,worden weggeredeneerd en vervangen omdat de mensen zich afzetten tegen de klassieke beschouwingen over de hemel en de hel. Kortom: de mens wordt zijn eigen god en werkt zijn eigen toekomst uit…. 

Persoonlijke verantwoordelijkheid
In mijn vorige artikel gaf ik aan dat het negeren en wegkijken van de werkelijkheid een typisch menselijke neiging is dat bij kuddedier gedrag hoort. Kuddedieren zijn namelijk gevoelig voor massa hypnose en papegaaien graag allerlei loze kreten van “gezaghebbende” mensen na.
Toen Jezus Christus zo’n 2000 jaren geleden op aarde kwam was de mensheid er aan toe om een nieuwe bewustzijnsfase binnen te gaan. In de periode na Zijn hemelvaart – de terugkeer naar het Lichtrijk van Zijn Vader – en de uitstorting van de Heilige Geest werd – door middel van de verspreiding van Gods Woord over de gemeenten als het Lichaam van Christus – door de apostelen de basis gelegd van het nieuwe hersengedeelte: de Neocortex of het menselijke brein.
Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij daarop bouwt” schreef de apostel aan de Korinthiërs.

De ontvangst van dit nieuwe vermogen in het brein vinden wij verwoord in de volgende gelijkenis.

Want het is als een mens, die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talenten, aan een ander twee, en aan een derde één, een ieder naar zijn bekwaamheid en naar wat hij aankon, en hij reisde naar het buitenland. Terstond ging hij, die de vijf talenten ontvangen had, op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talenten bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. Maar hij, die het ene talent ontvangen had, besloot om het geld van zijn heer te verstoppen: hij groef een gat in de grond en verborg daarin het geld.
Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. Degene, die de vijf talenten ontvangen had, trad toe en overhandigde hem nog vijf talenten erbij, zeggende: Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd: zie, ik heb er vijf talenten bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.”

Ook degene met de twee talenten trad toe en zei: “Heer, twee talenten hebt gij mij toevertrouwd; alstublieft, ik heb er twee talenten bij verdiend.” Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.”
Nu kwam ook hij, die het ene talent ontvangen had, en zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.” Zijn heer antwoordde hem en zei tegen hem: Jij slechte en luie slaaf. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij mijn komst mijn eigendom met rente opgevraagd hebben. Neemt hem het talent maar af en geeft het aan hem, die de tien talenten heeft. Want aan een ieder, die heeft, zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niets heeft, zal zelfs wat hij heeft, nog ontnomen worden. En die nutteloze slaaf, gooi die eruit, in de buitenste duisternis, waar het geween is en het tandengeknars”.

Nu is wereld en mensheid zo’n 2000 jaren verder. De Bijbel vermeldt door middel van Jezus’ gelijkenissen dat er een oogst van mensenzielen zal plaatsvinden.
En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur”.
Ook de apostelen wijzen op ieders persoonlijke verantwoordelijkheid om zijn/haar talent om de ware God te kennen ten volle te benutten.

Het limbische hersengedeelte, dat de mens binnen het kuddedieren gedrag houdt, maakt dat deze mens zich angstvallig blijft aansluiten – zelfs tegen beter weten in – bij de groep of gemeenschap, waar hij/zij zich het meest veilig en geborgen voelt.
“ . . . ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen” geeft aan in welke staat de mens zich bevindt.

Geloven is heel zeker weten
Het kenmerk van de drager met een onvolgroeid – neocortex of menselijk – brein is dat hij vatbaar is voor drogredenen en zelfs God als de oorzaak aanwijst van zijn onwetendheid.
Durf alleen te staan en zelf te denken! Onze hemelse Vader heeft ieder van ons talenten meegegeven om Hem recht en juist te kennen.

Dan zijn wij geen onmondige kinderen meer, heen en weer geslingerd onder invloed van allerlei leringen, stuurloos ronddobberend en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door het valse spel der mensen; zij, die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Maar dan groeien wij, terwijl wij ons aan de waarheid houdend, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *