Kennis is macht!

Onze strijd is een geestelijke strijd
Zolang naar verhouding slechts een klein deel van het zogenaamd christelijke volk het door heeft dat de mensheid niet zozeer te maken heeft met mensen, maar met mens vijandige, boze machten in de hemelse sferen, zal elk zicht op een duurzame oplossing tevergeefs blijken.

“Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen”. Lezen we in Efeze hfdst 6.

In dit scheppingsdomein, universum of matrix, is de demiurg de baas.
Deze kwade god voert zijn vernietigingsplan met de mensheid uit met behulp van mensen, die hun lichaam en hun leven aan hem beschikbaar hebben gesteld in ruil voor macht, eer, aanzien, geld, populariteit enz.
Deze verraders van de mensheid hebben zich georganiseerd en staan bekend onder verschillende namen als Illuminati, Jezuïeten, Cabal, enz.

Toenemend verzet van het volk
Nu de mensen zich steeds meer bewust worden van de gevaarlijke situatie, waarin zij dankzij deze verradersclub in verzeild zijn geraakt, komen zij daar steeds meer tegen in verzet en in opstand.

Tegelijkertijd zien de actievoerders dat alle oppositie tegen hun regeringen wereldwijd nauwelijks iets positiefs oplevert. Het wereldwijde Agendaprogramma wordt namelijk onverminderd  voortgezet tot “de voleinding der wereld.”
Intussen wordt het overgrote deel van de nog slapende kudde d.m.v. onze reguliere media gedwee aan het lijntje gehouden door de vele acties te veroordelen en/of dood te zwijgen. Alle acties zullen tevergeefs blijken te zijn omdat zij alle gestuurd en geleid worden door de demiurg, de Hoofd Archont, die de regie van alle gebeurtenissen, die in de wereld plaats vinden, stevig in handen houdt.

De enige, meest effectieve manier om de demiurg met zijn demonische machten te verslaan lezen we in Mattheus hfdst 12 waar Jezus zegt: “Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen. Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden? Dan zal hij zijn huis plunderen. Wie met Mij niet is, die is tegen Mij, en wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit”.
De sterke is hier de demiurgische macht, die de Oudtestamentische god over zijn schepsels uitoefent, maar dat deze door Jezus wordt gebonden.

Zien wij hier de ironie nog steeds niet in van het geloof dat de Oudtestamentische god Jahweh, de Vader van Jezus zou zijn??

Het misleide volk
Het probleem van een misleid volk is dat het niet eens weet dat het misleid is. Sterker nog: mensen geloven dat zij zich op het goede spoor bevinden dat zij behouden (= gered) zijn door slechts in Jezus’ Naam te geloven.

Gelovigen gebruiken daarbij m.n. deze tekst in de Romeinenbrief hfdst 4 vs 5: “Maar iemand, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid”, of misschien iets begrijpelijker in een andere vertaling: “Maar iemand zonder verdienste, die echter vertrouwt op Hem die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard”.

Wie deze aangehaalde citaten in zijn verband leest, door deze in de juiste context te plaatsen, zal er gemakkelijk achter kunnen komen dat deze Schriftplaatsen bedoeld zijn voor mensen, die tot Kennis en Inzicht zijn gekomen; de weder geborenen uit (levens)water en Geest, die de Vader als hun God hebben.

Jezus zegt in Johannes hfdst 3 vanwege het belang ervan zelfs tot tweemaal toe: “tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan”, en Hij legt verder uit: “Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden”.

Het zendingsbevel werd gekaapt
Voordat Jezus, na zijn opstanding uit de dood, zijn leerlingen de wereld in stuurde, zei Hij: “‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’”

Het Evangelie van het Koninkrijk dat Jezus hier op aarde verkondigde, werd al spoedig door de Kerkvaders gekaapt en vervangen; dit “aangepaste” evangelie werd vervolgens als gezaghebbende boodschap door de Kerkleiders in die vroege dagen de wereld in gezonden.
Het is dan ook niet al te verwonderlijk te constateren dat wij vandaag  te midden leven van een krom en verkeerd geslacht in spiritueel opzicht als gevolg van een eeuwenlang doorgegeven verkondiging van een verdraaid evangelie.

In Johannes hfdst 9 vs 40 zei Jezus: “Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden.’ Een paar farizeeën die bij hem stonden en dat hoorden, zeiden: ‘Wij zijn toch zeker niet blind!’  ‘Was u maar blind,’ zei Jezus, ‘dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.’”

De Farizeeërs, de geestelijke leiders van het volk, hielden vast aan de overleveringen van hun vaderen, aan YHWH, die zijn Tien Geboden doorgaf aan Mozes. Zij bleven vasthouden aan de schepper van hemel en aarde als hun god met daarop de mens, die zich kenbaar maakte aan de mensen dat hij de enige god was aan wie zij zich moesten onderwerpen door alleen hem te dienen en lief te hebben. Jezus noemde hen dan ook “blinde wegwijzers”. Het tegenwoordige christendom is gestoeld op de farizese blindheid.
Deze geestelijke leiders beweerden van zichzelf dat zij het bij het juiste eind hadden en dat Jezus een godslasteraar was. Tegen beter Weten in bleven zij liever onder het toedekkende kleed van on-Wetendheid, het niet willen Weten van hun Afkomst. Liever bleven zij bij het oude, vertrouwde waar zij van kindsbeen aan in opgevoed waren.

De inhoud van het zendingsbevel
De leerlingen van Jezus waren ooggetuigen: “Wat er vanaf het begin was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze (eigen) ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en met onze handen aangeraakt hebben van het Woord des levens.  Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, wij verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent.” staat in de 1e Johannesbrief hfdst 1.

De leerlingen van Jezus waren ingewijden. De Kennis, die Jezus aan hen overdroeg om die te verkondigen was de gnosis, de kennis van het hart.
De Farizeeërs van toen weigerden om zich te verbinden met Hem; zij bleven blind. De god van deze wereld, de demiurg, hield hun innerlijke ogen bedekt zodat zij het ware Licht, dat voor hen stond, niet konden waarnemen.
Begrijpen jullie nu het volgende citaat uit de 2e Korinthiërsbrief hfdst 3 vanaf vs 14: “Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart, maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen”?

De inhoud van het zendingsbevel houdt een oordeel in over de wereld van de demiurg, de matrix. De leerlingen zagen hoe de mens Jezus Zichzelf verloochende (= zijn ego opzij zette, negeerde) door deze (zijn ego) te offeren. Het volmaakte offer was het dagelijks plaatsen van Zijn ego op het altaar zodat het vuur van de Heilige Geest, de Geest van Zijn Vader, dit ego verteren kan. De demiurgische macht, de satan, had daardoor geen “aanknopingspunt” om Hem tegen te houden.
Jezus toonde Zijn leerlingen, en daarmee aan alle mensen, de potentie in hun innerlijk aan, die in afwachting was om uit te breken en op te staan uit de dood, die hen gevangen hield. Maar eerst moest Hij deze weg Zelf tot het einde toe volbrengen.

Het ware Evangelie
In vrijwel al Zijn gelijkenissen komt in allerlei vormen het beeld naar voren van een Koninkrijk, dat Zich weliswaar in de mens bevindt, maar tegelijkertijd “los” van hem staat, d.w.z. buiten zijn bereik ligt. Dit Koninkrijk-in-de-mens dat, vanwege de vele vervolgingen door de eeuwen heen, in de mensen gereduceerd is tot een minuscuul restje, is in onze tijd weer opnieuw opgelaaid. Het wil losbreken uit zijn gevangenschap van het lichaam.

De reden van dit oplaaiend vuur staat beschreven in het Bijbelboek Hebreeën hfdst 12 vs 26, waarin de Vader zegt: “Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde doen beven, maar met de aarde ook de hemel.’ Met dat ‘nog eenmaal’ wordt bedoeld dat wat geschapen is, wankelt en verdwijnt, zodat alleen blijft wat onwankelbaar is”.

De geschapen wereld van de demiurg, met al zijn menselijke instellingen en systemen, is aan het instorten. De veiligheid, geborgenheid en zekerheid, die de mensen vanuit hun “comfort zone” dachten te beleven wordt nu eens hier, dan weer daar en telkens weer op andere plaatsen van hun leven, in steeds sneller tempo afgebroken.

De kracht van het Evangelie ligt in het collectief bewustzijn van de mensheid om dit op een hoger vibratie- of stralingsniveau te tillen, zodat de mensen hun harten kunnen gaan openstellen voor de vuurgloed die van de goddelijke Geest uitgaat. Deze verhoogde vibraties werken samen, of misschien beter gezegd: zij zijn het gevolg van het Aquarius Tijdperk, dat met verhoogde vibraties gepaard gaat.

Jezus Christus was de eerste mens die het vuur toeliet om Zijn ego te laten verteren. Ditzelfde werk doet de Geest in Zijn Bruid, de weder geborenen of eerstelingen van de mensenoogst.
Alleen zij zijn in staat om het ware Evangelie te verkondigen omdat zij geleerd hebben om in zichzelf de geest van de demiurg, de waan en de leugen, te (onder)scheiden van de Geest van God, de Liefde en de Waarheid. Want “Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Hiermee doelde Hij op de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was”. Dit lezen we in Johannes hfdst 7 vs 38.

Het verkeerde evangelie
Het verkeerde evangelie waarschuwt de mensen om toch vooral bij de oude, vertrouwde overleveringen te blijven, zoals de Farizeeërs en Schriftgeleerden deze in Jezus’ dagen uitdroegen. Deze fatale denkwijze is in stand gehouden tot op de dag van vandaag. Zij, die dit verkondigen komen het Koninkrijk niet binnen en zij die binnen willen gaan houden zij tegen, d.w.z. hun geloofsleer houdt hen tegen.

Ondertussen doen de warme stralen van de Aquariuszon de ijskoude, materialistische bouwwerken instorten. Door het beven van hemel en aarde, die zich in de mens zelf bevinden, worden de mensen uit hun comfort zone gejaagd en tot een keuze gedwongen; nog langer de werkelijkheid negeren en wegkijken en meegesleurd worden of aan de catastrofe ontsnappen.

In het Boek Openbaringen hfdst 14 lezen we over de levens reddende verkondiging in onze tijd: “En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; en hij zei met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft”.

In het “midden des hemels” bevindt zich de hartchakra. Het is de gnosis, als de kennis van het hart, dat in de komende tijd zijn opgang zal maken en verkondigd zal gaan worden. Het verkeerde evangelie van de valse profeet, die de demiurg als enige god erkent, zal overgegeven worden aan het vuur, tezamen met allen die zich hardnekkig aan hem vastklampen. De volgende twee engelen kondigen het verloop van de volgende oordelen aan: de afbraakprocessen in het wankelbare koninkrijk van de demiurg.
Wie de moeite neemt om deze Schriftplaatsen op te zoeken in hoofdstuk 14 van Openbaringen, leest hier de bemoediging aan degenen, die achterbleven en alsnog zich wenden tot de Vader tijdens het komende “vrederijk” van de Antichrist, de Nieuwe Wereldorde.

Kennis is macht!
Jullie zullen begrijpen, dat met Kennis niet de intellectuele kennis, die zich in het brein bevindt, bedoeld wordt. De wetenschappelijke kennis van het intellect blijkt niet in staat om vrede en harmonie in deze wereld te bewerkstelligen. 

Voordat Jezus zijn leerlingen de wereld in stuurde begon Hij, in Mattheus 28 vs 18, met te zeggen: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde”.
Begin dan met het afleggen van al je (karmische) klederen, want daarin zitten je projecties, uitingen van het ego, het kleine zelf, je opgelegde conditioneringen vanaf je kindertijd, waarmee je bent opgevoed, enz. en trek het harnas aan zoals het omschreven staat in Efeze 6.

Keer je naar binnen, naar de diepe ervaring van eenzaamheid. Zoek niet langer de “geborgenheid” van de groep, de lege blijken van erkenning en waardering, menselijke eerzucht en ijdele hulde blijken, maar zonder je af. Laat, in het oog van de dood over het oude leven starend, jouw geliefde beelden en gekoesterde projecties los. Keer je af van de demiurg die jou bedrieglijk gevangen hield in angst.

Aanschouw eens hoe de opgelegde angstcultuur leidt tot een idiote, ziekmakende samenleving, die “het nieuwe normaal” zou moeten worden??
De ernstig zoekende ziel zal het onwankelbare Koninkrijk, de Lichtvonk, in zichzelf spoedig ontdekken en deze vrij weten te maken voor Zijn komst.

(Dit artikel is 18 juni 2020 eerder op deze site geplaatst, maar op onverklaarbare wijze verwijderd geraakt; daarom opnieuw geplaatst)

Bronvermelding en aanverwante artikelen:
Mededelingen over de wedergeboorte:
https://www.levensreis.nl/index.php/de-spirituele-toekomst-van-de-mensheid/

Comfort zone:
https://www.levensreis.nl/index.php/zoals-de-vader-is-zo-is-ook-de-zoon/

Alle menselijke acties tevergeefs:
https://www.levensreis.nl/index.php/nadere-mededelingen-over-de-nwo/

De demiurg is de baas van deze wereld:
https://www.levensreis.nl/index.php/2017/06/25/wie-regeert-deze-wereld-2/

De meest effectieve manier om de demiurg te verslaan:
https://www.levensreis.nl/index.php/het-valse-licht-en-het-ware-licht/

Het innerlijke potentieel om uit te breken uit de dood:
http://www.levensreis.nl/index.php/karmisch-rad-van-geboorte-en-dood/

De eerstelingen uit de mensenoogst:
https://www.levensreis.nl/index.php/de-oogst-der-mensenzielen/

Het Agendaprogramma wordt onverminderd voortgezet:
http://marjadevries.nl/artikelen/PsychopathieAgenda2030enNWOversusSamenlevingeninBalans.pdf

2 reacties


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *