Nadenkertjes

Nadenkertjes & citaten

Het enige dat nodig is om het kwaad te laten zegevieren, is dat goede mensen niets doen.

God heeft mensen uitgekozen die onbelangrijk zijn en niets voorstellen, en voor wie niemand respect heeft. Daarmee maakte hij een eind aan alles wat in deze wereld belangrijk is.

Jullie denken dat hij niet machtig genoeg is om te redden, jullie denken dat hij doof is en niet goed luistert. Maar daar komt het niet door. Het komt door jullie eigen wangedrag!

Iemand die wijs is, heeft ogen in zijn hoofd. Iemand die dom is, leeft in het donker.

Zend uw licht en uw waarheid; mogen die mij geleiden.

Waarheid is als een grote rots, die steun en kracht verleent in een turbulente wereld. Al het leven verlangt de Waarheid te kennen.

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Mijn God vergeet mensen die vermoord zijn, niet: hij straft de moordenaars. Hij beschermt mensen die zich niet kunnen verdedigen.

Slechte mensen worden gestraft: ze graven een kuil voor een ander, maar ze vallen er zelf in.

Eigenlijk heb ik maar één antwoord gevonden: God heeft de mensen eerlijk en eenvoudig gemaakt. Maar de mensen maken alles te ingewikkeld.
– Pred.7 vs29

Alleen de Waarheid kan de mens van al zijn angsten en ziekten genezen.

De waarheid is rijkdom, en een leven in waarheid is geluk.

Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden.

Alles wat onvolmaakt is, zal verdwijnen als Gods nieuwe wereld komt.

Jezus is de goddelijke boodschapper uit de hogere Lichtwereld. Hij moest de goddelijke vonk in de mensen `wakker schudden’. Hij daalde af naar de, door een boze macht geschapen, wereld.

De Heer is dicht bij mensen die geen hoop meer hebben, hij helpt mensen die de moed verliezen.

Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.

Laat Waarheid wonen in jouw hart. Blus elk verlangen uit wat zich tegen Waarheid keert.

Voor God liggen ieders wegen open, Hij weegt al hun gangen.

Vrees niet, want je zal niet beschaamd staan.

Voor de oprechten gaat het Licht in de duisternis op, genadig en barmhartig en rechtvaardig.

Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht.

Zie mijn ellende Heer, want al mijn vijanden (archonten) haten mij.

Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

“Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons”.

Mijn Vader helpt mensen die onderdrukt worden, hij beschermt hen in moeilijke tijden. Mensen die hem kennen, mogen op hem vertrouwen.

Hoe ziek, zwak en gekweld ik er aan toe ben, er ligt in mij een grote kracht verborgen.

Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de HERE hoopt.

Welzalig de mens die op U vertrouwt.

Wie achter de kudde aanloopt, sjouwt altijd door de stront.

Laat uw voet een effen pad inslaan en laten al uw wegen vast zijn.

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen.

Wie is als Gij, die de ellendige redt van wie sterker is dan hij.

Vrolijk wil ik over u zingen, ik wil voor u juichen, allerhoogste God!

Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet.

Want Gods ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.

Al zit ik in het duister, de Heer zal mij tot licht zijn.

Jezus zei: Zoek naar de onvergankelijke schat die blijft; waar geen mot komt om te eten, noch een worm om te vernietigen.

Dit zegt God, de HEER, de Heilige van Israël: ‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’ Maar jullie wilden niet.

God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

Wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt.

Wie de waarheid doet, gaat tot het licht.

Zo zegt de Here, de Heilige Israëls: ‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’

Zo zegt de Here, de Heilige Israëls: ‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’

Maar mensen die zichzelf geweldig vinden, die maakt Hij onbelangrijk.

Hij bevrijdt mensen die onderdrukt worden.

De HERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen.

Gelukkig zijn de treurenden, want zij zullen getroost worden.

Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet.

Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft, zelfs in de nacht spreekt mijn geweten.

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

Zoals de uiterlijke mens een nauw contact moet hebben met de innerlijke mens, zo zullen leer en praktijk onverbrekelijk verbonden moeten zijn, wil er een waarachtige mens uit voortkomen.

Maar mensen die zichzelf geweldig vinden, die maakt Hij onbelangrijk.

Het geweten onderscheidt de waarheid van de leugen.
Hoe ik weet dat dit zo is? Dat heeft mijn  geweten mij verteld!

De HERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen.

Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten.

Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.

Goede mensen hebben het vaak moeilijk. Maar de Heer redt hen steeds weer.

De dappere man is niet hij die niet bang is, maar hij die die angst overwint.

Gelukkig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Het is verstandiger een kaars aan te steken dan te klagen over de duisternis.

Geen grotere vergissing dan de veronderstelling dat een leven vol ondeugd een leven van onafgebroken plezier is.

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Toch sla Ik acht op wie verdrukt wordt, op de ellendige, op mensen met een gebroken geest, op ieder die huivert voor mijn woorden.

De eenzaamheid is een stille storm die al onze dode takken afbreekt.

God dienen is de ware vrijheid.

Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen.

Je kunt beter niets doen, dan druk te zijn met niets.

Wijsheid kan alleen worden gevonden in waarheid.

Toen ik moe was van zoeken, leerde ik vinden.

Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens als we struikelen weer opstaan.

Wie wreed is tegenover dieren, kan geen goed mens zijn.

Wie de baas is over zijn tong, is de baas over zijn hele lichaam.  Zo veel invloed heeft onze tong. Het is maar een heel klein deel van ons lichaam. Maar o, wat heeft die tong van ons veel praatjes!

Ik zou best christen en verlost willen zijn, als de christenen er maar wat verloster uitzagen.

God heeft jou uitgekozen. Denk eens terug aan het moment dat je ging geloven. Je was toen geen belangrijk mens. Je viel niet op door jouw wijsheid, en je was ook niet machtig of rijk.

Het is niet genoeg, te weten, men moet ook toepassen; het is niet genoeg, te willen, men moet ook handelen.

De woorden van de levende God zijn krachtig. Ze dringen diep door in ons hart, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart nog dieper dan een scherp zwaard te ontleden.

Jezus zegt: “Wie oren heeft, die hore!”
Iedereen hoort alleen wat hij begrijpt.

U bent een steun voor mensen zonder macht, u beschermt mensen voor wie niemand zorgt.

Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen, die nee zegt tegen hun verkeerde plannen. Als slechte mensen spotten met God, doet hij niet mee.

De mens verschilt van individu tot individu; de massa is als een log beest, dat zijn individuele geest nog niet heeft ontdekt. Elke zoeker naar Waarheid heeft zich vrijgemaakt van die massa en wordt op de weg geplaatst, waar hij zijn individuele geest zal ontmoeten: zijn geest van het hart.

Ik noem hem dapperder die zijn begeerten overwint dan hij die over zijn vijanden zegeviert; want de moeilijkste overwinning is de overwinning op zichzelf.

De liefde kent geen afgunst en geen zelfgenoegzaamheid.

De Heer kijkt of mensen goed of slecht zijn. Hij haat mensen die geweld gebruiken.

Culturen die hun hoogtepunt bereiken luiden hun eigen verval in.
Culturen zijn namelijk niet natuurlijk. En alles wat kunstmatig is vergaat.

Mensen die u niet trouw zijn, onderdrukken mensen zonder macht. Vader, laat slechte mensen zelf de pijn voelen die ze anderen aandoen!

Ik wil niet gehecht zijn aan mijn ik met mijn waandenkbeelden; ik wil mij afkeren van mijn ik, die mij die waanbeelden elke keer weer opdringt. Ik wil mijn hart gericht houden op Waarheid en Inzicht.

Breek jouw afgoden af: zij kunnen jou niet horen. Maak jouw hart tot jouw altaar en verbrand daar jouw zelf op.

Gehechtheid aan wereldse dingen is een groot struikelblok voor geestelijke vooruitgang en daarom moet men ze vermijden als vergif.
– Boeddha –

Luister goed! Als de Heer streng voor je is, verzet je dan niet tegen hem. Want de Heer straft je voor je fouten omdat hij van je houdt. Net zoals een vader zijn kinderen straft omdat hij van hen houdt.

“Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons”.

Hoe ziek, zwak en gekweld ik er aan toe ben, er ligt in mij een grote kracht verborgen. 
  – 2 Korinthe 4 –

Zij spreken geen kwaad over anderen. Zij behandelen iedereen goed, en zij beledigen niemand. Zij gaan niet om met slechte mensen, maar zij houden van mensen die Hem trouw zijn”.       
Boek der Wijsheid

“Eeuwige Vader, wie mag er altijd in uw huis komen? Wie mag er bij u wonen?”
Mensen die eerlijk leven, mensen die doen wat goed is en zeggen wat waar is.

Alleen Waarheid kan het kwaad, dat van Dwaling uit gaat, overwinnen.

Breek jouw afgoden af: zij kunnen jou niet horen. Maak jouw hart tot jouw altaar en verbrand daar jouw zelf op.

Gehechtheid aan wereldse dingen is een groot struikelblok voor geestelijke vooruitgang en daarom moet men ze vermijden als vergif.
– Boeddha –

Luister goed! Als de Heer streng voor je is, verzet je dan niet tegen hem. Want de Heer straft je voor je fouten omdat hij van je houdt. Net zoals een vader zijn kinderen straft omdat hij van hen houdt.

“Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons”.