Chaos

De komende Nieuwe Wereldorde zal pas kunnen herrijzen nadat de bewust gecreëerde chaos wereldwijd nagenoeg compleet is. Het collectief gevoel van onveiligheid bij de mensen zal dan van dien aard zijn, dat zij zullen verlangen naar een sterke leider, die de zo vurig verlangde orde op aarde zal herstellen.

Scholing van toen
In het verleden, m.n. sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, was het belangrijk om op school een vak te leren om daarmee het land, zowel economisch als financieel, weer op de rails te krijgen.
Maar de tijden veranderen. De oudere generatie heeft deze wisseling der tijden van de laatste tientallen jaren aan den lijve ondervonden en doet het nog steeds: een gapende generatiekloof tussen de oudere en jongere generatie ontstond vanwege de snel voortrazende technische ontwikkelingen.

Involutie van het menselijke bewustzijn
Met de ontwikkeling van de geautomatiseerde maatschappij, die veel vrije tijd en comfort voor de mensen heeft opgeleverd, zou het in het algemeen wenselijk geweest zijn om een deel van die vrijheid te reserveren voor geestelijke vorming en het ontwikkelen van meer spiritualiteit.
De kerkelijke leiders hadden hierbij een belangrijke rol kunnen vervullen, maar steeds meer mensen zijn er gaandeweg achter gekomen dat zij “wolken zijn die geen water geven” zoals Judas de geestelijken noemt, die afgeweken zijn “van het geloof, dat voor eens en altijd aan de heiligen is overgeleverd”.
Naar verhouding slechts een klein deel van het volk dat, door zelf te onderzoeken, het door heeft dat het gros van de mensen zich op dwaalwegen bevindt. Heeft Jezus in Mattheus hfdst 5 niet gezegd: “Jullie zijn het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden”.
Wij allen zien het bewijs hoe het bederf werende zout tegen alle kwaad in de wereld zijn kracht is kwijtgeraakt en bezig is door de ontgoochelde massa vertreden te worden.

Tegenwoordige scholing
Wie tegenwoordig verzekerd wil zijn van een goedbetaalde baan in onze maatschappij kan zich het beste scholen in de officiële propaganda, mind control, emotionele dwang en andere verraderlijke manipulatietechnieken, waar de overheid zich van bedient tegen haar eigen burgers.
Studenten kunnen, na een zorgvuldige screening en geschiktheid, een gouden toekomst tegemoet zien in de politiek en allerlei overheidsdiensten. Niet de noodzakelijke kennis van zaken blijken namelijk doorslaggevend voor een carrière, bijv. in de politiek, maar de mate van psychopathie bepaalt wie een zetel in de regering en andere hoge machtsposities bij de overheid mag bekleden.
Je moet wel stekeblind zijn om het gebrek aan kennis van onze ministersploeg, die verantwoordelijke posten in de regering bezetten, niet op te merken! De banen voor de toekomst rollen namelijk het Nieuwe Normaal uit om de mensen in ijltempo klaar te stomen voor de komst van de Antichrist, die gestalte zal krijgen in de komende Nieuwe Wereldorde.
De grote mate van vrijheid tijdens het Oude Normaal, die vele ouderen onder ons nog helder voor de geest staat, zal niet meer terugkeren. Dankzij de gerichte universitaire scholing zal het Oude worden vervangen door het Nieuwe Normaal, een “nieuwe werkelijkheid” waar de mensen omgevormd zijn tot robotmensen, de z.g. cyborgs.

 Zichtbare gevolgen
Naarmate wij vorderen in de tijd wordt het steeds duidelijker zichtbaar hoe miljoenen mensen systematisch zijn geconditioneerd om een aantal volslagen idiote beweringen te geloven.
Universitaire scholing is vaak niet langer afgestemd op vakkennis, het aanleren van sociale vaardigheden en om ten dienste te staan van de maatschappij. Er is tegenwoordig goudgeld te verdienen voor mensen die bereid zijn om hun medemensen te bedriegen met beweringen, die nergens op gebaseerd zijn, ondanks dat die herhaaldelijk zijn weerlegd door alom beschikbare bewijsmateriaal.
Kijk maar eens naar de vele hoaxen, die de wereld in geslingerd worden, zoals de klimaat-, de voedseltekort-, de watertekort-, de recente Covid-pandemiehoax en noem alle andere zogenaamde, bewust gecreëerde wereldcrises maar op! Actiegroepen worden door onze regering gesubsidieerd om zoveel mogelijk slachtoffers te maken door die mensen opzettelijk en systematisch te voorzien van valse informatie om de diverse hoaxen te promoten.

Toegepaste psychologie op het volk
Door deze vormen van psychologische manipulatie en technieken op de massa los te laten, raakt men massaal in verwarring; mensen gaan aan zichzelf twijfelen doordat de overheid hun werkelijkheid vervormt en hen dwingt om vooral niet zelf na te denken, maar dit over te laten aan regering en overheid, omdat die immers het beste met ons voorhebben. “Als je een frikandel voorgeschoteld krijgt hoef je toch ook niet te weten wat er allemaal in zit?” is een bekende uitspraak van de VWS–minister tijdens de Covid-19 uitbraak om toch vooral de prik te nemen.
Die innerlijke verwarring en vertwijfeling zijn de voornaamste redenen waarom velen hun gevoel van eigenwaarde opgeven en hun individuele autonomie hebben overgedragen aan gezaghebbers van de Staat en de Kerk, die daarmee de vrije hand hebben gekregen om het Nieuwe Normaal uit te rollen.
De Nieuwe Normalen herhalen simpelweg wat de autoriteiten hen opdragen (bijv. de one-liners “vertrouw op de wetenschap”, “veilig en effectief”, “niemand heeft ooit beweerd dat de vaccins overdracht zouden voorkomen”, enz.), en het kan hen niet schelen of het werkelijk waar is of niet, en zelfs niet of het ook maar enigszins logisch is, zolang er maar een ruime vergoeding/subsidie tegenover deze leugenachtige beweringen  staat.

Spirituele duiding van deze tijd
Het menselijke lichaam kent “huisregels” waar de man, het verstand, het hoofd is van de vrouw, de emotie. Uit de samenwerking van deze beiden vloeien de handelingen, de kinderen, voort.
Met het verstand, de man, wordt niet het intellect bedoeld, maar het gezonde verstand. Evenmin wordt met de emotie, de vrouw, niet de menselijke emotie, maar de intuïtie bedoeld. De handelingen, de kinderen, zijn de gedragingen van die mens.
Zolang die rangorde gehandhaafd blijft kan de Christusgeest het lichaam bewonen. Op het moment dat de “huisregels” worden overtreden trekt Hij zich daaruit terug en nemen ongewenste “anderen” de woning over.

Een praktisch voorbeeld ter verduidelijking
De gepromote injecties, die tijdens de Covid-19 pandemie, die gelanceerd is als één van de middelen om het bevolkingsaantal in de wereld te reduceren, sloegen aanvankelijk nauwelijks aan bij het overgrote deel van het volk. Het gezonde verstand, de man, dat zegt: “ik laat me niet prikken met een onvoldoend uitgetest vaccin” stond de prikactie in de weg.
Dus werd door de regering zichtbaar(!) de strategie gewijzigd en werd deze werkwijze doelbewust gericht op de emotie, de vrouw: “Als jij je niet wilt laten prikken, doe het dan voor de ander”.
En tenslotte zijn wij er getuige van dat de aanval gericht werd op de handelingen, de kinderen, van het verstoorde gezin: “Jullie (of jij) willen toch niet dat je papa, broertje of oma dood gaan omdat jullie/jij de prik niet wilt nemen?”

Doordat nu door het overgrote deel van het volk wèl gehoor werd gegeven om zich te laten prikken, is het grote doel van de wereldheersers bereikt: het creëren van chaos door de lichamelijke rangorde te verstoren en de “huisregels” van het individu te laten overtreden.
Zij die, tijdens het woeden van de ontstane chaos, hun gezonde verstand wisten te bewaren weten inmiddels dat de Covid-19 uitbraak de status had van een verkoudheidje en dat de belangrijkste oorzaak van de geleden schade en hoge oversterfte te wijten is aan de toegediende injecties en niet zozeer aan het virus.
Het is nogal logisch dat serieus onderzoek naar de geleden schade en het hoge oversterfte cijfer door de overheid wordt geblokkeerd omdat de uitslag ervan de verantwoordelijke premier en minister mogelijk als massa moordenaars zullen aanwijzen.

Spiritueel herstel
Alle wereldcrises zijn bedoeld om chaos in ieders lichamelijke huishouding te creëren en daarmee in het collectieve bewustzijn van de mensheid en verder uitstralend in de ellendige toestand waar de gehele wereld in verzeild is geraakt.
Het herstellen van de innerlijke chaos is gelegen in ieders individuele lichaam, waarvan de elektrische bedrading reeds aanwezig is en de lampen onderling met elkaar verbonden. De elektrische bedrading zijn in deze allegorie de zenuwbanen en de lampen zijn de chakra’s.
Zodra de 7 chakra’s met hun onderscheiden kleuren van de regenboog zich in één lijn samenvoegen tot het zuivere wit van het Licht, kan dit Christuslicht het gehele lichaam verlichten. “Want”, zo staat in de eerste Korinthebrief geschreven, “het hoofd van iedere man is Christus”. Eerst zal dus de rangorde: man – vrouw en kinderen hersteld moeten zijn.

Spiritueel uitzicht
Wanneer de lichamelijke huisregels in acht zijn genomen en de rangorde daarin is hersteld, is het de bedoeling om het geheel door het juiste Inzicht aan te sluiten op het Lichtnet.
“De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog troebel is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!” zegt Jezus in Mattheus 6 vs 22.

Om de chakra’s, de lampen, op één lijn te krijgen dienen de engelen, die als wachters voor elke chakra poort staan opgesteld, ontmaskerd te worden als schijnengelen van het Licht. De laatste wachter, die overwonnen, of te wel: ontmaskerd, dient te worden is de Hoofd Archont, de demiurg, zelf. Hij bewaakt en belet iedere ziel de doorgang door de Saturnuspoort, dat gelegen is in de bovenste kruinchakra. Pas wanneer deze Hoofd Archont, de Jahweh van het christendom, overwonnen is, kan niets de ziel nog binnen de matrix houden en is hij bevrijd uit de gevangenis van zijn ziel.
Het wachten op een Jezus, die de ziel wel genade zal schenken en verlossen uit de boze macht, zal tevergeefs blijken te zijn. Bij wie deze verlossing tijdens zijn leven op aarde niet gelukt zal onherroepelijk, na het verblijf van een bepaalde tijd in het hiernamaals, teruggeworpen worden in het aardrijk om zijn levenslessen, het verkrijgen van Inzicht in/van zijn situatie, opnieuw te leren.

Ontsnapping uit de aardse gevangenis
Jezus vertelt over de Saturnuspoort, die slechts weinigen weten te vinden, als enige ontsnappingsroute om uit de matrix te ontsnappen in Mattheus hfdst 7. De onwetendheid hierover heeft er alles mee te maken, dat de allermeeste gelovigen niet de moed hebben om zelf de heilige Schriften na te pluizen, maar in plaats daarvan zich liever voetstoots en naar believen laten aansmeren wat geestelijke wegwijzers hen voorspiegelen.
In de 2e brief aan Timotheüs hfdst 4 van de NBV staat over onze tijd geschreven: “Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels”.
Toch zijn er, van de miljoenen geroepenen, enkelen die, dankzij naarstig onderzoek, de weg naar de nauwe doorgang wisten te vinden. Jezus verwijst hiernaar in vs 13: “Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden”.
Eis jouw lichamelijke vrijheid en soevereiniteit weer terug en vernieuw  jouw innerlijke huisregels door de rangorde te herstellen zodat Christus jou kan verlichten zodra Hij het Hoofd wordt van jouw lichaam. Je weet toch dat jij de tempel bent van jouw hemelse Vader en dat Zijn Geest in jou woont en jou leidt? Ben je vergeten dat die tempel, ben jij zelf! Sla de 1e Korinthebrief hfdst 3 er maar op na . . .

Bronvermelding en aanverwante artikelen:
De onvermijdelijke chaos:

https://www.levensreis.nl/index.php/2022/09/19/in-den-beginne-ii/

De onzichtbare oorlogvoering tegen de mensheid:
https://www.frontnieuws.com/dr-robert-malone-zegt-dat-de-mensheid-momenteel-te-maken-heeft-met-5e-generatie-oorlogvoering-je-weet-niet-wie-je-tegenstander-is/

Spiritueel of geest bewustzijn:
https://www.levensreis.nl/index.php/2020/07/23/het-reddende-inzicht-2/

2 reacties


 1. Inderdaad moet je wel stekeblind zijn om het gebrek aan kennis van onze ministersploeg, die verantwoordelijke posten in de regering bezetten, niet op te merken! Maar dat geldt ook voor onze zogenaamde “volksvertegenwoordigers” die instemmen met ondeugdelijke wetgeving, die weinig rechtsbescherming biedt aan Burgers wanneer men bedreigd wordt door buitenproportionele invorderingsbesluiten, die machtsuitoefening op het zelfbeschikkingsrecht- en/of eigendomsrecht mogelijk maken, zoals in het landelijk toeslagenschandaal is gebeurd.

  Beantwoorden

  1. Helemaal met jou eens! Wij zien hoe de politiek zich op een zeer onwenselijke manier met de wetenschap bemoeit!
   Wetenschappers worden massaal omgekocht en zij, die aan de corruptie toegeven worden rijkelijk gesubsidieerd om de werkelijkheid te vervormen en in overeenstemming te brengen met het narratief van de overheid.
   De eveneens corrupte mainstream media hebben de, al te vaak duidelijk waarneembare, taak om afwijkende- en onaangename meningen te framen als “desinformatie”.
   De verzwegen werkelijkheid laat zien dat veel bonafide wetenschappers en medici op zodanige wijze zijn tegengewerkt dat zelfs hun licenties werden ingetrokken.
   Heel terecht dat nu steeds meer mensen deze streken van overheid en NieuwsTV doorkrijgen en zich daarvan afkeren en uitkijken naar andere, meer betrouwbare informatiebronnen . . . .

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *