2024 Het jaar van het Bewustzijn

Dit jaar wordt het jaar van het Bewustzijn genoemd omdat de Waterman, Aquarius, de mensen massaal opwekt om tot bezinning te komen en op te staan uit hun geestelijke doodsslaap.
Feitelijke situatie in de wereld
Vanaf zijn geboorte zit de mens, overeenkomstig zijn karmisch verleden, gevangen in het wereld wijde web van de 3D wereld, die gebouwd werd en in stand wordt gehouden door YHWH, de schepper van dit universum. Wat er in zijn wereld met de mensheid gaande is kan het beste vergeleken worden met een vlieg, die gevangen zit in een spinnenweb.
Insecten, die in het web van de spin vliegen, blijven aan de kleefdraden vastzitten. De spin rent er naar toe en wikkelt het insect in een cocon van draden. Het diertje zit dan wel gevangen, maar is nog niet dood. De spin spuit vervolgens zijn prooi vol met gif. Daardoor verandert de prooi van binnen in een soort soep, waarna de maaltijd kan beginnen: de prooi wordt leeggezogen. In het web zie je dan ook vaak leeggezogen vliegen en muggen hangen.

Uitleg van de allegorie
In de allegorie is het insect de mens, die, afhankelijk van zijn karmische verleden, terecht is gekomen in het spinnenweb, de matrix van de demiurg. Hij is hier de spin.
Wanneer die mens zich tijdens zijn leven niet bezig houdt met zijn zieleheil, wordt hij geleidelijk aan ingesponnen met de flinterdunne kleefdraden van angst. Deze angst is het rechtstreekse gevolg van zijn wereldgerichtheid en onwetendheid over zijn Aard en Afkomst.
Tijdens zijn gevangenschap wordt hij geleidelijk aan volgespoten met het wereldgif van leugens en indoctrinatie, die de overheden over de mensheid uitspreiden. Die mens raakt op den duur van binnen totaal ontredderd en deze ellendige staat is een delicatesse voor de parasitaire demonen, de archonten, in de lucht.
Het uiteindelijke doel van de Hoofdarchont, de demiurg, is dat met behulp van o.a. het vaccinatie programma in de WEF-agenda de leeggezogen mensen (zombies) als oud vuil weg te gooien. Dit laatste zien we trouwens al in veel grote steden, m.n. in de VS, volop gebeuren. Slechts een klein deel van de mensheid mag als gewillige slaven de satanische wereldelite bedienen.
Oorlog tegen de mensheid
Er is een oorlog gaande, een oorlog tegen de mensheid. En de inzet van de strijd is ons DNA. Elke gedachte, elke gedraging van de mens staat namelijk opgetekend in het DNA; niet alleen in dit leven, maar in dat van al zijn vorige levens is een nauwkeurig verslag in het DNA van die mens vastgelegd.
Het Boek Openbaringen vertelt over de tijd waar wereld en mensheid zich in bevinden, dus laten we bij het eerste hoofdstuk beginnen.
Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd; dit heeft hij allemaal gezien.
Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij”.

De Vader van Jezus Christus is de ware God
Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de dood, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan Hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen. Hij komt met de wolken, en dan zal iedereen Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen. ‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’

De zeven gemeenten zijn de zeven chakra’s in de mens
Jezus toont Johannes Zijn ware gedaante.
“Toen ik Hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar Hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; Ik was dood, maar nu leef Ik, tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Schrijf daarom op wat je gezien hebt: wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. Dit is de betekenis van de zeven sterren die je in mijn rechterhand zag en van de zeven gouden kandelaars: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaars zijn de zeven gemeenten zelf”.

Opdracht van de mens op aarde
De opdracht van elk mens is om achter het doel en de bestemming van zijn bestaan op aarde te komen. Wat zijn de krachten om hem van deze Kennis af te houden en welk belang is daarbij gemoeid?
In zijn 2e brief aan de Korinthiërs hfdst 11 vanaf vs 12 waarschuwt de apostel Paulus voor het bedrog in onze wereld: “Ik zal mijn werk op deze manier blijven doen, zodat de apostelen die zo opscheppen over het geld dat ze opstrijken niet de kans krijgen zich aan ons gelijk te stellen. Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als apostelen van Christus”. 

De apostel werkte als nettenmaker en verdiende daarmee zijn kost naast het evangeliewerk in tegenstelling tot hetgeen wij tegenwoordig zien. En hij schrijft verder: “Dat is ook geen wonder, want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht. Het ligt dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid”. Wie deze kennis negeert, afwijst, ontkent of anderszins, is bij voorbaat een gemakkelijke prooi voor deze mensvijandige machten, die vals licht verspreiden.

Elke chakra afzonderlijk doorgelicht
Laten we alle toegangspoorten, de chakra’s, van de mens langsgaan en de essenties daarvan op een rijtje zetten. Elke toegangspoort wordt bewaakt door een archont, een duivel, die zich voordoet als een engel van het licht. Sla vooral zelf de bijbehorende teksten na! Te beginnen bij
1.de stuitbeen chakra, Efeze. Het ontmaskeren van de farizese leugen, die het bestaan van de ware God ontkent. Overwin deze valse licht engel van de demiurg, de god van de 3D matrix.
2 de navelchakra, Smyrna. De tegenwoordige Staat Israël is een Nazi bolwerk van satanisten. Zij, die dit bekendmaken, worden aangeklaagd. Overwin deze valse engel door niet bang te zijn om hem te ontmaskeren.
3 de buikchakra, Pergamum. De leugen dat aardse rijkdom en bezit in de wereld, waar “Satans troon” staat, een bewijs is dat die mens door God gezegend is. Misleid jezelf niet door in de valse farizese leringen te blijven. Overwin de licht engel door het zwaard van het Onderscheid.
4 de hartchakra, Tyatira. Blijf zelf standvastig en getrouw in alle goed werk naar de mensen toe. Overwin de valse licht engel in het besef dat de Vader Zelf elk mens (be)oordeelt.
5 de keelchakra, Sardes. Ook al word je door de mensen geëerd, de Vader doorziet het hart. Wijk niet af door de eer van mensen te verkiezen boven de eer van de Vader. Overwin deze schijnengel van het valse licht en houd je vrij van menselijke eer!
6 de voorhoofdchakra, Filadelfia. Opwekking om trouw te blijven in het verborgene waar Christus in je hart tot jou spreekt. Ook hier weer het belang benadrukt om de leugenpredikers van de Staat Israël, de “synagoge van de duivel”, te ontmaskeren. Overwin de engel van het valse licht door zijn leugens te ontmaskeren.
7 de kruinchakra, Laodicea. Met Gods schepping wordt hier de 5D wereld bedoeld. Mensen, die deze 3D wereld voor gods schepping aanzien, beseffen niet hoe ongelukkig, armzalig, berooid, blind en naakt zij zijn. Hoeveel, door de farizese leringen misleide, gelovigen overlijden in de zalige veronderstelling en hoop op het eeuwige leven met Hem??
Jezus liet Zich niet misleiden door te knielen voor de 3D vorst van de matrix. Overwin de schijn engel van het valse licht, zoals Hij dit deed!

De boekrol met de zeven zegels
Lezen we verder in hfdst 5 van het Boek Openbaringen: “Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: ‘Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen?’ Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien.”

De geciteerde teksten geven aan, dat onder het regime van de demiurg niemand van de mensen de zeven archonten, die zich voor de toegangspoorten hebben opgesteld, te overwinnen.
Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand”.

Het oude liedje van YHWH, de demiurg, is voorbij
En ze zetten een nieuw lied in: ‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want U bent geslacht en met uw bloed hebt U voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.’
Zij, die tijdens de grote verdrukking onder het regime van de Antichrist, hun vrijheid en soevereiniteit wisten te behouden, zijn degenen, die in het Vrederijk van Christus  “als koningen zullen heersen op aarde!”

Ons DNA staat beschreven in de boeken
De inzet van de strijd is ons DNA. Onze gedachten en gedragingen beïnvloeden ons DNA en andersom!
Wie de Archont, die de keelchakra, Sardes, bewaakt, overwint mag zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem pleiten ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen.
Het is te allen tijde van wezenlijk belang om in alle omstandigheden het ware Licht getrouw te zijn en standvastig te blijven staan voor de enige ware God, onze Vader.
In hfdst 13 vs 8 lezen we dat “Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is”.
Zeer velen zullen de druk “Wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan” tijdens het “vrederijk” onder de komende wereldregering niet kunnen weerstaan.
Met “Alle mensen die op aarde leven” worden de “verstandigen” bedoeld, die de 3D wereld als enige werkelijkheid beschouwen. Geloven in goden en demonen stamt nog af van primitieve natuurvolken en hoort niet thuis in onze tegenwoordige “beschaafde” wereld, toch?

Ook in hfdst 20 lezen we “Ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden”. De “doden” zijn o.a. degenen, die hun vrijheid en soevereiniteit vrijwillig uit handen hebben gegeven aan zielzorgers en overheden. Ook hier komen we “verstandige” onverschilligheid tegen!

Onze spirituele toekomst
Wij hebben niets te maken met laksheid, maar met geloof dat de ziel behoudt! “Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer”.

Bronvermelding en aanverwante artikelen
Het ontstaan van onze schepper:

https://www.levensreis.nl/index.php/wie-creeerde-dit-universum/

Twijfelachtige reputatie van het Jodendom:
https://www.ellaster.nl/2024/01/25/down-the-rabbi-hole/

Het onbestreden kwaad:
https://www.frontnieuws.com/satans-agent-het-wereld-economisch-forum/

Het Christus bewustzijn in de mens:
https://www.levensreis.nl/index.php/2019/02/13/de-zeven-zegels-geopend/

2 reacties


 1. We leven inderdaad in een Orwelliaans tijdperk.

  Orwelliaans is een bijvoeglijk naamwoord, overgenomen uit het Engels. Het woord is afgeleid van de naam van de Engelse schrijver George Orwell. Er wordt een bedrieglijk en manipulerend taalgebruik mee bedoeld in een situatie die tegen de principes van een vrije samenleving ingaat.

  Orwelliaans slaat ook op de impliciete manier waarop taalgebruik onze gedachtegang vormgeeft en gemanipuleerd kan worden doordat verschillende bewoordingen om hetzelfde te beschrijven toch verschillende gevoelens oproepen. In zo’n situatie maken de leidinggevenden gebruik van zaken als propaganda, foutieve informatie, het ontkennen van de waarheid en het veranderen van de geschiedenis.

  Politici kunnen aldus woorden met een neutrale connotatie gebruiken om de perceptie van misdaden in hun voordeel om te buigen. Zo kunnen gruwelijkheden bedekt worden met eufemismen of vage bewoordingen waardoor de bevolking de waarheid niet inziet.

  Beantwoorden

  1. In uw reactie herken ik het inspinnen van het insect, de mens, door onze politici . . .

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *