Wat betekent Aquarius voor de wereld en de (individuele) mens?

Inleiding
De tekst in de aankondiging luidt als volgt: “Dit zegt de Heer: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.”

In vorige artikelen heb ik reeds vermeld dat aan elke geboorte, en in dit geval gaat het om de geboorte van een nieuwe tijd, een periode van barensweeën vooraf gaat. De profeet Jeremia profeteert over de toekomst van het volk Israël in de vorm van zeventig jaren. Evenals dat de profeet Daniel over deze jarenindeling sprak worden hiermee de jaarweken – een jaarweek omvat 360 dagen – bedoeld.
Ook Jezus Christus verwees in zijn rede over de laatste dingen naar de jarenindeling  van Daniel waar Hij sprak over de crisisperioden, die aarde en mensheid zullen teisteren aan het einde van de 70 “jaren”.

Waarom werd de mens geschapen?
Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons”.

De mensen hebben toegemeten tijden gekregen om de ware God te kennen. Daarvoor was het nodig om hen een periode van zo’n 2000 jaren onder verzekerde bewaring van de Wet te stellen om na die harde opvoeding, die opgelegd werd door de oudtestamentische god, in staat te worden gesteld om het evangelie van de ware God aan te nemen; dit is het evangelie van het Koninkrijk, dat Jezus Christus verkondigde.
De verdrukkingen dienen om de uiterlijke gerichtheid – naar de wereld van schijnzekerheden die de mens eigen is – te keren zodat de mens de ware schat zou kunnen ontdekken, die zich “niet ver van hem” bevindt; namelijk in zijn binnenste.
Zelfs de grenzen van hun woonplaatsen heeft Hij voor hen bepaald zodat zij – nu nog – in alle veiligheid en vrijheid Hem vinden mochten.

De verdrukkingen in de wereld
In vorige artikelen vermeldde ik al dat onze wereld geregeerd wordt door een kwade god, die de wereld en haar mensheid op z’n zachts gezegd niet gunstig gezind is!
Zijn arrogantie – waarin hij uitriep: Ik ben de enige god en buiten mij is geen ander – naar de Allerhoogste werd afgestraft: door de inblazing van Geest, werd de mens groter dan zijn schepper. Uit woede, dat in de, door hem geschapen mens, een eeuwigheidsbeginsel is gelegd, vervloekte hij al wat hij geschapen had: de ganse schepping met daarin de mens.

De Schepper god is nog steeds de geëerde god in de allermeeste kerken en sekten en aanbeden door vele christenen, die in hun onwetendheid nog steeds tot Allah bidden, de god, die volgens de Koran inderdaad geen zoon heeft.
Allah is de Hoofd Archont, die de aarde regeert met behulp van zijn handlangers: de monarchieën, w.o. de onze, de grote Bankiers en andere hoogwaardigheidsbekleders uit de zakelijke wereld. Zij hebben zich georganiseerd onder verschillende namen, zoals de Illuminati, de Cabal, enz.
Zij vormen allen de z.g. Deep State; de schaduwregering achter alle dagelijkse toneelstukken die aan het bewust in onwetendheid gelaten volk opgevoerd worden.
Nog steeds geloven velen in de goede bedoelingen van onze regeringsleiders en nemen zij de nieuwsgaring via dagbladen en TV grotendeels serieus.
Zij laten zich gemakshalve(?) foppen met bijv. de geruststelling van politici dat de Bilderbergconferentie, die op dit moment (9 juni 2018) in Turijn gehouden wordt, een informeel karakter draagt.
De satan aanbidding van de Cabal is gebaseerd op mind control d.m.v. het brengen van mensenoffers, kinderexploitatie en –verkrachting. Deze club controleert en beheert de geldstromen van de wereld en is verantwoordelijk voor elke grote oorlog op de planeet.

“Vreest hen dan niet, want er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden. Wat Ik u zeg in het donker, zegt het in het licht; wat gij u in het oor hoort fluisteren, predikt het van de daken”.

De hoopvolle toekomst van dit Tijdperk
Jezus Christus verwees naar de tijd waarin wij nu leven – het Aquarius tijdperk – toen Hij zei, dat alle duistere zaken aan het licht gebracht zullen worden. Dankzij vnl. de (alternatieve) media worden deze “complot theorieën” van de daken gepredikt. De machtige Cabal heeft duizenden jaren hun controle over de mensen op aarde kunnen behouden door hen in onwetendheid en angst te houden.
Hun ware bedoelingen met het volk worden nu steeds meer bekend gemaakt en in het openbaar aan de kaak gesteld. Wij zien het verzet tegen de gevestigde orde met de dag groeien: tegen de Europese eenwording, tegen de verregaande islamisering van de maatschappij, tegen de ongebreidelde ophoping van schuld ondanks de creatie van geld uit het niets, enz. De economische fundamenten van de Brusselse EU worden versneld afgebroken en de anti Trump-houding van onze politieke leiders wordt in het ongelijk gesteld.

In de VS is hij begonnen met schoon schip te maken met het desastreuze Cabal-beleid van de voorgaande regeringen Obama, Clinton en Bush door bijv. de gestripte productie-infrastructuur weer terug te halen naar de VS. Vele Cabal-leden zijn door Trump ontslagen en/of gevangen gezet.

Er is in de wereld veel meer aan de hand, die door de politiek en de gegijzelde media angstvallig verzwegen wordt.

Jezus zei tot de scharen: Wanneer gij een wolk ziet opkomen in het westen, zegt gij dadelijk: Er komt regen, en het gebeurt. En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zegt gij: Er zal hitte komen, en het gebeurt. Huichelaars, het aanzien van aarde en hemel weet gij te onderkennen, waarom onderkent gij deze tijd niet?”

De VS heeft inmiddels de soevereiniteit van de Staat Israël erkend en onlangs Jeruzalem als de onverdeelde hoofdstad van Israël uitgeroepen en zijn Ambassade van Haifa daarheen verhuisd.
“Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is”. 

De verdrukkingen in ieders persoonlijke leven
Niet alleen de wereld om ons heen – de macro kosmos – is onderhevig aan de invloed van de Aquarius stralingen of –vibraties, ook in ons persoonlijke lichaam en leven (micro kosmos) hebben wij met deze positieve levensenergieën te maken. Deze helpen jou en mij enerzijds om onze ware onsterfelijke mens-zijn en Afkomst te herinneren en anderzijds om onze verborgenheden aan het licht te brengen. Wij zijn immers de enige levende wezens op aarde die tweevoudig zijn samengesteld: de natuurlijke, sterfelijke mens en de nieuwe, eeuwigheidsmens.
En omdat vele mensen de (geestvonk of: eeuwigheidsbeginsel) transformatie in hun lichaam en leven ondergaan heeft dit zijn uitwerking en invloed op zijn omgeving en de natuur; een wisselwerking dus.

Ik haal nu enkele passages aan uit een stukje, dat ik ontving en goed aansluit op het voorgaande wat ik zonet schreef: “Het gevolg is niet alleen dat je innerlijk versneld wakker kunt worden maar ook dat je het gedrag van jezelf en de mensen en natuur om je heen ingrijpend ziet veranderen. Deze versnelde gedragsveranderingen komen vaak tot uiting in heftige emotionele ontladingen, maar niet iedereen heeft al zin om wakker te worden.

Heb geduld met deze mensen, veroordeel ze niet, wordt niet boos maar zeg wel heel helder en duidelijk: “stop!” als de situatie uit de hand dreigt te lopen.
Als je onsterfelijke bewustzijn sterker is geworden hoef je trouwens helemaal geen stop meer te zeggen omdat je veld van licht deze emotionele uitbarstingen vanzelf tot rust en bedaren brengt en op doet lossen. Mensen die al de volledige innerlijke stilte bereikt hebben zullen dit in hun huwelijk, gezin, familie en werk al ervaren hebben. Weet immers dat de emotionele uitbarstingen van deze mensen voortkomen uit alle onderdrukte dus onverwerkte trauma’s en ellende van dit en vele andere levens die in dit leven opeengestapeld tot uitbarsting kwamen.

Je onderdrukte trauma aard camoufleren/maskeren met mooie woorden en daden werkt dus niet meer. Het verraad aan je ware zelf sijpelt immers uit alle poriën ofwel dwars door je levenslang zorgvuldig opgebouwde illusie masker en PR propaganda levensverhaal heen. Een ego illusie masker c.q. pantser dat zal verbrokkelen en uiteenvallen tot er niets meer van over is.

Wees echter niet bevreesd voor deze emotionele (vulkaan) uitbarstingen en explosies van afwisselend hoogte en dieptepunten zoals onvoorwaardelijke liefde, haat, vergeving, oordeel, compassie, woede, liefde en boosheid etc. Weet dat al deze heftige tegenstrijdige emoties hun basis hebben in de illusie van eenzaamheid, machteloosheid, krachteloosheid, schuldgevoel en vooral de onderliggende laag van verdriet. Want het is vooral het onverwerkte, niet uitgesproken, niet uitgeschreeuwde en niet uitgehuilde verdriet dat naast eenzaamheid (het afgescheiden zijn van de eenheid in jezelf) en onwetendheid (ken jezelf) de ware oorzaak is van alle oordelen, boosheid, woede, haat, verraad, wraak en oorlog op aarde en de natuurrampen en (chronische) ziekten die daaruit volgen.

Mensen die weer gaan leven vanuit de eenheid ofwel onsterfelijke eenheidsbewustzijn en dus doen wat nodig is op aarde zullen merken dat hun Zelfhelend Vermogen zich als natuurlijk gevolg hiervan gaat herstellen. Het resultaat is dat zij weinig last zullen hebben van de grote veranderingen zoals door menselijk ingrijpen gecreëerde crisissen en emotionele rollercoasters die ons de komende jaren te wachten staan. Gewoon omdat zij weer weten wie ze echt zijn, hoe het ware leven in elkaar zit en op welke manier je effectief en efficiënt kan omgaan met zowel je eigen (tegenstrijdige) gedachten, gevoelens en emoties als die van alle andere mensen en natuur om je heen. Het zal de mens en mensheid versneld laten zien wie ze/we echt zijn en confronteren met alle zaken die nu het licht nog niet kunnen verdragen, verborgen ofwel onderdrukt worden en ons tevens voorbereiden op de grote verandering in ons bewustzijn naar een nieuw creatief begin.

Neem zelf het initiatief ofwel de verantwoordelijkheid om middels zelfonderzoek schoon schip te maken; begin vandaag nog met de grote schoonmaak.

Koop allereerst een spiegel als hulpmiddel.
Een spiegel die je de mogelijkheid geeft om eerst naar je eigen (innerlijke) spiegelbeeld en onverwerkte trauma’s te kijken voordat je de anderen voor de zoveelste keer de schuld geeft van jouw luiheid en onvermogen om 100% de verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen creaties. Het wordt de hoogste tijd om het verdriet tevoorschijn te laten komen dat naast eenzaamheid en onwetendheid ten grondslag ligt aan deze trauma’s.

Voordat je in je eigen innerlijke spiegelbeeld bent gaan kijken kregen immers de mensen waar je het meest van houdt zoals je vrouw, man, kinderen, grootouders, familie en vrienden over het algemeen de grootste oordelen en boosheid etc. te verduren. Niet omdat ze ergens de schuld van waren maar gewoon omdat je alle ellende in heden en verleden die je in jezelf nog niet opgelost had, ofwel in een diepe put met beton en zand erover voor vreemde ogen hebt verborgen, iedere keer weer opnieuw mee naar huis nam. Thuis waar het veilig was om je af te reageren omdat het niet netjes is om dit buiten de eigen voordeur te doen. Thuis waar je eigenlijk bij de elke deur een spiegel moet ophangen voordat je met je man, vrouw, kinderen etc. in gesprek gaat. Begin daarom ook altijd als eerste met zelfonderzoek voordat je in onwetendheid anderen veroordeelt.

En mocht dat zelfonderzoek, in het spiegelbeeld van jezelf kijken nog niet helemaal lukken dan is het fijn dat er een wijze man, vrouw of kind thuiszit die niet gelijk met de zinloze en vaak destructieve oorlog van oordelen, beschuldigingen, irritaties, boosheid, woede, haat, verraad en wraak etc. gaat meedoen maar geduldig optreedt om jou weer enigszins in je bewustzijn te krijgen om zo te voorkomen dat dit met harde hand gaat gebeuren door dezelfde ego-afbrekende Aquarius-vibraties.

De crisisperioden, die aarde en mensheid zullen teisteren zijn noodzakelijke gebeurtenissen om de aarde en haar mensheid naar een hoger plan te brengen.
Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het Koninkrijk van God nabij is”.

2 reacties


 1. Goedemorgen,
  Ik kan mij grotendeels vinden in wat ik op deze site lees, bedankt daarvoor!

  Het laatste verhaal kan ik me ook in vinden, alleen ben ik bang dat de nieuwe tijd die er aankomt georganiseerd wordt door dezelfde macht. Eeuwig leven zal binnenkort mogelijk zijn op deze aarde, maar waarschijnlijk wel als Android. Ik ga hier niet aan meedoen en ik denk dat iedereen deze moeilijke keuze moet gaan maken. Ik zeg moeilijk want de verleiding zal erg groot zijn. De god van deze aarde heeft er belang bij als deze aarde zolang mogelijk door blijft draaien anders is het gebeurd met zijn macht. Hij heeft macht omdat wij het hem geven. Het kan ze niets schelen dat er van alles aan het licht komt want het draait uiteindelijke om de onwetende gehersenspoelde zombies die dit wereldje ook niet op willen geven. Jezus geeft niet voor niets aan dat deze aarde een tijdelijke plek is.

  Ik vraag me ook af of het wel een goed plan is om na de dood (opnieuw) naar het licht te gaan (er was licht) en weer opnieuw huilend wakker te worden in een wieg (als je geluk hebt. Misschien zijn er na de dood meer opties omdat we onze lessen nu eindelijk geleerd hebben en er niet meer intrappen.

  Ik ben benieuwd wat jullie hier van vinden.
  Vriendelijke groet,
  Anoniem

  Beantwoorden

  1. Hallo,
   Wel bedankt voor jouw reactie!
   Dat de nieuwe tijd georganiseerd gaat worden door dezelfde macht, dat heb je heel goed (in)gezien. En ook in de rest van jouw reactie kan ik mij heel goed vinden!

   Er zijn namelijk diverse Schriftplaatsen die er op duiden dat de machten met allerlei bedrieglijke verleidingen zullen proberen om de mensen aan deze aarde te binden.
   Alle beschikbare technieken, zoals jij er enkele benoemt, worden in het werk gesteld om hun doel, – het gevangen houden van de mens binnen zijn scheppingsgebied (de matrix) te houden – , te bereiken.

   Jouw opmerking dat “de god van deze aarde er belang bij heeft als deze aarde zolang mogelijk door blijft draaien anders is het gebeurd met zijn macht” is heel juist omdat de schepper god zijn bestaansrecht ontleent aan de mensen, die hij geschapen heeft; te vergelijken met een tieneridool, die zijn bestaansrecht ontleent aan zijn fans. Wanneer zijn fans hem verlaten, dan is zijn rol uitgespeeld en verdwijnt hij van het toneel.
   Onze tijd kenmerkt zich dat het begin van het einde van het bestaan van deze god aan het naderen is; het proces dat “Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd” is nu volop aan de gang zoals ik in het laatste artikel besprak, waar Jezus over onze tijd zei: “Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer Ik van de aarde omhoog geheven word, zal Ik iedereen naar mij toe halen.”

   Vanuit het gezichtspunt van de schepper god en zijn handlangers op aarde zijn bovenstaande “overlevingsreacties” dan ook vrij logisch te verklaren.
   M.a.w. zijn alle kunstgrepen – om het zo maar even te noemen omdat ik nu even geen ander woord kan bedenken – om de mensen alsnog aan de aarde te binden tot mislukken gedoemd en het lot van allen, die zich daartoe laten verleiden, ter beoordeling ligt aan de Rechter, die boven allen en alles staat!

   Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *