Einde soevereiniteit

Eind mei 2024 wordt in Genève een vergadering belegd waarbij de Europese lidstaten worden opgeroepen om in te stemmen met het Pandemisch verdrag en de amendementen op de WHO-IHR. (Internationale Gezondheidsregeling).
Een hele mond vol, maar het komt erop neer dat ook ons land gevraagd wordt om haar nationale soevereiniteit op medisch gebied over te dragen aan de Wereld Gezondheid Organisatie, de WHO.

Addertjes onder het gras
De Zwitserse jurist Philipp Kruse oordeelt dat de nieuwe of aangevulde instrumenten van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO verschillende clausules bevatten die ze in feite bindend maken voor de lidstaten. En dat als gevolg daarvan een deel van de soevereiniteit van lidstaten verloren gaat. “Naar mijn mening moet het worden gezien als een teken van het opgeven van de soevereiniteit.”aldus Kruse.
Waren de voorgestelde wijzigingen voorheen als “niet-bindend” voorgesteld, deze keer is dit woord doorgestreept, zodat er nu is komen te staan: “De staten die partij zijn, verbinden zich ertoe de aanbevelingen van de WHO te volgen in hun internationale volksgezondheidsreactie.”
En daarmee wordt zonder enige twijfel bedoeld dat ons land zichzelf verplicht om de aanbevelingen van de WHO te volgen.

Aanbevelingen worden omgezet in verplichtingen
“De gezondheidsmaatregelen die in het kader van deze regelgeving worden genomen, zullen onverwijld worden geïnitieerd en voltooid, inclusief aanbevelingen” klinkt als een militair bevel, maar het is wel een internationale wettelijke verplichting! Uit deze formulering moeten we concluderen dat deze aanbevelingen duidelijk juridisch bindender zullen worden dan voorheen. Dit is onze zorg.

Waarschuwend signaal van onze politiek
In het parlementaire debat van 10 april 2024 over de deze twee instrumenten verklaarde minister Pia Dijkstra van Medische Zorg (D66) dat onderhandelingen weliswaar nog niet zijn afgerond, maar deze nu gaan over details en niet meer over de hoofdlijnen.
Elke lidstaat heeft 4 maanden de tijd gekregen om zich te buigen over de gevolgen van de voorgestelde amendementen. Deze termijn is inmiddels al ruimschoots verstreken, zodat een stemming over de IHR-amendementen niet rechtsgeldig is geworden.

Rechtbanken beschouwen WHO-adviezen als leidend
De achterliggende COVID periode heeft klaarblijkelijk aangetoond, dat onze regering zich tijdens de pandemie vaak hield aan het advies van het RIVM of van de WHO.
Technisch gezien was het slechts een advies, maar functionarissen en bedrijven accepteerden het als een wet.
Zolang de WHO de speciale status van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang handhaaft, zullen onze politici en onze rechtbanken afzien van hun eigen zorgvuldige beoordeling en zullen zij zich houden aan wat er is aanbevolen.

Zeer ongewenste situatie staat te gebeuren
Het juridisch bindend maken van het bovenstaande moet worden gezien als een teken van het opgeven van de soevereiniteit. Immers, kan de Directeur-generaal van de WHO op elk moment een ‘Public Health Emergency of International Concern’ – een dreiging van een pandemie – uitroepen.
In het debat in de Tweede Kamer op 10 april 2024 verklaarde minister Dijkstra dat de directeur-generaal van de WHO een netwerk van wetenschappelijke adviseurs heeft dat hij raadpleegt voordat hij een Public Health Emergency of International Concern uitroept.

Naïviteit of bewuste planning?
In hoeverre is het verstandig om het welzijn van ons gehele volk over te geven aan de directeur-generaal van het WHO, die geen enkele democratische verantwoording hoeft af te leggen om deze noodtoestand uit te roepen, en waarvan algemeen bekend is, dat de WHO sterk wordt beïnvloed door private en politieke belangen. Ook is er geen mechanisme in de nieuwe instrumenten ingebouwd om de WHO te dwingen de pandemie-toestand te beëindigen.
Bovendien kan de WHO nimmer aansprakelijk worden gesteld voor alle geleden schade ten gevolge van haar buitenproportionele maatregelen.

Desinformatie en censuur
In de amendementen van de Internationale Gezondheidsregeling (IHR) is een nieuwe clausule verschenen die lidstaten oproept om “valse en onbetrouwbare informatie” over maatregelen te bestrijden. Artikel 18 van het nieuwe Pandemische instrument spreekt namelijk van het bestrijden van desinformatie en misinformatie.
Maar wie bepaalt wat dat is? In de afgelopen jaren hebben we gezien dat desinformatie vooral door de overheid ongewenste informatie betreft!
Als je de vrijheid van meningsuiting wegneemt en vrije toegang tot informatie censureert, kun je per definitie geen democratie hebben. Dit geldt ook in de wetenschap. Er kan dan geen eerlijke, rechtvaardige wetenschap bestaan. Dat hebben wij aan den lijve ondervonden tijdens de Covid periode!

Definitief einde van democratie
De wijzigingen in de internationale gezondheidsregels (IHR) zijn niet slechts kleine, technische wijzigingen in een interne regelgeving. Dit is een regelrechte aanval op de vrijheid van meningsuiting.
Met name de laatste jaren wordt er gemorreld aan de rechtspraktijk, die ons vertelt dat de vrijheid van meningsuiting een grondbeginsel van onze grondwet is. Wanneer wij de fundamentele grondbeginselen van onze grondwetten uit handen geven door in te stemmen met deze overeenkomsten is het onmogelijk om deze nog terug te draaien. En zal het ook onmogelijk zijn om de WHO ter verantwoording te roepen.
Vele signalen wijzen erop dat onze regering niet zal luisteren als men hen vertelt: “Je mag deze grondbeginselen van onze grondwet niet weggeven, zelfs niet één!”
Het Artsen Collectief roept de Tweede Kamer op om de regering bij de aankomende vergadering van de WHO in Genève, eind mei 2024 niet te laten instemmen met de WHO-pandemische instrumenten, inclusief de amendementen op de IHR.

Spirituele duiding van de actualiteit
De leeuw brult, wie zou niet vrezen?” lezen we in Amos hfdst 3 vs 8.
En ook nu geldt dit Schriftwoord, dat de demonische leeuw brult, en mensen verstijven van angst. Mensen worden apathisch omdat zij niet (meer) weten hoe te reageren, en laten alle onheilspellende gebeurtenissen in een soort berusting maar over zich heenkomen. Terwijl de enige, juiste manier van reageren de vlucht naar binnen is, waar Christus zetelt in het hartheiligdom.
Mensen worden opgeroepen om hun geloof te revalueren en onder een loep te houden of dit wel op het juiste fundament is gebouwd.
Het juiste fundament is Christus, en aan hen schrijft de apostel Petrus in zijn 1e brief hfdst 5 vs 8: “Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, hetzelfde lijden moeten doorstaan. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, die u geroepen heeft om in Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister, Hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet zult wankelen. Hem komt de macht toe, tot in eeuwigheid. Amen”.

Bijgevoegd gratis te lezen boek “Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties: https://stichtingvaccinvrij.nl/wp-content/uploads/2020/11/1-ZORGWEKKENDE-GEVOLGEN-min.pdf

Bronvermelding en aanverwante artikelen:
Nieuwe WHO-regelingen worden bindend voor de lidstaten:
https://artsencollectief.nl/zwitsersstrafrechtadvocaat-nieuwe-who-regelingen-worden-in-feite-bindend-voor-de-lidstaten/

Gevolgen van de nieuwe WHO-regelingen:
https://www.frontnieuws.com/wat-zijn-de-gevolgen-als-de-who-erin-slaagt-haar-igr-amendementen-aan-ons-op-te-leggen/

Aanval op de soevereiniteit:
https://www.levensreis.nl/index.php/2024/01/29/zeg-nee-tegen-who-macht/

Toekomst pandemieverdrag WHO:
https://www.youtube.com/watch?v=DYm-bK5Y8Kg

Vandaag, 14 april 2024 bijgevoegd: WHO plant staatsgreep:
https://www.kla.tv/nl

4 reacties


 1. We leven in een Orwelliaans tijdperk.

  Orwelliaans is een bijvoeglijk naamwoord, overgenomen uit het Engels. Het woord is afgeleid van de naam van de Engelse schrijver George Orwell. Er wordt een bedrieglijk en manipulerend taalgebruik mee bedoeld in een situatie die tegen de principes van een vrije samenleving ingaat.

  Orwelliaans slaat ook op de impliciete manier waarop taalgebruik onze gedachtegang vormgeeft en gemanipuleerd kan worden doordat verschillende bewoordingen om hetzelfde te beschrijven toch verschillende gevoelens oproepen. In zo’n situatie maken de leidinggevenden gebruik van zaken als propaganda, foutieve informatie, het ontkennen van de waarheid en het veranderen van de geschiedenis.

  Politici kunnen aldus woorden met een neutrale connotatie gebruiken om de perceptie van misdaden in hun voordeel om te buigen. Zo kunnen gruwelijkheden bedekt worden met eufemismen of vage bewoordingen waardoor de bevolking de waarheid niet inziet.

  Enkele voorbeelden zijn o.a. de Censuurwet DSA die nu Digital “Service” Act wordt genoemd. Waarheidsvinding heet nu “Desinformatie”. Dissident noemt men nu “complotdenker” en Communisme heet nu “Globalisme” (one world government).

  Wil Botman

  Beantwoorden

  1. “Je ziet het pas als je het doorhebt” is een bekende uitspraak.
   Teveel mensen doorzien het systeem niet omdat ze het systeem niet doorhebben. Wel bedankt voor jouw reactie.

   Beantwoorden

 2. Ik las ooit een uitspraak: “zodra de taal zich heeft ontwikkeld is de oorlog begonnen”.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *