Introductie

Beste lezer(es),
Welkom op de eerste pagina van deel II. Wij nemen aan dat je de hoofdstukken van het vorige deel, hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 24 van het boekje Twee Goden, goed in je hebt opgenomen zodat we niet elke keer weer dezelfde woorden hoeven te voorzien van tags.
Mocht je toch even vergeten zijn wat wij met bepaalde woorden bedoelen dan kun je natuurlijk zelf altijd nog terug kijken in de begrippenlijst voor de juiste betekenis van die woorden.

De praktijk wijst uit dat de zonde dermate met en in de mens verweven is, dat zijn denken traag is geworden om de dingen, die van God komen te begrijpen en vast te houden.
Met ‘denken’ bedoelen wij niet zozeer het intellectuele denken, maar meer het ‘hart denken’ of het denken met het hart.

De Hebreeënbrief meldt :“Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden. Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn!
In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen; het is met u zover gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel. Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad.

De eerste beginselen van de verkondiging hebben we in grote lijn neergeschreven in deel I, hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 24. Deze beginselen vergelijkt de schrijver met de melk, die je aan zuigelingen geeft voor een gezonde groei.

Naarmate je vertrouwd raakt met ‘de melk’ door het Woord in je leven te integreren, zal je steeds beter in staat zijn om het vervolg in deel II, de vervolgartikelen vanaf hoofdstuk 25 van vorenvermeld boekje te bevatten.
De hoofdstukken die jou in dit deel worden aangeboden is de meer vaste voeding die jou doet opgroeien tot steeds grotere zelfstandigheid en standvastigheid; een groei naar volwassenheid in Christus.

“We moeten de eerste beginselen van de leer over Christus hier toch maar laten rusten en ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is. We willen niet nog eens het fundament leggen en spreken over het zich afkeren van daden die tot de dood leiden, over het geloof in God enz.”

Zie hetgeen in het vorige deel, hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 24, behandeld en besproken is als het fundament waarop je verder bouwt met de vervolgartikelen van jouw levensreis. Dit fundament, dat nu in jou gelegd is, is Christus. Hij heeft jou – jouw ziel is de vrouw, weet je nog – losgekocht (=bevrijd) van jouw eerste man – Samaël – zodat jij jouw leven in het vervolg in relatie met Hem kunt leven.
Je begrijpt dat over dit geheimenis in de heilige Taal nog veel te zeggen valt en dit zal in de komende artikelen op jouw levensreis dan ook steeds meer uitgediept worden.

Dit deel en de vervolgartikelen op deze site beogen de relatie met jouw nieuwe man, Jezus Christus, te versterken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *