Is God een psychopaat?

Tijdens het bestuderen van de Bijbel, vele jaren geleden, kwamen regelmatig  gedachten in mij op die ik hier samenvat heb in de vraag: Is onze God een psychopaat?
Ik kan mij daarom voorstellen dat het godsbeeld, dat tevoorschijn komt bij het lezen van het Oude Testament van de Bijbel, iemand met een objectieve kijk op de opgetekende gebeurtenissen behoorlijk zou kunnen hinderen; m.n. gelet op enkele karakteristieken van de Scheppergod, Jahweh, in de eerste boeken van het Oude Testament.

Kenmerken van een psychopaat
Uit allerlei informatie over dit fenomeen komt steeds hetzelfde beeld naar voren, zoals:
– de moeilijke herkenning vanwege het feit dat zij datgene wat zij beweren geloofwaardig weten over te brengen,
– zij weten altijd een “cult”-groep van een soort “betoverde volgelingen” te verzamelen die deze psychopaat vanwege zijn gezag aanbidden. Hierdoor worden talloze mensen misleid, opgelicht of zelfs kwaad aangedaan die door zo’n destructieve invloed worden meegezogen.
– psychopaten kunnen zonder blikken of blozen liegen betreffende hun eigen ervaring. Ze overdrijven dingen zodanig dat het absurd is. En toch…de manier waarop ze hun verhaal weten te vertellen zorgt er dan alsnog meestal voor dat het op dat moment geloofwaardig overkomt.
– Ze zullen altijd proberen anderen te domineren en willen koste wat het kost “winnen”. Ze hebben er een geweldige hekel aan om een discussie of ruzie te verliezen en zullen fanatiek hun eigen web van leugens verdedigen. Ze gaan daarin zelfs zover dat ze een punt kunnen bereiken waarop hun logica onzinnig wordt.
– Psychopaten zijn meestal erg intelligent, maar helaas gebruiken ze hun hersencapaciteit om anderen te misleiden in plaats van hen iets te geven waar ze wat aan hebben in positieve zin. Door hun hoge IQ zijn ze vaak gevaarlijk.
– Zij zijn niet in staat om lief te hebben en dienen alleen hun eigen belang. Ze kunnen gevoelens simuleren aan de buitenkant en “doen alsof” om te krijgen wat ze willen, maar ze voelen geen liefde op de manier zoals jij en ik dat doen, écht!

De hemelse Vader en Zijn kinderen
Voldoet de hemelse Vader, die Zich in de persoon van Zijn Zoon Jezus Christus gemanifesteerd heeft toen Hij op aarde was, aan deze kenmerken?
Wanneer je bovenstaande kenmerken puntsgewijs zou langslopen, dan kan je niet anders dan tot de conclusie komen dat deze kenmerken noch van toepassing zijn op Jezus, noch op Zijn volgelingen, de christenen. Immers, zijn volgelingen vormen geen ‘cultgroep’, geen sekte of enig andere religieuze groepering o.i.d.

“Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid”.
Zij zoeken zichzelf niet, noch dienen zij hun eigenbelang, maar zij dienen de God van Waarheid en Liefde.

De Archonten en hun kinderen.
Zoals ik bij de inleiding al aangaf dat ik tijdens het lezen van het Oude Testament al snel worstelde met het godsbeeld van JHWH, als de Scheppergod, dat Hij een liefdevolle en rechtvaardige God is.
Helaas kan ik mij grotendeels vinden in de opsteller van deze lijst, die kennelijk ook te kampen kreeg met hetzelfde godsbeeld van JHWH als ik.
Wie in staat is om met dezelfde objectiviteit de kenmerken van een psychopaat vergelijkt met de karakteristieken van de Scheppergod en zijn Archonten, kan niet anders dan tot dezelfde conclusie komen dat JHWH en c.s., die vele christenen in hun onwetendheid vereren, psychopathisch van aard moeten zijn.

De doorsnee mens
De doorsnee mens is de mens van nature zoals wij die dagelijks meemaken. Het is nu eenmaal een feit dat elk mens zich gedraagt overeenkomstig zijn godsbeeld of te wel: zijn bewustzijn, Ik ben.
Wanneer wij de meetlat van kenmerken langs de doorsnee mens leggen dan herkennen wij, weliswaar in gradaties, ook hier typeringen die overeenkomen met die van psychopaten.

Het is ook opvallend dat hoe meer psychopathisch men is des te hogere posities men op de maatschappelijke ladder bekleedt; denk maar eens aan functies binnen de financiële sector.
De Aquariusimpulsen drijven de mens echter naar één van beide richtingen, zodat hij als het ware naar een crisis toe gedreven wordt.

“….de tijd is nabij. Wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten, en wie onrein is zal nog onreiner worden. Wie goed doet zal nog meer goeddoen, en wie heilig is zal nog heiliger worden.”

De afval in de laatste tijden
“Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid”.

Steeds meer worden berichten in openbaarheid gebracht over mensen, die ‘hun geweten in de diepvries’ dienen te stoppen om te kunnen blijven functioneren in de maatschappij c.q. om tenminste hun baan te behouden.
Op de scholen en universiteiten worden leerlingen en studenten geleidelijk aan getraind om psychopaat te worden doordat consciëntieuze leermiddelen uit het lessenpakket zijn gehaald en vervangen door humaan lesmateriaal.
Wie zich in deze tijd in argeloze onverschilligheid laat lokken en verleiden door deze sluwe misleidingen zal steeds meer verstrikt raken in dezelfde satanische gedachtepatronen.

De demiurg maakt hierbij indringend gebruik van zijn hulptroepen die zijn samengesteld uit mensenzielen, die zelf ooit voor de verleidingen van de demiurg zijn bezweken en nog bezwijken. Deze slachtoffers, de gevallenen door het verkeerde principe, hebben feitelijk dezelfde wezensaard van een psychopaat als de demiurg.

Word dus wakker
Daarom staat er: ‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen.’

En hoe kun je je wapenen tegen deze gevaarlijke mensen (behalve maken dat je uit hun buurt wegkomt als het kan)? Door de geestelijke wapenrusting aan te doen, vervat door het volgen van deze 7 eenvoudige regels:
1) Denk zélf na. Wees sceptisch bij alles wat je hoort of leest. De meeste mensen, bedrijven, regeringen en instellingen liegen tegen je en dat is niet in de laatste plaats omdat juist daar de meeste psychopaten te vinden zijn.
2) Volg je innerlijke waarheid. Een werkelijke leermeester is iemand die jou steunt en je loslaat om je eigen ervaringen op te doen in complete vrijheid, binnen de normale restricties van moraal en persoonlijke verantwoording.
3) Weersta de verleiding van winst en macht die automatisch meekomt als je het duister dient.
4) Heb respect voor alles wat leeft, inclusief planten en dieren; je bent hun herder.
5) Probeer zuiver en oprecht te leven. Breng in praktijk wat je predikt. Doe wat je zegt. Zeg niet één ding en doe stiekem iets anders in de achtergrond. Spirituele kracht komt van spirituele authenticiteit. En zelfs als je denkt dat niemand ziet wat je doet, God en het Universum doen dat wel. En karma telt.
6) Kom op voor de onschuldigen. Geef niet toe aan bullebakken. Weersta tirannie. Promoot vrijheid en gerechtigheid. Help anderen waar je kunt en geef ze kracht met je vaardigheden en kennis, zodat ze zichzelf kunnen redden in plaats van afhankelijk te zijn.
7) Spreek de waarheid. Dit geeft kracht… misschien wel de grootste kracht in het universum. De waarheid zal het altijd winnen van leugens en bedrog. En zelfs als de mensen om je heen de waarheid niet zien, het universum doet dit wel. Door de waarheid te vertellen geef je jezelf kracht op alle vlakken in je leven en breng je jezelf dichter bij het werkelijke spirituele begrijpen.

En zo herken je de psychopaat zowel in jezelf (ego) als bij de ander en ben je weerbaar tegen deze wolven in schaapskleren……

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *