Nadenkertjes en Citaten

Het enige dat nodig is om het kwaad te laten zegevieren, is dat goede mensen niets doen.

God heeft mensen uitgekozen die onbelangrijk zijn en niets voorstellen, en voor wie niemand respect heeft. Daarmee maakte hij een eind aan alles wat in deze wereld belangrijk is.

Jullie denken dat hij niet machtig genoeg is om te redden, jullie denken dat hij doof is en niet goed luistert. Maar daar komt het niet door. Het komt door jullie eigen wangedrag!

Iemand die wijs is, heeft ogen in zijn hoofd. Iemand die dom is, leeft in het donker.

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Zend uw licht en uw waarheid; mogen die mij geleiden.

Mijn God vergeet mensen die vermoord zijn, niet: hij straft de moordenaars. Hij beschermt mensen die zich niet kunnen verdedigen.

Waarheid is als een grote rots, die steun en kracht verleent in een turbulente wereld. Al het leven verlangt de Waarheid te kennen.

Alleen de Waarheid kan de mens van al zijn angsten en ziekten genezen.

Slechte mensen worden gestraft: ze graven een kuil voor een ander, maar ze vallen er zelf in.

Eigenlijk heb ik maar één antwoord gevonden: God heeft de mensen eerlijk en eenvoudig gemaakt. Maar de mensen maken alles te ingewikkeld. Pred.7 vs29

De waarheid is rijkdom, en een leven in waarheid is geluk.

Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden.

Jezus is de goddelijke boodschapper uit de hogere Lichtwereld. Hij moest de goddelijke vonk in de mensen `wakker schudden’. Hij daalde af naar de, door een boze macht geschapen, wereld.

Alles wat onvolmaakt is, zal verdwijnen als Gods nieuwe wereld komt.

De Heer is dicht bij mensen die geen hoop meer hebben, hij helpt mensen die de moed verliezen.

Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.

Voor God liggen ieders wegen open, Hij weegt al hun gangen.

Laat Waarheid wonen in jouw hart. Blus elk verlangen uit wat zich tegen Waarheid keert.

Vrees niet, want je zal niet beschaamd staan.

Voor de oprechten gaat het Licht in de duisternis op, genadig en barmhartig en rechtvaardig.

Zie mijn ellende Heer, want al mijn vijanden (archonten) haten mij.

Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht.

Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Mijn Vader helpt mensen die onderdrukt worden, hij beschermt hen in moeilijke tijden. Mensen die hem kennen, mogen op hem vertrouwen.

“Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons”.

Hoe ziek, zwak en gekweld ik er aan toe ben, er ligt in mij een grote kracht verborgen.

Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de HERE hoopt.

Welzalig de mens die op U vertrouwt.

Wie achter de kudde aanloopt, sjouwt altijd door de stront.

Laat uw voet een effen pad inslaan en laten al uw wegen vast zijn.

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen.

Vrolijk wil ik over u zingen, ik wil voor u juichen, allerhoogste God!

Wie is als Gij, die de ellendige redt van wie sterker is dan hij.

Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet.

Want Gods ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.

Jezus zei: Zoek naar de onvergankelijke schat die blijft; waar geen mot komt om te eten, noch een worm om te vernietigen.

Al zit ik in het duister, de Heer zal mij tot licht zijn.

Dit zegt God, de HEER, de Heilige van Israël: ‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’ Maar jullie wilden niet.

God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

Wie de waarheid doet, gaat tot het licht.

Wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt.

Zo zegt de Here, de Heilige Israëls: ‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’

De Heer kijkt of mensen goed of slecht zijn.

Hij bevrijdt mensen die onderdrukt worden.

Maar mensen die zichzelf geweldig vinden, die maakt Hij onbelangrijk.

De HERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen.

Gelukkig zijn de treurenden, want zij zullen getroost worden.

Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft, zelfs in de nacht spreekt mijn geweten.

Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet.

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

Zoals de uiterlijke mens een nauw contact moet hebben met de innerlijke mens, zo zullen leer en praktijk onverbrekelijk verbonden moeten zijn, wil er een waarachtige mens uit voortkomen.

Het geweten onderscheidt de waarheid van de leugen.
Hoe ik weet dat dit zo is? Dat heeft mijn  geweten mij verteld!

Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten.

Goede mensen hebben het vaak moeilijk. Maar de Heer redt hen steeds weer.

Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.

De dappere man is niet hij die niet bang is, maar hij die die angst overwint.

Gelukkig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Geen grotere vergissing dan de veronderstelling dat een leven vol ondeugd een leven van onafgebroken plezier is.

Het is verstandiger een kaars aan te steken dan te klagen over de duisternis.

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Toch sla Ik acht op wie verdrukt wordt, op de ellendige, op mensen met een gebroken geest, op ieder die huivert voor mijn woorden.

God dienen is de ware vrijheid.

De eenzaamheid is een stille storm die al onze dode takken afbreekt.

Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen.

Je kunt beter niets doen, dan druk te zijn met niets.

Toen ik moe was van zoeken, leerde ik vinden.

Wijsheid kan alleen worden gevonden in waarheid.

Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens als we struikelen weer opstaan.

Wie wreed is tegenover dieren, kan geen goed mens zijn.

Ik zou best christen en verlost willen zijn, als de christenen er maar wat verloster uitzagen.

Wie de baas is over zijn tong, is de baas over zijn hele lichaam.  Zo veel invloed heeft onze tong. Het is maar een heel klein deel van ons lichaam. Maar o, wat heeft die tong van ons veel praatjes!

God heeft jou uitgekozen. Denk eens terug aan het moment dat je ging geloven. Je was toen geen belangrijk mens. Je viel niet op door jouw wijsheid, en je was ook niet machtig of rijk.

Het is niet genoeg, te weten, men moet ook toepassen; het is niet genoeg, te willen, men moet ook handelen.

Jezus zegt: “Wie oren heeft, die hore!”
Iedereen hoort alleen wat hij begrijpt.

De woorden van de levende God zijn krachtig. Ze dringen diep door in ons hart, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart nog dieper dan een scherp zwaard te ontleden.

U bent een steun voor mensen zonder macht, u beschermt mensen voor wie niemand zorgt.

Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen, die nee zegt tegen hun verkeerde plannen. Als slechte mensen spotten met God, doet hij niet mee.

Ik noem hem dapperder die zijn begeerten overwint dan hij die over zijn vijanden zegeviert; want de moeilijkste overwinning is de overwinning op zichzelf.

De mens verschilt van individu tot individu; de massa is als een log beest, dat zijn individuele geest nog niet heeft ontdekt. Elke zoeker naar Waarheid heeft zich vrijgemaakt van die massa en wordt op de weg geplaatst, waar hij zijn individuele geest zal ontmoeten: zijn geest van het hart.

De liefde kent geen afgunst en geen zelfgenoegzaamheid.

De Heer kijkt of mensen goed of slecht zijn. Hij haat mensen die geweld gebruiken.

Mensen die u niet trouw zijn, onderdrukken mensen zonder macht. Vader, laat slechte mensen zelf de pijn voelen die ze anderen aandoen!

Culturen die hun hoogtepunt bereiken luiden hun eigen verval in.
Culturen zijn namelijk niet natuurlijk. En alles wat kunstmatig is vergaat.

Ik wil niet gehecht zijn aan mijn ik met mijn waandenkbeelden; ik wil mij afkeren van mijn ik, die mij die waanbeelden elke keer weer opdringt. Ik wil mijn hart gericht houden op Waarheid en Inzicht.

Breek jouw afgoden af: zij kunnen jou niet horen. Maak jouw hart tot jouw altaar en verbrand daar jouw zelf op.

Luister goed! Als de Heer streng voor je is, verzet je dan niet tegen hem. Want de Heer straft je voor je fouten omdat hij van je houdt. Net zoals een vader zijn kinderen straft omdat hij van hen houdt.

Gehechtheid aan wereldse dingen is een groot struikelblok voor geestelijke vooruitgang en daarom moet men ze vermijden als vergif.
– Boeddha –

“Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons”.

Hoe ziek, zwak en gekweld ik er aan toe ben, er ligt in mij een grote kracht verborgen.    – 2 Korinthe 4 –

“Eeuwige Vader, wie mag er altijd in uw huis komen? Wie mag er bij u wonen?”
Mensen die eerlijk leven, mensen die doen wat goed is en zeggen wat waar is.

Zij spreken geen kwaad over anderen. Zij behandelen iedereen goed, en zij beledigen niemand. Zij gaan niet om met slechte mensen, maar zij houden van mensen die Hem trouw zijn”.         Boek der Wijsheid

Alleen Waarheid kan het kwaad, dat van Dwaling uit gaat, overwinnen.

Slechte mensen denken: God let niet op. Hij kijkt niet, hij ziet niets.

Van hard werken alleen word je niet rijk, je hebt de zegen van de Onvergankelijkheid nodig.

Als je goed bent voor anderen, ben je goed voor jezelf; maar als je gemeen en oneerlijk bent, doe je jezelf kwaad.

Zoals een herder voor zijn schapen zorgt, zo zorg ik voor de mensen die bij mij horen. Ik geef mijn leven voor die mensen.

De cyclus van geboorte, dood en opnieuw geboren worden die men doorloopt, is uitsluitend te wijten aan het feit, dat het eeuwig Zelf zich identificeert met het lichaam, met het denken enz.

Deze cyclus wordt doorbroken, teniet gedaan, door het inzicht in de ware aard van het Zelf.

„Dit is de geestestoestand van degene, die erkend heeft dat er geen zelf is. De oorzaak van al zijn verwarring, zorgen en ijdelheden is slechts een luchtspiegeling, een schaduw, een droom”. Boeddha

‘Duizendmaal vragen de mensen zich af waarom de hoogten en diepten, de luchthartigheid en de somberheid in ieder leven voor komen. Zij weten niet dat er overal leraren zijn; elk druk bezig met de hem door God aangewezen taak, om in elk menselijk hart de waarheid trachten binnen te voeren. Zo is het, en iedereen ontvangt de lessen die hij nodig heeft’.  Aquarius Evangelie

Gehechtheid aan wereldse dingen is een groot struikelblok voor geestelijke vooruitgang en daarom moet men ze vermijden als vergif.
– Boeddha –

Vrienden, het wordt tijd dat jullie gaan nadenken. Houd je niet bezig met dingen die slecht zijn, maar gebruik je verstand!

Wie zijn nek verhardt ondanks herhaalde vermaning, wordt opeens onherstelbaar gebroken.

Als een heerser toegeeft aan bedrog, wordt ieder die hem dient een goddeloze.
Als een heerser luistert naar leugens, worden ook zijn dienaren onbetrouwbaar.

Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen.

Vrees voor mensen is een valstrik. Je hoeft niet bang te zijn voor andere mensen. Vertrouw op God, dan ben je veilig. Want wie op Hem vertrouwt, is onaantastbaar.

De roem der wereld is gelijk een bloem, die ‘s morgens prijkt in volle pracht en verwelkt in de hitte van de dag.

Wanneer de aardse mens zichzelf offert, komt de innerlijke mens, Jezus’ ware spirituele Zelf, vrij. Door Kennis wordt het ware innerlijke zelf van de mens bevrijd.

Leef niet alleen voor het geld, en wees tevreden met wat je hebt. God zorgt voor je, want hij heeft zelf gezegd: «Ik zal bij je blijven, ik zal je niet in de steek laten.»

We kunnen dus vol vertrouwen zeggen: «De Heer zal mij helpen. Daarom ben ik niet bang. Mensen kunnen me geen kwaad doen.»

Laat datgene in jouw ziel, dat zich niet kan of niet wil ontwikkelen tot Waarheid, vergaan, want het is slechts waan en onwezenlijk; het is de bron van jouw dwaling; het is de oorzaak van jouw ellende.

De cyclus van geboorte, dood en opnieuw geboren worden die men doorloopt, is uitsluitend te wijten aan het feit, dat het eeuwig Zelf zich identificeert met het lichaam, met het denken enz.
Deze cyclus wordt doorbroken, teniet gedaan, door het inzicht in de ware aard van het Zelf.

Jezus zegt: “Wie oren heeft, die hore!” Iedereen hoort alleen wat hij begrijpt.

Ken uw ‘zelven’, uw ego’s.
Wie zijn lagere zelf goed kent, heeft kennis van de dingen die voorbij gaan;
en kennis van alles wat niet kan voorbijgaan.
Welzalig is hij, die reinheid en liefde tot zijn bezit heeft gemaakt;
Hij is verlost van de gevaren van het lagere zelf; hij is zichZelf.

Waarheid is geen dogmatisch of wijsgerig vraagstuk maar een concrete levenstaak, die alleen door een zelf genomen besluit kan worden bepaald en in het concrete handelen tot uitdrukking komt.

Profetie is het geschenk van God, waarmee wij op tijd kunnen handelen om onze lotsbestemming te veranderen en het noodlot te overwinnen.

“Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek.” lezen wij over Jezus’ leven op aarde. Deze regel geldt nu ook voor ons, dat in ziekte onze eigen kracht wordt gebroken. Ziekte leert ons onze kwetsbaarheid te beseffen en ons vertrouwen in Hem te stellen.

Wijsheid wordt je niet in de schoot geworpen. Je zult haar zelf moeten ontdekken na een reis die niemand voor jou kan maken of jou kan besparen.

Ware deugden zijn niet van deze wereld,
Daarom zijn het ware deugden.
De zogenaamde deugden van deze wereld
Dienen slechts het eigenbelang.
Daarom zijn het geen ware deugden.
Wie echt deugt, dient slechts het algemeen belang.
Wie in deze wereld menslievend heet
Verwacht dankbaarheid terug.
Wie in deze wereld eerlijk heet
Heeft een dubbele agenda.
Wie zich aan deze wereld heeft aangepast
Eist dat anderen dat ook doen.
En anders dreigen ze en worden ze boos
Daarom, als de mensen van de rechte en eenvoudige weg zijn afgedwaald
Dan pas doen mensen deugdzaam, maar zijn niet deugdzaam.
Dan doen ze aardig, maar zijn niet aardig.
Dan doen ze eerlijk, maar zijn niet eerlijk.
Dan doen ze fatsoenlijk, maar zijn niet fatsoenlijk.
Beschaving is slechts een dunne korst over ontrouw en oneerlijkheid
En de bron van wanorde en chaos.
Wie wijs is verbergt zich niet achter een masker.
Hij vertrouwt op het innerlijk en niet op de schone schijn.
Daarom verwerpt hij de schijn en omarmt het wezen!