De Goedmensch

De Goedmensch: Welwillend uit zelfingenomenheid

De ‘Goedmensch’ is progressief, sociaal betrokken, bevlogen, invoelend en vol van mededogen en begrip voor wie dat -volgens hem- nodig heeft. Goedmenschen komen wij met name tegen bij thema’s als Global Warming of Klimaatbeheersing, Europese Unie, Moslim immigratie, enz. Laten wij de Goedmensch in dit laatste actuele onderwerp eens nader bekijken.

De moslims in onze samenleving
De Goedmensch kan -vindt hij zelf- feilloos deze zwakkere groep in de samenleving aanwijzen en biedt hen zowel een luisterend oor als de helpende hand.
Zogezegd een engel van geduld en goedheid, die tegelijkertijd de gedaante van een wrékende engel met een vlammend zwaard kan aannemen tegenover diegenen die in zijn ogen  zijn ‘beschermelingen’ belagen….
Meestal zijn die belagers westerse autochtonen, zoals hijzelf, maar zij zijn geen ‘Goedmenschen.’ Noodgedwongen berust hij er in dat het Goedmenschenschap nu eenmaal niet iedereen gegeven is. Zijn ‘beschermelingen’ zijn steevast het allochtone deel van de bevolking, de immigranten. Ook wel bekend als ‘De moslims.’

Moslims zijn zielig
De bescherming, die de Goedmensch hen biedt, hebben zij (volgens hem) meer dan hard nodig: Al sinds zij zich, nu zo ‘n vier decennia geleden, door ‘kommervolle omstandigheden’ gedwongen in het Westen vestigden, zijn zij ( alweer volgens hem) gestuit op onbegrip, vooroordelen, uitbuiting en discriminatie en het is de vraag, wáár zij geëindigd zouden zijn als hij er niet was geweest: de progressieve, verdraagzame, ruimdenkende mens, die waakt over hun belangen, hun rechten…

“En hun plichten?”, hoort men deze of gene belangstellende vragen. Immers: in elke samenleving hebben de ingezetenen zowel hun rechten als hun plichten… Dat komt later nog, sust de Goedmensch nu al gedurende diezelfde vier decennia; het zou onmenselijk zijn om in dit stadium het uiterste van deze mensen te verlangen. Begrip voor hun situatie hebben zij nodig. EN begrip voor hun cultuur, dan zal men zien dat op den duur alles in orde komt: Zij zullen echt wel nog integreren.

De belangstellende merkt op dat sommige aspecten van die cultuur naar westerse maatstaven niet langer gewenst zijn: De westerse samenleving heeft hard genoeg gestreden om de scheiding van Kerk en Staat te realiseren. En hij heeft niet de indruk dat de islam die scheiding erkent…. De Goedmensch geeft toe dat dit in de landen van herkomst misschíen het geval is. Maar dat is dáár. Híer is de islam gewoon een godsdienst als alle andere…..vindt hij.

De Goedmensch pretendeert op alles een antwoord te hebben: Hij heeft er een goede kijk op, vindt hij, omdat hij naar deze mensen en hun godsdienst toe een ‘open mind’ ontwikkeld heeft, in tegenstelling tot de ‘xenofoben’ en ‘racisten’, wier gedachtegang uitsluitend op ‘vooroordelen’ gebaseerd is. Dómme vooroordelen, betuigt hij met klem, zoals de generatie van zijn ouders ze ook nog wel had.

Hij ziet de Palestijnen als het enige slachtoffer in het conflict, weigert de andere kant van de medaille te zien, maar schuift integendeel alle schuld op Israël en de ‘Joden’, die hij lijkt te haten als zijn eigen vijand! En dat terwijl Nederland met Israël decennialang zulke allerhartelijkste banden onderhield. Tót de kentering inzette. Raadselachtig?!

Hij meende zóveel scherp te zien. Maar één ding zag hij in al zijn opstandigheid niet en dat was de realiteit: De realiteit betreffende Israël en de Palestijnen, de realiteit betreffende de islam…

Doordat de Palestijnen jarenlang vanuit de hele –linkse – wereld zoveel steun mochten ontvangen, zijn zij verbetener dan ooit geworden in hun strijd voor een zelfstandige Staat Palestina, wat hierin resulteert dat zij er zelfs toe overgaan hun eigen burgers willens en wetens in gevaar te brengen, met andere woorden: hen -met inbegrip van vrouwen en kinderen- tot ‘martelaren in de strijd tegen de ‘ongelovigen’ te maken door hen als ‘menselijk schild’ te gebruiken.
En dit gebeurt openlijk, zonder enige schroom…

Confrontatie met de realiteit
En kijk: Dáárin kan de Goedmensch niet meegaan. En hij ziet nu met eigen ogen dat gedwongen martelaarschap wel degelijk is wat er gebeurt. Lange tijd heeft de Goedmensch geprobeerd deze feiten te negeren, af te wijzen, te ontkennen en geweigerd deze dingen te geloven.
Nu organisaties als Hamas er onbeschaamd voor uitkomen, moet hij wel. Hij wil niet, maar hij moet. Hij kan niet langer om deze feiten heen. Onze politici en de media in hun kielzog zijn er dan ook als de kippen bij om deze nieuwsgaring te minimaliseren en te dempen.

Er zal nog een lange weg te gaan zijn eer de ogen van de Goedmensch, in zijn redeloze rebellie, definitief worden geopend. Feitelijk zal dit alleen mogelijk zijn op het moment dat hij daar zelf de noodzaak van inziet. En dat moment zal pas aanbreken als hij er niet langer omheen kan dat ZIJN grenzen overschreden worden.

Let wel: Specifiek de ZIJNE.  Want dat is, in feite, waar het bij hem allemaal om draait: Om HEMZELF. En dat is dan ook precies datgene waaraan men kan zien dat hij totaal niets van de islam en diens volgelingen begrijpt.
Bij de islam dient het, ten behoeve van Allah, allemaal om HET COLLECTIEF te draaien: In een samenleving, gedomineerd door de Sharia-wetgeving, zou de Goedmensch nooit kunnen leven! Het ware beter dat hij daar eens eerlijk voor uitkwam!

Lees in dit artikel meer over het onderwerp.