23 september 2017

Om deze datum is veel te doen geweest. Wanneer je op deze datum googelt dan duiken bij het getoonde sterrenbeeld Maagd diverse doemscenario’s op dat het einde van de wereld is aangebroken, dat de wereld sinds die dag niet meer dezelfde zal zijn, en dat die zelfs zal vergaan, enz. 

Het teken van Zijn komst
Graag wil ik jou verwijzen naar mijn artikel over dit onderwerp, met de mededeling daarbij dat “over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met Hem worden verenigd, zeggen we u: verlies niet
meteen uw verstand en raak niet in paniek” zoals bij dergelijke artikelen bij die datum van de 23e september “ . . . alsof de dag van de Heer reeds aanbrak”.
Laten wij terugkeren naar de Bijbeltekst in het Boek Openbaringen hoofdstuk 12 waarin over dit grote teken geschreven staat.
Zoals ik schreef staan wij aan de vooravond van, dus vlak voor, de beduchte Dag des Heren. Over die bewuste “Dag” kun je lezen in de volgende hoofdstukken van deze site, maar ik wil me even beperken tot de stand van de hemellichamen en de daaraan gekoppelde 23e september; daar is immers de nodige onrust uit ontstaan.

De unieke sterrenconstellatie is een laatste oproep om de tijd van genade, die nog rest, optimaal te gebruiken om je tot Christus te (be)keren als enige reddingsmogelijkheid van jouw ziel. Die tijd van genade loopt namelijk op zijn eind.

“Iemand vroeg Hem: Here, zijn er maar weinigen, die gered worden? Hij antwoordde hen: ‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen. Van het ogenblik af, dat de heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zullen jullie beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, en zeggen: Here, doe ons open, en Hij zal jullie antwoorden: Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?”.

Het christendom is het geweten van de wereld
Diverse malen heb ik gewezen op het feit dat christenen wereldwijd vervolgd en gedood worden. Duivelse machten proberen, met behulp van de overheden en machthebbers in de wereld, met alle macht en middelen het christendom uit de wereld te bannen. Het land Israël als basisland van het christendom, met zijn rijke geschiedenis waaruit het zijn eigendomsrecht ontleent, moet definitief uit het wereldgeheugen gewist worden.

De verregaande islamisering van de christelijke landen zowel in Europa als daarbuiten, zoals bijv. Australië, past geheel in dit verdelgingsplan van het christelijke geloof.

Het juiste tijdstip
“Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis. Ze riepen luid: ‘O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken?’ Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren, hun broeders en zusters die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben”.

De andere vertaling zegt:  “. . .  totdat ook het getal vol zou zijn van hun broeders en zusters die gedood zouden worden evenals zij”.
Zodra het getal van de omgebrachte christenen is bereikt dan is de tijd aangebroken om het zesde zegel van de Boekrol, de Bijbel, te verbreken:

“Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. Ze riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam! Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?”

Wij lezen vrijwel dagelijks hoe m.n. in, door de islam beheerste, landen in de wereld christenen worden vervolgd en gedood en hun gebedshuizen afgebroken. Volgens de Koran moet een moslim, die zich tot het christendom bekeert, worden onthoofd. Hoeveel moslims zijn hierom geslacht omdat zij de liefde van Christus verkiezen boven de onderdrukking van Allah?
Ieder van hen ontvangt witte klederen, zij zijn gered; hun zonden zijn hen vergeven zoals de ene moordenaar aan het kruis die ook ontving aan het einde van zijn leven.
Waarschuwing tegen overmoed en arrogantie
Wij, die in het (nog) vrije westen leven, hoe is het met ons geloofsleven gesteld? Hoe velen hebben zich met de nodige spot en beschimpingen van het geloof afgekeerd omdat de wereld er gewoon nog blijkt te zijn en er dus, volgens hun, niets aan de hand is?

De steden Sodom en Gomorra heeft hij tot de vernietiging veroordeeld, hij heeft die steden in de as gelegd en ze daarmee ten voorbeeld gesteld aan alle zondaars van latere tijden. Overmoedig en arrogant als ze zijn, schrikken ze er niet voor terug hemelse machten te lasteren . . . .

Standvastig blijven
Enkele decennia geleden is het Bijbelse onderwijs als verplicht schoolvak uit het lessenpakket verwijderd. Daardoor zijn kinderen van jongs af aan afhankelijk geworden van andere gelegenheden om aan de noodzakelijke geestelijke voeding te kunnen komen. Vaak komen deze kinderen thuis ook niet aan hun trekken om welke reden dan ook. Voor dezen is de genade als hulp om de beproevingstijd door te komen ruimschoots voorhanden. Vele gelovigen zijn zodanig misleid of hebben zich laten misleiden waardoor hun geloof schipbreuk heeft geleden en zijn atheïst geworden.

Voor hen, die in duisternis leven overvalt de Dag des Heren als een dief, want zij wuiven de gedachte over Jezus’ terugkeer weg en doen deze af als klinkklare nonsens.

Maar jullie zijn allen kinderen van het licht en van de dag. Jullie behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop op redding. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met Hem zullen leven”.

Als de tijd van de beproeving aanbreekt, die over de gehele wereld komen zal, om hen te beproeven die op de aarde wonen, zal Ik jou trouw zijn en jou daar voor bewaren. Houd vast wat je hebt!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *