Er is nog hoop in de wereld

Toenemende Aquariuskrachten
Nu de ontdekkende stralen van de komende Eeuw de vervallen staat van het aflopende Vissentijdperk blootlegt, was het de bedoeling dat het collectieve menselijke bewustzijn min of meer gelijke tred zou houden in deze voortschrijdende ontwikkeling.
De Bijbelse profeten, zoals o.a. Jesaja en Daniël, verwezen toen al naar onze tijd, maar ook Jezus Christus en de apostelen deden dat.

“Tegen de menigte zei Hij: ‘Je steekt toch geen lamp aan om hem onder een korenmaat te zetten of onder een bed weg te bergen? Nee, je zet hem op een standaard. Alles wat verborgen is, moet openbaar worden gemaakt, en alles wat in het geheim is ontstaan, moet aan het licht komen. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’”

Zeker in onze tijd is het hard nodig om het licht op te steken over alle geheime duistere zaken, die jarenlang zorgvuldig buiten het zicht van het publiek werden gehouden door de regeringsleiders in de wereld!
Hadden wij met een ware christendom te maken, dan waren al deze duistere zaken, die het licht niet konden verdragen, allang aan de kaak gesteld en in openbaarheid gebracht. Maar in plaats daarvan hebben onze geestelijke leiders hun oren laten hangen naar de farizese overleveringen, waartegen Jezus ageerde met: “Wee jullie, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars.”

Onze schepper is de demiurg
Wie de Schriften nauwkeuriger onderzoekt kan niet anders dan tot de ontdekking komen dat de god die hemel en aarde, of wel dit universum geschapen heeft, niet de enige god kan zijn.

Vele Schriftplaatsen wijzen erop dat de demiurg het universum als scheppingsdomein toegewezen heeft gekregen waar hij tijdelijk het bewind over mocht voeren.  De taak van de demiurg was om een lichaam te boetseren dat als voertuig kon dienen voor de zonen van God om de nodige ervaringen op te doen, zodat zij te gelegener tijd geschikt kunnen worden bevonden voor het Koninkrijk van hun Vader.
“Dus wij blijven altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar”.

De mens is het schepsel van de demiurg
In de brief aan de Romeinen – hoofdstuk 3 – somt de apostel de natuurlijke aard van de mens op zoals hij door de demiurg is geschapen.
“Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één, er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt”.

De mensen zijn geschapen naar “het beeld en gelijkenis” van hun goden lezen we in het eerste Boek van de Bijbel.
Zowel de demiurg als zijn schepsel, de mens, zijn (bewust) onwetend over God, de Vader. Zodra de demiurg erachter kwam dat een hogere Macht de levensgeest in de mens geblazen had, was hij er als de kippen bij om dat bewustZijn in de mens toe te dekken: hij deed “een diepe slaap op de mens vallen.
De slaap, die hier bedoeld wordt is niet de onbeduidende dagelijkse slaap van de mens, maar de slaap van het bewustZijn, zodat de eerste mens zijn ogen zou openen voor een andere realiteit: de illusoire wereld van de demiurg.

Ongeloof is de grootste zonde
Wij zijn niet voor niets op aarde.  Mensen zijn op aarde met een zeker doel en zij, die zich daarvan bewust zijn, zien het nut van het leven meestal wel zitten om zich voor dat doel in te zetten.
Weliswaar zijn er bij wijze van spreken bijna net zoveel doelen als dat er mensen zijn op aarde, maar naarmate de omstandigheden verslechteren zijn velen geneigd om meer op zoek te gaan naar de zin van het aardse bestaan.

Nu de Aquariuszon haar stralen steeds helderder over de wereld laat schijnen om alle duistere plaatsen te verlichten en bloot te leggen, zoals ik in het begin van dit artikel aangaf, doen dezelfde werkingen zich namelijk ook in ieders persoonlijke leven en omstandigheden voor: allerlei duistere zaken uit overgeleverde tradities en conditioneringen, veelal afkomstig uit het verdwijnende Vissentijdperk, komen tevoorschijn in het bewustzijn om er afstand van te nemen. Streefde het gros van de mensen voorheen allerlei doelen op aarde na, de laatste tijd wordt de focus steeds meer gericht op de zoektocht naar de zin en het doel van hun leven.

Het farizese geloof, dat afstamt uit het Vissentijdperk, is het oude zuurdesem dat weggedaan dient te worden om door te kunnen stromen naar en bestand te zijn tegen de hoge stralingskracht van de komende Eeuw, die ingeluid zal worden met de Wederkomst van Christus en de tot standkoming van Zijn 1000-jarige Vrederijk met de heiligen, die met de Opname waren meegekomen.
Wie zich verhardt in de farizese verkondiging zal de grootsheid van dit mysterie niet raken en nauwelijks iets doen vanwege de sluier, die over hun harten gespreid ligt; de sluier is de onWetendheid, het Vergeten van hun essentie: de Lichtvonk in de mens!
De Bijbel laat jammer genoeg zien dat het collectieve menselijke bewustzijn ver achterblijft bij de voortschrijdende ontwikkeling doordat het merendeel der mensen niet bereid is om het oude, farizese zuurdesem uit hun systeem te verwijderen.
Dit schrijft de apostel aan de Korinthiërs over deze mensen: “Hun denken verstarde, en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid”.

Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld
Alle waarheid verkondigers, alle apostelen en heiligen beamen deze uitspraak van Jezus, die Hij deed vlak voor Zijn veroordeling.5) De handlangers van de demiurg eisten Zijn dood, omdat Hij niet paste in hun geestelijke bouwwerk, waar alleen plaats was voor mensen met het bewustzijn als dat van kuddedieren.
De farizese heerschappij in de christelijke verkondiging is het adderengebroed, dat uiteindelijk tot een wereldwijde crisis geleid heeft waar wij nu midden in terecht zijn gekomen en deze zal zich verergeren naarmate de tijd vordert.
Demonische wereldmachten konden daardoor, nauwelijks gehinderd door onze christelijke geestelijken, hun duivelse plannen onverminderd uitvoeren.

“ . . . er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden . . ” staat over de tegenwoordige christenen geschreven die zich door hen lieten misleiden.
Wat wij nu om ons heen zien gebeuren is dat on-geestelijke mensen allerlei initiatieven aan het ondernemen zijn om deze machten te lijf te gaan. Met “on-geestelijke mensen” bedoel ik de zogenaamde “verstandige” mensen, die uit goede, positieve en alleszins eerbare bedoelingen een keer proberen te brengen in de ontstane kwalijke situatie in de wereld.
In spiritueel opzicht zijn zij de dwalende schapen zonder (ware) herder. Ware herders zijn zij, die het licht op de kandelaar zetten en niet “onder een bed wegstoppen”.

Waarneembare feiten stapelen zich op
Ondanks dat de feiten, dat er kennelijk sprake moet zijn van een onzichtbare mensvijandige macht, zich duidelijker in onze tegenwoordige wereld manifesteren blijft men dit fenomeen ontkennen en zelfs afwijzen. Keer op keer wijs ik in mijn artikelen erop, dat wij tegen zeer boosaardige machten te strijden hebben, die hun grip op de wereld en haar mensheid gedurende vele jaren hebben weten te versterken en te consolideren.
Negatie van deze destructieve machten leidt er toe dat alle inspanningen en oproepen tot een wereldwijde, massale opstand tegen de zittende macht nauwelijks enige impact zal hebben. Sterker nog: het “Vrederijk” zal versneld ingevoerd worden, waar wij dagelijks getuige van zullen zijn.
De enige Kracht om deze parasitaire, demonische wezens te weerstaan is Bewustzijn! Niet het demiurgische bewustzijn van het geloof in de verkeerde god, die de meeste gelovigen en hun geestelijke voorgangers belijden, maar het Bewustzijn dat gebouwd is op Kennis en Inzicht in het ware geloof.
Probeer maar eens goed op te letten en te luisteren wat Jezus zegt over de matrix, de gevangenis waar wij ons met z’n allen in bevinden. Hij vergelijkt deze met een wijngaard; de pachters zijn onze geestelijken, dat zijn zij, die beter behoren te weten.

De matrix, het scheppingsveld van de demiurg
Een gelijkenis: “Er was een heer des huizes, die een wijngaard plantte, en er een heg omheen zette, en er een wijnpers in groef en een toren bouwde; en hij verhuurde die aan pachters en ging buitenslands. Toen nu de tijd der vruchten naderde, zond hij zijn slaven naar die pachters om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de pachters grepen zijn slaven, sloegen de ene, doodden de andere en stenigden een derde. Hij zond weer andere slaven, nog meer dan eerst, en zij behandelden hen op dezelfde wijze. Ten laatste zond hij zijn zoon tot hen, zeggende: Mijn zoon zullen zij ontzien. Maar toen de pachters de zoon zagen, zeiden zij tot elkander: Dit is de erfgenaam, komt, laten wij hem doden en zijn erfenis opstrijken. En zij grepen hem en wierpen hem buiten de wijngaard en doodden hem. Wanneer nu de heer van de wijngaard komt, wat zal hij met die pachters doen? Ze antwoordden: ‘De onmensen! Laat hij ze op een mensonwaardige manier ombrengen en de wijngaard verhuren aan andere pachters, die hem de vruchten op tijd zullen afleveren.”

De hoop in de wereld
Daarop zei Jezus tegen hen: ‘Hebt u dit nooit in de Schriften gelezen: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.”
De bouwers zijn de pachters in deze gelijkenis, de eerder genoemde geestelijken van tegenwoordig.

Daarom zeg Ik u: ‘het Koninkrijk van God zal van u worden weggenomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. Wie op deze steen valt, zal verpletterd worden, en iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd.’
Toen de hogepriesters en de farizeeën zijn gelijkenissen hoorden, begrepen ze dat Hij over hen sprak.”

“Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid”.

Bronvermelding en aanverwante artikelen:

Onze schepper is niet onze God:
https://www.levensreis.nl/index.php/de-opleiding-van-gods-kinderen/

De mens is het schepsel van de demiurg:
https://www.levensreis.nl/index.php/de-mens-als-kuddedier/

Vader en zoon zijn één:
https://www.levensreis.nl/index.php/2024/01/31/zoals-de-vader-is-zo-is-ook-de-zoon/

De aarde is een leerschool:
https://www.levensreis.nl/index.php/de-mens-als-drager-van-bewustzijn/

De wereld staat onder het regime van de demiurg:
https://www.levensreis.nl/index.php/schematische-voorstelling-van-de-ontwikkeling-van-mens-tot-mens-2/

Het wereldwijde complot tegen de mensheid:
https://www.levensreis.nl/index.php/een-kinderliedje/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *