Complot theorieën

Nergens wordt het woord “complot theorieën” vaker gehoord dan in de politiek. Wie de debatten volgt in de Tweede Kamer zal deze benaming  ongetwijfeld meer dan vaak opgevallen zijn. Dit artikel vertelt over het waarom dit woord zo vaak gebezigd wordt en waar het uiteindelijk naar toe leidt.

Wanneer wordt dit woord het vaakst gehoord?
Degenen, die een ander geluid laten horen dan het regeringsbeleid voorschrijft krijgen al snel het woord complot theorie als reactie te horen. En zij, die regelmatig het andere geluid laten horen, krijgen al gauw het stempel “complot denker” opgedrukt.
Vaak worden juist degenen, die de waarheid/werkelijkheid aan het licht brengen door kabinetsleden en het aanwezige kartel in de Tweede Kamer uitgemaakt voor complot denker en zelfs voor oproerkraaier. Of zijn de meesten van jullie nog steeds zo naïef om te veronderstellen dat wij zonder kartel in een parlementaire democratie leven??

Functie van een parlementaire democratie
In een functionerende parlementaire democratie verdedigen de leden van  de regeringspartijen het landbeleid tegen de kritische argumenten van de oppositiepartijen. Het afwegen van argumenten en tegenargumenten tijdens de debatten is noodzakelijk om tot verantwoorde besluiten te komen, die het belang van het volk dienen.
Het hanteren van de term “complot theorieën” als reactie op kritische argumenten is funest; het doodt het debat.
Met name de laatste jaren is het gebruik van dit gewraakte woord schrikbarend toegenomen, mede gebezigd door onze premier, die als eerste erop toe zou moeten zien om “complot theorie” niet te gebruiken in zijn reactie. Het lijkt erop dat deze term in het debat als algemeen geaccepteerd wordt beschouwd.

Gecontroleerde oppositie
Uitgerekend zij, die het woord “complot” gebruiken als reactie op kritische argumenten van de Kamerleden, houden vol dat wij in een parlementaire democratie leven.
De kritische kijker ziet hoe cruciale informatie, waarnaar geïnformeerd wordt, doelbewust achter gehouden wordt en er zelfs over wordt gelogen. Het kartel in de Tweede Kamer negeert consequent het initiatief van de spreker en weigert simpelweg zijn gevraagde informatie bij zaken te betrekken.
De benaming voor dit politieke spel is “cordon sanitaire”. Deze is bedoeld om die bepaalde persoon of groep buitenspel te zetten.
Het bestaan van een kartel binnen ons parlement komt het duidelijkst tevoorschijn bij het grillige stemgedrag tijdens het indienen van moties. Niet het gezonde verstand is leidend, maar het “wij hebben ons nou eenmaal te houden aan het regeerakkoord”.

Waarom wordt het woord “complot” zo vaak gebruikt?
Degene, die de ander beschuldigt dat hij complotten najaagt als hij zich kritisch uitspreekt tegen het gevoerde beleid, pleit zichzelf daarmee vrij om met een aannemelijk tegenargument te komen.
De vaste Tweede Kamervoorzitter dient erop toe te zien dat op kritische vragen op redelijke wijze wordt gereageerd.
Nalatigheid in het toezicht is een voedingsbodem voor chaos, ergernis en ordinaire scheldpartijen wat direct tot afbreuk leidt van het vertrouwen en de geloofwaardigheid in de politiek.

Doofpotten worden opengebroken
Wie herinnert zich niet de consequent volgehouden ontkenning/leugens van onze premier over de verwevenheid van het WEF/Klaus Schwab met ons land? Alle doofpotten zijn terug te voeren naar het systematisch verwijzen van kritieken naar de complothoek. Daardoor konden de doofpotten lange tijd hermetische afgesloten blijven.
Maar de waarheid laat zich niet opsluiten en mensen zien steeds vaker dat er potten openbreken en de inhoud over straat komt te liggen.
Kindermisbruik praktijken m.n. gepleegd door leden uit hoge regeringskringen, bedrijfsleven, kerkorganisaties en staatshoofden zijn publiekelijk bekend geworden. Dat ons koningshuis een nazi verleden kent is niet langer een geheim meer. Ook dat de toeslagenaffaire niet is opgelost en veel weggehaalde kinderen “in het niets” zijn verdwenen. De gigantische oversterfte ten gevolge van door onze regering opgelegde Covid-vaccinaties, enz. enz. Allerlei soorten van opengebroken inhouden verspreiden zich in de straten en worden volop gedeeld. 

Kwalijke gevolgen voor de burgers
Onder het masker van complot theorieën zijn vrijwel alle redelijke argumenten tegen het gevoerde landbeleid plat geslagen. Onder ditzelfde masker is ons gehele land in de uitgestrekte armen (lees: tentakels) van de wereld elite misdaadorganisatie WEF/Klaus Schwab gemanoeuvreerd.
Het is geen geheim meer dat wij onder internationale regelgeving van het WHO zijn komen te vallen. Deze bepalingen zijn om toekomstige ‘pandemieën’ te ‘beheersen’.

Alle zeggenschap kwijt
Grote groepen binnen ons volk maken de inperking van hun vrijheden en grondrechten nu al mee. Een golf van beleidsmaatregelen zal aan alle menselijke verworvenheden, zoals lichamelijke en geestelijke autonomie, spoedig definitief een einde maken!
Ons land heeft zich immers, buiten het democratische proces om, overgeleverd aan de WHO-creatie, die zichzelf onttrokken heeft aan elke vorm van democratische controle.

De bankschroef wordt verder aangedraaid
Ons land heeft, met de overdracht van bevoegdheden aan het WMO, daarmee alle beleid over gezondheidszorg, productie en distributie van vaccins en andere medicijnen, informatie-uitwisseling, bestrijding van desinformatie, enz. uit handen gegeven aan een ambtenarij van “experts”, die zelfs onze bewegingsvrijheid af mogen nemen in het belang van “klimaat beheersing” en/of “volksgezondheid”.
Denken jullie dat men t.z.t. van dit mandaat, deze vrijwillige toestemming, geen gebruik zal maken??

De verkiezingen in november
Om de mensen het idee te geven dat ze nog invloed uit kunnen oefenen op het landbeleid zijn de aankomende verkiezingen uitermate geschikt om aan hun waanidee gestalte te geven. Bovendien zijn deze een welkome afleiding om de aandacht van het wereldgebeuren af te leiden.
Voor sommigen is de verkiezingsuitslag voorspelbaar bekend: het zal  altijd een coalitie worden die het huidige WEF/VN beleid, het genocide plan van de wereldbevolking, zal voortzetten.
Ook al zouden rechtse stemmers de meerderheid hebben, de globalisten zetten hun WEF partners Ipsos en EenVandaag als zetelpeilingswijzers in om de mensen voor te bereiden dat het linkse blok zal winnen.
Natuurlijk wordt van te voren het volk op het hart gedrukt dat er allerlei maatregelen getroffen zullen worden, zodat bij de telling van de stemmen van manipulatie en fraude nauwelijks sprake zal zijn.

Naar een censuur maatschappij
Wat je op NieuwsTV ziet, is een fractie van wat er werkelijk aan de hand is. Het ging altijd al om de kinderen, het ging altijd al om controle over geld en de controle over informatie aan de massa.
Het “complot” blijkt een machtig wapen van manipulerende gezagsdragers om hun leugens en misleidingen af te schermen tegen de confronterende machten van waarheid en kennis.
Dit wapen wordt bewust ingezet om het 
onnozel gehouden volk in die staat van onwetendheid te houden.
Denk bijv. aan de recente schandalige behandeling door ons land van een man als David Icke. Er gaan stemmen op om “desinformatie” te verbieden.
In Nederland dreigt de publieke omroep ‘Ongehoord Nederland’ zijn licentie te verliezen. De omroep kreeg al voor de derde keer een boete omdat hij zich niet aan de regels van correcte journalistiek houdt.
De derde boete krijgt Ongehoord Nederland omdat in het actualiteitenprogramma Ongehoord Nieuws “stelselmatig” de journalistieke code van de NPO is overtreden. Maar wij zien steeds meer dat de waarheid zich niet langer laat vangen in “een journalistieke code”; het zoveelste machtselite bedenksel om hun leugens af te schermen en overeind te houden.

Spirituele duiding van de actualiteit
De grootste truc die de duivel ooit uithaalde, was de wereld ervan te overtuigen dat hij niet bestond.  De truc mag als zeer geslaagd beschouwd worden omdat deze poets vandaag nog steeds door het overgrote deel van het volk geloofd wordt.
Wat er nu gebeurt en gaande is, is een wereldwijde energiestrijd om het menselijke collectieve bewustzijn. De gehele aarde bevindt zich in een alles beslissende strijd om de richting en controle van de tijdlijnen waar de mensheid zich in bevindt in de 3e en  de 4e dimensie. De 4e dimensie is de overgangsfase van de 3D wereld van Jahweh naar de 5D aarde van Jezus Christus.
Het betekent, dat al wie zich niet wist te ontdoen van de geloofsleer der Farizeeën, Jezus noemt hen o.a. in Mattheus hfdst 3 “adderengebroed”, vastgebonden blijven binnen de matrix web van Jahweh.
Mensen belijden met hun mond dat zij Jezus Christus dienen, maar hun hart is in de kerk van Jahweh, waar zij zich niet los van kunnen/willen maken.

Het zendingsbevel ontheiligd
Jezus zei tegen Zijn discipelen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb”. Dit zendingsbevel lezen wij in Mattheus hfdst 28.

De bedoeling ervan is om de volken te wijzen op het bestaan van een on-aards koninkrijk, namelijk het Koninkrijk van Licht, waar Hijzelf vandaar uit naar onze 3D aarde is gekomen, om de mensen dit te vertellen. Zij, die deze Boodschap begrepen en aannamen, mochten gedoopt worden en de leringen ontvangen van de heilige Geest.
Wij lezen in Mattheus hfdst 23 hoe Hij de geestelijke leiding bestrafte: “Wee jullie, Schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie bereizen zee en land om één enkele bekeerling te winnen, en wanneer je hem eenmaal voor je gewonnen hebt, wordt hij dankzij jullie iemand die voor de hel bestemd is, meer nog dan jullie zelf”.

Persoonlijke begeleiding door de goddelijke Geest
Geen enkele kerk op aarde kan aanspraak maken op het Lichaam van Christus als Zijn vertegenwoordiger op aarde te zijn. Ook al beweren zij dit! Velen zijn geroepen, maar het zijn de eenlingen, die zich onder de uitverkorenen bevinden.

Hebben jullie je wel eens afgevraagd hoeveel opgehaalde gelden van de gemeenteleden, bestemd voor de verbreiding van het goddelijke Woord, aan “de strijkstok blijven hangen” om zichzelf ermee te bevoordelen? Ook binnen de kerkmuren is complot denken een bekend fenomeen dat veel slachtoffers kent.
Wie in staat is om zich te bevrijden van de kerkelijke wurggreep maakt zichzelf ontvankelijk voor de heilige Geest, die “hen leert dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb”.
Niemand heeft de tussenkomst van enige kerk of sekte nodig om verlost te worden.

Waar boze machten voor vrezen
Mensen maken zichzelf wijs dat boze machten angstig worden naarmate de bewustwording onder de mensen toeneemt. De mens zelf, en alles wat van de mens afkomstig is, vormt geen basis voor demonen om voor te vrezen. Zij zijn immers zelf de veroorzakers van alle chaos en ellende in de wereld.
Maar wie zijn energie en aandacht van de 3D matrix verplaatst naar het komende Rijk van Christus, door zijn slapende Godsvonk door de heilige Geest tot leven te laten wekken, draagt met zijn hoge vibraties actief bij aan het collectieve bewustzijnsveld van de mensheid. Het is deze, uit de dood opgestane Christus-in-de-mens, waar de boze machten voor vrezen. Dit ontwaken, dat van het BewustZijn in de mensen, vervult alle kwade machten met angst en doet hen sidderen. En terecht! Zij weten dat hun einde nadert en hun macht definitief kwijtraken wanneer Christus verschijnt.
Daarom: handhaaf jouw eigen Christus-realiteit. Hoe chaotisch de realiteit van het collectief ook is, blijf jij staan . . .

Bronvermelding en aanverwante artikelen:
Complot theorieën in de praktijk:
https://www.levensreis.nl/index.php/de-verkiezingen-in-maart/

Dit gaat onze overheid worden:
https://artsencollectief.nl/who-cratie/

Wie kritisch denkt komt in de complothoek terecht:
https://www.levensreis.nl/index.php/2022/06/28/hoe-democratie-tot-demoncratie-is-geworden/

Alleen het linkse geluid mag gehoord worden:
https://nos.nl/artikel/2472678-npo-wil-dat-vergunning-ongehoord-nederland-wordt-ingetrokken-na-derde-boete

Een van de vele doofpotten die op het punt van barsten staan:
https://www.kla.tv/27301

2 reacties


 1. De techniek van een PSYOP (psychological operations) is al zo oud als de weg naar Rome. Deze bewust georkestreerde crisis- of oorlogstrategie bestaat uit zeer zorgvuldig uitgedachte vormen van propaganda met grote doses nepnieuws, afkomstig van overheden, waarbij gebruik wordt gemaakt van zogenaamde fact-checkers (staatstrollen), die de taak hebben alarmerende klokkenluiders weg te zetten als “complotdenkers” om deze PSYOP-methode van gecorrumpeerde machtselites onder de pet te houden.

  Dit frame dat ooit in de wereld is geholpen door de CIA (de geheime dienst van de VS) wordt stelselmatig gebruikt sinds het officiële verhaal omtrent de moord op president J.F. Kennedy in twijfel werd getrokken. Sindsdien gebruikt de CIA deze “geniale vondst” bij herhaling. Benoem elk onderzoek dat leidt naar een van de officiële lijn afwijkende conclusie tot “samenzweringstheorie”. Richt je pijlen op degenen die dat naar voren brengen door hen als “complotdenkers” te etiketteren.

  Maak duidelijk dat complotdenkers een gevaar zijn voor de democratie en voor de samenleving, én dus vooral niet serieus mogen worden genomen. Daarmee wordt alle informatie, die afwijkt van wat wordt verspreid, succesvol van tafel geveegd. Deze methode is zeer succesvol gebleken. Bijvoorbeeld in Irak – ‘weapons of mass destruction’ – , Libië – Gaddafi als wrede onderdrukker van zijn volk -, Syrië – idem met betrekking tot Assad – en nog veel meer.

  Het is opvallend dat tientallen jaren later de waarheid boven tafel komt. Maar dan is niemand er meer in geïnteresseerd, omdat de aandacht wordt bepaald bij de ontwikkelingen van dat moment. Zoals momenteel de (proxy)oorlog in Oekraïne, waarin wij opnieuw die éne kant van het verhaal moeten horen die in onze hoofden moet worden gepropt………✍Wil Botman (7 april 2023).

  Beantwoorden

  1. Prima verwoord. Helemaal mee eens. Bedankt voor uw reactie!

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *