Let op de vijgenboom

Nu het duidelijk is geworden dat de westerse landen, onder leiding van de VS, de proxy oorlog in Oekraïne tegen de Russen verloren hebben, moet de aandacht van de wereld nodig afgeleid worden naar een dusdanig heftige gebeurtenis waar de media voorlopig een tijdje zoet mee is. Immers, de politieke leiders hebben de onnozel gehouden landen, w.o. ons land, voorgelogen dat Oekraïne, dankzij de militaire en economische steun aan dat land, aan de winnende hand zijn!
Tot ieders ontsteltenis hebben de Russen binnen 21 maanden na de inval de superioriteit van hun wapenarsenaal op alle terreinen afdoende bewezen. Zelfs de economische sancties, bedoeld om de Russen te straffen voor hun inval in het Oekraïense NAZI-bolwerk van het westen, heeft de Russen bevoordeeld en ons veel schade opgeleverd.
Zoals gebruikelijk staan de corrupte media, als spreekbuizen van de overheid, paraat om niet langer over Oekraïne en de schadelijke gevolgen in alle denkbare richtingen, te berichten.

Het Israël-Hamas conflict is in scene gezet
Zoals gezegd is de Israëlische oorlog tegen Hamas een welkome gebeurtenis om de aandacht af te leiden om de militaire nederlaag tegen de Russen te camoufleren en de wereld opinie te beïnvloeden met leugens en bedrog. Trouwens, allen, die een ander geluid laten horen dan de reguliere media verspreiden worden in een kwaad daglicht geplaatst en op allerlei manieren gedemoniseerd.
De Israël-Hamas oorlog biedt de wereldelite een uitermate geschikte gelegenheid om met behulp van de media verwarring en verdeeldheid onder het volk te zaaien in voor- en tegenstanders van de strijdende partijen.

Wat is waarheid?
Om daarachter te komen is enige feitenkennis noodzakelijk om tot een redelijk oordeel te kunnen komen.
De huidige staat Israël werd opgericht door de Rothschilds om te dienen als toekomstig centrum voor de tirannieke wereldregering die we overal om ons heen gevormd zien worden.
De Rothschilds staan, samen met de Amerikaanse Rockefellers, aan de top van het wereldwijde satanisme, dat bekend is onder verschillende namen als de Cabal, Illuminati, globalisten, wereldelite, enz. Zij beheren het internationale financiële systeem, zoals het IMF en FED, dat al meer dan een eeuw lang de mensheid in slavernij houdt.
De wereldelites opereren met hun Bankiersgilde vanuit de soevereine staat “the City of London”, een onaantastbaar gebied in het hart van Londen, dat boven elke wet staat. Van daaruit voeren ze hun operaties voor werelddominantie uit.

Satanische machtsuitoefening over de hele wereld
Door middel van wereldorganisaties, zoals bijv. de VN, UNESCO, WHO, enz., oefenen zij hun misdadige praktijken uit. De voorzitter van het WEF, Klaus Schwab, heeft onlangs met trots wereldkundig gemaakt, dat “wij” nu vrijwel alle regeringen in de wereld hebben geïnfiltreerd.
Alle crises, die in de gehele wereld werden gezonden, zoals de energie-, water-, gezondheids-, klimaat-, enz-crisis, komen namelijk alle vanuit dezelfde koker.
Doordat beide misdaadsyndicaten, de Europese Rothschilds en de Amerikaanse Rockefellers, o.a. ook het WEF/Klaus Schwab dicteert, bezitten zij feitelijk de gehele wereld.

Het globalistische plan met de Staat Israël
Jeruzalem, de hoofdstad van Israël, is bedoeld om het centrum van de een-wereldregering, de Nieuwe Wereldorde, te worden. Daar is in 1948 de Staat Israël voor opgericht.
De globalisten zijn met militair geweld het land Palestina binnengevallen waar zij miljoenen gezinnen met brute kracht beroofd hebben van hun huizen en bezittingen. Sinds die dagen heeft de Staat Israël, de zgn. Zionistische Staat Israël, grote misdaden gepleegd tegen de weerloze Palestijnse gezinnen; zij werden verdreven en opgesloten in de grootste openluchtgevangenis ter wereld, in Gaza, waar het leven hen tot een echte hel is gemaakt.

Geschiedvervalsing
Om de steun van de wereldwijde kerk te krijgen voor dit nieuwe Israël, dat in feite een schurkenstaat genoemd mag worden, moest het verloop van de historische gebeurtenissen anders worden beschreven dan hoe die in werkelijkheid zijn gebeurd.
Dit soort vervalsingen gelden niet alleen voor deze gebeurtenis, maar voor vrijwel alle gebeurtenissen in de wereld om de uiterst kwalijke rol van de globalisten in het wereldgebeuren te camoufleren.
(De beide Wereldoorlogen zijn bijv. gestart door de Bankiersgilde en zij verdienden daarmee een vermogen doordat zij beide zijden financierden).
Het tegenwoordige christendom leeft wereldwijd in de veronderstelling dat God Zijn belofte aan Abraham vervuld heeft om hem “het beloofde land” te geven en met Zijn hulp de politieke en militaire Staat Israël heeft opgericht. Het gevolg is dat de allermeeste christenen zich met hart en ziel achter het tegenwoordige Israël schaarden. Wie hier kritiek op had werd als “Jodenhater” bestempeld.

Boodschap aan de Palestijnen
De boodschap van Rabbi Elhanan Beck vanuit Londen aan de Palestijnen luidt: “Duizenden Joden over de gehele wereld en duizenden Joden in Palestina staan achter de Palestijnen en hun Palestijnse rechten.
Zij wachten op de ontmanteling van de Staat Israël; een geweldloze ontmanteling natuurlijk. Niemand wil graag een bloedbad zoals de Zionisten doen. Iedereen zoekt vrede en wij zoeken naar een geweldloze ontmanteling. Wij ondersteunen totaal geen twee-staten oplossing. Dit is te vergelijken met iemand die het huis van een ander berooft. En dan zeggen jullie: “laten we ieder de helft doen”.
Wat betekent: “ieder de helft”?  Deze verkeerdheid, wat de Zionisten van het Palestijnse land wegroven, moet rechtgetrokken worden.
Hun gehele land van de rivier (de Jordaan) tot aan de zee moet weer terug naar de Palestijnen. En dan kunnen de Joden tezamen wonen in Palestina onder een Palestijnse regering. Palestijnen hebben geen probleem met Joden.
Zij hebben een probleem met bezetters”.

Het Bijbelse Armageddon komt in zicht
De wereldelite komt in het nauw. De herwaardering van alle valuta is in een vergevorderd stadium gekomen.
De vluchtende Khazarianen hebben de controle over het wereldwijde financiële systeem verloren. Alle grote ‘olieproducerende’ landen hebben zich aangesloten bij BRICS+. De BRICS+ landen hebben massaal hun Amerikaanse munt, de dollar, op de wereldmarkt gedumpt.
Israëlische burgers hebben bijna de ‘door Khazaria gecontroleerde’ Israëlische regering omvergeworpen voor hun genocidale Covid-agenda.
De ware vijand zijn niet de Palestijnen. De ware vijand is de duistere occulte, oorlogszuchtige kliek in de regering: de Khazariaanse maffia. De Israëlische premier Netanyahu is een Khazariaanse marionet en wordt door deze duivelse wereldelite gecontroleerd. De Khazarianen hebben de terreurgroep Hamas binnen Gaza opgericht en gefinancierd.
De gestarte Hamas-Israëlische oorlog is een bewust gecreëerde misdaad tegen de menselijkheid, bedoeld om de aandacht van de wereld af te wenden van de Oekraïense nederlaag van het westen en de wereldopinie te beïnvloeden door de terreurgroep Hamas de schuld te geven. De Zionisten hebben Hamas zelf opdracht gegeven tot de oorlog zodat zij een legitieme reden hebben om vergeldingsmaatregelen tegen de Palestijnen te nemen. “De vijand wil oorlog en die zal hij krijgen” aldus de Israëlische premier Netanyahu.

Spirituele duiding van de actuele gebeurtenissen
Letterlijke, kortheidshalve geciteerde, stukjes uit het Bijbelse Ezechiël hfdst. 38 betreffende de optrekkende wereldlegers onder aanvoering van demonische machten in de lucht: “[8] Over lange tijd, in de verre toekomst, zul je bevel krijgen om op te trekken tegen een land dat zich nog maar net van de oorlog hersteld heeft, tegen een volk dat uit vele volken weer is samengebracht op de bergen van Israël, die lange tijd verlaten zijn geweest. Teruggekeerd leeft het daar zonder zorgen. [10] Dit zegt God, de HEER: Als het zover is, zul je boze plannen uitdenken. Je denkt: Dat land van niet-ommuurde steden zal ik aanvallen; ik zal optrekken tegen die argeloze mensen die zo onbezorgd leven in hun steden zonder muren, grendels of poorten.
Je gaat erheen om te plunderen, te roven en buit binnen te halen, om de puinhopen die weer bewoond worden aan te vallen. Daar woont een volk dat uit vele volken bijeen is gekomen, dat vee en bezit verworven heeft en nu de navel van de wereld bewoont.
[14] Profeteer daarom, mensenkind, zeg tegen Gog: “Dit zegt God, de HEER: Wanneer mijn volk Israël een onbezorgd bestaan leidt, zal dat jou bekend worden. . . [18] Op de dag dat Gog het land van Israël aanvalt – spreekt God, de HEER – zal mijn woede oplaaien. . . .” Het vervolg, hoe het met de legers zal vergaan kun je zelf opslaan tot met hfdst. 39.

Let op de vijgenboom
Lucas 21 v a vs 29:”Let op de vijgenboom en op al de andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het Koninkrijk van God nabij is”.
Alle praktijken van het beest, de aanbidders van de demiurgische nep-god, en de valse profeet, de farizese blinde wegwijzers, die het valse christendom hebben verspreid, worden door de verwarmende 5D zonnestralen onbarmhartig in volle openbaarheid gebracht.
Dit is noodzakelijk om alle onrechtvaardige wereldsystemen en -bolwerken in het volle zicht van alle mensen omver te werpen en uit te delgen om de komst van het 1000-jarig Vrederijk van Christus voor te bereiden.
Vele generaties waren eeuwenlang ondergedompeld in de leugenachtige indoctrinatie dat Jahweh de enige god is en “buiten Hem is geen ander”. Allen, die niet bereid zijn om deze oude energie, het “farizese zuurdesem”, uit hun systeem te verwijderen, zullen de overstap naar de hogere frequenties van de 5D wereld van Christus, niet kunnen maken.
Gehechtheid aan deze aarde, onverschilligheid, angst dat ze alleen komen te staan als zij voor hun Verlosser uitkomen, menselijke eer en smaad van hun omgeving zijn veelal de belangrijkste oorzaken die mensen weerhouden om naar een hoger bewustzijn op te stijgen.

De eindstrijd is volop aan de gang
Zij, die uit angst voor Jahweh, de god van de matrix, hun eerstgeboorterecht als “Kinderen van het Koninkrijk Gods” verkwanselen, blijven achter in de door hem geschapen 3D wereld. Voor hen gebeurt er ogenschijnlijk niets bijzonders: “Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën van een zwangere vrouw, een plotseling verderf, vluchten is dan niet mogelijk”. 1 Thess hfdst 5.

Maar de geroepenen en uitverkorenen zijn zich bewust dat de wereld zich momenteel bevindt in de grootste zuivering van de oude energie. Er vindt in het verborgene op dit moment een ware exodus plaats van mensen die zich hebben afgekeerd van de “wereld in het boze” en hun lampen in orde brengen om hun Verlosser te ontmoeten.
Intussen is de Tegenstander druk doende om zoveel mogelijk mensen tot zombies te vaccineren zodat zij t.z.t. als gewillige slaven hun demonische meesters zullen mogen dienen. Alle berichten over deze waarheden worden in ijltempo weggecensureerd.
Laten zij, die nog een oor hebben om te horen en een hart, dat niet besmet is geraakt om te verstaan, standvastig blijven in het fysieke, verbale en energetische slagveld van deze wereld. De heksenketel is bedoeld om de massa’s onbewuste en lafhartige zielen vast te houden en te koken als energetische maaltijd voor de Archonten.
Het moge duidelijk zijn dat de eindzege niet voor iedereen is weggelegd. Voor de enkelingen is het van belang om de lager wordende collectieve 3D frequentie te verhogen naar de 5D frequentie van het komende Vrederijk van Christus.

Jesaja 60 [1]: “Sta op en schitter, want jouw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over jou op. [2] Duisternis bedekt de aarde en donkerheid de natiën, maar over jou schijnt de Heer en zijn heerlijkheid zal over jou gezien worden”.

Bronvermelding en aanverwante artikelen:
De Khazaren maffia en de Staat Israël:
https://www.levensreis.nl/index.php/2019/01/07/in-den-beginne/

De regeerders van onze wereld:
https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/vs-door-israel-bezette-khazaren-vazalstaat/

De Khazariaanse maffia van toen zijn de Nazi’s van nu:
https://www.levensreis.nl/index.php/2023/04/20/het-grote-ontwaken-deel-3-het-vervolg/

Doel met de mensheid en Jeruzalem als hoofdstad van de wereld:
https://www.levensreis.nl/index.php/2021/05/30/de-mens-als-slaaf/

Het partijdige westen in het Palestijnse conflict:
https://www.frontnieuws.com/de-medeplichtigheid-van-het-westen-aan-de-hamas-aanval/

Er is maar één uitweg: Armageddon!
https://www.levensreis.nl/index.php/2019/09/14/wat-niemand-heeft-zien-aankomen/

3 reacties


 1. Dank voor uw bericht. Mijn reactie heb ik via e-mail aan u toegestuurd.

  Beantwoorden

  1. Op 13-10-2023 om 01:02 schreef Wil Botman:
   Het eerste wat er sneuvelt in een oorlog is de waarheid.
   Een ernstig moreel dieptepunt, is juist dat wereldburgers nog steeds niet willen inzien hoezeer wij beïnvloed worden door misleidende propaganda, waarin verschillende culturele bevolkingsgroepen tegenover elkaar worden uitgespeeld door gefaciliteerde massamigratie, psyops en valse vlag-operaties.
   Polarisatie en chaos creëren is al zo oud als de weg naar Rome. Het is een bewust georkestreerde Verdeel-en-Heers-Oorlog-Strategie, waarin de werkelijke oorlogsmisdadigers zich altijd buiten schot weten te houden. Wereldwijd hebben we voortdurend te maken met een extern misdaadsyndicaat, dat bestaat uit fascistische machtselites, die burgers (met vergelijkbare psychopathische stoornissen) rekruteren om barbaarse oorlogsmisdaden voor hen uit te voeren.

   Doelstellingen die variëren tot het claimen van de bronnen van moeder aarde, regime change, depopulation en het plegen van onmenselijke machtsuitoefening op het zelfbeschikkingsrecht van onschuldige burgers, worden vooraf verkocht onder het mom van “democratische” of “humanitaire” redenen.

   Daar het misdaadsyndicaat (dankzij de huidige techniek) opnieuw de touwtjes in handen heeft van de mainstreammedia, die voorgeschreven “waarheden” verkondigen of foto’s en video’s delen, die vaak afkomstig zijn van andere conflicten of oorlogen elders in de wereld, is de meest smerige propaganda van de afgelopen eeuw, waardoor juist deze collaborateurs het grootste gevaar zijn, die al sinds mensenheugenis de wereld teisteren.

   De geschiedenis zal zich opnieuw herhalen, wanneer we telkens weer de gevolgen moeten dragen…Niet zozeer door de euveldaden van de slechte mensen, maar door het schrikbarende stilzwijgen van de goede mensen.

   Wil Botman

   Beantwoorden

 2. Duidelijk en hoopgevend. Naar een prachtige nieuwe wereld

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *