In den beginne II

Dit artikel draagt dezelfde titel als een eerder geplaatst onderwerp over het ontstaan van de demiurg als wereldbouwmeester. Het gaat dieper in op hetgeen daarin besproken is.

Functie en Doel van de schepping
In het Oude Testament van de Bijbel wordt de demiurg “Jahweh” of “YHWH” genoemd.
De bedoeling van de schepping is om voor de Kinderen van God, de Vader, een plaats te creëren om kennis en ervaring op te doen tussen Goed en Kwaad, Licht en Duisternis, enz. zodat Zij (met een hoofdletter!) met een schat aan deze kennis en ervaring terug zouden kunnen keren naar Huis. Dit Huis noemt Jezus Christus het Koninkrijk der hemelen; Zijn “verblijfplaats” van Licht en Liefde bij Zijn hemelse Vader.

Functie en Doel van Jahweh
Het heeft vele miljoenen, en wellicht wel miljarden jaren geduurd voordat het Jahweh gelukt is om een geschikt lichaam te formeren als “woning” of “voertuig” voor Gods Kinderen om in zijn scheppingsgebied opgeleid te worden tot waardige Bewoners van het Koninkrijk van Licht en Liefde.
Dat Jahweh deze functie, op z’n zachts gezegd, niet echt kon waarderen blijkt o.a. uit de wijze van uitvoering van zijn taak, namelijk het opvoeden en onder tucht houden van de mensen, zodat zij met deze schat aan levenservaring naar Huis terug zouden kunnen keren.

In het begin “ging alles fout”
Dat in het prille begin alles fout ging, heb ik bewust tussen aanhalingstekens gezet. Niets gebeurt immers buiten Gods Voorzienigheid om!
Jahweh ontpopt zich al snel tot een arrogante en bloeddorstige wreedaard, die de mensen ook nog eens voorhoudt dat hij de eeuwige en enige god is, die zij dienen lief te hebben en gehoorzamen, want anders . . . .

De eerste mens onder hypnose
In Genesis hfdst 2 vs 21 lezen we: “Toen deed de Here God een diepe slaap op de mens vallen . . .” en toen Adam zijn ogen open deed wordt hij zijn vrouw Eva gewaar. Zijn oorspronkelijk androgyne staat werd hem afgenomen. Hij was niet langer één, maar twee. Sindsdien stonden zij, als man en vrouw, beiden in een andere werkelijkheid; de dualistische waanwerkelijkheid of illusie-wereld van de schepper, de god van de dood, die zich de enige god noemt, en “buiten hem is er geen”.

Deze eeuwen durende hypnose van zo’n 4000 jaren werd ruw verstoord door de komst van Jezus Christus op aarde. Hij verbrak de eeuwenoude hypnose over de mensheid, die de geschapen waanwereld voor de enige werkelijkheid houdt en de schepper als enige god over deze wereld. De hypnose heeft Jahweh als een kleed van Onwetendheid en het Vergeten over zijn ware Aard, over het bewustzijn van de eerste mens, Adam, gelegd nadat deze in diepe slaap werd gebracht.

De hypnose tijdelijk verbroken
Jezus ontmaskerde Jahweh in Johannes 8 als de vader van de leugen: “Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg? Omdat u Mijn woord niet kunt horen. U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen”. 

Wie onder hypnose staat begrijpt niet wat er gezegd wordt; zij kunnen niet horen. Jahweh heeft de mens, tot de komst van Jezus, onder hypnose gehouden door het volk in te prenten met dezelfde mantra, dat hij de enige god is die zij dienen te gehoorzamen.
Tegenwoordig zien wij hetzelfde gebeuren bij de massa hypnose door de overheid. Het heeft weinig zin om te proberen mensen, die onder hypnose staan, om te praten.

De betekenis van Jezus’ komst
Jezus bestrafte de geestelijke leiders, de Farizeeën, Schrift- en Wetgeleerden, omdat zij, tegen beter Weten in, bleven vasthouden aan Jahweh, de schepper van de illusie- of waanwereld, als de enige god. Zij wisten donders goed dat Jezus de Christus was op wie de wereld wachtte. De voorspellingen van de profeten over Hem stonden immers in de Boekrol geschreven!

Zij die, door de vele incarnaties heen gerijpt, de boodschap in het Evangelie van Jezus begrepen, kwamen tot geloof en konden worden gered. Gered waarvan? Zij werden bevrijd uit de matrix doordat zij ontwaakten uit de hypnotische toestand, waar zij vele levens lang in verkeerden en die hen gevangen hield. Het verblijf op aarde is immers bedoeld als leer- en ervaringsinstituut om daar tenslotte uit bevrijd te worden.

De actuele situatie
Nadat de vorige generaties door hard werken, persoonlijke verantwoordelijkheid en morele integriteit voor welvaart en stabiliteit en een grote mate van vrijheid hebben gezorgd is bij velen in de volgende generatie een zelfgenoegzaamheid opgetreden.
Veel mensen genieten van het goede, dat de vorige generatie heeft voortgebracht en creëren voor zichzelf, en eventueel voor hun directe naasten, een soort “comfort zone”; een bubbel, waarin zij de confronterende werkelijkheid ontkennen en negeren.
Slechts een klein deel van de mensen zien voor hun ogen gebeuren hoe sociopathische figuren politieke- en overheidsfuncties bekleden. Deze sociopathische individuen hebben de oudere generatie van verantwoordelijke mensen vervangen en streven, nadat zij eenmaal de macht hebben gegrepen, naar de totale macht over de wereld. Het blijkt, dat zij de machtsgreep vrijwel ongestoord kunnen doen omdat de massa zelfgenoegzame mensen het mogelijk maakt dat regering en overheid de macht, zelfs over hun individuele leven, zonder al te veel protest overneemt.

Toekomstvoorspelling en -verwachting
De machtsovername gebeurt door niet-bestaande crises te creëren en de wereld in te sturen, zodat “noodzakelijkerwijs” allerlei ingrijpende en schadelijke maatregelen genomen dienen te worden met het uiteindelijke doel om de macht over de gehele wereldbevolking te kunnen grijpen.
Politieke leiders liegen, zij bedriegen en manipuleren het volk om de WEF-agenda: de totale dominantie van een kleine heersende klasse over een ondergeschikte klasse, door te drukken. De corrupte media gebruiken alle beschikbare middelen om de weinigen, die het politieke bedrog doorzien, te beschadigen en te bestrijden.

De grootste uitdaging voor de weinigen, die zich verzetten tegen de afname van hun vrijheden, zal liggen in het feit dat de overgrote meerderheid van de bevolking zal willen blijven slapen en weerstand zal bieden om de dagelijkse realiteit onder ogen te zien.

De vele rechtszaken tegen het onmenselijke overheidsbeleid en de toenemende manifestaties en demonstraties hebben als voornaamste doel om de ontwaking van zoveel mogelijk mensen te bewerkstelligen. Velen ervaren reeds dat deze protestacties vrijwel niets opleveren!
De sociopathische wereldelite weten dat zij feitelijk onaantastbaar zijn vanwege de domme onwetendheid van de massa, die in hun verdoving vecht tegen een wake-up die hun zelfgenoegzaamheid verstoort.
En dit duurt totdat de globalisten in hun overmoed zich vergrijpen aan het volk van God, de christenen en hun vrienden, de overige verzetsplegers tegen het regeringsbeleid. Zij, die zich hun vrijheden niet laten afpakken. Hoe en waarom er ingegrepen wordt lezen jullie aan het einde van dit artikel.

Doel van de mensheid
Het doel van alle protestmanifestaties is om de mensen wakker te schudden uit hun hypnotische slaap, die de overheid bewust bij hen heeft teweeggebracht.
Hier zou een taak weggelegd moeten zijn voor de geestelijke leiders om hier tegen te protesteren, maar wij zien hoe de valse profeet en het beest samenwerken om het volk te bedwelmen. M.a.w. staat het herder loze volk er alleen voor. De farizese overlevering heeft namelijk niets met het christendom te maken. De “naamchristenen” die de farizese overlevering aanhangen bedriegen zowel zichzelf als de mensen in hun omgeving, die er van uitgaat dat ze met christenen te maken heeft.
Voor elk individu is het van belang om hun harnas van conditioneringen, dat zij van kindsbeen af aangemeten hadden gekregen, van zich af te gooien. Verbreek de
betovering van de opgelegde hypnose. Pak je afgenomen vrijheden weer terug, accepteer het politieke concept van leugen en bedrog niet langer en sluit je aan bij de verzetshelden in hun strijd voor individuele rechten van christelijke vrijheid en soevereiniteit van jouw lichaam en geest.
En “trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel” staat te lezen in Efeze hfdst.6. Intussen worden de idiootste maatregelen genomen om het volk de duimschroeven steeds verder aan te draaien.

Spirituele duiding van dit artikel
Covid-injecties verblinden het Kenvermogen, het derde oog, zodat dit steeds minder ontvankelijk wordt voor de bevrijdende geestelijke impulsen. Men blijft gevangen in de matrix van de schepper.
Alle vrijheden moeten worden afgepakt en de hele wereld moet bijna vanaf de geboorte worden opgenomen in het vaccinatie-programma om
de kans van ontsnappen onmogelijk te maken.
Herinner je het aangehaalde citaat in Johannes 8 dat Jezus zei dat Jahweh “vanaf het begin een mensenmoordenaar en een leugenaar” was!
Nagenoeg de gehele wereldbevolking moet worden uitgeroeid op een controleerbaar groepje platgespoten zombies na, die als willoze slaven ten dienste kunnen staan van satanisten, die tot heden toe de wereld regeren.
Jezus Christus zou geen reden meer hebben om terug te komen in een wereld die door cyborgs wordt bewoond. Zijn plan om het 1000-jarig Vrederijk op aarde te stichten zou volledig mislukken.

Wat zeggen de profeten?
Het wemelt van de vele citaten in de Bijbel die verwijzen naar onze tijd! Laten we Jesaja hfdst. 10 maar eens citeren, die zegt: “Wee hun die verordeningen van onrecht instellen en de schrijvers die lasten voorschrijven om de armen van hun recht weg te duwen en de ellendigen van Mijn volk van het recht te beroven, zodat weduwen hun buit worden, en zij wezen uitplunderen enz.”

We lezen verder over de verdrukkers globalisten; zij worden gebruikt om als gesel der gerechtigheid te dienen, tegen het zelfgenoegzame volk, dat zich tegen de ontwaking verzet.
De globalistische wereldelite is “de roede van mijn toorn en mijn gramschap is een stok in hun hand. Tegen een godvergeten huichelachtig volk zal Ik hem afsturen; tegen het volk waarop Ik verbolgen ben, zal Ik hem ontbieden om roof te plegen, om buit te halen en om het volk te vertrappen als slijk der straten”.
Maar de hooghartigheid van de verdrukkers zal zich tegen henzelf keren: “ . . .omdat hij gedacht heeft: Door de kracht van mijn hand heb ik het gedaan en door mijn wijsheid, want ik ben verstandig; daarom wis ik de grenzen der volken uit, plunder hun voorraden en stoot als een stier de inwoners neer”.
De verdrukkers zijn bedoeld als een werktuig voor degene, die het bedient, zoals bijv. een bijl. “Zal een bijl zich beroemen tegen hem, die ermee hakt? De verdrukkers dienen af te blijven van het uitverkoren geslacht; dat zijn de mensen, die standvastig bleven in hun strijd om hun christelijke vrijheidsrechten te behouden.

“Daarom zal de Heere, de HEERE van de legermachten, zijn welgedane vorsten doen uitteren. Onder zijn rijkdom zal Hij een brand laten woeden, als een brand van verzengend vuur. Want het Licht van Israël zal worden tot een vuur, zijn Heilige tot een vlam, en die zal zijn distels en zijn dorens verbranden en verteren, in één dag”.

Een rest wordt behouden
De westerse natiën behoren tot het huis van Jakob. Zij zijn de afstammelingen van het volk Israël, die zich verspreid hebben over de hele wereld; zij zijn de geroepenen om uit de matrix bevrijd te worden.

Het overgrote deel echter zal zijn bestemming niet bereiken, want de profeet vervolgt: “Op die dag zal het gebeuren dat het overblijfsel van Israël en wie van Jakobs huis ontkomen zijn, niet langer zullen steunen op hem die hen geslagen heeft, maar in waarheid steunen zullen op de Here, de Heilige Israëls. Dat overblijfsel zal zich bekeren, het overblijfsel van Jakob, tot de sterke God. Want, Israël, al is uw volk als het zand der zee, toch zal slechts een overblijfsel daaronder zich bekeren; verdelging is vast besloten, overvloeiende van gerechtigheid. Ja, een vernietigend einde die vast besloten is, gaat de Here, de Here van de legermachten, in het midden van het hele land ten uitvoer brengen”.

Het tekstdeel “degene, die hen geslagen heeft” verwijst naar Jahweh. Overvloeiende gerechtigheid geldt voor de verdrukten, die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen, zo lezen we in Mattheus hfdst. 5.

De kracht van BewustZijn
Het demiurgische plan om het komende Vrederijk van Christus te laten stranden zal door bewustZijn van de standvastige verzetshelden voor vrijheid mislukken, zoals we lazen in Jesaja.
Het kantelpunt, dat de gewone mens genoeg heeft van de verregaande overheidsbemoeienis komt er spoedig aan. Het kabinet zal vallen en het gehele land in de, sinds lang georkestreerde, chaos storten. Verkiezingen zijn zinloos aangezien zij geen enkel verschil maken. De grootste idioten worden aangesteld om het land te mogen regeren mits zij het concept van leugen en bedrog ondersteunen om het volk in slaap te houden, of wel: de massa hypnose in stand te houden.

Zij, die standvastig blijven in hun verzet voor vrijheid, hoeven niet bevreesd te zijn, want “nog een kort moment, dan is de gramschap ten einde en mijn toorn richt zich op hún vernietiging. Dan zwaait de Here der heerscharen de gesel over hen . . enz”
Op die dag zal het gebeuren dat hun last van uw schouder zal afglijden en hun juk van uw hals, ja, dat juk zal vernietigd worden op uw schouder”. Dan breekt het Vrederijk van Christus aan!

Bronvermelding en aanverwante artikelen: 

Ontstaansgeschiedenis van Jahweh:
https://www.levensreis.nl/index.php/2019/01/07/in-den-beginne/

Het grote plan van Jahweh en hoe wij ons daaruit kunnen bevrijden:
https://www.levensreis.nl/index.php/2018/11/27/cyborg-en-bewustzijn/

Op weg naar een digitale gevangenis waar iedereen gelukkig is:
https://www.ellaster.nl/2022/06/03/kinderen-worden-klaargestoomd-voor-de-transhumanistische-agenda/

Ze haten ons:
https://www.kla.tv/16819

De weg naar verlossing:
https://www.levensreis.nl/index.php/2020/07/23/het-reddende-inzicht/

1 reactie


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *