Schijnveiligheid van Covid vaccins

Dit artikel vertelt waarom juist Covid gevaccineerden in meer opzichten gevaar lopen. Verder zal ik enkele aspecten uit mijn vorige publicatie “Naar een permanente lockdown” nader toelichten.

Beknopte samenvatting van het WEF-plan
Het World Economic Forum plan leidt de gehele mensheid en zijn wereld naar de Eén-wereld regering, ook wel de Nieuwe Wereldorde (NWO) genoemd. Het heeft vele tientallen jaren geduurd om alle neuzen van de wereldleiders naar die kant te krijgen. De vele jaren waren noodzakelijk om de juiste poppetjes op de juiste sleutelposities geplaatst te krijgen. En het ziet er naar uit, dat wij met z’n allen de tijd zijn genaderd dat de laatste puntjes op de i gezet gaan worden.

De globalistische wereldelite, de Cabal of Illuminati genoemd, heeft al lang van te voren ingezien dat de manier van leven zoals wij die tot nu toe hebben gedaan niet “eeuwig” zo door kon gaan; een Great Reset zou daar de nodige verandering in moeten brengen.

Ook onze regering heeft zich jaren geleden in het geheim gecommitteerd aan het wereld beleid naar “The Great Reset.”
Kort gezegd: het gehele volk  heeft zich al die jaren, door onze regering en het volksvertegenwoordigers kartel, gewoon om de tuin laten leiden.

De eerstvolgende grote stap, dat reeds lang tevoren gepland stond, is Cyber Polygon; de grote, wereldwijde stroomuitval die de gehele wereld zal treffen en in een nog grotere chaos zal doen storten dan de corona uitbraak met al haar maatregelen ooit heeft kunnen bereiken. De schuld hiervan zal ws bij de Russische Putin gelegd worden, die weliswaar door ons eigen toedoen, de gaskraan wat verder heeft dichtgedraaid.

Het Build Back Better (BBB) project
In september 2019 riep paus Franciscus alle wereldleiders op om actief mee te werken aan een “nieuwe” samenleving van onderlinge acceptatie, vrede en gelijkheid. Het BBB project is de praktische uitvoering naar een maatschappij waar iedereen gelijkwaardig is, niets bezittend en alleen maar gelukkig hoeft te zijn. Alle mensen, te beginnen vanaf hun jongste jaren op de kleuterschool, moeten daar in deze tijd toe “opgevoed” worden.

Het gezegde: Het doel heiligt alle middelen is hier ruimschoots van toepassing;  begonnen met de klimaathoax, waar zelfs kinderen opgezet werden tegen hun ouders. Al snel gevolgd door de Covid-19 hoax, die als levensbedreigend werd gepresenteerd. Leugens, bedreiging, bedrog, desinformatie, het achterhouden van cruciale informatie zijn allemaal geoorloofde middelen geworden om het doel, de tot standkoming van de NWO, gerealiseerd te krijgen.

De mens als kuddedier
Het afwijzen, negeren, wegkijken en ontkennen zijn menselijke uitingen van het instinctieve brein van de mens als kuddedier. Deze karakter eigenschappen heeft de schepper in de mens gelegd overeenkomstig het Schriftwoord in Genesis hfdst 1 vs 26: “God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken . . “

Deze uitspraak komt van de demiurg, de Hoofd Archont, die zijn archonten aanspreekt, om menselijke voertuigen te creëren, die op hen lijken. Want de archonten erkennen geen Macht, Die boven hen gesteld is. In navolging van de demiurg wijst het overgrote deel van christelijk Nederland Hem af; zij negeren, kijken weg en ontkennen het bestaan van de enige, ware God. Maar deze kwalijke karaktereigenschappen heeft zijn prijs, zowel voor de demiurg, als ook voor zijn maaksel, de mens.

Werking van de vaccins
Waar jarenlang achter de schermen, zorgvuldig onttrokken aan het zicht van het onnozel gehouden publiek, volop aan gewerkt werd, komt met rasse schreden voor het voetlicht te staan: de creatie van de ideale mens voor de komende Wereldorde!

De tegenwoordige NANO technologie, die met de vaccins mee wordt geïnjecteerd, maakt het mogelijk dat mensen geleidelijk aan zodanig gecontroleerd zullen kunnen worden tot zij de status van een zombie bereiken.

“Door de zeer, zeer lage frequentiegolven, die naar de vloeibare kristallen in de hersencellen gezonden kunnen worden, zullen de mensen niet in staat zijn om te denken; ze zullen daardoor worden veranderd in een zombie.” Dr Pierre Gilbert verwees in zijn waarschuwing naar de zombie uitbraak in Rwanda, die in april dit jaar plaatsvond. De niet-gevaccineerde minderheid zal een overgrote meerderheid aan zombies tegenover zich gesteld krijgen.

De misleidende leugen
Zoals hier eerder is gezegd heeft negeren, ontkennen en wegkijken van feiten zijn prijs. De dieper liggende oorzaak van deze onhebbelijke menselijke trekken is gelegen in het ingeschapen instinctieve brein van de mens.

Voor de komst van Christus naar de aarde hadden de mensen nog het excuus dat ze niet anders konden weten dan dat er maar één god bestond: de schepper van de mens. Christus kwam op aarde om de mensen te vertellen dat de god, die zij dienden, een god van de leugen was.

In Johannes hfdst 8 vs 44 zegt Jezus: “Jullie hebben de duivel tot vader en willen de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen”.

In die dagen ontstond verdeeldheid tussen degenen, die in Hem geloofden dat Hij uitgezonden was van de Vader en degenen, die Hem verwierpen. Die verdeeldheid zien wij in het heden nog steeds terug in degenen, die in Hem geloofden, dat Hij de Zoon was van de enige God en degenen, die bij de veiligheid van het vertrouwde farizese geloof bleven. Dat geloof ontkent het bestaan van de Vader; het farizese geloof bleef de schepper van de mens als enige god erkennen.

Het actuele nu
Het farizese geloof is na de dood van de apostelen vrij snel door de heersende Kerk als gezaghebbend voor alle christenen aanvaard. Het tragische is dat eeuwenlang aan de wereld de farizese geloofsleer is verkondigd. De Schrift noemt deze, meestal door de Staat en Kerk aangestelde, theologen en geestelijke voorgangers: valse profeten.

Zij zijn in het leven geroepen en aangesteld om het “christelijke” volk in slaap te houden. Geestelijke voorgangers dienen zich te onderwerpen aan het heersende kerkelijke gezag. De volgelingen van deze blinde wegwijzers behoren volgzaam te zijn en gehoorzaam aan de overheid.

Over deze mensen zegt Jezus in Mattheus hfdst 8 vs 11: “Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaak en Jakob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel, maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis; daar zullen zij jammeren en knarsetanden.’”

De erfgenamen van het koninkrijk zijn de geroepenen, die kennis hebben gekregen van de Bijbel als Gods Woord. Sinds het prille begin van het christendom zijn de ware christenen echter als ketters op de brandstapel terecht gekomen en bijna geheel uitgeroeid. Men heeft massaal het geloof in een nepgod omarmd tot de dag van vandaag.

Het NWO regime, dat in de Bijbel de regeerperiode van “het beest” wordt genoemd is van relatief korte duur, zoals te lezen valt in Openbaringen hfdst 19 vs 20: “Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die in zijn bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij iedereen had misleid die het merkteken van het beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid”.  Tijdens zijn regeerperiode zal “zijn rijk worden verduisterd”.

Het veranderende wereldbeeld
Het gebouw van de Cabal rust op het fundament van onwetendheid bij het volk. Die, min of meer, opzettelijke onwetendheid smoort alle vormen van opstand en verzet tegen de afbraak van de menselijke grondrechten! Veel mensen zijn inmiddels de zin en het doel van het leven aan het kwijtraken. En dat is ook de bedoeling van hun schepper, die het bestaan van de Vader ontkent.

Doel en zingeving komen immers voort uit de hemelse Vader. De aarde is namelijk de leerschool voor de mens, die zijn hemelse Thuis verliet om hier kennis en levenservaring op te doen zodat hij met een schat aan opgedane ervaringswijsheid terug kan keren naar zijn Huis, waar hij oorspronkelijk vandaan kwam.
De schepper probeert daarentegen juist te voorkomen dat mensen tijdens hun leven dit pad ontdekken; hij wil tijdens zijn regeerperiode gediend worden door willoze, gehoorzame slaven. Daar wordt in onze tijd heel hard aan gewerkt.

Het nieuwe normaal wordt normaal gemaakt
Slechts een relatief klein deel van de mensen neemt geen genoegen met het nieuwe normaal, waar de gehele mensheid toe gedwongen wordt. Dit kleine groepje mensen is een zeer lastige luis in de globalistische pels.

Het is slechts een klein groepje dat het door heeft dat het aangeprezen saamhorigheidsgevoel om het virus eronder te krijgen misleidend is. Elke vorm van “solidariteit” die de Rechten van de mens schendt is misleiding. Dat mensen elkaar beschermen is een groot goed, mits deze zorg voor elkaar niet het zelfbeschikkingsrecht van de ander aantast.
Het nieuwe normaal doet de liefde verkillen. Het minimaliseert intermenselijke contacten, zoals het elkaar vasthouden, knuffelen, omhelzen, zelfs elkaar een hand geven wordt om gezondheidsredenen sterk afgeraden.

Het verborgene komt aan het licht
De mensheid is vele  tientallen jaren verraden door hun regeringen, w.o. ook door de regeringen van ons land. Onze regeringsleiders hebben toegestaan dat in alle lagen van ons land geïnfiltreerd werd door een psychopathische machtselite, die alle belangrijke sleutelposities in de samenleving hebben kunnen/mogen overnemen c.q vervangen.

Dat het volk te maken heeft met een hardnekkige onwetendheid is duidelijk waar te nemen aan het feit dat er onder ons zich nog steeds hele volksstammen bevinden die geloven in het economische-, kerkelijke- en politieke systeem. Nu het steeds zichtbaarder wordt dat de werkelijkheid, vanwege de globalistische infiltratie, een veranderd beeld laat zien wordt dit door velen eenvoudigweg ontkend en alle krachten, die hun vastgeroeste wereldbeeld in twijfel trekken, worden in de complothoek geduwd. Zij beschouwen deze confronterende krachten als een regelrechte aanval op hun zelf gecreëerde “comfortzone” waar hier eerder over geschreven staat.

Schijnveiligheid van het coronavirus
De weigering om aan zelfonderzoek te doen èn zelf de dingen te onderzoeken geeft de mens, die zich daaraan overgeeft, een soort rust, die t.z.t. heel betrekkelijk zal blijken te zijn. De allermeeste mensen stellen nog een groot vertrouwen in de Staat, die hen de nodige veiligheid en geborgenheid geeft die zij nodig hebben om als burger goed te kunnen blijven functioneren.

En de Staat op zijn beurt straalt, dankzij de reguliere media, die typisch menselijke basisbehoeften ook naar hun uit. Kijk maar eens naar de verkiezingsuitslagen.

Dat onwrikbare vertrouwen in Kerk en Staat hebben zij met de paplepel ingegoten gekregen, van generatie op generatie.
De inspanningen van het kabinet om het coronavirus met al zijn varianten te bedwingen worden door velen zeer gewaardeerd en het toedienen van de vaccinaties vinden zij een logische maatregel om de coronapandemie onder controle te krijgen. En ditzelfde geldt ook voor de genomen maatregelen.
“Als iedereen nou gewoon gehoor geeft en zich laat vaccineren, dan kunnen we met z’n allen terugkeren naar het oude normaal” is de algemene gedachte van de kortzichtige mens, die niet in staat lijkt te zijn om verder te kijken dan zijn neus lang is. Sommigen verlangen er zelfs naar om zo snel en zo veel mogelijk gevaccineerd te worden volgens de slogan: Wij doen dit allemaal samen om de ander te beschermen.

Spirituele duiding van deze en de komende tijd
Als het gaat om de tijd, waar wij met z’n allen terecht gekomen zijn, te duiden, spreekt de Bijbel duidelijke taal voor allen, die enige moeite hebben gedaan om dit Boek, evenals zoveel andere heilige geschriften, onbevooroordeeld te onderzoeken.

De gelovigen zijn over het algemeen huiverig om hun nek uit te steken uit angst hun schepper te mishagen, die bij monde van Mozes o.a. in Exodus 20 vs 3 heeft gezegd: “Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben”.
Geloof in de schepper is gebaseerd op angst en heeft niets met Liefde te maken!

Het is de demiurg dan ook voor de tweede maal gelukt om de wereld in complete duisternis te dompelen.
De eerste keer op het moment dat Jezus Christus naar de aarde kwam, zoals te lezen is in Jesaja 9: “Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht”.
De tweede keer dat het de demiurg gelukt is om de wereld in diepe duisternis te hullen zal bij de tot standkoming van de Eén Wereldregering zijn, waar de gehele wereld in een reddeloze staat terecht zal komen, mede door de opgelegde vaccinatie plicht.

Aan de demiurgische macht komt een eind
Openbaringen hfdst 16 vs 10 beschrijft de komende tijd als volgt: “De vijfde engel goot zijn offerschaal leeg over de troon van het beest. Zijn rijk werd in duisternis gehuld. De mensen beten op hun tong van de pijn. Ze lasterden de God van de hemel, vanwege hun pijn en hun zweren, en ze braken niet met het leven dat ze leidden”.
De veiligheid, die zij van de Kerk en de Staat verwachtten, blijkt in beide gevallen een valstrik te zijn. Beide hebben de mensen bedrogen.

Degenen, die zich Zijn Naam toe-eigenden, terwijl zij zich niet hebben ontdaan van het farizese zuurdesem, dat aan het merendeel van het christelijke volk kleeft, zullen Zijn Naam kwijtraken. Blijf dus staan op jouw grondrechten van vrijheid, van soevereiniteit en van zelfbeschikking en weet vooral ook waarom je dat doet!

Bronvermelding en aanverwante artikelen:

Het Build Back Better (BBB) project:
http://www.stanrams.com/build-back-better-het-duivelse-plan-van-de-khasaarse-elites/

Oproep van de paus aan de wereld:
https://www.kn.nl/vaticaan/paus-organiseert-evenement-om-te-komen-tot-globaal-onderwijspact/

Complot theorieën worden werkelijkheid:
https://twitter.com/OmroepON van 22 dec 2021

“Complot denkers” lopen voor op de feiten:
https://www.levensreis.nl/index.php/2020/08/13/het-onmisbare-nut-van-complot-denken-2/

Alle protesten verhinderen de voortgang van het plan niet:
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1383689292/raad-voor-de-rechtspraak-vernietigend-over-noodzaak-uitbreiding-coronapas

Uitzending op 22 december van Nieuwsuur:
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2410549-mentale-welzijn-scholieren-verder-onder-druk-ze-worden-apathisch

Het vaccinatie paspoort heeft niets met gezondheid te maken:
https://stichtingvaccinvrij.nl/melissa-ciummei-slaat-alarm-over-het-nieuwe-geldsysteem-en-het-vaccinatiepaspoort/?fbclid=IwAR2ZGrLHp83mToCwtxZp4lGqFxQosOUDsbhbrUf3SfWOma00x-T4_djmC8s

De covid-19 pandemie blijkt een hoax
https://www.frontnieuws.com/vaccins-stoppen-geen-covid-ziekenhuisopnames-of-sterfgevallen/

Zombie uitbraak in april 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=RphYwV91MN4

Dr Vernon Coleman vertolkt de wensdroom van velen:
https://www.frontnieuws.com/we-winnen-de-oorlog/

Luister zelf naar wat Dr Tedros/WHO zegt bij 2.40 van dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=NHgoeIdti-A

Onze enige kans om te ontsnappen:
https://www.levensreis.nl/index.php/filosofie-van-de-nieuwe-tijd/

Op aluminium gebaseerde levensvormen gevonden in vaccins door Dr Zalewski: https://www.bitchute.com/video/dWs7yO1xWK7R/
en a/h einde van het filmpje is o.a. Pierre Gilbert aan het woord:
https://eindtijdnieuws.com/dr-pierre-gilbert-in-1995-ze-zullen-de-bloedbanen-verontreinigen-om-een-ras-van-zombies-te-creeren/

De wereld, zoals wij die kennen, is bezig in te storten:
https://www.levensreis.nl/index.php/wat-niemand-heeft-zien-aankomen/

Wereldwijde stroomuitval Cyber Polygon is de volgende grote stap:
https://www.levensreis.nl/index.php/2021/07/10/het-geheim-ontsluierd/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *