De verkiezingen in maart

Met het zicht op de komende Tweede Kamerverkiezingen zal ik hier alvast verslag van doen zoals ik verwacht dat deze zullen gaan.
Omdat het vertrouwen in de regering vanwege het gevoerde beleid van de afgelopen vier jaren tot een minimum is gedaald, zal het opkomst percentage naar schatting tussen de 60% en 65% liggen.
Van die kiezers zal zo’n 10 tot 15 % hun stem op een tiental aan splinterpartijen geven. Uiteindelijk zullen ongeveer de helft van het aantal stemgerechtigden hun stem uitbrengen over de ongeveer 13 traditionele partijen, die ons land telt; dat zal neerkomen op zo’n 6,5 a 7 miljoen stemmers te verdelen over de 13 gevestigde politieke partijen.

Cruciaal moment in de geschiedenis
De verkiezingen in maart heb ik als onderwerp gekozen voor dit artikel vanwege het feit, dat wij een cruciaal moment zijn genaderd waar wij, als volk in Nederland, de kans krijgen om een allerlaatste wending te brengen in de desastreuze ontwikkeling, die onze regering ons allen naar toe dwingt.

Dit cruciale moment zijn de aankomende Tweede Kamerverkiezingen, die midden maart gehouden zullen worden. Het is de allerlaatste kans om de levensbedreigende koers, die het kabinet-Rutte ons hele volk dwingt te gaan, te stoppen en de mensvriendelijker variant van de grote verandering, ook wel The great Reset genoemd, uit te werken.
De hele Covid-19 nep pandemie is opgezet om de Great Reset van Klaus Schwab van het WEF te kunnen uitvoeren.

Negatieve ontwikkeling nadert haar hoogtepunt
Het ligt voor de hand dat de Deep State schaduwregering, die al vele jaren achter de schermen het beleid van ons land heeft bepaald, zich niet van de ingeslagen weg naar een technocratische dictatuur laat afbrengen.

Eerder heb ik aangegeven dat het gebouw van de wereldelite rust op het fundament van onwetendheid bij het volk, waardoor allerhande kwalijke praktijken straffeloos en ongehinderd konden plaatsvinden, mits ze maar buiten het zicht van het publiek gehouden werden.
Het linkse blok binnen onze regering steunt al decennia lang de vernietigingsagenda naar de Nieuwe Wereldorde (NWO), waar deze duistere praktijken, die het licht niet kunnen zien, worden ontkend en afgedaan als complot denken van rechts extremisten.
Tellen wij daar onze tandeloze volksvertegenwoordiging nog eens bij op, dan ziet het er naar uit dat onze VVD-premier opnieuw de kans krijgt om zijn werk, tegen het volksbelang in, af te maken.

Onze volksvertegenwoordigers hebben zichzelf tandeloos gemaakt door op cruciale momenten, o.a. tijdens de “corona pandemie” maatregelen en onlangs bij het “Build Back Better”-verzoek om meer openheid te geven, zichzelf buitenspel te zetten.
Zij, die de schanddaden – de z.g. doofpot affaires – in openbaarheid proberen te brengen worden door de politiek en de haar ten dienste staande media stelselmatig weggezet als complot gekkies. Deze kwalijke ontwikkeling van vele tientallen jaren nadert nu haar climax, die iedereen persoonlijk zal raken.

Verloop van de verkiezingen en haar uitslag
Uitgaande van de geschetste ontwikkelingen, die slechts onder een, naar verhouding, klein deel van het publiek bekend is, ziet het er dus naar uit dat de VVD, met D66 en mogelijk enkele andere linkse partijen om het linkse blok naar een Kamermeerderheid te helpen, de verkiezingen zal winnen.

Net als vrijwel alle voorgaande keren zal ook deze keer verkiezingsfraude in het spel zijn, zodat wij een sterk gemanipuleerde verkiezingsuitslag te zien zullen krijgen.
Het is niet te verwachten dat het, voor het grootste deel, slapende publiek massaal de ernst van de situatie, waar wij ons met z’n allen feitelijk bevinden, inziet en zich tegen de machtige wereldelite zal gaan verzetten. In werkelijkheid is het volk vele malen sterker dan het handjevol pedofiele psychopaten, die in ons land de dienst uitmaakt, maar de onbewustheid, om gebruik te maken van het machtige potentieel dat in de mens huist, is de oorzaak dat de mens tot slavernij gedoemd is van de gewetenloze machthebbers.

De Bijbelse uitdrukking
Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om het recht te buigen” is de Bijbelse uitdrukking, hetgeen betekent dat jij je door de meerderheid niet laat overhalen om onrechtvaardige handelingen te doen en het recht niet te verdraaien door je te richten naar de meerderheid.

De geschiedenis leert keer op keer dat de massa verkeerde keuzes maakt. De overheid wordt met meerderheid van stemmen gekozen en zou, eigenlijk per definitie al, geleid moeten worden door een raad van wijze mensen, die het belang van het volk voor ogen heeft.
De Bijbelse oproep, dat in onze tijd bijna klinkt als een opdracht: “Onderzoek alle dingen en behoud het goede” wordt tot een must, een soort dwang, om niet verzwolgen te worden door de stroom aan misleidende “rookgordijnen” en tegenstrijdige berichten, die de wereld via allerlei media kanalen overspoelt.

Hier enkele voorbeelden van onstandvastigheid:
Toen het Joodse volk voor de keuze werd gesteld wie er vrijgelaten moest worden: Jezus of Barabbas, liet het volk zich door de overpriesters overtuigen om Barabbas vrij te laten.

Tegenwoordig laten de meeste christenen zich overtuigen door de meerderheid, die aan de farizese overleveringen vasthouden, en erkennen zij van Jezus niet dat Zijn Vader de ware God is.

De jaren voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak vertrouwden de mensen de geruststellende woorden van de overheid: “Vrede, vrede, geen gevaar. Gaan jullie maar rustig slapen.” Op 10 mei 1940 waren er zelfs mensen, die naar de Duitse bommenwerpers zwaaiden die ons land op die dag binnenvlogen; ze wisten niet eens dat die binnenvlogen  om Rotterdam te bombarderen.

En nu staan wij voor een soortgelijke situatie waar aan het volk de illusie wordt voorgehouden dat wij nog steeds in een democratie leven door te gaan stemmen. En ook nu zal de grote massa zich door een liegende overheid en corrupte media laten overtuigen en in de WEF-valstrik trappen, die zovele jaren van te voren zorgvuldig is voorbereid.

Naar een communistische, technocratische dictatuur
Het zal duidelijk zijn, dat het 1000-jarig Vrederijk van Jezus Christus niet opgebouwd zal worden door dode vissen, die zich met de grote stroom laten meedrijven. Lege hulzen, waar de potentie – de Lichtvonk – uit verwijderd is, dienen nergens toe en zullen tijdens het komende “vrederijk” weg geworpen worden en overgegeven aan vernietiging.

Het corona virus is een gemanipuleerde griepvirus, dat ontstaan en ontwikkeld is in een laboratorium, waar ook ter wereld. De afkomst van het Covid-19 virus is door de wereldelite bewust in nevelen gehuld en het virus gedraagt zich ook niet als een “normale” griepvirus. Het corona virus is veel agressiever en is bedoeld als wapen in de biologische oorlogvoering tegen de mensheid.

Naarmate de corona maatregelen voortduren en het hele land, zelfs de hele wereld, tot in lengte van dagen gegijzeld blijft, zullen wij in toenemende mate te maken krijgen met een samenleving, die in hoge mate te lijden heeft van het merkwaardige verschijnsel, dat in de psychologie bekend is als het Stockholm syndroom.
In het kort houdt dit verschijnsel in dat de gegijzelde (het volk) sympathie ontwikkelt voor de gijzelnemer (de Staat). Op weg naar de communistische, technocratische dictatuur ondervindt de gegijzelde mens de sterke neiging om de regeringsleiders, die de onrechtmatige en buiten proportionele maatregelen uitvaardigen, in bescherming te nemen. De kloof tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden zal onoverbrugbaar blijken naarmate de tijd vordert.

Spirituele of geestelijke visie op de komende tijd
De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft maar behagen schept in onrecht, worden veroordeeld”.

Het wegkijken en de gemakzucht om allerlei feiten te negeren in plaats van deze te onderzoeken, zal op den duur slechts verliezers opleveren. Het loont de moeite om zelf op onderzoek uit te gaan zelfs al levert dit de kwalificatie op dat je door “de meerderheid” een oproerkraaier, terrorist, relschopper, complot wappie, enz genoemd wordt, mits je te goeder trouw bent natuurlijk.
Het is, moreel gezien, beter om tot de groep te behoren die ruggengraat toont, dan als ruggengraatloze kwal door het leven te gaan.

In landen als Indonesië komen vele moslims tot Inzicht en zelfs in een land als China keren mensen zich, met gevaar voor onderdrukking en om vermoord te worden, tot de Vader, opdat het Schriftwoord in vervulling gaat dat Jezus zegt: ”Ik zeg jullie: niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren (en dat zijn wij, die met het christendom in aanraking zijn geweest) zal van mijn feestmaal proeven.”’

Bronvermelding en aanverwante artikelen:

Democratie wordt vervangen door een technocratisch systeem:
https://www.bitchute.com/video/jZXTNYfay9qs/

Onderzoek zelf ook al kom je alleen te staan:
https://www.levensreis.nl/index.php/massa-hypnose/ 

De onwetendheid van het volk is het fundament van de wereldelite:
https://www.levensreis.nl/index.php/getuigenverslag/

De lockdown is overbodig:
https://www.youtube.com/watch?v=lXYrilwwf70

“Complotdenkers” krijgen steeds meer gelijk:
https://www.levensreis.nl/index.php/een-kinderliedje/

Boze vrouw lucht haar hart over adoptie beleid:
https://www.facebook.com/mita.overvliet/videos/4047648278592419

Corona uitbraak na vaccinatie:
https://www.burgerfront.nl/verzorgingstehuis-na-verzorgingstehuis-opeens-besmet-na-vaccinatie-ra-ra-hoe-kan-dat-bart-van-tienen-heeft-wel-een-idee/?fbclid=IwAR3t9hzsp_gRdbUU1JlxobQzc6PlvcfWePAp4UJ4H7E4vqRvYo1ul8iQ5dY

Het Stockholmsyndroom in het plan:
https://www.levensreis.nl/index.php/het-convenant-van-de-illuminati/

Media verzwijgen vaccinatie doden:
https://niburu.co/binnenland/16000-vier-mensen-overleden-in-limburg-na-coronavaccin

Rapport over dodelijke bijwerkingen van het corona vaccin:
https://www.frontnieuws.com/coronavaccins-groot-brittannie-geeft-rapport-vrij-over-dodelijke-bijwerkingen/ 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *