Armageddon

De ontwikkelingen, die leiden naar het Bijbelse Armageddon, de grote Eindstrijd die het einde van onze bekende wereld inluidt.

De bedoeling van jouw leven
Door in jouw leven jouw geest te voeden met het zuivere Woord van God en jouw gedachten daarmee te verbinden ontstaat uit die samensmelting van beide een bevruchting, zoals we dit in de natuur tegenkomen en vergelijkbaar plaatsvindt in de seksuele liefdesgemeenschap tussen man en vrouw.

In de eerste Petrusbrief lees je hierover: “Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen.

Hier is het hele mensdom om begonnen: de zaligheid, redding of verlossing van de menselijke ziel.  De menselijke ziel is vrouwelijk. Christus, het zuivere, onbevlekte Woord van God, is de man.

Het verlossingsproces
Na de bevruchting ontwikkelt zich in de buik een groeiproces van zo’n 9 maanden tot de geboorte van een nieuw wezen.
Gedurende het gehele verloop van bevruchting tot geboorte is het belangrijk dat de groeiomstandigheden van het embryo zo gunstig mogelijk zijn om de kans op een miskraam zo klein mogelijk te houden.
Gezonde voeding, een gezonde levensinstelling, e.d. bevorderen het gunstige verloop van het groeiproces, terwijl het tegenovergestelde gedrag het groeiproces in gevaar brengt.
Dit gegeven als vergelijking voor het groeiproces van het geloof in de baarmoeder van het hart vinden wij in de geciteerde tekst uitgelegd waarbij de apostel uitgaat van een positieve ontwikkeling en uitkomst: de geboorte van de nieuwe mens, de vrucht van de zuivere conceptie.

De profetische tijd is nu
Het geciteerde tekstgedeelte vervolgt: “Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus’ Geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen en van al de heerlijkheid daarna. Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor u, en nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen”.

Ook de apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Colossenzen over “het geheimenis, dat eeuwen en generaties lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen.
De profetische tijd is nu!

Verlossing uit de matrix gaat niet vanzelf
Toen iemand Hem vroeg: “Here, zijn het weinigen, die behouden worden?” antwoordde Jezus: “Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden”.
Niet alleen de poort zelf is nauw, maar ook de weg er naartoe is moeilijk te vinden.

Kijken we even terug naar het begin van dit artikel dan valt de symboliek van de bevruchting samen met het wekken van de (kundalini) slang in de onderste chakra of hemelpoort van het ruggenmerg.
De oprichting van de slang, het doorlopen van alle 7 chakra’s tot aan de kruin, de Saturnus poort, symboliseert het groeiproces van het embryo tot een volwaardig kind. De laatste wachter of engel, die de ziel dient te overwinnen, is de demiurg zelf, de valse (verkeerde) god, die zich aan de mens voordoet als de engel van het Licht, Lucifer.

Pas dan breekt het Woord van Jezus door in het bewustZijn: “Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn”; de (weder) geboorte van de nieuwe mens is de gewekte Christus-in-u!

Het gevaar van deze tijd
Direct na Zijn antwoord op de vraag, die iemand aan Hem stelde of er weinigen zijn, die gered worden, komt Hij met de waarschuwing: “Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen”.
De vruchten waar je valse profeten aan kunt herkennen is hun verkondiging, die doorspekt is van het Farizese zuurdesem. Zij verkondigen een lieve Jezus, die alle drogredenen, smoesjes en verontschuldigingen om te blijven zondigen wel door de vingers zal zien als je maar in jouw kerk of sekte blijft, want daarbuiten is de boze wereld.
Jezus haalde fel uit naar de Schriftgeleerden en Farizeeën: “Wee jullie, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe”.

De allermeeste christenen nemen het intussen allang niet meer zo nauw met de waarschuwing: “Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan”.
Zij vinden dat een goede boom best wel slechte vruchten kan dragen en andersom, maar Jezus zegt: “Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen”.

Godsdienst van de angst
Angst is het machtige wapen van de demiurg, de god van de wereld.
Vrijwel direct nadat de ware Kerk als het Lichaam van Christus bijna geheel was uitgeroeid werd een surrogaat kerk ingesteld met een paus aan het hoofd van die kerk.
Onder zijn leiding zou het farizese gedachtengoed als gezaghebbende verkondiging gelden voor de eeuwen en generaties daarna tot de dag van vandaag.

De Liefde van Christus, die geen angst kent, is vervangen door een godsdienst van angst. De oorspronkelijke christelijke vrijheid om alle dingen te onderzoeken is vervangen door de “alleen Mij zult gij dienen”-god. Gelovigen konden alleen zalig worden door tussenkomst van een geestelijke. Zelf op onderzoek uitgaan en vragen stellen wordt “niet op prijs gesteld.”

Tegenwoordig hebben de allermeeste christenen zichzelf zodanig laten vastbinden aan hun kerk door zakelijke, principiële, familiaire en allerlei andere banden, die nauwelijks met het werkelijke geloof te maken heeft. De gemeenschappelijke angst is de basis, die hen bindt en bij elkaar houdt. 

De gevangenis van de leugen
Omdat de mens een spiritueel wezen is, is ook zijn doel en bestemming spiritueel. Het is daarom belangrijk voor de demiurg, als schepper van de mens, om zijn schepsel net zo onbewust te maken van spiritualiteit als hijzelf is. De demiurg ontkent immers ook dat er een God boven hem is?
En die ontkenning legt hij zijn schepselen ook op, zodat zij hem als enige god zullen erkennen en dienen.

De onbewustheid van zich Zelf, zijn Ik, heeft er voor gezorgd dat de mens de spirituele kant van de schepping niet meer ziet.
De hardnekkige ontkenning van het geestelijke aspect van de gebeurtenissen, die in de wereld en in zijn omgeving plaatsvinden, zorgt er voor dat die mens gaat denken dat de wereld alleszins maakbaar is.
Zijn menselijke geest denkt werkelijk dat alle menselijke inspanningen voor een betere wereld daaraan kunnen bijdragen.
De mededelingen, die ik via artikelen op mijn site doe, wijzen vrijwel alle juist op de geestelijke kant van de verschijnselen, die door de allermeesten, ook onder sommigen van mijn lezers, als denkbeeldige gedachtenspinsels worden afgedaan.

De wereldwijde Agenda wordt onverminderd uitgevoerd
De goden, dat zijn de demiurg en zijn archonten, houden geen enkele rekening met de gedachten en meningen van de mensen. Zolang ze maar onzichtbaar blijven achter de onwetendheid van de grote kudde, kunnen ze hun verderfelijke plan ongehinderd voortzetten.

Toch is er enige ongerustheid onder de autoriteiten waar te nemen gezien het toegenomen bewustzijn onder het volk over de ongewenste neveneffecten rond vaccinaties en daardoor dalende vaccinatiebereidheid.
De grote haast om dit vaccin op de markt te brengen heeft er alles mee te maken dat de wereldwijde agenda van de WHO, om de hele wereldbevolking te vaccineren, in gevaar dreigt te komen.
De PCR-test blijkt een leugen. Men gebruikt de pandemie en de bijkomende angst om het duivelse plan versneld uit te voeren.

De aanvankelijke weigering van het volk om te worden gevaccineerd wordt net zo lang gemasseerd tot deze omslaat in acceptatie. Zie hier enkele voorbeelden van deze politieke massage aanpak. Was er eerst sprake van één vaccin, geleidelijk aan zijn het er nu twee en op den duur zal er sprake zijn van een hele reeks vaccins, een vaccinatie programma. Uitdrukkelijk werd gemeld dat deze beslist niet verplicht gesteld zal worden, maar gaandeweg gaan de signalen richting vaccinatie plicht en zal t.z.t. bij wet als een vaccinatie dwang worden opgelegd.
Natuurlijk zal de lock down opgeheven worden zodra de besmettingen tot een aanvaardbaar minimum zal zijn gedaald, want dat is de hoop die het publiek als een lekkere worst voorgehouden wordt.
Een beperkte opheffing van de lock down zal worden toegestaan voor degenen, die zich lieten vaccineren om het laatste restje niet-gevaccineerden over de streep te trekken om zich toch maar wel te laten vaccineren, desnoods met geweld.
Al jaren was het al besloten en dus bij onze regeerders bekend, dat de lock down weliswaar iets verlicht mag worden om vaccinatie sceptici over de streep te trekken, maar dat daarna de lock down verzwaard en permanent zal worden.
De wereld, zoals wij die kennen, zal namelijk nimmer terugkeren naar “het oude normaal” en dat wisten zij vanaf het begin van de uitbraak!

Het actuele nu
Ondanks alle waarschuwingen van talloze onafhankelijke wetenschappers, die niet door de overheid zijn omgekocht, zal het overgrote deel van de mensheid zich toch laten vaccineren.
Het merkteken van het beest, dat in vorige artikelen regelmatig aan de orde is geweest, zal in de vorm van een nano microchip met de vaccinatie mee ingespoten worden. Het zal maken dat het handelen (het merkteken op de hand) of het denken (het merkteken op het hoofd) van de betrokkene in overeenstemming zal worden gebracht met het gedachtengoed van de nieuwe wereldorde.

Dit gedachtengoed is het nieuwe normaal waar alle mensen, van jongs af aan, toe opgevoed dienen te worden om als willoze slaven te passen in de komende maatschappij onder het regime van de Antichrist, het Beest.

Verder liet het (beest) bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen”.

De weg naar Armageddon
Het zal duidelijk zijn dat onze goden niets aantrekken van nationaliteiten, noch van landsgrenzen en overige beperkingen die hier op aarde gelden, en dat zij al helemaal geen boodschap hebben aan menselijke meningen, gedachten en manifestaties.
Als de Bijbel spreekt over de Joden en het volk Israël, dan blijven deze volken, zeer zeker in onze dagen, niet beperkt tot slechts het land Israël.

De profeet Ezechiël zag een groot leger, samengesteld uit “vele volken, vanuit het Noorden optrekken naar de bergen van Israël.”
Op dit moment zijn er nog 3 wereld grootmachten: Rusland, China en de Vs, die elkaar min of meer in evenwicht houden.

Het samengestelde leger uit vele volken zijn de haters van Israël, die het land zal aanvallen vanwege de rijke olievoorraad (de haken, die in de kaken worden geslagen), die onlangs in het oostelijke deel van de Middellandse Zee gevonden is en door diverse landen rondom dat gebied, w.o. dus Israël, geclaimd wordt.
We lezen in dat hoofdstuk hoe het Russische leger, als hoofdmacht van het samengestelde leger uit het Noorden, door eigen vuur – “het zwaard van de een zal tegen de ander zijn” – vernietigd zal gaan worden. De berichtgeving in de profetie doet sterk een nucleaire catastrofe vermoeden, die daar zal plaatsvinden.

Twee grootmachten blijven over
De VS, als westerse grootmacht, staan nu tegenover het oosterse China. Veel westerse diplomaten w.o. vader Joe en zoon Hunter Biden hebben zich in het nabije verleden door hun seksuele escapades op jonge kinderen in China uiterst chantabel gemaakt, waardoor zij gedwongen waren om hun land en het volk aan China uit te leveren en daarmee de nationale veiligheid op het spel te zetten.
De democratische president Bush jr. heeft tijdens zijn speeches meerdere malen uitgesproken dat hij een mogelijke oorlog tegen de Russen niet in zijn eigen land zou beginnen, maar deze op het Europese vasteland zou uitvechten.

Het Boek Openbaringen vertelt over grote legerscharen van 200 miljoen krijgers onder aanvoering van de vier engelen, die bij de grote rivier, de Eufraat, gebonden zijn en gereed gehouden om, tegen het uur en de dag en de maand en het jaar, los gelaten te worden: “En de vier engelen, die waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden. En het getal der legerscharen van de ruiterij was tweemaal tienduizend tienduizendtallen; ik hoorde hun aantal”.

Over het verloop van deze strijd, dat op een conventionele oorlog met tanks en raketinstallaties lijkt te duiden, kun je in de rest van het 9e hoofdstuk vinden.

Tenslotte
Nog een gelijkenis sprak Hij tot hen: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem, welke een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het geheel doorzuurd was.Het zuivere Woord van de Vader is het zuurdesem, die de menselijke ziel tot zich neemt totdat hij daarmee geheel doordrenkt is. De drie maten meel stelt de menselijke geest, zijn ziel en zijn lichaam weer.
Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand”.

Bronvermelding en aanverwante artikelen

Verlossing gaat niet vanzelf:
https://www.levensreis.nl/index.php/2020/09/05/het-ware-gezicht-van-de-antichrist/    

Terechte achterdocht onder zorgverleners:
https://www.frontnieuws.com/tot-40-procent-van-de-britse-zorgverleners-wil-geen-covid-19-vaccin-krijgen/

Corona tests onbetrouwbaar:
https://www.ninefornews.nl/grote-fout-ontdekt-in-coronatest-steeds-meer-mensen-worden-wakker/

Het Corona vaccin verandert jouw DNA:
https://www.ninefornews.nl/hoogleraar-pierre-capel-het-coronavaccin-is-helemaal-geen-vaccin/?fbclid=IwAR2k-qxu6LQBJeS5Xhi1PRE4RZuYzbzqbxlP9giFjeJ5fhA-FXM0H5d645k

Wat gebeurt er verder met ons na de vaccinatie?:
https://www.frontnieuws.com/bill-gates-verklaart-enthousiast-dat-zijn-experimentele-vaccin-ons-dna-zal-veranderen/

Het merkteken wordt mee geïnjecteerd:
https://www.frontnieuws.com/genvaccin-met-nanodeeltjes-steeds-meer-mensen-maken-zich-zorgen/

https://www.frontnieuws.com/bill-gates-wil-corona-geinfecteerden-microchips-implanteren/

Manipulatie van corona cijfers:
https://www.ninefornews.nl/britse-zorgwerker-neemt-ontslag-ik-wilde-niet-betrokken-zijn-bij-de-grootste-zwendel-ooit/

Bijwerkingen en neveneffecten van het vaccin:
https://www.frontnieuws.com/biontech-pfilzer-tot-84-procent-bijwerkingen-gezichtsverlamming-bij-vier-proefpersonen/

Politici laten zich voor het grote publiek zogenaamd inenten:
https://www.facebook.com/netherlandsgirl/videos/208999337340861

Zo zal onze maatschappij eruit zien:
https://www.levensreis.nl/index.php/2020/05/06/de-maatschappij-onder-de-nwo/

Secretaris generaal van de VN waarschuwt tegen desinformatie:
https://twitter.com/i/status/1318673347312603138   

Bestrijding van “gevaarlijke mis informatie”:
https://www.frontnieuws.com/het-world-economic-forum-en-de-vn-mobiliseren-zich-om-coronakritiek-te-bestrijden-110-000-informatie-rechercheurs-gerekruteerd/
en hier:
https://www.frontnieuws.com/president-rode-kruis-eist-van-regeringen-en-media-degenen-die-veiligheid-covid-19-vaccin-in-twijfel-trekken-het-zwijgen-op-te-leggen/

Er is tegen ons gelogen over het coronavirus en de massale lockdowns:
https://translate.google.com/translate?hl=nl&sl=en&u=https://www.foxnews.com/opinion/tucker-carlson-we-were-lied-to-about-coronavirus-and-the-mass-lockdowns-heres-the-proof&prev=search&pto=aue

Biden aan de macht geholpen buiten de wil van de kiezers om:
https://www.frontnieuws.com/chinese-economieprofessor-biden-is-in-de-greep-van-china/

De Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden wordt voor 100% gecontroleerd door de Chinese Communistische Partij:
https://www.frontnieuws.com/taiwanezen-publiceren-bidens-seksfilms-terwijl-hij-crack-rookt/?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl

De mensheid zal worden uitgedund:
https://www.climategate.nl/2020/12/de-mensheid-wordt-afgeslankt/ 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *