De velden zijn wit om te oogsten

“Onderweg naar Jeruzalem spreidden de leerlingen hun mantels voor Hem op de grond uit. Toen Hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: ‘Gezegend Hij die komt als Koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’
Enkele Farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp Uw leerlingen.’ Maar Hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’
Toen Hij Jeruzalem voor Zich zag liggen, begon Hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat jou vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijkmaken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’

Herhaling van de geschiedenis
Deze geciteerde Bijbelse tekst uit het Lucas evangelie geeft de tegenwoordige tijd heel goed weer.

De groep leerlingen juichten en prezen God zonder te weten wie Hij was! Allen verkeerden in de veronderstelling dat er maar één god was: YHWH of: Jehova, de schepper van hemel en aarde zoals wij dit lezen in het Boek Genesis. Hoe kon het ook anders: de heersende kerkleiders in die tijd hielden zich strikt aan de Wetten en Geboden die de schepper aan zijn knecht Mozes had doorgegeven.

Ondanks Zijn verkondiging van het Koninkrijk van Licht en Liefde, waar Hij vandaan kwam, waren velen niet in staat om de Bewustzijnssprong van de dood, onder het regime van de demiurg, naar het Leven te maken. Met tal van voorbeelden en gelijkenissen probeerde Hij het volk te overtuigen dat YHWH niet de enige “Ik ben God en buiten Mij is geen Ander; Ik ken er geen” is, maar dat hij sinds het begin (Genesis) een aartsleugenaar en mensenmoorder is geweest.

De verkondiging van Zijn evangelie bracht Hem rechtstreeks in conflict met de doctrine van de Farizeeën en de Sadduceeën, de Schriftgeleerden in Zijn tijd.
Verhoudingsgewijs slechts een klein deel van de mensen kwam tot geloof, maar het overgrote deel van Zijn toehoorders gaven er toch de voorkeur aan om te blijven bij het oude vertrouwde, dat hen generaties lang is overgeleverd en waar trouwens ook hun kerkelijke leiders aan bleven vasthouden.

Het Koninkrijk van de Vader breekt door
Toen de Farizeeën op Jezus aandrongen om het gejuich te dimmen, was Zijn antwoord dan ook dat het Koninkrijk van toen af aan niet meer te stoppen is.
Toch weende Hij over de stad Jeruzalem omdat de mensen Hem niet (h)erkenden als de Zoon van de Vader, maar dat zij liever de god bleven vereren, die Jezus ontmaskerde als “de vader van de leugen.”
Door de vervolging van de ware christenen, zoals de apostel Paulus in zijn dagen al voorzag, zijn de Gemeenten als het “Lichaam van Christus” zo veel mogelijk ondergronds gegaan; er kwam een evangelie gebaseerd op angst voor in de plaats.
De inquisitie (een rechtbank van de Rooms-katholieke Kerk, belast met de opsporing, het onderzoek en straffen van ‘ketters’) werd ingesteld.

Wij beleven in onze dagen de vervulling van de profetieën van toen, zoals Petrus o.a. schreef: “Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd  geopenbaard zal worden”. 

Waarom weende Jezus over Jeruzalem?
Ondanks dat Jezus op Zijn weg naar Jeruzalem bejubeld werd door Zijn leerlingen weende Hij over de Stad.

De wereld wist niet beter dan dat er maar één god bestond: de demiurg (= Wereldbouwer). Hun (spirituele) zintuigen, zelfs van Zijn discipelen, waren (nog) dermate toegesloten door de eeuwenlange indoctrinatie van de demiurg, die zichzelf als enige god kenbaar maakte.
Jezus voorzag op dat moment de dreiging van een andere werkelijkheid over de Stad, en dat ontroerde Hem zeer.

Dezelfde dreiging is zich tegenwoordig aan het ontwikkelen vanwege dezelfde reden als in Zijn dagen: de vijandelijke belegeringswerken die opgericht worden, het omsingelen en het van alle kanten insluiten door kwaadaardige machten tegen de mensen, die halsstarrig bij het “oude vertrouwde” blijven, dat generaties lang overgeleverd was door de Kerken. Uit pure onwetendheid nagelden zij Hem aan het kruis vanwege godslastering.
En Jezus zei: Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen”.

Het juiste inzicht maakt vrij
Nu zijn wij 2000 jaar verder en zijn niet langer onwetend over Jezus Christus, over Zijn missie en boodschap. Nu weten de mensen wat zij doen. De gelovigen van toen moesten het doen met de “wet en de profeten”, het Oude Testament, dat een tijdsduur heeft van zo’n 4000 jaren.

En toen verscheen Jezus met een evangelie dat zij nooit eerder hadden gehoord: “Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn”.

Deze schatten zijn slechts met het geloof, dat zich buiten het menselijke brein bevindt, te bereiken. Het ware geloof, gepaard gaande met verlichte ogen van het juiste inzicht, want “het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!”

Welke god kies jij?
Het Bewustzijn neemt toe door een groeiend geloof in God, de Vader. Hierop doelde Jezus en na Zijn Hemelvaart waren het de apostelen, die over deze onverwelkte schatten vertelden, evenals de hierboven genoemde discipel van Jezus.

In hetzelfde hoofdstuk in Mattheüs legt Hij verder uit: “Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon”

In vorige artikelen heb ik meermaals aangegeven dat er twee Goden/heren zijn, zoals Jezus hier bevestigt. Mammon is de demiurg, de god van het geld, die met zijn surrogaat “vrederijk” de mensheid onderwerpt ten gunste van zijn psychopaten dienaren: de superrijke machtselite in de top van de piramide.
De andere heer is Zijn Vader “bij Wie geen verandering of zweem van ommekeer is waar te nemen”. 

De velden zijn wit om te oogsten
“Toen Hij de mensenmenigte zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, omdat ze voortgejaagd en afgemat waren, als schapen zonder herder. Hij zei tegen Zijn leerlingen: ‘De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de Heer van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.””

De geciteerde tekst geeft aan dat veel mensen ontvankelijk zijn geworden voor het Evangelie, vooral nu de onheilspellende gebeurtenissen zich steeds zichtbaarder manifesteren.
Met de arbeiders, die voor dit werk dringend nodig zijn, worden zeker niet de aanbidders van de verkeerde god bedoeld. Zij vormen het lichaam van de “valse profeet”, die de Vader niet geplant heeft en daarom uitgerukt wordt en in het vuur geworpen.

Geen uitstel meer
Herinneren jullie je mijn artikel (zie Bronvermelding) over de aanstaande gebeurtenissen tot aan de (tweede) Wederkomst van Christus met de Zijnen om het Duizendjarig Vrederijk hier op aarde te stichten?

Ik legde daarin uit dat de verdrukkingen voor de ware gelovigen, de weder geborenen of “eerstelingen”, ten einde zijn gekomen zodra de Opname plaatsvindt. Deze periode wordt “de barensweeën” genoemd.

Dan (na de Opname) breekt de periode van baren aan. Over deze periode zegt Jezus: “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal”. Het is de tijd van de nieuwe Wereldorde (NWO), het tijdperk waar de Antichrist zich uitleeft op de mensheid: het “Vrederijk van het Beest”.
Zij, die tijdens dit regime standhouden zijn de “tweedelingen” van de mensenoogst. Hun lijdenstijd is ten einde bij de (tweede) Wederkomst van Christus.

De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat”.

Toen het teken van Zijn komst in september 2017 aan de hemel verscheen, was het sindsdien de laatste kans om tot inkeer te komen. Kennelijk heeft niet iedereen dit uitstel op de juiste manier opgevat. Volgende maand is het september en zijn wij drie jaren verder. De omsingeling van de duivelse machten rondom de godsvonk, de christus in de mens, is bijna compleet: de Opname van de Bruid staat voor de deur. Zij waren de obstakels van het Beest om zich volledig te openbaren. Vanaf dan is het de beurt aan de “vrienden van de Bruid en haar Bruidegom” om zich te bewijzen tegen de demiurg en zijn horden Archonten!

“Jullie zijn Mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in Mijn Naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief”.

Bronvermelding en aanverwante artikelen:
De functie van angst:
https://www.levensreis.nl/index.php/2016/08/29/29-augustus-2016/

Miljoenen mensen die eerst gevaccineerd moeten worden:
https://www.ninefornews.nl/ab-osterhaus-eerst-miljoenen-mensen-vaccineren-om-te-weten-wat-alle-risicos-zijn/

De Baäl priesters van toen zijn de satanisten van nu:
https://www.levensreis.nl/index.php/bestaat-zoiets-als-de-hel-of-vagevuur/

Vervolging van christenen:
https://historianet.nl/maatschappij/godsdienstgeschiedenis/zingend-op-de-brandstapel

Vooraankondiging van de Opname:
https://www.levensreis.nl/index.php/het-teken-van-zijn-komst/

https://www.levensreis.nl/index.php/de-verwachting-van-de-komst-van-de-zoon-des-mensen/

Het teken van Zijn komst:
https://www.levensreis.nl/index.php/23-september-2017/

Tweede lockdown is regelrechte oorlogsverklaring aan alle Europeanen, hun welvaart, hun gezondheid en hun toekomst:
https://www.stichting-jas.nl/2020/08/spaanse-krant-bevestigt-tweede-europese.html

Lockdown in september 2020:
https://www.nporadio1.nl/binnenland/25845-amsterdam-stevent-af-op-lockdown-in-september

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *