Eyes wide shut

Een noodwet zonder noodzaak
Hoe onnozel moet je als mens wel niet zijn om te geloven dat alle meest schadelijke quarantaine maatregelen tegen het corona virus het gevolg zijn omdat het RIVM het kabinet al die maanden “onvolledig geïnformeerd” heeft??

Dat de desastreuze maatregelen aan het begin van de uitbraak een paniekreactie heeft veroorzaakt is heel begrijpelijk. Echter, na enig voortschrijdend inzicht over de situatie zou je als weldenkende burger mogen verwachten dat de genomen maatregelen aangepast zouden moeten worden.

De WHO/RIVM als adviesorgaan
Dat onze regering, ondanks de zeer twijfelachtige reputatie van het RIVM en diens woordvoerders, haar adviezen onverwijld blijft volgen maakt de hele gang van zaken uiterst verdacht.

Het wantrouwen wordt alleen nog maar vergroot wanneer blijkt dat het toch al beschadigde RIVM in haar adviezen zich nog eens laat leiden door het nog meer verdachte WHO, de Wereld Gezondheidsraad, die met haar (polio) vaccinatie programma in het recente verleden grote bevolkingsgroepen in Afrika in diepe ellende heeft gestort.

Talloze medische wetenschappers zijn wegens hun onafhankelijke onderzoeksresultaten zijn op een zijspoor gezet, ontheven van hun functie en/of zelfs vermoord, omdat zij andere, meer betrouwbare testfeiten ontdekten en in openbaarheid brachten dan de onderzoeksresultaten van het WHO.

Laatste obstakel naar de Eén Wereldregering
Hoewel alle grondslag ontbreekt, om het voorgestelde beleid met onomkeerbare (!) gevolgen uit te blijven rollen, vindt onze regering het toch verantwoord, uitermate zinvol en nuttig om dit destructieve beleid voort te zetten. Wie gelooft deze sluwe smoes nog??    Het kabinet laat zich daarbij adviseren door de viroloog, die al eerder een kwalijke rol heeft gespeeld om het gehele land te misleiden door een tamelijk onschuldige (Mexicaanse) griepvirus buiten proportioneel op te blazen tot een wereld epidemie met zeer veel dodelijke slachtoffers.
En nu krijgt deze zelfde viroloog opnieuw de kans om hetzelfde te doen, maar dan met het Corona virus.

Het zal toch duidelijk moeten zijn, dat dit hele virusbeleid met alle opgelegde maatregelen, de gecreëerde angst en paniek onder de massa, de blijvende economische schade en alle daarmee verband houdende ellende niets, maar dan ook niets, te maken heeft met het bestrijden van een griepvirus, maar integendeel, alles, maar dan ook alles met de uitvoering van het mensvijandige Plan, de omstreden Agenda, om de  komende Wereldorde mogelijk te maken!

Ontsnappen door Bewust Zijn
Steeds meer mensen beginnen te vermoeden dat er een vreemdsoortig spel met de mensheid gespeeld wordt. Steeds meer lezers van mijn artikelen beginnen de boodschap daarin te begrijpen en deze te integreren in hun leven.

De verhoging van ieders trillingsgetal van bewust Zijn leidt tot een lichtend collectief bewustzijn van het gehele volk. Dit is de enige, spiritueel verantwoorde en geoorloofde methode die het meest effectief werkt tegen de duistere, demonische machten waar wij, mensen, mee te maken hebben: “Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest” is de slogan van onze strijd tegen deze machten!

Laat je niet langer misleiden door alle rookgordijnen, die onze (EU gegijzelde) regering d.m.v. onze reguliere media iedere dag opnieuw neerlaat over de grotendeels nog slapende massa, om ook jouw bewustzijn te bedwelmen en te vertroebelen, zodat je niet helder meer kunt zien en denken. Intussen worden verborgen gehouden praktijken doorgezet.

Beeld je niet in, dat wanneer de woedende burger onze hele kabinet naar huis of naar het schavot zou sturen (wat velen ook het liefste zouden wensen) dat het dan beter zal gaan met het land. Het zal niet veel uitmaken, want zolang je de poppenspelers intact laat hoef je geen noemenswaardige veranderingen te verwachten. Voor marionetten, die door het volk worden verwijderd, komen gewoon andere voor in de plaats.

Het Licht breekt door de nacht
Waarom denken jullie dat er nu zo plotseling haast gemaakt moet worden met het invoeren van de Spoedwet terwijl er geen enkele aanleiding is om de snelle invoering te rechtvaardigen?

Hoewel het allang duidelijk is dat de sociale afstand en het dragen van mondkapjes nauwelijks bijdragen aan het voorkomen van virusbesmetting. Het is ook allang duidelijk dat de PCR test die op grote schaal de besmettingen vast moet stellen volstrekt onbetrouwbaar en daarmee volledig onbruikbaar is. En toch wordt hiermee wèl het beleid van de overheid onderbouwd.
De versnelling van deze ontwikkelingen heeft alles te maken met de angst – demonen haten het Licht – van de duistere machten voor het toenemende Licht in ieder weder- of opnieuw geboren mens, dat samen en elkaar versterkend werkt met de doorbrekende hoge Lichtvibraties van de Aquarius zon.
Er is een verhoogde activiteit gaande van de Cabal wereldleiders om de mensen zo snel mogelijk terug te duwen in de duisternis van onWetendheid; de onbewustheid van zijn Oorsprong.

Verregaande bevoegdheid van de minister
Want de Noodwet geeft de minister (Hugo de Jonge) het mandaat om per decreet te regeren.
Hij zal daar zeker gebruik van maken, echter niet in het belang van de volksgezondheid, waar hij als minister de verantwoordelijkheid voor draagt, maar om de huisregels van de Wereldorde (NWO) af te dwingen.
Onder valse voorwendselen, in het “belang van de volksgezondheid” en uit “veiligheidsoverwegingen” kan hij het land in lock down houden, de burgers in huisarrest houden en zelfs oppakken als zij niet meewerken. Wil hij mensen verplicht in quarantaine plaatsen? Dan gebeurt dat.

De satanische offerdienst van mensen en het ritueel folteren en slachten van opgepakte kinderen zal in de nodige behoefte voorzien om aan de “most wanted drug” Adrenochrome te komen.

Wat nu nog op uitgebreide schaal in het verborgene gebeurt zal dan legaal bij wet mogelijk zijn.
Tijdens het Vrederijk van het Beest zal de vader van de leugen, de demiurg, de scepter zwaaien.
Hij zal er op uit zijn om de mensen in hun oorspronkelijke staat terug te voeren; de staat naar zijn beeld en gelijkenis, de staat van een beest.

Tijdens zijn (kortstondige) regime zullen de mensen uitdrukkelijker tot een keuze gedwongen worden: de demiurg of de Christus-in-hem, de godsvonk. Dit is de periode, die in de Bijbel: “de grote verdrukking” genoemd wordt.

De Terugkeer van Christus, die gepaard gaat met de hoge vibraties van Licht en Liefde brengt het “Vrederijk” van het Beest tot een abrupt einde.

M.a.w. zal de verlossing van binnenuit (de Lichtvonk) gebeuren en niet, zoals velen denken, van “bovenaf”, door goddelijk ingrijpen . . . .  

Bronvermelding en aanverwante artikelen.

Eyes wide shut
https://www.levensreis.nl/index.php/de-laatste-voorbereidingen-om-de-antichrist-te-ontvangen/

Het kabinet weet zogenaamd van niets:
https://www.youtube.com/watch?v=plCeaKuJxq0

Nu nog in Australië, straks hier:
https://www.ninefornews.nl/australische-coronaspoedwet-maakt-uithuisplaatsing-kinderen-mogelijk/

Nietszeggende PCR test met rampzalige gevolgen:
https://www.youtube.com/watch?v=ktFDN5cBFgw

De gezondheidsadviseur voor het Kabinet:
https://www.youtube.com/watch?v=Br73IEnwxkc

1 reactie


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *