Een kinderliedje

Velen kennen dit liedje uit onze kinderjaren vast nog wel: Hemel en aarde zullen vergaan. Maar wie Gods wil hier doen (3x) blijven bestaan.
Zonder het te beseffen blijkt dit liedje een waarheid te bevatten, die de allermeesten niet door hebben.  De mens is drager van bewustzijn. Twee universa draagt hij in zich, met beide hun eigen God.

Twee Goden?
In werkelijkheid is er één God: de Schepper van de (nieuwe) mens, die geschapen is naar het Beeld van de Vader. De nieuw- of wedergeboren mens heeft Jezus Christus als zijn broeder.

Want “Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben één en dezelfde oorsprong, en daarom schaamt Hij zich er niet voor hen Zijn broeders en zusters te noemen”. Die oorsprong is de Christus-in-de-mens, de Licht- of godsvonk in de mens.

De demiurg is de oudtestamentische YHWH,  de andere “god”, die zich graag “God” laat noemen door zijn maaksel, de mens. Hij is de grote manipulator, die de mensen door leugens, misleiding en bedrog binnen zijn universum of matrix gevangen houdt.
De “vader van de leugen” zoals Jezus Christus deze verkeerde god noemt, laat de mensen in hun waan geloven, dat zij verlost en gered zijn, als zij maar geloven, dat Jezus zijn zoon is van wie hijzelf de jaloerse, enige Vader is “en buiten Mij is geen ander”.

Het ware onderscheid
De fanatieke gelovige in de verkeerde god, streeft gedurende zijn hele leven naar de volmaaktheid, zoals Jezus volmaakt was.

Daarbij wordt hij voortdurend aangeklaagd en gewezen op de dingen, die hij fout deed, de situaties waarin hij “gefaald” heeft, brengt hem in voortdurende nood (lees: angst) dat hij niet mee gaat als Hij komt. En zo brengt deze serieuze gelovige zijn dagen door, kijkend naar zijn tekortkomingen en vergelijkend met de volmaaktheid, die hij eens hoopt te bereiken.
Het andere uiterste is de gelovige die slechts hoeft te geloven dat Jezus door Zijn dood de mensen met God heeft verzoend en hijzelf verder niets meer hoeft te doen.

De wedergeboren gelovige is de ware gelovige, voor wie Jezus Zich niet schaamt om hen Zijn broeders en zusters te noemen.
Zij hebben hun zielen van het begin af aan overgegeven aan de Vader, hun Schepper. Zij hebben in hun hart afstand gedaan van de ‘schijngod’ en leven voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. Zij houden geen dagboek bij van hun tekortkomingen en falen. Hun geloof heeft Jezus Christus als fundament en zij geloven wat Zijn woord over hen zegt. Zij zijn zelf gestorven voor deze wereld en haar god.

Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare zijn eeuwig.
Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel”.

De actualiteit van het dagelijkse leven
Steeds meer mensen vermoeden dat er meer achter hun rug om gebeurt dan dat zij te zien en te horen krijgen d.m.v. de reguliere media. Hoe kan het ook anders.

In de wereld die zij waarnemen ontbreekt de logica, kijk bijv. alleen al naar het dragen van een mondkapje. Men wil zelfs zo ver gaan dat, buiten de wet om, in een noodwet het dragen van mondkapjes verplicht wordt gesteld.
“Het dragen van een mondkapje is m.n. bedoeld dat mensen elkaar herinneren dat zij de onderlinge 1,5 meter afstand bewaren omdat er een gevaarlijk virus rondwaart, dat iedereen kan besmetten”. 
Door te stellen, dat zelfs gezonde mensen onbewust drager kunnen zijn en zij daardoor toch andere mensen zouden kunnen besmetten, is de angst onder het volk compleet geworden.

De werkelijke reden achter de actualiteit
Zijn jullie nu werkelijk zo naïef om te geloven dat die bedoeling de ware reden is van bijv. de beide burgemeesters, als voorlopers en uitdragers van deze idioterie? En weten jullie echt niet waarom de Wereld Gezondheidsorganisatie, de WHO, het verplicht dragen van mondkapjes promoot??

Omdat onze regering, tezamen met alle overheidsbekleders betrokken zijn bij de totstandkoming van de komende Wereldorde NWO.

De hele wereldbevolking is in een complot betrokken dat de reductie van de wereldpopulatie (lees: genocide) als doel heeft.
Ben ik, die dit schrijf, nu de complotdenker? En behoren allen, die het misdadige spel van slechts een handjevol pedofiele psychopaten doorzien en dit in openbaarheid brengen, tot de groep complotdenkers??
De politie, die oorspronkelijk de taak had om het volk te beschermen tegen de criminaliteit, wordt tegenwoordig ingezet om de criminelen, de Staat, te beschermen tegen het “opstandige” volk!

Wij worden geregeerd door psychopaten
Ten overvloede heb ik gewezen op de onzichtbare oorzaak van alle gebeurtenissen: de sturing door destructieve machten.

De helpers van deze mensvijandige archonten of demonen zijn satanisten, die zich zeer goed georganiseerd hebben onder diverse namen als Illuminati, globalistische elite, Cabal enz. 
Het gros van de mensen wordt volstrekt en zeer bewust in onwetendheid gelaten over alles wat zich afspeelt achter de coulissen van het wereldtoneel. Mensen weten niet dat alle zogenaamde wereldproblemen, zoals de klimaathype, Bankencrisis, CO2 uitstoot, het hele gedoe over het corona virus en alle chaos erom heen, enz. enz. slechts rookgordijnen zijn om de wereld in complete verwarring en angst te storten en te houden.
In vorige artikelen heb ik meerdere keren aandacht besteed aan deze manipulerende, leugenachtige en misleidende demonische machten, de onzichtbare vijand van alle mensen.

De vorming van een communistisch systeem
Men moet wel stekeblind zijn om de razendsnelle ontwikkelingen naar een nieuwe Wereldorde niet te zien. En toch vormen zij nog het merendeel van de mensheid.

Tegen de menigte zei Hij: ‘Wanneer jullie een wolk zien opkomen in het westen, zeggen jullie meteen dat er regen op komst is, en dat is ook zo. En wanneer jullie merken dat de wind uit het zuiden komt, zeggen jullie dat er hitte op komst is, en dat is ook zo. Huichelaars! De aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie duiden, hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden?”

Het strategisch nut van rookgordijnen
Behalve dat het neerlaten van rookgordijnen het volk in verwarring brengt, onderlinge verdeeldheid schept, paniek en angst zaait, leidt het vooral ook de aandacht af van hetgeen zich werkelijk afspeelt.

Het is de satanische machthebbers voornamelijk te doen om de drug Adrenochrome te betrekken uit baby- en kinderlijfjes vanwege hun puurheid en onschuld. Volwassen personen zijn veelal bezoedeld door medicijngebruik, drugs, nicotine en allerlei andere gifstoffen en daardoor minder geschikt voor consumptie.
Dankzij de slapende massa binnen de maatschappij kunnen de satanisten, die het regeringsbeleid als schaduw of Deep State achter alle overheden bepalen, vrijwel ongestoord hun duivelse Agenda uitwerken tot de daadwerkelijke totstandkoming van de Eén Wereldregering. Deze praktijken kunnen dan straffeloos en ongehinderd door de wet uitgevoerd worden.

Het blijkt ondertussen dat de schoolsystemen over de hele wereld, kinderen op steeds jongere leeftijd ‘seksuele voorlichting’ geven. Dit is allemaal onderdeel van de mentale opleiding die nodig is voor een vroege acceptatie van wat satanisten willen en nodig hebben om met behulp van kleine kinderen meer magische rituelen uit te voeren.

De stof Adrenochrome als drug
In het geval dat iemand niet op de hoogte is , of is vergeten wat adrenochrome is, wordt adrenochrome geëxtraheerd, via een injectienaald, uit de wervelkolom en/of uit de hersenen van een angstig persoon, bij voorkeur van een kind of baby terwijl het nog in leven is. De ‘donor’ moet namelijk in een staat van uiterste angst en extreme pijn zijn om de drug te produceren. Een kinderlichaam produceert dan  gemiddeld zo’n 10 cc adrenochrome.

Het verklaart de onvoorstelbare hoeveelheid kinderen die wereldwijd verdwijnen of “kwijt” zijn geraakt. Zij verdwijnen in de anonimiteit door ontvoering, via Jeugdzorg instellingen, Kinderbescherming, rechterlijke uitspraken door ontzetting uit de ouderlijke macht, enz. 
Bij ouders, die weigeren om hun kind(eren) te laten vaccineren, kan het uit veiligheids- en/of gezondheidsredenen noodzakelijk zijn om de kinderen daar weg te (laten) halen. Zij zijn immers niet jouw kinderen meer, zij behoren toe aan de Staat; de Staat voedt hen op, niet jij.
De behoefte aan de Adrenochrome drug en de bloeddorst neemt alleen maar toe. Nu nog illegaal en “strafbaar”, straks niet meer.
Zodra de Bruid van Christus, de “eerstelingen” van de (mensen)oogst van de aarde, is weggehaald dan zal ook het “Vrederijk van het Beest” een feit zijn.

Het Kinderliedje nader toegelicht
Hemel en aarde in de mens is de bewustzijnstoestand onder heerschappij van de demiurg, de god van de zichtbare wereld. Hemel en hel of vagevuur zijn beloning- c.q. strafinrichtingen voor de aardse mens, afhankelijk van zijn leven hier op aarde vertoeft hij in deze gebieden, die wij het hiernamaals noemen.

Beide inrichtingen dienen als louteringsgebieden opdat de mens, na vele levens van opgedane ervaringen op aarde, zijn ware staat gaat ontdekken; zijn Oorsprong.
Wanneer de innerlijke roep, die van zijn hart uitgaat, resoneert met het eeuwige evangelie van de Engel uit Openbaringen en hij daar gehoor aan geeft, dan is ook hij gered.

“Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren”.  Zij behoren tot de “tweedelingen” ; zij ontvangen het bruiloftskleed.

Zij, die hun tijd hebben benut om de “oude mens” met zijn hemel en aarde, tezamen met de schepper de rug toe te keren voor de komst van Christus, behoren tot de Bruid. Zij vormen de “eerstelingen” van de (mensen)oogst; zij ontvangen het Bruidskleed.
Dit is de nadere toelichting op het tweede deel van het liedje.

De dag van de Heer is nabij
Deze dag breekt aan zodra de Bruid van Jezus is weggehaald van de aarde. De nieuwe Wereldorde als surrogaat van het 1000-jarig Vrederijk van Jezus Christus breekt dan los.

Zij, die Hem verloochend hebben zullen door Hem verloochend worden bij de Vader. Jezus noemt hen huichelaars omdat zij weigerden de tijd te onderkennen waar wij ons nu bevinden. Zij weten van de protesten in de straten, de leugenachtige manipulaties van de overheid, maar zij wanen zich veilig in hun kerken/sekten onder de hoede van de valse profeet. Zij laten de kwade machten stilzwijgend hun destructieve gang gaan want zij gaan toch wel mee als Hij komt.
De ontreddering zal groot zijn wanneer de aarde en ieders werk aan het licht komt.

De verhoogde trillingsfrequentie van de Aquariuszon en die uit het collectieve Bewustzijn van de “tweedelingen” oplaait werken uit als een vuur op het trage en lage trillingsgetal van hen, die zich binnen de matrix bevinden.

De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht.

 Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en godvruchtig moet u dan niet leven, u die uitziet en zich haast naar de dag van God! Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten weg.
Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont”.

Bronnen en Verwijzingen:

De mens als drager van bewustzijn:
https://www.levensreis.nl/index.php/de-mens-als-drager-van-bewustzijn/

Onderscheid maken:
https://www.levensreis.nl/index.php/onderscheid-maken/ en hier:
https://www.levensreis.nl/index.php/bestaat-zoiets-als-de-hel-of-vagevuur/

De groei in het geloof:
https://www.levensreis.nl/index.php/groei-naar-volwassenheid/

Mondkapjes dienen geen medische reden maar om ons gedrag te beïnvloeden:
https://www.youtube.com/watch?v=xY-ej40hG_0

Handhaving van de wet in de praktijk:
https://www.youtube.com/watch?v=mf69LhD-lgM

Over Adrenochrome:
https://www.levensreis.nl/index.php/wie-regeert-deze-wereld/

Adrenochroom: Mensenbloed als drug en verjongingsmiddel


https://www.levensreis.nl/index.php/wat-niemand-heeft-zien-aankomen/

Wie het hier voor het zeggen hebben:
https://www.nporadio1.nl/cultuur-media/9936-niet-de-democratie-maar-de-deep-state-heeft-het-voor-zeggen-in-de-wereldouder

Hemel en aarde in de mens:
https://www.levensreis.nl/index.php/de-zeven-zegels-geopend/

Nabije toekomst van de mensheid:
https://www.levensreis.nl/index.php/de-oogst-der-mensenzielen/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *