Het verkeerde principe

De titel voor dit artikel heb ik zo genoemd omdat slechts een klein deel van de mensen echt weten wat er feitelijk speelt in deze wereld en slechts zij erkennen de ernst van de huidige tijd waar wij ons op dit moment in bevinden.
En van deze bewuste of wakkere mensen is slechts een klein deel zich bewust dat onze strijd niet tegen mensen gericht is, maar tegen zeer kwaadaardige, mens vijandige krachten in de niet-zichtbare, ook wel de astrale- of onstoffelijke wereld geheten.

De apostelen wisten in hun dagen de christelijke Gemeenten tegen deze antichristelijke machten te beschermen door deze machten op de enige, juiste manier aan te pakken: “Want we leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. Want de wapenen van onze veldtocht dienen niet ons eigen belang, maar zijn krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, . . enz.”

De verkeerde strijd
Doordat er zich onder de meest bewuste mensen slechts een klein deel bevindt dat zich bewust is dat de mensheid in een gevecht is verwikkeld tegen demiurgische of te wel satanische machten, wordt dit kleine deel gemakkelijk dood gezwegen en hun stem niet gehoord.

De profeet Daniël zag in zijn nachtelijke visioen vier grote dieren oprijzen uit de (mensen)zee.  Het vierde dier is het laatste dat toegestaan wordt om de strijd tegen de heiligen te voeren en hen te overwinnen (= dood te zwijgen).
Intussen voert men een vergeefse, bij voorbaat verloren, strijd tegen de machten en overheden met de wapens die de democratie hen biedt. Laten we eens lezen wat de profeet Daniël zag tegen wie wij, mensen, te strijden hebben en waarom het geen zin heeft om daar enige hoop in een overwinning over deze vijand te koesteren.

De Vierde Industriële Revolutie
“Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens . . . . en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak”.

Lees hier over de voorgaande drie industriële revoluties en je zult begrijpen waarom over de vierde revolutie gezegd wordt dat “dit dier verschilde van alle vorige.”
In mijn vorige artikelen gaf ik al aan dat de verbijstering hoorbaarder wordt onder de mensen nu het vierde dier zich uitdrukkelijker laat gelden in de uitvoering van de mens vijandige Agenda.
Op de manier hoe onze overheid omgaat met onze grondrechten van de mens, de basisregels van onze democratie, burgerfatsoen en -behandeling, e.d. dan herkennen we gemakkelijk de kenmerken van dit vierde dier, dat wezenlijk verschilt met de vorige drie.

Nooit eerder heeft de wereld een dergelijk fenomeen meegemaakt: “in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak” meegemaakt, dat duidt op verregaande controle m.b.v. camera toezicht (ogen als mensenogen) en over ”de mond vol grootspraak” zegt de profeet: “ . . . ik zag, dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overwon.”
Lees hier meer over de uitwerkingsplannen van dit vreselijke fenomeen onder het regime van de Antichrist, de Nieuwe Wereldorde.

De demiurg is het verkeerde principe
De mens in wie het ware Licht dreigt door te breken komt daardoor vaak midden in een geweldige tweespalt terecht; een crisis ten gevolge van de scheiding van het afkeren van de ene man als de schepper van de (oude) mens en het zich toewijden aan de andere man, de Schepper van de (nieuwe) mens.

Het idee, dat de demiurg de belichaming van het ‘kwade’ principe is, is eigenlijk een foutieve benadering van de werkelijkheid. De demiurg is in de oorsprong, het uitgangspunt en de stuwende kracht van het verkeerde’ principe. Luister maar eens wat Jezus tegen Zijn tijdgenoten hier zegt:

“Waarom begrijpen jullie niet wat Ik zeg? Omdat jullie Mijn woord niet kunnen horen. Jullie hebben de duivel tot vader en willen de begeerten van jullie vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid.
Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Maar omdat Ik jullie de waarheid zeg – Mij geloven jullie niet. Wie van jullie overtuigt Mij van zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom geloven jullie Mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom horen jullie niet, omdat jullie niet uit God zijn”.

De gereedschappen van de demiurg
Om de vijandige machten effectief te kunnen bestrijden is het noodzakelijk om te ontdekken van welke wapens of gereedschappen de kwade god, die door Jezus de “vader der leugen” genoemd wordt, zich bedient. Het zijn namelijk deze gereedschappen waarmee de wereldse machthebbers zijn toegerust om de mensheid in toom te houden door angst en slavernij.

– verdeel en heers methode; de overheid verdeelt het volk en zet het tegen elkaar op zodat de groepen elkaar aanvallen met de overheid als lachende derde.

– de methode van misleiding; de overheid zet fake news in om het volk bewust in verwarring te brengen.

– de probleem-actie-oplossing methode; de overheid creëert een probleem dat opgeblazen wordt tot een ware crisis. Het slapende volk raakt in paniek en smeekt de overheid om tot actie over te gaan en in te grijpen. En zo komt de overheid met de oplossing van het probleem dat ze zelf gecreëerd heeft.

De gecreëerde chaos
Door het aanwenden van deze gereedschappen of methoden tegen de mensheid is de wereld opnieuw in een geestelijke duisternis van verwarring, radeloosheid en angst gedompeld.

“Onze strijd is niet tegen mensen” waarschuwden de apostelen ons, “maar tegen de boze overheden en demonische machten in de atmosfeer!”

De strijd gaat om het bewustZijn tegen de onWetendheid en onBewustheid van het volk. De machten zijn erop uit om het Christusbeginsel, de godsvonk in de mens, uit te doven zodat de mensheid terugkeert naar zijn oorspronkelijke staat toen hij door zijn goden, de demiurg en zijn Archonten, geschapen werd: het bewustzijn van een dier. Ik heb hier meerdere artikelen over geschreven, zoals o.a. ook hier.

Het voortwoekerende kwaad
Met de schepper van de mensheid, de Oudtestamentische godheid van onze Bijbel, als grote voorbeeld van leugen, bedrog, manipulatie, en volledige afwezigheid van Licht, wordt de mensheid in onze tegenwoordige tijd met dezelfde gereedschappen bewerkt.

De demiurgische spin is een ware meester gebleken in het inkapselen van zijn prooi, de Oer herinnering aan zijn Afkomst van de mens, door deze te minderen tot een ridicuul restantje (de Lichtvonk in de mens) van een vage heimwee naar “vroegere tijden.”

De afdaling van Jezus Christus uit het Lichtrijk naar de lagere regionen van de matrix, het scheppingsdomein of universum van de demiurg, heeft tijdens Zijn verblijf op aarde het masker van deze kwaadaardige god tijdelijk doen vallen.
Steeds meer mensen beginnen oog te krijgen hoe onze regering, met behulp van vorengenoemde wapens, zich afzet tegen het volk.

In vrijwel alle hier geplaatste artikelen heb ik te kennen gegeven dat onze politieke leiders, zelfs onze gehele regeringsstelsel, gegijzeld zijn en zij niets anders kunnen doen dan de opgelegde Agenda uit te voeren.

Een recent voorbeeld ter illustratie
Vrijwel iedereen is getuige geweest van het boerenprotest tegen de CO2 uitstoot in het gehele land. De CO2-leugen komt rechtstreeks uit de koker van de klimaathype, die intussen totaal achterhaald is, maar toch gehandhaafd blijft.

Ondanks het terechte protest van de boeren, dat de CO2-maatregelen slecht is voor hun vee, wordt onverwijld vastgehouden aan de Agenda, dat het boerenbedrijf plaats moet maken voor Monsanto en hun landbouwgrond vol gebouwd met windmolens en zonnepanelen in het kader van het Green Deal project.

Het krachtigste wapen tegen de overheden
Nu wij, althans degenen die dit willen zien, steeds duidelijker waarnemen hoe alle pogingen van goed onderbouwde argumenten tegen bijv. de desastreuze maatregelen vanwege het Corona virus omgeven worden door een mistige nevel van wazige vaagheid, onduidelijke antwoorden op logische, reële vragen, e.d. weten wij nu dat deze reacties van de overheid bewuste strategieën zijn om het volk te misleiden.

“Er is in hem geen waarheid” zei Jezus over de god, die alle mensen in zijn macht heeft en houdt.

Als ik de dagelijkse nieuwsgaring op TV bekijk dan vraag ik me telkens opnieuw af: Wat is er nog waar wat hier aan het volk gepresenteerd wordt?? Dit is nu de dagelijkse drug die toegediend wordt om de mensen in slaap te houden!

“Jezus heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd” schreef de apostel aan zijn toehoorders.
En het is nu de beurt aan de mensen om hetzelfde te doen: “En neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis, maar ontmasker ze juist, want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht. Daarom staat er: Ontwaak uit uw slaap, en sta op uit de dood en Christus zal over u lichten”.