Wat hebben de Georgia Guide Stones de mensheid te vertellen?

Zolang de mensen hun vijand niet zien, heeft hij niets te vrezen en kan hij vrijwel ongestoord de mensen blijven bestoken met zijn ondermijnende activiteiten.
Dit is nu juist het grote probleem dat dagelijks aan het gebeuren is in de wereld. De vinger van vrijwel alle artikelen wijst telkens weer in dezelfde richting dat het werkelijke probleem, zowel individueel als mondiaal, een zingevingsprobleem is.
De zingeving zal heel zeker terugkeren, maar helaas, pas na een periode van zeer veel ellende en pijn heen.

Een belangrijke aanwijzing naar deze periode van lijden vormt de Georgia Guide Stones in de USA; zij bevatten namelijk richtlijnen voor de Nieuwe Wereldorde, het surrogaat “vrederijk” van het beest, de Antichrist.

Enkele belangrijke mededelingen over deze Guide Stones
Deze granieten stenengroep is in maart 1980 in de Amerikaanse staat Georgia geplaatst en is zodanig opgesteld dat het dienst doet als kompas, kalender en als klok. Het opmerkelijke aan de groep zuilen zijn de teksten, die in acht talen op elke zijde van de 4 staande stenen platen zijn gegraveerd; in het Spaans, Swahili, Hindi, Hebreeuws, Engels, Arabisch, Chinees en Russisch.
Wie de opdrachtgever is blijft onduidelijk; strikte geheimhouding vormt immers de basis van Deep State, waarvan de leden zich met moeite nog schuil kunnen houden.

Deep State verankerd in onze maatschappij
Dit video filmpje laat zien dat er een kubusvormig hoekje is geplaatst met “2014” erop dat de update aangeeft om de doelstellingen te bereiken van de ideale maatschappij, die na de Apocalyps zal overblijven.
De gegraveerde teksten bevatten 10 geboden, zoals de demiurg eerder in de geschiedenis zoiets vergelijkbaars deed aan zijn knecht Mozes. De demiurg maakt nu op soortgelijke wijze aan zijn “geheime” Deep State genootschap kenbaar hoe de ideale maatschappij er uit zou moeten zien.

Zelfs de meest wakkeren die hun kritische publicaties doen d.m.v. de alternatieve media zetten deze mededelingen weg als complot denken, ondanks het feit dat zij telkens weer moeten vaststellen, dat hun oppositie tegen bijv. de verregaande onteigening van onze grondwettelijke mensenrechten nauwelijks effect sorteren. De mensen hopen dat onze politici, en daarmee de Deep State, bang aan het worden zijn, maar niets is minder waar. Hoe groter en feller de oppositie tegen het afbraakbeleid dat ons hele land in de economische afgrond doet storten hoe harder zij in een deuk liggen van het lachen.

De spot van het tegenwoordige christendom
Niet alleen wordt de Deep State Agenda door de felle protesten versneld, maar ook het Schriftwoord vindt versneld zijn vervulling door hetgeen de apostel Jacobus hier zegt: “U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen. Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder de werken nutteloos is?”

Dat het geloof zonder de werken een dood (= onwerkzaam en krachteloos) geloof is heb ik in diverse toonaarden getracht over te brengen. Dit “evangelie” heeft zich als een gluton in de bloedbaan vastgezet van vrijwel elke (goed)gelovige, dat zich moeizaam laat weg reinigen. Lees hier meer over deze “erfzonde”.

Demonen sidderen bij de aanblik van het werkzame geloof in de nieuwe (= wedergeboren) mens. Dit Licht is niet te vergelijken met het kunstlicht van de doorsnee gelovige, die Jezus Christus als de Zoon van de demiurg houdt.

Weergave van de gegraveerde teksten
Eén van de acht talen is in het Engels. Hier volgt de vertaling van de Engelse tekst, overgenomen van “de wereldnoodklok klinkt steeds luider.

  1. Houd het aantal mensen onder de 500 miljoen in duurzaam evenwicht met de natuur.
  2. Stuur de voortplanting met verstand, zodat de gezondheid en diversiteit wordt verbeterd.
  3. Verenig de mensheid met een levende nieuwe taal.
  4. Beheers hartstocht, geloof, traditie en alle dingen met gematigde reden
  5. Bescherm de landen en volken met eerlijke wetten en rechtvaardige rechtbanken.
  6. Laat alle volken hun eigen zaken regelen, maar laat ze hun onderlinge geschillen oplossen voor een wereldrechtbank.
  7. Vermijd onzinnige wetten en nutteloze ambtenaren
  8. Weeg persoonlijke rechten af tegen sociale plichten
  9. Beloon waarheid, schoonheid en liefde, en zoek naar harmonie met het oneindige.
  10. Wees geen kankergezwel op aarde. Laat ruimte voor de natuur.

Burgers in onwetendheid gelaten
Steeds meer mensen worden zich, vnl. dankzij de alternatieve media, bewust van het grootste gevaar dat onze gehele wereld bedreigt en zij organiseren allerlei acties, zoals de laatste demonstratie tegen de op handen zijnde noodwet, die in het najaar gepland staat om ingevoerd te worden.

Het zal zowel een biologische (vaccinaties) als chemische (chemtrails) oorlog worden die tegen de gehele mensheid gevoerd zal gaan worden en waar wij allen nu reeds de voorbereidingen van kunnen waarnemen. De voorspelde tweede golf zal zelfs een dodelijker uitwerking hebben op de bevolking dan de eerste corona golf. Het gemanipuleerde griepvirus, dat op de mensheid losgelaten wordt, zal in combinatie met de 5G radiaties de nodige “griepachtige” verschijnselen veroorzaken, zodat het volk de overheid zal smeken om het WHO vaccin toegediend te krijgen met alle kwalijke gevolgen van dien.

De plannen van Bill Gates/WHO worden in veel alternatieve media reeds breed in openbaarheid gebracht, dus hier wil ik in dit artikel niet verder over uitweiden. Waar ik het hier over wil hebben is dat alles, wat in deze wereld aan het gebeuren is en nog staat te gebeuren,  in de vier staande granieten zuilen in Georgia gebeiteld is.
Slechts naar verhouding een handjevol mensen onderkent dat de 10 gegraveerde geboden richtlijnen bevatten voor een maatschappij onder het regime van de Antichrist met een gereduceerd aantal van een half miljard mensen.
Deze richtlijnen zijn verwerkt in de geheim gehouden Agenda die onze regering decennia lang uitwerkte en zorgvuldig buiten het zicht van alle burgers werd gehouden, en hen in de waan gelaten dat zij langs democratische weg nog enige invloed kunnen uitoefenen op het landbeleid.

 Richtlijnen voor de Nieuwe Wereldorde
Vooraan staande wetenschappers verwijten onze politici dat zij een tunnelvisie volgen in het Corona beleid met alle schadelijke gevolgen voor mens en maatschappij. Dachten jullie nu werkelijk dat onze politici zo kortzichtig en naïef zijn???? Integendeel, jullie zijn zelf zo onnozel om dat te veronderstellen.

Op diverse plaatsen in de wereld en tijdens de jaarlijkse Bilderbergconferenties worden de plannen, overeenkomstig de richtlijnen op de Guide (= gids) Stones, besproken op vier belangrijke gebieden:
1) de oprichting van een wereldregering,
2) populatie- en reproductiecontrole,
3) de omgeving en de relatie van de mens tot de natuur, en
4) spiritualiteit.

Deze punten heb ik in vorige artikelen eerder behandeld, zoals de boodschap, die van de Agenda c.q. de Guide Stones uitgaat om de wereld bevolking onder de 500 miljoen te houden d.m.v. het verplicht gestelde vaccinatieprogramma, de leugen van de klimaatbeheersing, de joods-christelijke overtuigingen te scharen onder één wereldgodsdienst, de valse profeet, enz.

Om een duurzaam evenwicht met de natuur te bereiken is het noodzakelijk om het wereld bevolkingsaantal drastisch omlaag te brengen en de voortplanting te reguleren; de wensen van menselijke paren zijn nu nog weliswaar belangrijk, maar t.z.t. niet langer doorslaggevend.

De machtsstructuur binnen de Deep State
In een vorig artikel legde ik de afbeelding van een dollarbiljet uit.

We zien hier een illustratie van hetgeen in het Boek Openbaringen geschreven staat over de structuur van uitgeoefende macht binnen de matrix die in Openbaringen “het beest” genoemd wordt.

Het “alziende oog” in de top van de piramide is de kop van het virtuele beest dat wordt vertegenwoordigd door de absolute machthebbers, de Luciferiaanse satanisten, die hun orders doorgeven aan de lagere (lichaams)delen van het beest; hier aan de rest van de piramide. De mensen in de wereld zullen zich onderwerpen aan het “beest, dat niet is” omdat hier sprake is van een virtueel fenomeen, een concentratie van destructieve ideeën afkomstig uit het brein van zieke geesten (merendeels psychopathische pedofielen) die hetzelfde nastreven, maar dat het beest “er toch zal zijn”.

Spirituele vooruitzichten
De mensenoogst waar de eerstelingen zich op voorbereiden nadert om binnen gehaald te worden.
“Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk”.

Zij, die tot Inzicht komen tijdens het regime onder de Antichrist en gedurende die tijd tot overwinnaars worden, vormen allen “de tweedelingen” van de mensenoogst; zij worden tot koningen en priesters gesteld over de volkeren die overgebleven zijn. Dan breekt het 1000-jarig Vrederijk van Christus aan!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *