De eenvoud van het leven

Inleiding
Onlangs kreeg ik van een van mijn lezers een artikel onder ogen uit een kerkelijk of sektarisch blad, de titel ervan doet er verder niet toe, wat mij een goed aanknopingspunt lijkt om mijn artikel mee in te leiden.
Het leuke van deze situatie is, dat ik in mijn jonge jaren veel steun heb ontleend aan het lezen van dit blad, waarvan ik de titel om privé redenen liever niet prijsgeef; ik geef het de naam: het K-blad.

Omdat het K-blad in christelijke kringen heel bekend is en naar mijn idee vele abonnees kent, kan ik mij indenken dat velen daar de inspiratie voor hun geloof uit halen. Mogelijk dat lezers van dit K-blad de tekstdelen, die ik letterlijk uit het bewuste artikel citeer, zullen herkennen en mij hun eventuele reacties toezenden.

De kerkelijke dwaalleer in vogelvlucht
Evenals het overgrote deel van het christelijke volk van mening is dat er slechts één god is en volgens deze “god en een ander is er niet” dit van zichzelf ook beweert, gaat ook het K-blad van dit standpunt uit.
Het K-blad stelt: “Johannes had een bepaalde dwaalleer voor ogen, namelijk de dwaalleer van de gnostieken. Een dwaalleer waarvan in Johannes’ tijd de invloed merkbaar werd.”
Voorts erkent dit artikel: “Tot het midden van de twintigste eeuw was de kennis van de oude (christelijke) gnostiek vooral gebaseerd op de bestrijding ervan door de christelijke bisschoppen uit de tweede tot de vierde eeuw.
De bekendste bestrijder is ongetwijfeld de reeds eerder genoemde bisschop Irenaeus van Lyon. Hij schreef omstreeks 185 na Christus een werk in vijf delen, getiteld: “Ontmaskering en weerlegging van de valse zogenaamde Gnosis”.
De historie bevestigt dit laatste.

De kerkelijke dwaalleer in stand gehouden
Gnosis betekent “Kennis”; het wordt in de religieuze taalschat in die dagen ook wel  “Kennis van het hart” genoemd.
Als zodanig is gnosis de uitdrukking van het diepere inzicht in de Goddelijke geheimen; zoals de apostel Paulus in zijn eerste brief aan de Korinthiërs doorgaf: “Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd”.

Ook Jezus Christus onderwees gnosis aan Zijn leerlingen, die als Zijn apostelen werden uitgezonden om deze blijde boodschap, de gnostieke kennis, te verkondigen aan de wereld.
De schrijver van het gewraakte artikel in het K-blad heeft met zijn bewering over Johannes, “de discipel die Jezus liefhad”, die een dwaalleer van de gnostieken voor ogen zou hebben en door bisschop Irenaeus van Lyon, de bestrijder van de gnosis, in het gelijk te stellen, de toegang tot het Koninkrijk geblokkeerd; niet alleen voor zichzelf, maar ook voor allen die hem horen.

De hedendaagse christelijke Kerk heeft de ideeën van de bekendste bestrijder van de gnostieke kennis, de bisschop van Lyon, overgenomen en daar haar verkondiging, erediensten en rituelen op gebaseerd.
Gnosis bevat echter de Kennis die direct tot verlossing leidt, en het ligt voor de hand om deze Kennis zo snel mogelijk uit de wereld te helpen omdat anders de kerkelijke machthebbers hun grip op de gelovigen zouden verliezen wanneer deze Kennis massaal als verkondiging geaccepteerd zou worden.

De profeten zagen uit naar de komst van Jezus
Voordat Jezus Christus op aarde kwam, zo’n 2000 jaren geleden, was de aarde in diepe (geestelijke) duisternis gehuld. Deze duisternis was het resultaat van de duizenden jaren daarvoor, tijdens het regime van JHWH, de oudtestamentische schepper, vanwege zijn wrede bloedoffers van mens en dier.  De hedendaagse erediensten in de Satankerken, verspreid over de gehele wereld, waar ik eerder uitgebreider over berichtte, stammen af uit die tijd.

De profeet Jesaja profeteerde vanuit de duisternis van zijn tijd: “Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in het land en de schaduw van de dood werden door het licht beschenen”. We zien hier al een aanwijzing van onze schepper als de god van de schaduw en de dood.
Jezus Christus kwam vanuit het Koninkrijk van Licht en Liefde naar de duistere contreien waar wij, mensen, ons bevinden om ons te verlossen; te bevrijden, waarvan?
De heersende kerkleiders, de Schriftgeleerden, Farizeeërs, Sadduceeërs, en andere Wetgeleerden, dienden de schepper toch al? Jezus zou hen minstens een complimentje kunnen geven vanwege hun ijver voor Zijn Vader??

“En toch geloofden zelfs uit de oversten velen in Hem, maar ter wille van de Farizeeën kwamen zij er niet voor uit, om niet uit de synagoge te worden gebannen; want zij waren gesteld op de eer der mensen, meer dan op de eer van God.”

Het Evangelie van het Koninkrijk
Jezus Christus onderwees de gnostieke kennis, die eeuwenlang verborgen is geweest, om bekend gemaakt te worden in de laatste tijd, waar wij nu met z’n allen in terecht zijn gekomen.
Jezus vertelde de mensen dat er één God is! En dat Hij uitgezonden is door die ene God, Zijn Vader. Hij en Zijn Vader zijn wezens-Een.

De apostel Jacobus noemt Hem: “Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.” En over Zijn Zoon Jezus Christus schrijft de apostel Paulus: “. . . de Koning der koningen en de Here der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan”.

Toen Jezus Zich in Johannes hoofdstuk 8 bekend maakte: “Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben” kwam hij direct in aanvaring met de kerkleiders in die tijd, de Farizeeërs, die de voorkeur gaven aan Jahweh, de schepper van de mens.

“En Hij zei tot hen: U bent van beneden, Ik ben van boven; Ik heb tegen u gezegd, dat u in uw zonden zult sterven; want als u niet gelooft dat ik het ben, zult u inderdaad in uw zonden sterven.”

Hier geeft Hij al aan, dat er “twee goden” zijn, echter in feite is sprake van Eén. De andere noemt zich “god” maar is een, door een ongelukkig toeval ontstane wezen; vandaar dat gnostieken hem de naam “demiurg” (wereldbouwer) hebben gegeven.
De apostel Johannes beschrijft in zijn Boek Openbaringen de Kerk in de laatste dagen, het huidige christendom, als “de grote hoer, die aan vele wateren zit”.

Het Evangelie van het Koninkrijk, dat in het gehele Nieuwe Testament van de Bijbel opgenomen is, handelt voornamelijk over de innerlijke groei van het individu, die slechts tot stand kan komen door te “geloven dat Hij het is.”
Wie bij zijn “oude geloof” in de demiurg, de god van de schaduw en de dood, blijft geloven zal in zijn zonden (de onWetendheid) sterven. Met dit “sterven” wordt niet het overlijden, de lichamelijke dood van de mens bedoeld, maar het missen van zijn Bestemming.

Er is niets christelijks aan het huidige christendom
In vorige artikelen heb ik reeds aangegeven dat een bepaalde voorstelling of idee zich in de astrale, niet-zichtbare wereld als een soort hoofd manifesteert en dat de mensen, die zich in dat idee kunnen vinden en zich daarmee vereenzelvigen, het lichaam vormen.
Alzo vormen allen, die slechts in de ene schepper, de demiurg, als enige god geloven, “de grote hoer is, die aan vele wateren zit.”

Het huidige christendom wil niets weten van de scheiding van Geest (Waarheid) en vlees, de mens van nature. Het wil niets weten van de uitspraak van de apostel Paulus aan de Korinthiërs: “Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen”.

En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus”.

Wij zien hoe de Rooms Katholieke Kerkvorst als moeder van de hoeren alle geloofsgemeenschappen met allerlei schoon klinkende voorwendselen bijeen veegt onder de noemer: oecumene.
Dat de vrouw op het beest zit wil zeggen dat de kerkelijke instellingen alle support en subsidies ontvangen van de overheden (het beest) mits zij voldoen aan de gestelde voorwaarden om “de gouden beker (het Woord van God) te vullen met alle gruwelen en onreinheden van haar hoererij”.

Wij zien ook hoe christenen over de gehele wereld vervolgd en hun kerken verwoest worden. Geen aandacht, noch enige protest hierover. Wel als het moslims aangaat. Aan onze grenzen worden voornamelijk moslim vluchtelingen toegelaten en zgn. asielzoekers zelfs met vliegtuigen opgehaald terwijl christelijke asielzoekers aan onze grenzen worden tegengehouden en niet toegelaten.

De demiurg is de schepper of creator van de (illusie)wereld
In hetzelfde hoofdstuk 17 van het Boek Openbaringen schrijft de apostel Johannes: “En de engel zei tot mij: De waterstromen, die je zag, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen”.
En in volgende verzen kun je lezen hoe het met de hoer er aan toe zal gaan: “het beest (de overheden) zelf zullen een afschuw krijgen van de hoer en ze zullen haar te gronde richten. Ze zullen haar uitkleden, haar vlees eten en haar in brand steken”, en tenslotte “hun macht aan het beest overdragen”.

Een ander duidelijk voorbeeld van de demiurg als creator van illusies is de tot totstandkoming van de Europese Unie. Het begon met een idee van een kleine groep invloedrijke mensen. Dit idee werd met behulp van geraffineerde leugens, valse voorwendselen en verraad aan het Europese volk opgedrongen.
Geleidelijk aan konden steeds meer mensen zich vinden in dit idee – als kop van het beest – en vormden zij tenslotte het lichaam van dit beest, door zich met dit idee te vereenzelvigen.

In het Boek Openbaringen hoofdstuk 13 beschrijft Johannes dit beest, dat opkomt uit de (mensen)zee. Velen hebben de video bekeken hoe de vicevoorzitter van de Europese Commissie de keuze voorlegde: het is diversiteit of oorlog. Hoewel alle logica ontbreekt van deze stelling, kiest niemand voor oorlog en dus accepteren velen de diversiteit: de ongebreidelde instroom van migranten.

In hetzelfde hoofdstuk schrijft de apostel over een ander beest, dat opkomt uit de aarde, de materie. Het gaat hier om de idee of voorstelling van de macht van het geld. Alle kwaadaardige voorstellingen komen voort uit het luciferische brein van slechts een handje vol mensen, de Illuminati of Cabal. Zij zenden de koppen – hun kwalijke ideeën – onder valse voorwendselen de wereld in om deze door het volk geaccepteerd te krijgen. En het, in onwetendheid en dom gehouden, volk vormt het lichaam van het andere beest door de valse voorstellingen te omarmen en zich daarmee te vereenzelvigen; denk aan de hype rond 5G, het klimaat, e.d.

De eenvoud van het leven.
Het is duidelijk dat alle beesten, zoals die hierboven zijn beschreven, alle dezelfde bestaansgrond kennen: de ANGST. Alle beesten komen voort uit één en dezelfde bron: de god van de waan, de meester creator, de demiurg. En allen, die geloven in deze ene god, die niet-Is en er toch zal zijn, zullen ten val komen, omdat zij weigerden te geloven dat Jezus het is: de Zoon van de enige God.
Alleen zij, die geloven dat Hij het is, konden worden gered. Over de mensen, die aanstoot namen aan wat Hij zei, staat daarom: “En Hij deed daar niet vele krachten wegens hun ongeloof”.

Terugkerend naar het vervolg van de eerder aangehaalde tekst in de brief aan de Korinthiërs schrijft de apostel: “Alleen vrees ik dat, zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen werd, uw gedachten worden weggelokt van de oprechte en eenvoudige toewijding aan Christus”.

Het dagelijkse leven kent vele afleidingen, maar weinige daarvan zijn echt nodig, of slechts één: de Christus-in-jou tot leven wekken door je af te keren van het “hoeren evangelie” en je te verbinden aan één man: Christus. Dat is de enige dagelijkse oefening.
Zij, die zich verbinden aan dit Hoofd, vormen het ware Lichaam hier op aarde. Zij hebben zich afgekeerd van de andere man, de demiurg, en kennen geen vrees of angst; goddelijke liefde drijft alle vrees uit. Zij behoren alleen Hem toe. Zij beleven de ware vrijheid en soevereiniteit.

Werp de bedrieglijke gouden beker, het Woord van God, gevuld met de vertroebelde wijn van het vermengen van vlees en Geest van je weg.

Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben aan het Koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid”. Het menselijke kleed behoort toe aan de demiurg en wordt als zodanig niet verlost, zoals het artikel in het K-blad dit wèl beweert.
Zij, die leven met de opgestane Christus-in-zich door geloof dat Hij het is, zullen de dood niet smaken. Zij zijn de burgers, de nieuwe mens, in het komende Vrederijk van Jezus.

Wie het Evangelie van het Koninkrijk, zoals dit m.n. in het Nieuwe Testament neergeschreven staat, aandachtig leest doet er goed aan om niet te rade te gaan bij allerlei mensen, de kerkelijke voorganger, e.d., maar de dialoog aan te gaan in zichzelf met Christus, die tot jou spreekt door middel van Zijn Woord.

De apostel Paulus, die geen al te schoon verleden had, doordat hij de christelijke gemeenten nagenoeg geheel had uitgeroeid, zegt: “Maar toen besloot God, die mij al vóór mijn geboorte had uitgekozen en die mij door Zijn genade heeft geroepen, Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem aan de heidenen zou verkondigen, toen heb ik geen mens om raad gevraagd . . . zelfs niet aan hen, die reeds vóór mij apostelen waren . . .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *