Nadere uitwerking van het vernietigingsplan

In de Bijbel lezen we dat Jezus Zijn tijdgenoten talloze malen wijst op het feit, dat men weliswaar ogen heeft, waar men mee kan kijken, doch zonder te zien. En dat men wel oren heeft om te luisteren, zonder op te merken. In deze tijd zouden we het gezegde kunnen gebruiken: Een goed verstaander heeft slechts een half woord nodig. Maar velen willen zelfs na een heel woord niet verstaan of begrijpen wat gezegd is. Deze onhebbelijke eigenschap, die kenmerkend is voor de mens, zal funest blijken te zijn wanneer men niet van koers verandert op deze heilloze weg.

Het belang van gelijkenissen
De profeten uitten deze klacht reeds in hun dagen en Jezus haalt deze klacht aan naar Zijn toehoorders: “De leerlingen kwamen naar Hem toe en vroegen: ‘Waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen?’ Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het Koninkrijk van de hemel kennen, maar hun is dat niet gegeven. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal zelfs dat worden ontnomen. Dit is de reden waarom Ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. In hen komt deze profetie van Jesaja tot vervulling: “Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen, en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben.”
Want het hart van dit volk is vet geworden, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou Ik hen genezen.”

Ogen die kijken, maar niet zien
Wij bevinden ons heden midden in deze situatie. Het overgrote deel van ons volk verkeert in deze funeste staat: kijken zonder te zien.
Zelfs de meest wakkeren onder ons, die heel goed in de gaten hebben dat de overheden bezig zijn met het uitvoeren van een genocide plan op de wereldbevolking, blijven zich hechten aan het geloof in een goede afloop van de wereld, vertrouwend in de goede kwaliteiten van de mens, die het kwade uiteindelijk zullen overwinnen.

De ontvangen talenten
De talenten, die wij hebben ontvangen is het vermogen om onze Vader te kennen. Dit Kenvermogen is de geestvonk, die de Vader bij de schepping van de mens, zonder de schepper (= demiurg) daarvan in kennis te stellen, aan ons meegegeven heeft om “daarmee zaken te doen”. Onze hemelse Vader had het plan om de mens tijdelijk uit te leveren om ervaring op te doen in deze geschapen wereld van de demiurg.

Gedurende 4000 jaren onder het regime van de wrede demiurg doorgebracht te hebben kreeg de mens voor het eerst de mogelijkheid om terug te keren naar Huis dankzij de komst van Jezus Christus op aarde. Alle voorgaande jaren zijn de herinnering aan zijn Thuis en zijn ware aard van de mens toegedekt geweest met steeds dikkere materie lagen van onWetendheid en het Vergeten.

De mens heeft één leven
In de Hebreeënbrief lezen wij dat “het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel” daarmee niet ons ene fragmentarische leven wordt bedoeld, maar onze gehele karmische gang op aarde vanaf de oorsprong (= Genesis) tot en met het einde (= Openbaringen)!

Het is de rechtvaardige Wet van Karma en Reïncarnatie die de mens de plaats toewijst en het tijdstip van geboorte om zich de levenslessen eigen te maken op de leerschool, die “Aarde” heet.  Nu wij de 6000 leerjaren achter de rug hebben, staan wij met z’n allen voor de afsluiting van het “schooljaar”; precies zoals het er aan toegaat met het schoolsysteem, zoals wij dit kennen. De mens is het samengestelde resultaat van voorgaande levens met een schat aan daaruit opgedane ervaring. De gelijkenis over de talenten in Mattheus hoofdst. 25 geeft ieders gebruik van hun toegekende vermogen goed weer.

Gebruik je talent
Zij, die in hun dagelijkse leven hun talenten goed benut hebben door in hun omstandigheden hun (levens)lessen te trekken hoeven niet meer terug; zij zijn verlost uit de matrix van de demiurg. Zij hebben in de gelijkenis hun talenten goed geïnvesteerd.

Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.” Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en hij zal overvloedig hebben, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.”

Wie Jezus nodig hebben
Gelukkig zijn jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen! Want ik verzeker jullie: vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen”.

Toen de tijd er rijp voor was, aan het einde van de 4000 jaren vanaf de genesis of oorsprong van de mens tot aan Jezus’ geboorte, wisten de mensen niet beter dan dat er maar één god bestond: Jahweh, de oudtestamentische god. Zijn heerschappij over de schepping werd wreed verstoord door de geboorte van Jezus, die de mensen vertelde over Zijn Vader in het Koninkrijk der hemelen, waar ook Hij vandaan kwam, en hen aansprak op hun Geestvonk, dat zij Goden waren.

Mens, onderzoek jouw zelf
Jezus bedoelde daarmee niet dat de mens, als schepping van de demiurg, Goden zijn, maar dat in hem een God opgesloten zit, die bevrijd diende te  worden. Alleen zij, die in Hem geloofden, konden worden verlost. Zij die niet in Hem geloofden bleven in hun ongeloof, hun onWetendheid, zitten.
Aan de kerkelijken vraag ik:
Hoe kan je Waarheid en waan van elkaar scheiden als je gelooft dat beide uit dezelfde bron voortkomen? M.a.w. hoe kun je door wedergeboorte tot een nieuwe schepping komen als je gelooft dat beide – de oude en de nieuwe mens – creaties zijn van dezelfde god?

Vandaar de oproep om je geloof aan een grondig heronderzoek te onderwerpen. “Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer”. Het resultaat van een verduisterd inzicht is een gecultiveerd produkt; een onveranderd mens met een vernislaagje van beschaving.
Nee, onze roeping is om veranderde mensen te worden door de vernieuwing van ons denken. Door ons eigen zelf op het houtblok te leggen en te slachten raken de demonische machten hun grip op ons kwijt. Vanwege ons mens-zijn en vanuit ons menselijk handelen oefenen demonen hun macht op ons uit.
“Verwerf eerst de opstanding, dan pas kun je sterven” zegt Jezus.

Gecreëerde verdeeldheid onder het volk
“Want het loon dat de zonde geeft is de dood” schrijft de apostel in zijn brief aan de Romeinen. Vertaald naar onze tijd betekent dit zoiets als: de prijs van de onwetendheid is hoog. Zeer hoog! Wie zichzelf enigszins serieus wil nemen zal de dingen en gebeurtenissen moeten nemen zoals ze zijn en niet zoals ze schijnen te zijn door alle nieuws via de media als waarheid aan te nemen.
Daarmee bedoel ik te zeggen, dat men dient te stoppen met het achteloos afdoen van kritieken op het gepresenteerde wereldnieuws als zijnde complot theorieën, doem denken, en/of deze een naam te geven als fascisme, narcisme, enz. maar vooral zelf op onderzoek uit te gaan.

In hoeverre klopt het, wanneer mensen opkomen voor behoud van eigen land, cultuur en tradities, identiteit, en soevereine mensenrechten, om hen uit te maken voor fascisten, racisten, islamofoob, enz.? De mist van misleiding en manipulatie door de overheid en media wordt steeds dichter om ons heen getrokken met als gevolg dat mensen het tegenover gestelde gaan doen en uitkomen op een plaats waar zij niet willen zijn.

Een simpel voorbeeldje uit de dagelijkse praktijk is dat onze overheid de mensen onderling verdeelt en de beroepsgroepen tegen elkaar opzet. Kijk maar eens hoe diep het boerenprotest het volk heeft verdeeld en bij demonstraties de politie ingezet wordt tegen het eigen volk. Op videobeelden is te zien hoe protesterende brandweerlieden slaags raken met de oproerpolitie. Een volgende keer treft het overheidsbeleid de politie en dan is daar het leger om tegen de politie ingezet te worden.

Werkwijze van de Illuminati
Volgens de geschiedenisboeken leerden wij dat m.n. Duitsland, met Italië en Japan, de Tweede Wereldoorlog hebben verloren.
Dat wij bevrijd werden door de geallieerden, een bondgenootschap van vnl. Amerikanen en Canadezen en dat wij het aan hen te danken hebben dat wij, verlost van het Nazisme, in vrijheid mogen leven.
Maar hoe velen onder ons weten dat vlak voor het einde van de oorlog de Amerikanen vele nazi’s onder de operatie Paperclip naar veiliger oorden hebben gesmokkeld? Deze misdadigers konden m.b.v. de Amerikaanse CIA onder een nieuwe identiteit en een vervalst paspoort hun leven in vrijheid doorbrengen.
Onze eigen Prins Bernhard heeft tijdens zijn leven tenminste één bezoek gebracht aan ondergedoken nazi’s in Argentinië.

Beide zijden, zowel de geallieerden als Nazi Duitsland, werden in de oorlog gefinancierd door het Bankenkartel, dat in handen is van de Illuminati. Elke grote oorlog, zoals de Tweede Wereldoorlog dit is geweest, is één geweldige offerdienst aan de demiurg en zijn archonten, die zich massaal op dit feestmaal van menselijk leed konden storten.

Dat deze oorlog het werk was geweest van de globalistische machtselite is zorgvuldig uit alle geschiedenisboeken en -annalen verwijderd, aangezien de Illuminati niet alleen de reguliere media controleert, maar ook het onderwijssysteem in handen heeft. In vorige artikelen heb ik reeds aangegeven, dat leden van deze mensvijandige organisatie in alle lagen van regering, overheid en maatschappij is doorgedrongen door omkoping, leugen en verraad.

Het nazisme is nimmer weggeweest
Er gaan de laatste tijd steeds meer stemmen rond dat het Nazisme terug lijkt te komen in onze hedendaagse realiteit, maar de werkelijkheid is dat het nazisme nimmer is weggeweest.
De sadistische martelpraktijken en de opgedane kennis daarover van de Nazi’s zijn na het beëindigen van de oorlog hoofdzakelijk ondergronds gegaan, zorgvuldig weggehouden van de publieke aandacht, en onverminderd voortgezet.
Duitslands bewust gecreëerde, economische malaise als opmaat naar de Tweede Wereldoorlog met haar verschrikkingen zal slechts een proefballonnetje blijken te zijn voor de Illuminati om met de opgedane kennis en ervaringen de komst van de Nieuwe Wereldorde met succes te kunnen vestigen.

Zij, die de hedendaagse voortgezette Nazi techniek van transhumanisme en robotisering bejubelen, zullen aan den lijve de minder prettige zijde ervaren, puur vanwege het feit dat veel van deze wetenschap, die oorspronkelijk als mensen dienend werd bedoeld, gekaapt werd en in verkeerde handen terecht is gekomen en dat deze kennis nu aangewend wordt om de wereld en haar mensheid onder hun slavernij te brengen.

Nadere uitwerking van het vernietigingsplan
Het Nazisme is springlevend en heeft de landen stevig in haar greep. De uitvoerende macht van de Nazi ideeën is de globalistische elite aan wie wij, als natie, ons hele hebben en houden hebben overgegeven. De opgedane techniek van de nazi’s voor “medische doeleinden” om te amputeren en te verminken zal t.z.t. op grootschalige wijze toegepast worden om het opstandige volk tot gehoorzaamheid te dwingen; echter, zij moeten wel in leven gelaten worden om dienstbaar te kunnen blijven als slaaf.

Dit is de belangrijkste reden om de islam ideologie binnen onze grenzen te halen en niet het boeddhisme of hindoeïsme, die het toebrengen van lichamelijk letsel als straf in hun godsdienst niet kennen.

Kortom: wij zijn als volk door onze leiders verraden, en dit verraad wordt door leugens en manipulatie in stand gehouden en als zoete broodjes voorgeschoteld en gepresenteerd aan het in onwetendheid gehouden volk.
Ons koningshuis heeft diepe wortels in het nazisme en toch worden zij uitbundig toegezwaaid met vlaggetjes door de mensen, die liever hun ogen daarvoor sluiten.
Omdat de kennis ontbreekt om de robot te laten leven is daarvoor een lichaam met een levende ziel nodig. Dat het voor deze gechipte ziel een niet te dragen pijn oplevert voor de rest van zijn leven om als half mens, half robot door te gaan, behoeft geen verder betoog.

Afbraak van de globalistische macht
Volgens insiders binnen satanische kringen is er een steeds groter wordende groep, die uit willen stappen maar het niet kunnen vanwege de eed, die zij aflegden voordat zij toetraden. Velen lieten zich verleiden door de aanlokkelijke belofte van rijkdom, politieke macht en het straffeloos uitleven van seksuele lust op weerloze mensen en kinderen. Satanisten dienen Christus en Zijn leer af te wijzen door het tegenover gestelde te doen van alles wat Hij bevolen heeft.

Mensen in de wereld van entertainment, amusement en popmuziek, die hun ziel aan de duivel verkochten voor geld en populariteit en op zeker moment tot inkeer komen en eruit willen stappen komen onder verdachte omstandigheden te overlijden. 

Dissidenten hopen op een algehele opstand van de bevolking van dien aard, dat de macht van de globalisten in één keer teniet gedaan zal worden, want dan zijn ook zij bevrijd en verlost van de eed, die hen vasthield. Het zijn mede die afbraakprocessen binnen de Illuminati kringen die de mensheid in een stroomversnelling duwen naar het apocalyptische einde.

Maak je lampen in orde
De roep die door de nachtelijke hemel klinkt om hun lampen in orde te maken wordt gehoord door degenen, die het verstonden om in hun hart het koren (de geestvonk) te scheiden van het ego (het kaf) en zo hun licht uit te laten stralen in de duisternis zodat de kwade machten wijken.
“Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here”.

2 reacties


    1. Wel bedankt voor uw reactie! Wij stellen dit zeer op prijs.

      Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *