Het vernietigingsplan van onze schepper

In een vorig artikel heb ik met behulp van enkele citaten uit het Geheime Boek van Johannes aangetoond hoe onze schepper, de demiurg, door een “vergissing” tot aanzijn is gekomen. Dit ontstane wezen is volgens menselijke begrippen weliswaar “eeuwig” maar de demiurg is dit niet t.o.v. de ongeschapen Eeuwigheid van God. Trouwens, alles wat geschapen is kent een begin en een eind, dus ook de schepper van de mens is tenslotte een eindig wezen. Deze demiurg heeft buiten het Universum een scheppingsgebied ter beschikking gekregen, de matrix, waar hij de scepter zwaait.

De apostel Paulus verwoordt het verblijf op aarde als volgt: “Dus wij blijven altijd vol goede moed, ook al weten we dat, zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen”. Dit toegewezen scheppingsgebied, waarin wij wonen, bevindt zich volgens de apostel in een “uithoek” van het Universum, “ver verwijderd van de Here”.

Een wraakgierige en bloeddorstige god
Wie zich enigszins in de Bijbelse historie verdiept heeft, zal het hem ongetwijfeld opgevallen zijn dat wij eerder met een kwaadaardig wezen te maken hebben dan met een goede en liefdevolle god.
We zien dat de erediensten aan de godheden in het verleden vele overeenkomsten kent met de rituelen en rites in sommige hedendaagse Kerken en sekten. Wat in vroegere dagen nauwelijks bij het grote publiek bekend was, komt in deze dagen steeds meer aan de oppervlakte, dat rituele plechtigheden al vele eeuwen lang bedreven worden, vooral in onderaardse krochten en gewelven van sommige Kerken en sekten in onze tijd.

Af en toe vangt men een glimp op van duistere praktijken, die vanzelfsprekend zorgvuldig buiten de aandacht van de massa gehouden worden, waarbij sprake is van kindermisbruik en zelfs martel- en moordpraktijken, die opgedragen worden ter ere van god.
Het eten van menselijk vlees en het drinken van het bloed van de geslachte mensen, komt echter ook in hogere kringen binnen de globalistische machtselite voor tijdens hun inwijdingsrituelen. Deze ceremonieën zijn nimmer van de aardbodem verdwenen geweest, zoals ik daar in voorgaande artikelen meermaals aandacht aan gegeven heb.

Jezus Christus, de grote spelbreker
Jezus kwam de mensen vertellen wat nu de bedoeling van Zijn Vader met de mens was tijdens zijn verblijf op aarde. Hij gaf hun Zijn leven als voorbeeld om na te volgen: “Daarom zegt Hij bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer en offergave hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid; in brandoffers en zondoffers hebt Gij geen welbehagen gehad.
Toen zei Ik: zie, hier ben Ik – in de boekrol staat van Mij geschreven – om uw wil, o God, te doen”. Dit zei Hij tegen Zijn Vader.

De demiurg eiste daarentegen onschuldige slachtoffers en brandoffers van talloze dieren, die geen van alle de begane overtredingen van de wet konden weg reinigen. De mensen waren niet in staat om de gehele wet te houden. Daardoor bleven ze vele levens lang vastgekluisterd aan het altijddurend wentelend Rad van geboorte en dood en weer opnieuw geboren worden enz. omdat zij aan de eis van de demiurg om al zijn wetten te gehoorzamen, niet konden voldoen; ondanks alle offergaven. En daarmee is de demiurg, zowel in letterlijke als in figuurlijke zin, verzekerd van zijn kostje: het parasiteren op de moeiten en pijnen van de mensen, die als melkvee konden blijven dienen voor hem en zijn archonten.

Woede en jaloezie
Jezus heeft de onmenselijke wetten van de demiurg, zoals die in het eerste gedeelte van de Bijbel, het Oude Testament, staan opgetekend, geneutraliseerd door Zichzelf vrijwillig als een onschuldig lam te laten offeren. Met deze daad heeft Hij, als enige mens ooit, de weg geopend voor alle mensen die in Hem geloven en Hem gehoorzamen, om uit de matrix te ontsnappen!

De mens en zijn wereld is bezig om ten onder te gaan. Het zal niet mogelijk blijken om langs andere wegen te kunnen ontsnappen, zoals ik in voorgaande artikelen in meer opzichten heb aangegeven. De intense woede en de haat van de schepper tegen zijn eigen maaksel – de mens – is reeds “in den beginne” ontstaan toen de eerste mens de Levensadem ingeblazen kreeg. Daardoor is de mens, als schepsel, “groter” dan zijn schepper geworden.
Naarmate de Oer-herinnering aan zijn Thuis in de mens door de eeuwen heen steeds meer ingekapseld werd, kwam de gehele aarde in steeds diepere duisternis te verkeren.

Met de geboorte van Jezus Christus en de dagen van Zijn leven was de aarde voor korte tijd verlicht, maar zodra het Licht, met Jezus’ hemelvaart, zich weer terug getrokken had was de demiurg er als de kippen bij om de gehele mensheid opnieuw in duisternis te dompelen. In deze situatie bevinden wij ons nu.

De menselijke geschiedenis in een gelijkenis
“Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht begon te dragen, toen kwam ook het onkruid te voorschijn. Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan? Hij antwoordde hen: Dat heeft een vijandig mens gedaan. De slaven zeiden tot hem: “Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden?” Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Wied eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen bij elkaar om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur”.
Deugmensen zullen deze discriminerende uitspraken van Jezus in onze tegenwoordige tijd vast niet gepikt hebben . . . .

De menselijke geschiedenis uitgelegd
En zijn discipelen kwamen bij Hem en vroegen: ‘Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’ Hij antwoordde hun: “Die het goede zaad zaait, is de Mensenzoon; de akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk; het onkruid zijn de kinderen van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding van deze wereld; de maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid bijeen gebonden wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding van deze wereld. De Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de wetten hebben verkracht bijeenbrengen en hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden”.
Veel mensen, en zelfs degenen die zich christen noemen, trekken de woorden van Jezus in twijfel door het bestaan van de hel te ontkennen.

Versnelling van het genocide plan op de mensheid
De tijdsperiode van 6 (jaar)dagen voor de mens nadert zijn einde. De zon van de 7e (jaar)dag gloort reeds aan de horizon. De toegemeten tijd voor de machten om de wereld en haar bewoners te gronde te richten is van korte duur. Dit verklaart de grote haast om het verdeelde christendom met zijn vele honderden kerken, richtingen en stromingen te verenigen.

In het Bijbelboek Openbaringen wordt het christendom in haar huidige staat als een lichaam van een beest, en de vele kerken en stromingen, als de koppen van dit beest, “de valse profeet” genoemd. Evenzo wordt ook het satanisme als lichaam met zijn vele vertakkingen, de koppen van dat lichaam, “het beest” genoemd.
Het satanisme, als lichaam, kent ook vele koppen, zoals de straling van 5G, chemtrails, vaccinaties, trans humanisme en robotisering, geldverslindende windenergie, klimaatleugen, enz. enz. alle met hetzelfde doel: om te verslinden en te vernietigen. Dat is het ultieme doel van beide draken.

De aardse leerschool
Deze tijd is de eindfase waar bepaald wordt wie zijn levenslessen heeft begrepen en verwerkt en wie dit niet heeft gedaan; wie zijn talenten heeft benut en wie dit niet heeft gedaan.
De aarde is een soort proeftuin geweest, waar de mens de goddelijke kracht in hem aanwendt/aanroept om zijn innerlijke duivel (het beest) te overwinnen. Zijn lichaam is daartoe de arena, waar deze strijd plaats vindt.

“Het beest, dat je zag, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond, de onderaardse diepte en het zal vernietigd worden.  Alle mensen, die op de aarde wonen, van wie de naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen verbaasd zijn bij het zien van het beest, omdat het was, niet is, en er toch zal zijn.”

Kijk eens hoeveel mensen vallen voor de waan van de dag, bijv. het geld. De waan van het geloof dat beide beesten werkelijk zijn en het geloof in Jezus Christus slechts fictie is, waardoor het mogelijk werd dat velen hun levensdoel missen en hun Thuiskomst niet kunnen vieren.

Satanisme in het wereldbeleid
De overheden zijn al een aantal jaren steeds openlijker bezig om de samenleving psychopathisch te maken door een linkse beleid in alle lagen van de maatschappij geïmplementeerd te krijgen, te beginnen in het onderwijssysteem vanaf de jonge jaren van het kind.

Psychopathische pedofielen binnen de top van onze regering en overheidsinstanties zijn stelselmatig bezig om met allerlei linkse, mensonterende beleidsmaatregelen de mensen, net als psychopaten dat zijn, gewetenloos en daarmee gevoelsdood te maken. Kijk bijv. alleen maar eens hoe de zorgsector te lijden heeft van het overheidsbeleid m.b.t. de ouderen, de jeugd, minder bedeelden, enz. De voedselbanken zijn de laatste jaren in aantal schrikbarend toegenomen….

Jezus vertelt over deze tijd het volgende: “Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is”.

Vele wakkeren onder de mensen die zich tegen de mensvijandige overheidsmaatregelen verzetten en ertegen protesteerden ontmoetten links georiënteerde medemensen op hun weg. Dankzij die verdeeldheid onder het volk kunnen de satanische globalisten ongehinderd hun mensvijandige plan ten uitvoer brengen, terwijl zij de protesterende burgers uitmaken voor nationalistische narcisten, rechtse extremisten, islamofoob, enz.

“Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’ “  (Voor de volledige weergave van het geciteerde kunnen jullie Mattheus 25 opslaan).

Het duistere plan wordt voortgezet
Regeringsleiders in de gehele wereld moeten hun onderdanen nu, onder druk van de paus en mede met behulp van de “bokken” in de gelijkenis, in hoog tempo opvoeden naar het beeld van onze schepper; zij moeten namelijk net zo kwaadaardig en bloeddorstig worden als hij.

Daarom moet ook het gros van de mensheid gereduceerd worden tot een dusdanig aantal dat zij gemakkelijk onder controle gehouden kan worden. Pedofilie, kindermisbruik, het eten van mensenvlees en het drinken van hun bloed, dat zijn allemaal onderwerpen, die uit de taboe sfeer gehaald worden om een open discussie op gang te brengen en het uiteindelijk als gemeengoed geaccepteerd te krijgen in de komende tijd.

Alle sporen die naar Christus wijzen en enigszins aan Hem doet herinneren moeten zorgvuldig uit de wereld gewist worden in de tijd dat het “Vrederijk”, de Nieuwe Wereldorde (NWO), aantreedt. “Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van Mijn Naam; maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered”.

Het restant mensen dat de genocide overleeft zal als melkvee dienen t.b.v. de demiurg en zijn parasitaire archonten, zoals hij dat oorspronkelijk “in den beginne” had bedoeld, maar dan zonder de inbrekende bemoeienis van de God, die boven hem staat.
Zijn handlangers op aarde die van zijn zaad zijn, zoals bovenstaande gelijkenis laat zien, hebben dan de beschikking over een onderdanig geprogrammeerde, gehoorzame groep slaven.

Tenslotte
Onze dagen vertonen grote overeenkomst met de tijd dat het grote stoomschip, de “Titanic”, tegen een ijsberg aan voer en zodanige averij opliep, dat het zonk. Toen het schip begon te hellen door het instromende zeewater, bleef een groot deel van de opvarenden de realiteit, dat het schip zinkende was, ontkennen; zelfs het orkest bleef tot het allerlaatste moment gewoon doorspelen alsof er niets aan de hand was, totdat . . . . .

Laten zij, die nog een oor hebben om te horen en een oog hebben om te zien, luisteren wat de Geest tot de Gemeenten te zeggen heeft. De zeven Gemeenten zijn de zeven chakra’s of toegangspoorten in jouw lichaam, die jouw ziel de doorgang verlenen om op te stijgen naar haar Eeuwig Huis. De wachter voor elke poort zijn demonische engelen, die jouw ziel proberen tegen te houden, maar die alle overwonnen dienen te worden in het hier en nu van jouw leven.
“En zij, die gereed waren gingen met Hem mee . . . . ”

2 reacties


 1. Hel betekent vanuit Grieks vertaald: graf. Jezus was nedergedaald ter helle betekent dan dat hij drie dagen begraven was in de aarde/hel.

  Denk dan ook dat deze dimensie voor eeuwig kan bestaan als wij ons niet losmaken. De leiders van deze wereld kunnen en willen zich niet losmaken en doen alles om deze onderwereld te behouden. Als mensen er binnenkort voor kiezen om verbinding te maken met www. AI (kunstmatige intelligentie) dan ben je al in de hel. Alles wat kunstmatig is houdt je bij de vader (Godsvonk) weg.

  Hemel en hel zijn onderdeel van deze dimensies.

  Pas als wij onze energie hier uit onttrekken sterft deze wereld uit als een kaars.

  Na de dood maar even goed rondkijken en niet weer in de reïncarnatie val trappen.

  Ben benieuwd hoe u dit ziet.

  Beantwoorden

 2. Jezus Christus was het vlees geworden Woord van God, hetgeen zeggen wil dat Hij, als God zijnde in een menselijk lichaam zoals jij en ik die hebben, incarneerde.
  Om voor de mensen een weg uit de matrix te banen, moest Hij in alle opzichten de mensen gelijk worden.

  Dat Hij op enigerlei wijze een ander soort lichaam zou hebben dan wij, maakt dat Zijn gehele leven van geen enkel nut zou zijn en zonder enige betekenis voor ons, mensen. Dat is de geest van de antichrist.
  Wie zich door deze geest laat leiden zijn kinderen van de duisternis.

  Maar juist doordat Hij met een lichaam van vlees en bloed behept is met de reële mogelijkheid om te zondigen – d.i. om aan de verlokkingen, verleidingen en andere menselijke zwakheden, toe te geven – kon Hij voor alle mensen een hulp zijn door geen gevolg te geven aan al deze menselijke tekortkomingen. Dat is de geest van Christus.
  Wie zich door deze Geest laat leiden zijn kinderen van God.

  Ik geef hiermee aan, dat de menselijke ziel (de vrouw) zich tot één van beide heren (haar man) wendt tijdens haar verblijf op aarde.
  Na de dood wordt zij onherroepelijk aangetrokken naar de man van haar keuze . . . .

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *