De spirituele toekomst van de mens(heid)

Inleiding
Velen ontkennen en negeren nog steeds de realiteit van deze wereld in het hier en nu. En de weinigen, die zich wel bewust zijn van de dagelijkse realiteit, ontkennen en negeren (nog steeds) dat onze aarde en haar mensheid geregeerd en beheerst wordt door satanische machten, die hun macht uitoefenen door gebruik te maken van gewillige lichamen van mensen. En die mensen zijn juist degenen, die wij erkennen als onze machthebbers; zij, die over ons regeren.

Door wie wij geregeerd worden
Machthebbers, die wij kennen onder de naam Illuminati, globalistische machtselite, Cabal, de Deep State enz. zijn, met behulp van bedrog en omkoping van geld en naar macht beluste politici en overheidsdienaren, met hun kwaadaardige, demonische tentakels diep in de maatschappij doorgedrongen.
Deze vnl. uit pedofielen bestaande psychopatenclub wist decennialang de maatschappij te infiltreren door gebruik te maken van dezelfde sluwe methoden als hun goden, de demiurg en zijn archonten, op de mensheid toepassen.
Onze schepper, de demiurg, wordt door Jezus Christus niet voor niets de god van de leugen genoemd. Niets van hetgeen wij waarnemen heeft nog enigszins met Waarheid te maken. De mensen worden door hun regering en overheden via de media belogen, gehersenspoeld, geïndoctrineerd, gemanipuleerd, kortom op alle mogelijke manieren bewust foutief geïnformeerd. De mens en zijn schepper zijn karakteristiek en wezens-een.

Terecht zei Jezus tot Zijn tijdgenoten, die vasthielden aan het geloof dat de schepper van de mens de enige god is: ” Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen”.

Politieke realiteit is een leugen
Wie zijn ogen enigszins geopend heeft zal intussen vast al tot de ontdekking gekomen zijn, dat het politieke spel, dat de mensen dagelijks via de media voorgeschoteld krijgen, niets met het landsbelang te maken heeft.
Het grootste deel van onze
politieke partijen zijn tot handelingsonbekwame kleuters verworden, die uiteindelijk gehoorzaam het Agenda-beleid volgen dat hen van bovenaf wordt opgelegd. De Deep State zelf heeft niets van doen met onze regering, noch met de volksvertegenwoordigers en al helemaal niets met het onderling verdeelde volk, waarvan het overgrote deel stellig nog in het democratiegehalte van onze politiek gelooft!

Let maar eens op hoeveel mensen nog in ons kiesstelsel geloven. Velen weten niet eens, dat onze grondwet ondergeschikt is gemaakt aan die van de EU. Dat onze nationale driekleur, evenals de nationale vlag van alle lidstaten, uit het Europese Parlement zijn verwijderd; Nederland bestaat niet eens meer als natie, maar is een soort provincie binnen de EU geworden. Jullie stem had altijd al weinig waarde gehad en is m.i.v. dit jaar tot vrijwel nul aan waarde gereduceerd.
Intussen gaat de globalistische Cabal onverminderd door met de omvolking van Europa te implementeren, en deze zelfs te versnellen; zeer tegen het belang van de autochtone bevolking in.
Toch worden geleidelijk aan meer ogen geopend nu ook steeds meer schadelijke EU-projecten en maatregelen, zoals 5G, belastingen, medische zorgkosten, e.d. ieders persoonlijke belang treffen. Natuurlijk worden deze langs de gebruikelijke sluwe wijze aan het grote publiek voorgesteld, door enkel de voordelen daarvan te benoemen en de nadelige gevolgen van de maatregelen achterwege te laten.

De Cabal tentakels sluiten de mensen in
Om de insluiting van de mensen te ontdekken is het belangrijk om achter de werkwijze van de Cabal te komen. Een kenmerk van deze satanische sekte is dat ze opereren zoals een virus dit doet met een menselijk lichaam; door eerst een organisatie te infiltreren en deze uiteindelijk over te nemen. Door die tactiek zijn vrijwel alle zowel geheime als openbare genootschappen, zoals de Vrijmetselaars en de Rozenkruisers, en religies zoals de Scientology Kerk, de mormonen, de Katholieke kerk, de islamitische kerk, de Joodse kerk, en allerlei sekten en politieke stromingen, enz. onder hun controle gekomen.

De leden van deze genootschappen worden in de top van bedrijven en overheidsinstanties gezet, in regeringen en belangrijke publieke organisaties als het Wereld Natuurfonds, WHO, Amnesty International, het Rode Kruis, De Rode Halve Maan, Greenpeace, en nog vele andere. Daarbij controleren zij grotendeels de mediakanalen via het internet als Facebook, Google, Twitter, Instagram en YouTube.

 Geen ontkomen aan de wurggreep
De meeste mensen geloven nog steeds in de illusie dat onze overheid echt hun belangen zal behartigen mits de juiste mensen worden gekozen.
In vorige artikelen heb ik meermaals op gewezen dat onze regering met behulp van de tot haar beschikking staande media zogenaamd het goede met het volk voor heeft, maar in werkelijkheid een mensvijandige agenda uitwerkt van een psychopathische, satanische misdaadorganisatie, die zich in Brussel en Frankfurt gevestigd heeft.

Zorgvuldige selectie van psychopaten
Alle kandidaten, die een politieke carrière of een leidinggevende functie in het bedrijfsleven ambiëren, worden jaren van tevoren, reeds in hun studententijd, zorgvuldig gescreend en geselecteerd. Zij, die geschikt bevonden worden, stromen door om via bijv. een politieke loopbaan tot leider van een politieke partij te worden.
Zolang de screening positief blijft verlopen doordat de kandidaat zich het satanische gedachtegoed van de elite meer en meer eigen maakt, komen zij terecht in steeds hogere kringen; hij of zij zal op zeker moment bijv. uitgenodigd kunnen worden om eens een Bilderbergconferentie mee te maken om verder ingewijd te worden en nader kennis te maken met het psychopathische gedachtegoed binnen die kringen.
Zo komen wij regelmatig tegen dat mensen, zo maar “vanuit het niets” , een hoge post in de politiek of bedrijfsleven krijgen. Het gehele EU-bolwerk is immers, geheel buiten het democratische proces om, zo tot stand gekomen. Onze wereld wordt geregeerd door pedofiele psychopaten.
Om toegelaten te worden tot deze kringen worden de kandidaten onderworpen aan bepaalde inwijdingsrituelen (lees: kinderverkrachting en -moord) om de mensen, over wiens leven zij de beschikking krijgen, als objecten te zien.
Hoe dieper de kandidaat zijn/haar geweten in de vriezer weet te stoppen, des te glansrijker is zijn/haar toekomst, ongeacht hoe grote fouten hij/zij zal maken.

Ware godsdienst als moreel kompas
Mensen kunnen door de vele informatiestromen van alle kanten compleet in verwarring gebracht worden.
De Bijbel vermeldt dat de mensen, tot aan Jezus’ komst op aarde, dat is zo’n 2000 jaren geleden, onder voogdij van de wet gesteld waren.
Voordat Jezus op aarde kwam, waren de mensen onderworpen aan de kwade machten van de demiurg en zijn archonten.

Het eerstgeboorterecht op het Koninkrijk van de Vader (de geestvonk in de mens) is hem, onder het regime van de jaloerse Jehova, tijdelijk afgenomen door de mensen 4000 jaren lang te bedekken met het kleed van het Vergeten en het Weten. Het“geweten”, dat is het “Oer-weten” in ons taalgebruik, herinnert ons aan die tijd.
In de Galatenbrief staat over deze mens geschreven: “Hij staat onder voogdij en toezicht tot het door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen. Op dezelfde manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren, onderworpen aan de machten van de wereld”.

De mondigheid over de machten van de wereld ontvangen wij door het geloof in Jezus Christus, die als Eerste tijdens Zijn wandel op aarde deze machten aan Zich onderwierp.
Door geloof in Hem verwerven ook wij, in het hier en nu, het opstandingsleven van de nieuwe mens, die in de Bijbel de wedergeboorte of wederopstanding wordt genoemd.

Een juist begrip is Licht
Daarom is het van levensbelang om een juist begrip te krijgen met wie wij te maken hebben als wij het hebben over God. Wie verstandig is doet er goed aan om zijn/haar godsdienst aan een grondig heronderzoek te onderwerpen i.p.v. de godsdienst voetstoots aan te nemen wat traditioneel aan hem/haar is overgeleverd.

Het tegenwoordige christendom is vrijwel direct na het verdwijnen van de vroege christengemeenten misleid geworden door de heersende Kerkleiders, de Farizeeën en Schriftgeleerden, die de mensen de verkeerde god als enige god lieten vereren, die zei: “Ik ben God en buiten Mij is er geen”.

Door dit onbegrip is het huidige christendom op een zijspoor gezet en krachteloos gemaakt en kon het gebeuren dat de wereld wederom onder het regime van de demiurg terecht is gekomen en in zo’n ellendige staat is komen te verkeren.

Duistere, satanische machten hebben wereld en mensheid in hun greep, zoals ik eerder in diverse artikelen uiteen heb gezet. Als je verder leest in de Galatenbrief dan ontdek je dat de kwade machten toen al, in het begin van onze jaartelling, op slinkse wijze probeerden de christelijke gemeente binnen te dringen.

Toen u God nog niet kende, was u onderworpen aan goden die helemaal geen goden zijn. Hoe is het dan toch mogelijk dat u die God hebt leren kennen, meer nog, door God gekend bent, u opnieuw tot die zwakke, armzalige machten wendt en u daaraan als slaven onderwerpen wilt?

De logische vraag dringt zich dan aan mij op: “Wie van de tegenwoordige herders, leraren, voorgangers of andere leider van kerk of sekte heeft dit gevaar onderkend in zijn kerk of gemeente en wie van hen heeft daartegen gewaarschuwd??” De wereld zou dan heel anders uitgezien hebben!
Hoe velen zijn er in onze tijd, die het eerste schijnsel van dit Licht ontwaren en vrijwel onmiddellijk weer wegstoppen en uit hun hart proberen te wissen vanwege allerlei verstrengelde en/of zakelijke belangen met hun gemeente en/of de smaad en laster die zij vrezen van hun geloofsgenoten?

De spirituele toekomst van de mens(heid)
Eerder gaf ik aan dat de mensen in deze tijd innerlijk tot een keuze worden gedwongen. Het brede, grijze middengebied verdwijnt, zodat twee uitersten ontstaan: “Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon”. De mammon is een machthebber van de duisternis, wiens macht verbonden is aan geld.
Wij zien hoe deze demonische wereldmachten het gehele wereldbestuur in handen hebben dankzij onze naar geld beluste machthebbers.

 De gehele wereld in de macht van het boze
Met de meest goede bedoelingen ondernemen mensen allerlei initiatieven om de satanische Deep State omver te werpen of dat er allerlei vernuftige pogingen worden ondernomen om onder hun macht vandaan te kruipen. Ze zullen allemaal tevergeefs blijken omdat ook deze initiatiefnemers (nog steeds) niet weten/accepteren dat wij, mensen (als schepsels), met onze schepper te maken hebben; een slaaf staat nu eenmaal niet boven zijn heer.
En die heer is de kwaadaardige demiurg, die over de mens, als zijn slaaf, heerst.
De goed bedoelende medemensen geloven, overigens met het gros van de massa, die deze overtuiging delen, dat de goede eigenschappen van de mens het uiteindelijk zal winnen van de kwaden.
Maar jullie gaan voorbij aan het feit, dat wij, mensen, te maken hebben met psychopaten, die allen in de macht van de mammon terecht zijn gekomen. De mammon is één van de vele gezichten van de demiurg, onze schepper.

De grote oogst van menselijke zielen
“Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar weinig tijd rest. Laat daarom ieder die een vrouw heeft zo leven dat het hem niet in beslag neemt, ieder die verdriet heeft zo dat hij er niet door wordt beheerst, ieder die vreugde voelt zo dat hij er niet in opgaat, ieder die bezit verwerft alsof het niet zijn eigendom is, ieder die in deze wereld leeft alsof ze voor hem niet meer van belang is. Want de wereld die wij kennen gaat ten onder”.

Allen, die in Jezus Christus geloven naar de Schrift, zullen opgenomen worden als Zijn Bruid. Zij zijn Goden geworden, d.w.z. dat zij hun nieuwe mens, de godsvonk in hen, tot volle wasdom hebben laten komen in hun tegenwoordige leven samen met allen, die hen zijn voorgegaan en overleden zijn.

De Bijbel zegt hier over “de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen”. Zij, die tot Bruid van Christus zijn geworden behoren, samen met Hem, tot het koning loze geslacht.

De wereld gaat ten onder
Nu steeds meer mensen tot het ware begrip, dat tot Inzicht leidt, zijn gekomen is de afbraak van menselijke bouwwerken en instellingen in een stroomversnelling geraakt. Zij zijn tot Licht geworden, die de duistere machten ontmaskert zodat al haar werken voor de mensen zichtbaar worden.
Wij zien om ons heen hoe de Aquarius zonnestralen de ijzige, economische ijspaleizen doet instorten. Rampen van apocalyptische omvang zullen tezamen met het ontstane Christusbewustzijn van de dan levende mensen de algehele afbraak afronden.
In het komende Vrederijk “zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren”.

Koningen en priesters
Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest is en ook niet meer komen zal”.

De grote verdrukking, waar Jezus het hier over heeft, is het aanstaande “Vrederijk”, het surrogaat dat de demiurg bezig is na te apen om de mensen aan te onderwerpen als laatste poging om het gehele Godsplan, om de wereld te redden, in duigen te doen vallen.

Zij, die het geloof in hun ware Redder hebben gevonden en Hem met het juiste Inzicht de komende tijd vast weten te houden, worden tot koningen en priesters gesteld over het gehele land waar “de wolf en het lam tezamen zullen weiden en de leeuw zal stro eten als het rund, en de slang zal zich voeden met stof; zij zullen geen kwaad doen en niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg, zegt de Here.

Bronvermelding en aanverwante artikelen:
Ronald Bernard ligt tipje op van de Illuminati sluier:
https://www.youtube.com/watch?v=XMNL_xJV7e8&list=RDXMNL_xJV7e8&start_radio=1&t=8

De mens wordt in vergetelheid gedompeld:

https://www.levensreis.nl/index.php/de-opleiding-van-gods-kinderen/

Met de komst van Jezus Christus werd de vergetelheid van de mens opgeheven:
https://www.levensreis.nl/index.php/massa-hypnose/

De polarisatie zal toenemen:
https://www.levensreis.nl/index.php/wie-behouden-worden/

Zij die het Licht bezitten zijn in staat om de duisternis te ontmaskeren:
https://www.levensreis.nl/index.php/het-laatste-boek-openbaringen/

1 reactie


 1. Zelf had ik altijd gedacht hier op aarde te blijven, de nieuwe aarde en nieuwe hemel.

  Nu denk ik dat dit een digitale nieuwe aarde en hemel zal zijn. Alles laat zien dat deze profetieën uit gaan komen. Ook weer een form van beloning dat degenen die het zogenaamde geloof hebben als koningen en priesters zullen heersen. Jezus zegt niet voor niets een dienaar te zijn en die op een ezel rijdt i.p.v. een wit paard. Hij wast niet voor niets de voeten van zijn discipel omdat deze voeten de vuile aarde raakten.

  Er is maar een weg en dat is via de dood weer terug naar onze orginele staat. Daar kunnen alleen de gezuiverden komen die alle ellende, macht en materiaal enz. achter kunnen laten.

  https://youtu.be/cHZl2naX1Xk

  De matrix film laat de verkeerde oplossing zien, we moeten de andere deur pakken.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *