Het laatste Boek Openbaringen

Inleiding
De Bijbel is het Boek van de mens. De Bijbel beschrijft in symbolische taal de oorsprong (Genesis = Oorsprong) van de mens in zijn gang naar het einde, de Openbaring van wie de mens is, wat zijn doel is op aarde en wat zijn eindbestemming is.
De Bijbel beschreef ik eerder als een soort Sprookjesboek voor (het kind in) volwassenen.

Van Genesis tot en met Openbaringen
Het eerste gedeelte van de Bijbel of te wel: het Oude Testament vertelt over de oorspronkelijke Mens, die op zeker moment begreep, dat hij onder het regime van de demiurg, zijn schepper, terecht is gekomen. In deze dualistische realiteit verloor de Mens zijn androgyne Lichtstaat en deed de schepper hem in een diepe slaap vallen. Zo werd Eva uit hem geformeerd. Het Oude Testament laat gaandeweg als wij verder lezen een bloeddorstig en jaloers wezen zien.
Ik schreef hier al eerder een artikel over hoe deze demiurg zich als Samaël (blinde god) zijn schepping in diepe duisternis dompelt. Duisternis is afwezigheid van Licht. Deze toestand trof Jezus Christus aan toen Hij Zijn Rijk van Licht en Liefde verliet om de, door duisternis en dood, gevangen mensheid te verlossen en hen de mogelijkheid gaf om naar Huis terug te kunnen keren.

Het tweede gedeelte van de Bijbel oftewel: het Nieuwe Testament vertelt over de blijde verkondiging uit het Koninkrijk van Licht en Leven van Jezus Christus.
In vele gelijkenissen vertelt Hij over de Oerkracht in de mens: het Koninkrijk der Hemelen, dat in de mens verborgen ligt.

“Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker . . . “ waarin Hij aangeeft, dat het oorspronkelijke Godsbewustzijn van de eerste mensen in de vele eeuwen onder het regime van de god der duisternis, gereduceerd is geworden tot een ridicule godsvonk.
Dat de heersende godheid op z’n zachts gezegd “not amused” is over deze verkondiging blijkt uit hetgeen wij allen weten wat er met Hem is gedaan.

Het plaatsvervangende “evangelie”
De schepper van de mens, die zich kenbaar maakt als de “enige God en buiten Mij is er geen” blijkt een jaloerse en wraakgierige god en bovendien nog bloeddorstig te zijn: de rook van verbrand vlees van geofferde mensen en dieren “stijgt op tot een lieflijke reuk voor de Here”.
Om echter tot vergeving voor alle mensen te komen eist deze god een smetteloos mensenoffer als verzoening voor alle overtredingen van de mensen.
Overtuigde gelovigen beweren dat het door toedoen van de satan is, die Jezus het leven zwaar maakte en Hem uiteindelijk heeft vermoord.

“Maar waar was de schepper zelf dan, om deze misdaad te voorkomen?” vraag ik dan. “De schepper wil de mensen laten voelen c.q. ervaren wat het betekent om zonder god te leven; mensen hebben de ellende zelf veroorzaakt!” en ook: “Het offer van Jezus vervangt het offeren van alle onschuldige dieren om de zonden van de mensen vergeven te krijgen” is een veel gehoord antwoord.

Dus: een vader, die het konijntje van zijn dochtertje afpakt en laat slachten om haar ongehoorzaamheid te straffen en ook haar nageslacht daarvoor laat boeten vinden jullie een rechtmatige handelwijze? Als hij ook nog eens zijn eigen zoon laat slachten voor alle overtredingen van zijn huisregels door zijn huisgenoten, dan is dat een opperste daad van liefde?
Een rechter zou deze man als hoofd van zijn gezin onmiddellijk uit de gemeenschap verwijderen en levenslange tbs opleggen. Het is heel begrijpelijk dat grote groepen mensen deze verkondiging de rug hebben toegekeerd en areligieus zijn geworden.

Alleen kuddedieren, die zo maar ergens bij willen horen, zoeken een voor hen geschikte leider of voorganger uit aan wie zij hun heil kunnen toevertrouwen. Zij hechten zich, tegen beter Weten in, liever aan een god die niet eens een zoon heeft dan zelf op onderzoek uit te gaan!

De actuele stand van gebeurtenissen in de wereld
Het geroffel van de oorlogsdrums worden luider hoorbaar m.n. na de laatste aanval van de Amerikanen waarbij de hoogste generaal van Iran om het leven is gekomen. In voorgaande artikelen gaf ik aan dat Mekka, het bedevaartsoord van de moslims, door een nucleaire raketaanval vernietigd zal gaan worden.
Met de publicaties op mijn site over de islam als vijand van de christenen heb ik een storm van protest over mij heen gekregen. Niet alleen van moslims, gelukkig niet alle, maar vooral ook van misleide christenen, vanwege mijn bewering dat zij en moslims feitelijk dezelfde god aanbidden.

Het zijn de ontdekkende stralen van de Aquariuszon, die de Waarheid pijnlijk in het volle daglicht plaatst, zodat ieder mens zijn positie in het geheel van zijn realiteit zal kunnen bepalen.

Het Boek Openbaringen
Dit Boek maakt bekend Wie de christen in waarheid in zijn hart heeft gesloten. Het is nu de tijd om deze Oerkracht, die in de mens als godsvonk verborgen is gebleven, tevoorschijn te laten komen.

Grote groepen mensen zijn er inmiddels achter gekomen dat alle protesten en acties tegen de overheden vrijwel niets uitrichtten. Het bewustzijn begint bij velen door te dringen, dat wij niet met mensen te maken hebben maar met duivelse machten en kwaadaardige, mensvijandige geesten in de atmosfeer.
Velen, ook onder de gelovigen, denken dat de Tegenstander, die zich binnenkort bekend maakt, een sterke persoonlijkheid vertegenwoordigt, zo’n iemand als de paus, Trump of Putin misschien wel.
De Tegenstander is geen mens. Het is de geest van de Antichrist, die in de Bijbel “het Beest” wordt genoemd, die sinds het begin van onze jaartelling al werkzaam was en nu is in alle mensen die zich stoten aan het Evangelie en van wie velen hun toevlucht genomen hebben in het humanisme en de wetenschap.

Alle machtigen der aarde, de wereldleiders, vorstenhuizen, en hoog geplaatsten in de Bankierswereld en bedrijfsleven, waarvan de allermeesten, zo niet allen, tot de satanskerk behoren, hebben hun ziel aan deze machten overgegeven en hebben zich daardoor zelf met handen en voeten aan hen laten binden.

Het laatste Boek en haar gevolgen
Wij staan aan de vooravond dat alle helse machten zich op de mensheid zullen storten zodra Jezus de Zijnen heeft weggehaald. Zoals ik in vorige artikelen heb aangegeven is de afbrekende kracht van Aquarius overal voelbaar en merkbaar. Ook in de astrologie ontdekt men deze tijd van het einde der dingen. Het verleden moet verwerkt en achtergelaten worden.
De schoenen waarop men altijd op heeft gelopen beginnen nu te wringen, ze beginnen te knellen en op den duur zelfs pijn te doen als men niet begrijpt dat het de bedoeling is om los te laten en afscheid te nemen. Jezus zegt: “Laat los en je zult losgelaten worden”.

“Alle lijden ontstaat door gehechtheid” zegt de Oosterse wijsheid leer. Ook mondiaal zijn deze afbraakprocessen volop aan de gang en goed merkbaar. Het koninkrijk van de demiurg wordt verduisterd; niet door toedoen van menselijk handelen, maar omdat de tijd van de grote afrekening is gekomen, waarin het kwaad in zijn wortel wordt aangepakt. De vervloekte goudstandaard zal, in tegenstelling wat velen denken, met de wind mee verwaaien en niet meer terugkeren, zoals door de profeet Daniël is voorspeld.

De islam zal in het hart getroffen worden door de vernietiging van de stad Mekka in aanloop op de grote vernietigingsslag, die Armageddon wordt genoemd. Alle bouwwerken zullen worden afgebroken en systemen vernietigd.

De laatste handreikingen
Niemand ontkomt aan de tijd van crises in zijn of haar leven. Wanneer de Tegenstander aan de macht is heeft het geen enkele zin om nog enige tegenstand te bieden omdat de mensen alle verworven vrijheden, zoals de vrijheid van vrije meningsuiting, demonstratie, en allerlei andere individuele vrijheden van bezit e.d., zijn afgenomen. Het Boek Openbaringen schrijft over deze tijd: “Wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen”.

Iemands ego bewustzijn, waardoor alle demiurgische krachten werkzaam zijn, maken hem tot slaaf van de omstandigheden. Hij is net zo blind als zijn schepper.
Hij vecht en strijdt om Rutte afgezet te krijgen, om acties op te zetten tegen alle misstanden in de wereld. En natuurlijk hebben deze protestacties een functie in het geheel en dragen deze zeker bij aan de bewustwording van het volk. Geestesmachten kunnen echter slechts worden bestreden met geestelijke wapens.

In mijn vorige artikel vertelde ik over een bezeten man, wiens boze geesten gepijnigd werden door de aanblik van Jezus.
Wie de grootsheid van deze tijd (h)erkent en zich weet te ontdoen van zijn knellende schoenen door afstand te nemen van zijn gehechtheden, maakt de Oerkracht in hemzelf vrij. De aanblik van het uitgestraalde Licht is een ware pijniging voor demonische machten van de duisternis; zij lossen op zoals duisternis “als vanzelf” verdwijnt zodra het licht wordt ontstoken.

Jezus zei: “Jullie zijn het zout der aarde!” Hij doelde op de opgesloten Kracht in de mens, de godsvonk, die vrijgemaakt gaat worden uit zijn benauwende beklemming van het ego bewustzijn.

Kennen jullie de werking van zout op een slak? Weliswaar een gemeen voorbeeld, maar wel aanschouwelijk om te zien hoe het diertje wegsmelt tot een vloeibaar mengsel waar niets meer van te herkennen noch enige eigenschap van terug te vinden is.  Wie door geloof in Zijn Naam en met het juiste Inzicht behept, de Oerkracht in zichzelf vrijmaakt ontsnapt aan de wurggreep van des mensen gemeenschappelijke vijand; deze mens is waarlijk vrij!

Jezus Zelf is tijdens Zijn leven op aarde in een dal geweest van diepe duisternis van Licht beroofd. Vlak voordat Hij stierf riep Hij uit alle macht naar Zijn Vader: “Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”
En deze Jezus reikt jou Zijn hand en zegt tegen jou: “Volg Mij en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart!”
Vind jij jezelf zo’n walmende vlas pit, die dreigt uit te gaan of voel jij jezelf als een geknakt riet, die op het punt staat om te breken? Luister dan eens wat Hij zegt: “Want wie tot Mij komt zal ik geenszins uitwerpen”.
De Vader, wiens Naam Liefde en Barmhartigheid is, oordeelt niet volgens menselijke maatstaven, maar Hij toetst de harten en kijk eens: vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten.

4 reacties


 1. Op de vraag die mij bereikte op welke wijze Iran de dood van Soleimani zou kunnen wreken heb ik reeds antwoord gegeven door middel van de getagde video in de tekst. Hier nog eens de video:
  https://www.youtube.com/watch?v=dX85GsMxNjU&feature=youtu.be

  Iran zal geen direct conflict met de VS aangaan. De wraak zal de gezworen vijand van Iran treffen: Saudi Arabië.
  Bekijk dus deze video, ook al is jouw kennis van de Engelse taal nog zo minimaal, de beelden spreken voor zich en probeer de ernst van de tijd te snappen waar wij met z’n allen in terecht gekomen zijn!

  Beantwoorden

 2. Wie heeft Saoedi-Arabië (en Israël) na 1é en 2é wereldoorlogen gecreëerd? BabyLONDON. Wie heeft de Islam gecreëerd? Rome (ook op 7 heuvelen). Het hele wereldtoneel werkt samen om de profetieën uit te laten komen. In naam van de god van deze wereld (gold, oil and drugs).

  Beantwoorden

 3. Openbaringen is het laatste boek, maar wij hebben ook het laatste boek in onze ontwikkeling.

  We kunnen er voor kiezen om weer van voor af aan te beginnen of we beginnen aan een nieuw hoofdstuk.

  Vandaag bedacht ik me op het strand dat we de vader naar deze wereld kunnen halen. Hoe meer mensen die doen, hoe eerder de oude wereld instort. Laten we ons misleiden door nepconflikten of gaan we genieten van onze verloste ziel die boven alle ellende op deze wereld uitstijgt.

  We lopen dan over het water, wat niemand kan geloven. We houden onze blik gericht op Christus en zakken niet meer ten onder.

  Beantwoorden

 4. Ongeacht het gedrag van de mensen op aarde tikt de klok naar het einde van de wereld door.
  Het ligt aan de mensen zelf of zij de handreiking van de Vader accepteren dan wel afwijzen.
  Ik schrijf binnenkort een artikel, waar ik wat verder op dit onderwerp inga.

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *