De afbrekende kracht van Aquarius

Het doel van alle menselijk leven
Het is de bedoeling van elk mens om te transformeren; dus niet om een beter mens, maar om een veranderd mens te worden. Het Zaad van Gods Woord, dat “in den beginne” is uitgezaaid, staat klaar om in deze dagen gemaaid te worden.

In vorige artikelen heb ik de diverse gevaren, die dit Zaad op haar rijpingsweg tegenkomt, al eens besproken. Feitelijk gaat het in het leven slechts om twee dingen: Het ruimte geven aan het Ene (God) en het afstand doen van het andere (god). De arena, waar deze strijd geleverd wordt, is het lichaam, dat niet meer is dan drager van deze bewustzijnsinhouden.

“Geen slaaf kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten”

De noodzaak van herwaardering van het eigen geloof
In het onderbewuste of onbewuste van de mens liggen alle tradities, conditioneringen, geloofsleringen en dogma’s, enz. uit zijn vorige levens opgeslagen. Deze alle beheersen zijn leven en maken de mens tot wie en wat hij nu is. En wie zich door deze roerselen uit het onbewuste laat leiden hoeft niet per se een slecht of asociaal mens te zijn.
Aquarius haalt echter alle inhouden van de mensen naar boven en laat haar licht daar op schijnen.

Negeren en ontkennen zijn geen optie meer
Er is een hermetische spreuk: “Zo binnen, zo buiten” dat zoveel zeggen wil, dat de doorstroming van heilzame werkingen van de Aquariusstralen vrijelijk in het lichaam kunnen plaatsvinden. Elke discrepantie vormt echter een blokkade in de energiestroom, die op den duur tot zowel psychische als fysieke schade zal kunnen leiden.

In deze procesgang, die verborgenheden uit het onbewuste vaak onbarmhartig aan het licht kunnen brengen, kunnen we te maken hebben met leugens uit het verleden, foute inzichten, illusies, schadelijke gewoontes, tradities en allerlei karmische bindingen, enz.
Elke crisis in ons leven dwingt ons om stil te staan, ons te herbezinnen en tot bewustwording te komen: “Waar ben ik in godsnaam mee bezig??”
Er is een zekere moed nodig om onder ogen te zien, te verwerken en vervolgens los te laten.

(Non)Solidariteit met actiegroepen
Nemen we als actueel voorbeeld eens de protestacties van de boeren. Vele ordehandhavers staan achter de boeren. Maar wat doe je als je wordt ingezet en opdracht krijgt om die demonstraties uit elkaar te slaan?  Of, je blijft leraar terwijl je het helemaal niet eens bent met het doorgaans linkse onderwijsbeleid, maar je blijft omdat er nu eenmaal brood op de plank moet komen? Of, de zorgverlener, die gedwongen wordt om de behoeftige patiënt(e) voortijdig achter te laten om niet achter te lopen op zijn schema.

Het is niet de bedoeling om dan maar massaal ontslag te nemen of anderszins, maar het gaat er wel om, dat je jouw positie in het geheel onder ogen durft te zien.

Jezus zei: “Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder . . .  “

Deze uitspraak van Jezus heeft in zeer veel christelijke gezinnen onnodig veel leed veroorzaakt doordat ouders daar een verkeerde uitleg aan gaven. De, door het zwaard gehanteerde, scheiding pasten ouders toe op hun kinderen i.p.v. het zwaard naar zichzelf toe te hanteren.
Velen zijn er tijdens hun zelfonderzoek bijv. achter gekomen, dat zij traditiegetrouw de verkeerde god hebben vereerd. Hoe hanteer ik het zwaard en naar wie??
Inzichten kunnen vaak tot verregaande consequenties leiden en wat doe ik dan en waar kies ik voor?
Het Aquarius tijdperk vergt een hoge mate van eerlijkheid; vooral naar het eigen zelf!

Wat leveren alle protestacties ons op?
Ondanks het feit dat de wereldeconomie zich in een sterk neerwaartse spiraal beweegt, proberen de Bankiers koste wat het kost hun macht te behouden.

Het heeft er alles mee te maken dat het overgrote deel van de massa nog steeds niet door heeft dat wij met mens-vijandige, duivelse machten te maken hebben, waar onze politici de marionetten van zijn.

Dit blijkt vooral uit de protesten, die men richt tot onze regeringsleiders, de poppetjes.
Regelmatig worden initiatieven op touw gezet om bijv. onze huidige premier af te zetten.
Hoe goed bedoeld en hoeveel ik daar begrip voor kan opbrengen zal men toch eens tot de constatering moeten komen dat deze acties, evenals alle voorgaande acties van de diverse beroepsgroepen, nauwelijks enige verandering teweeg brengen.

Er worden hier en daar beloftes gedaan, al dan niet met tussenkomst van de rechter, terwijl ieder op zijn klompen wel kan aanvoelen, dat het nauwelijks enig gewicht in de schaal zal leggen.

De protestacties zouden in het ergste geval weliswaar tot de wisseling van de poppetjes kunnen leiden. Kijk maar eens naar de meedogenloze kritiek op het negatieve rentebeleid van ECB president Mario Draghi, die dan gewoon wordt vervangen door Lagarde, die nog een graadje erger schijnt te zijn….

Het aankomende vrederijk onder de machtselite
Zoals ik in het begin van dit artikel al schreef, heeft de mens zes (jaar)dagen achter de rug en glijden we de zevende (jaar)dag in.

Het van oorsprong goddelijke voornemen om de mens door ervaringen heen terug te laten keren naar Huis maar dan als Mens, wordt door de imitatie god nagebootst door op eigen houtje een “vrederijk” op te richten, dat functioneert op basis van een onrechtvaardig geldsysteem, een vergiftigde medische sector en een satanische kerkritueel van kindoffers, zoals ik die tevoren reeds beschreef.

Mensen, die hardnekkig blijven vasthouden, dat het de massa uiteindelijk zal lukken om de Deep State af te zetten door menselijk handelen en er dan goede tijden zullen aanbreken, zullen hevig gedesillusioneerd raken. Zij maken zichzelf en ook anderen, die hen horen, wijs dat alle krachtinspanningen van de afgelopen tijd t.z.t. hun vruchten zullen afwerpen. Ik zal niet kunnen ontkennen, dat er zeer grote veranderingen plaats zullen gaan vinden; dingen, waar ik hier zelf ook de nodige mededelingen over heb gedaan.

Wat men uit het oog verloren lijkt te hebben is dat de matrix, waar wij ons in bevinden, een dialectische wereld is. Dit is een wereld, waarin de tegenstellingen – zoals koud en warm, positief en negatief, goed en kwaad –  elkaar voortdurend afwisselen en op elkaar inwerken.
Beide toestanden, zoals bijv. ook hemel en hel, zijn creaties van dezelfde god. Het hele wereldgebeuren staat onder regie van deze kwade god!

Zolang de mensen zich dit feit niet bewust zijn, zullen zij de komende tijd als zeer ontnuchterend ondervinden. Ook als de systeemcrash een feit is geworden, zal de mens vervolgens in een communistisch regime geduwd worden, zoals ik eerder schreef.
Binnen de matrix is geen bevrijding en geen verlossing.

Niet door de mens
De pedofiele, psychopathische globalisten zijn gecontroleerde marionetten van de goden, die de mensen in een gecontroleerde slavenkolonie gevangen houden, waar geen ontsnappen uit mogelijk is.

Binnen in die slavenkolonie, die de wereld is, worden de mensen alle levensenergie uitgezogen zoals een spin dit doet met zijn prooi. Het trieste van dit alles is dat de leden van de Cabal zelf niet eens door hebben met wat voor vernietigend werk zij bezig zijn door de Agenda onverwijld uit te voeren!
Kijk maar eens naar onze eigen politici, bekijk de praatprogramma’s op onze media, volg de debatten eens in de Kamer, enz.
Het gaat precies zoals wat een spin met zijn prooi doet: hypnotiseren, een dosis gif van bedrog inspuiten dat de prooi verlamt en alle weerstand breekt om het daarna, leeggezogen en wel, weg te gooien. Hypnose, door herhaling van de klimaatleugen door beeld en geluid, ondersteund door politiek en de “wetenschap”, toegepast op het bewust loze brein van de doorsnee massa mens.

De val van de globalistische Cabal valt samen met de ineenstorting van het koninkrijk van de demiurg: de grote opruiming van alle menselijke instellingen en systemen, die vnl. gebaseerd zijn op de goudstandaard ten tijde van de Babylonische koning, zoals die beschreven is in het Boek Daniël.
De val, die een uiteenvallen van het demiurgisch koninkrijk betekent, wordt veroorzaakt door 
buitenaards Ingrijpen, waar de mensen part noch deel aan hebben; dit alles doet de afbrekende kracht van Aquarius!

Het ware Kerstfeest
Alle dingen dragen bij om de mensen tot bewustZijn te brengen. Dat is hun enige doel en het enige wat aan hun leven zin geeft. De tijd dringt zich op om schoon schip te maken en alle belemmeringen uit de weg te ruimen.
“Want al ware het, dat Christus duizendmaal op aarde geboren werd, maar niet in uw eigen hart, dan bent u alsnog verloren . . . .”
Het ware Kerstfeest wordt namelijk gevierd in de binnenkamer van het hart.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *