Het grote Ontwaken

Bij het lezen van deze titel denken de mensen al gauw dat het grote Ontwaken slaat op de bewustwording van de massa, die de omverwerping van de globalistische Cabal inluidt.
Weliswaar hebben de steeds grimmiger acties een grote impact op het volk zelf, maar de lafaards achter de schaduwregering (Deep State) raken niet in het minst ontroerd of bewogen onder die felle uitbarstingen van ontevredenheid, woede en ongerechtigheid van het volk.

Het bordspel Risk
Een aantal van jullie kennen vast het bordspel Risk. De bedoeling is dat elke speler een aantal legers op het bord opstellen, waarbij hij m.b.v. het aantal ogen op de geworpen dobbelsteen de aanval kan inzetten op de te veroveren landen. Het is nu niet de bedoeling om al te diep in te gaan op de spelregels van dit veroveringsspel, maar de emoties, die bij de betrokken spelers vrijkomen, is wel heel kenmerkend. Bij de spelers van het spel gaat het puur om winnen of verliezen.

Ditzelfde geldt voor de spelers op het wereldtoneel: zij voelen niet, het spel gaat om winnen of verliezen; het kenmerk van psychopaten. De emoties, die zij daarbij aan het volk tonen hebben zij zichzelf aangeleerd; zij spelen medeleven en compassie. Met dit soort “mensen” hebben wij te maken.

Geen mens wenst oorlog
Ongeacht welke religie men ook aanhangt, het is een feit dat de doorsnee mensen in vrede wensen te leven. Hebben jullie je wel eens afgevraagd, hoeveel ingeburgerde buitenlanders in ons land een beroep uitoefenen, zelfstandig ondernemer zijn of anderszins, en dat zij niets liever willen dan in vrede met hun omgeving hun religie wensen te beleven??
Zelfs de president van het grootste moslimland ter wereld, Indonesië, staat een gematigder moslimbeleid voor door het dragen van totale gezichtsbedekking, de nikab, te verbieden. De aanhangers van de politieke islam zorgen in dat land namelijk voor teveel onrust.

Het is de politieke islam, die de wereld wil onderwerpen en die hier in ons land vrij baan krijgt. Geïntegreerde moslims hier zien deze ontwikkeling met angst en beven aan; ook zij wensen dit niet en keren zich tegen de provocerende acties, zoals wij dit onlangs bij de Blauwe Moskee in Amsterdam meemaakten: de luide oproep tot gebed via luidspeakers en het blokkeren van straten door het demonstratief op de knieën voor Allah gaan, e.d.

De mens verandert niet
Ondanks mijn talrijke waarschuwingen, die ik vanuit mijn website en de mij ter beschikking staande media heb laten uitgaan, blijft een groot deel van mijn lezers, tegen beter Weten in, vasthouden aan de verkeerde god.
Mijn artikelen zijn een regelrechte aanklacht tegen alle mensen gericht, om hen bijna te “dwingen” om afstand te nemen van de menselijke staat, die een schepping is van een kwade god, de demiurg.

Door het standvastig vasthouden aan deze nep-god, heeft het zover kunnen komen dat wij in de situatie zijn beland waar ik in vorige artikelen reeds voor waarschuwde en dat dit zal eindigen in een communistisch regime, waar de mensen alle verworven vrijheden kwijtraken.

Het algemene nut van protestacties
Alle protestacties dragen bij aan het besef, dat het collectieve bewustzijn van de mensenmassa te vergelijken is met dat van een rendier, een buffel o.i.d. Men zal grondig hardleers moeten zijn, om dit gegeven te ontkennen. Toch blijkt dat wij in de praktijk juist met dit soort mensen te maken hebben, die de grootste groep vormt binnen het publiek.
Had het gros van de mensen zich de fase van bewustZijn toegeëigend, dat voorbij het zintuiglijk waarneembare gaat, dan was de kans op succes van de acties vele malen groter geweest.

Een praktijkvoorbeeld
Bij het schrijven van dit artikel is het voor mij niet moeilijk geweest om de uitkomst van de acties van te voren te voorspellen. Het resultaat van deze slag zal, zoals wij al wel gewend zijn, een klinkende overwinning voor de Brusselse globalisten betekenen!
Hoe ik dat van tevoren al weet??
Dit bleek de dag tevoren uit het nieuws: de rechter besloot in een kort geding procedure om de acties in de distributiecentra voor bevoorrading te verbieden; werknemers aldaar mogen in hun functioneren niet belemmerd worden.

Wij weten allemaal inmiddels, althans een groot deel van het publiek, dat de rechterlijke macht in globalistische handen is.
Was er bij de massa sprake geweest van enig bewustZijn, waar ik in vorige artikelen reeds over schreef, dan hadden de distributiemedewerkers zich solidair met de boeren moeten opstellen.
Elke beroepsgroep dient zich bewust te zijn, dat zij, die vandaag opgezet worden tegen de andere beroepsgroep, morgen zelf aan de beurt zullen zijn; dit geldt voor de politie, het medische personeel, de zorg, en noem ze zelf maar op.

De arrogantie van de mens
De mens is geschapen naar het evenbeeld van zijn maker. Zijn schepper is de imitatie god of nep-god, die de wereld en haar mensheid drijft naar dezelfde gedachtebeelden van zijn schepper. Dat het aanzicht van de wereld en haar mensheid ronduit desastreus te noemen is, zal velen niet ontgaan zijn.
Vanwege de diepe slaap, waar teveel mensen zich nog steeds in bevinden, hebben de demiurg en zijn archonten vrij spel om hun kwaadaardige plan vrijwel ongestoord uit te kunnen voeren. Dit doen zij onder het masker, dat zij de gelovigen voorhouden, dat niet de schepper, maar dat het de satan is, die hen in de ellende heeft gestort. Waar hun schepper zelf uithangt blijft voor hen echter een raadsel.
Met deze misleiding worden de mensen in een situatie gedrukt, die zij eigenlijk niet wensen maar, vanwege de diepte van hun slaap, alles gelaten ondergaan.

De apostel Paulus waarschuwde toen al voor de maatschappij, die wij met z’n allen binnenglijden:
“Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen”.

Wie herkent niet meerdere symptomen? Op het avondnieuws zag ik hoe ruime media aandacht wordt besteed aan de Oeigoeren, een grote moslimgemeenschap in China. Al vaker is media aandacht aan hen gegeven.
Maar dat tegelijkertijd wereldwijd alle christenen nagenoeg worden uitgeroeid is nimmer enige aandacht besteed door onze reguliere media.
Het is zelfs zo, dat christelijke asielzoekers bij de grenzen worden geweerd en alleen de islamitische toegelaten; zij worden voorzien van creditcard en mobiele telefoon en andere privileges.

Al deze ongerechtigheidszaken noemt Jezus nog “het begin der weeën”, zodat de vraag zich aan ons opdringt: “Wat betekent de geboorte als resultaat van de weeën, en wie wordt er geboren?”

Het grote Ontwaken
Zoals ik bij de aankondiging op Facebook heb ingeleid valt het grote Ontwaken samen met de geboorte van de nieuwe Wereldorde (NWO) als resultaat van de lang gekoesterde wens van de globalistische Cabal.
De Verenigde Naties (VN) zullen hun hoofdkwartier vestigen in New York en de stad Jeruzalem zal als spirituele hoofdstad worden uitgeroepen; Mekka zal niet meer zijn. Het nieuwe tijdperk (NWO) zal ingeluid worden door een gigantische systeemcrash, die de wereld nimmer heeft aanschouwd.

Vanwege de grote hoeveelheid false flags zal de ontreddering van de mensenmassa groot zijn: “zij tuimelden en wankelden als een beschonkene, al hun wijsheid werd verslonden”. Er zal een machtig ingrijpen zijn van Bovenaf, omdat bij onveranderde, voortschrijdende ontwikkelingen de gehele mensheid vernietigd zal gaan worden. Alle zgn. kennis van de wetenschap, die onherroepelijk leidt tot teloorgang van het Godsbewustzijn of Godsvonk in de mens, zal in het Aquariusvuur verdelgd worden.
Alle opgebouwde demiurgische werken van de afgelopen eeuwen zullen tijdens het “Vrederijk van het Beest of Antichrist” tevoorschijn komen om vervolgens verbrand te worden.

Van de zeer velen, die geroepenen waren zijn slechts weinigen, die uitverkoren worden; de uitverkorenen zullen roepen:” Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u. De volken raasden in woede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals de heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw Naam; en ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen”.

De woedende protesten van de mensen richtten niets uit, maar tijdens deze godslasterlijke tijd zal de toorn of woede “over de troon van het beest gestort worden, en zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden op hun tong van pijn, en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken”.

Hier wordt het kwaad bij de wortel aangepakt en uitgeroeid. Alle leugens over klimaat, stikstof en andere onderdrukkingsmethoden vallen in het niet bij de “openbaring van de Dag des Heren”, zoals eerder beschreven in voorgaande artikelen.
Ook de “onheilsprofeet” Jesaja zag in zijn dagen de onstabiele rotatie van de aardas vanwege de verschuiving van tektonische platen onder het aardoppervlak: “De aarde zwalkt en waggelt als een dronkaard, ze zwaait heen en weer als een hut in de storm. Haar opstandigheid drukt zwaar op haar, ze valt en staat niet meer op”.

Wie tijdens het “Vrederijk” van de nep-god als na-aper van Jezus Christus ontwaakt, zal alsnog de laatste gelegenheid krijgen om tot Inzicht te komen om de Waarachtige te kennen; anderen hadden de vele gelegenheden voorbij laten gaan en krijgen het gevreesde TE LAAT te horen.
Zegt dit voort, want de tijd dringt . . . .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *