Wie creëerde dit universum?

Inleiding
In vorige artikelen heb ik reeds uitgelegd dat de mensen, die hun levensvisie slechts ontlenen aan de informatie, die hen via de reguliere media aangereikt krijgen, bewust dom gehouden worden. En degenen, die wakker genoeg zijn om te zien wat er werkelijk gaande is in de wereld en de maatschappij waarin wij ons bevinden, maar het bewustzijn missen om verder te kijken dan de zintuiglijke, waarneembare wereld heb ik vergeleken met kuddedieren, wat betreft hun bewustzijn.

Er is een oorlog gaande
Nemen wij als voorbeeld het veelbesproken onderwerp “vaccinatie”, dan worden de mensen door de machtselite gezien als dom genoeg om, zoals kuddedieren dit gewoon zijn, in de rij te gaan staan om geïnjecteerd te worden; zij allen zullen t.z.t worden opgeroepen in een dodelijk vaccinatieprogramma.
Het zal er als volgt uit gaan zien. Eerst zal een gecreëerde uitbraak komen door het vrijlaten van een gemanipuleerde bio wapen. De globalisten zelf echter zullen iets krijgen, dat hen immuniteit geeft tegen het virus wat in de injectie ampul zit.

Allen, die werken bij organisaties en instellingen, die ten dienste staan van de globalisten zullen het middel krijgen dat hen immuun zal maken tegen het bio wapen. Behoor jij echter niet tot deze medewerkers, dan behoor jij ook bij de grote groep mensen, die massaal worden opgeroepen.

Wetten zullen worden aangenomen, waarbij iedereen verplicht zal worden gesteld om gevaccineerd te worden. De tendens wijst al in die richting. En zij, die zich verzetten tegen de vaccinatieplicht, zullen de toegang worden ontzegd tot alle openbare gelegenheden, zoals scholen, ziekenhuizen, openbaar vervoer, enz. om hen het leven zo zwaar mogelijk te maken.
Deze injecties zal de farmaceutische industrie steeds meer als biologisch wapen tegen de mensheid inzetten.

Door wie of wat wordt deze wereld bestuurd?
Mensen, die slechts hun beperkte bewustzijn gebruiken, doordat zij het bestaan van niet-zichtbare entiteiten afwijzen, verkeren in de onterechte veronderstelling dat de wereld en haar mensheid wordt bestuurd door de machthebbers van machtige naties, of wellicht door machtige organisaties als de NAVO of de VN, of anders het machtige Bankiersgilde met puissant rijke families als de Rothschilds aan het hoofd. Kortweg: de Cabal globalisten genoemd.

Zij hopen met hun protesten deze machtselite te bewegen om naar hen te luisteren zodat het schadelijke genocide beleid op de mensheid gestopt of op z’n minst gewijzigd zou kunnen worden. De meeste mensen weten niet dat wij een strijd leveren dat plaats vindt in de niet-zichtbare werelden. Zelfs de meest wakkeren onder het volk weten kennelijk (nog steeds) niet, dat ook de globalisten slechts de poppetjes, of beter gezegd: de marionetten zijn van kwade, demonische machten, die als een spin vanuit het midden van zijn web de hele wereld in zijn macht heeft en deze bestuurt naar de onvermijdelijke ondergang: het Armageddon.

 De ontmaskering van onze god
Het is een valse god geweest die onze werkelijkheid heeft gecreëerd. De fysieke wereld is een gevangenis, die gecreëerd is door een kwade nep-god. Redding uit deze gevangenis komt alleen door Kennis uit het niet-zichtbare Koninkrijk over jouw zelf en jouw werkelijkheid.

Het betekent dat bewustZijn opgesloten zit in jouw fysieke lichaam. En de verlossing of ontsnapping uit deze verstrikking komt vanuit de Kennis of gnosis van de beide zelven, die zijn geplaatst in deze realiteit.  Gnosis is Kennis vanuit het hart. Gnosis komt niet voort uit het intellect, maar het is de Kennis van de werkelijkheid in het totaal.

Gnosis is dus de Kennis, die gaat voorbij deze werkelijkheid, en die dus onzichtbaar is voor ons en voor alles wat wij kunnen waarnemen met onze zintuigen.
Deze fysieke wereldgevangenis wordt illusie wereld genoemd, omdat het een slechte kopie is van de Werkelijkheid.

De kwaadaardige nep-god is verantwoordelijk voor de creatie van de fysieke wereld en is bekend onder diverse namen: Jehova of YHWH, de oudtestamentische god in de Bijbel, demiurg, die ook Samaël, de blinde god wordt genoemd, satan, duivel, Lucifer, Allah, Hoofd Archont, engel des lichts, vader der leugen en mogelijk zijn nog meer namen te bedenken van zijn maskers waar hij zijn ware wezen en aard achter verschuilt.  

Het ontstaan van de demiurg
In de gevonden Nag Hammadi geschriften staat over deze nep-god het volgende geschreven: “En terwijl hij zijn ogen opende, zag de Hoofd Archont een enorme hoeveelheid materie, zonder beperking. En bij het zien van dit alles werd hij arrogant, en hij riep: “Ik ben god en er is geen ander buiten mij”.

M.a.w. is de demiurg deze oorspronkelijke kracht van manipulatie als de blinde god; blind voor de spirituele wereld, die hem in dit universum geplaatst heeft.
Demiurg is de verzamelnaam voor de spin in het wereldwijde web waar wij in gevangen zitten. Deze demiurg is met zijn universum gescheiden van het grote Geheel.

Wij spreken hier dus niet over mensen, maar over een staat van bewustzijn; een bewustzijn in een hoge staat van verstoordheid, onevenwichtigheid en omgekeerdheid met een ongekend streven om alles in deze zelfde vervorming te duwen.  De verkeerde voorstelling van de dingen, de kracht om de mensen in die verkeerde voorstelling te doen geloven, dat is de demiurg.

De demiurg of de Hoofd Archont met zijn archonten zijn een staat van verstoord bewustzijn, zonder harmonie, zonder wijsheid, zonder hart of empathie. Deze eigenschappen vinden wij terug in onze wereldleiders en machthebbers, die de wereld regeren; zij dragen de kenmerken van een psychopaat. Denk bijv. aan hun rituele kind- en bloedoffers!

Het is dus van belang om ons blikveld te verruimen voorbij de zintuiglijke, drie dimensionale waarneming door puur bewustzijn te realiseren in geloof en door gnosis, de Kennis van het hart. Wie deze Kennis des harten mist komt als vanzelf terecht in het kwade, verstoorde bewustzijn van de demiurg.

Eerder vermeldde ik al dat de poortwachters voor de energiepoorten of chakra’s in de mens archonten zijn. Archonten beletten de ziel van de heengegane mens de doorgang naar hogere bewustzijnsvormen, waar Christus is.

De demiurg en de wetenschap
Een groeiende groep vooraanstaande wetenschappers zijn tegenwoordig zo ver gevorderd, dat zij een sterk vermoeden hebben dat archonten zich verstoppen in digitale systemen en dat hier ook sprake kan zijn van buitenaards bewustzijn. Zij zijn er van overtuigd dat we in een hologram leven. Met deze kennis wordt verder gewerkt aan kunstmatige intelligentie en robotisering van de mens tot cyborg waar ik eerder een artikel over schreef.

Wij hebben het hier over een gestoord bewustzijn van archonten in hun basisvorm. Daarin zijn zij chaotisch, zonder wijsheid, zonder empathie, enz. Wanneer de demiurg de mensen in die staat van bewustzijn weet te krijgen en te houden zijn zij in de meest geschikte staat om gecontroleerd te worden door angst.

Zodra de mens zich buiten de heersende bewustzijnsstaat van de matrix begeeft kunnen de archonten hem niet meer controleren.

Alle herinnering aan Christus wordt verwijderd
De grote ijver om alle herinnering aan Christus in de wereld uit de weg te ruimen vindt hier zijn verklaring.

Wij zien deze ontwikkeling voor onze ogen gebeuren. De omvolking van christelijke landen door een ongebreidelde immigratie van mensen toe te staan, die openlijk vijandig staan tegenover onze cultuurwaarden, vindt in die mate plaats, dat “vluchtelingen” met scheepsladingen worden binnengehaald en zelfs met vliegtuigen worden opgehaald.

In geen enkele andere cultuur vindt deze grootschalige omvolking plaats; noch het hindoeïsme, noch de landen met een boeddhistische cultuur.

De intense haat van de demiurg tegen Christus was sinds het begin der schepping ontstaan, toen de eerste mens uit de stof (materie) geformeerd werd en hij zijn levensadem ingeblazen kreeg.
En met Zijn komst naar de aarde moest Hij zo snel mogelijk weer uit de weg geruimd worden. En spoedig daarna is het Christus bewustzijn door de toenmalige kerkvaders buiten de kerkdeuren gezet en is er sindsdien een plaats vervangend evangelie als algemeen geaccepteerd aangenomen tot de dag van vandaag.

Vrijwel alle gnostici, de bewaarders van de Kennis van het hart, zijn uitgeroeid en hun geschriften vernietigd. Maar gelukkig niet alle; een belangrijk deel van de geschriften werd in een kruik verstopt en begraven in het woestijnzand. Deze zgn. Nag Hammadi Geschriften zijn na de vondst in 1945 vertaald en ter beschikking gesteld aan het grote publiek.

De symboliek van het alziende oog
Nu de schepper van de mens dankzij het openbaar maken van de inhoud van de gnostieke geschriften ontmaskerd is als een nep-god, die sinds het begin van onze jaartelling het overgrote deel van de mensheid opnieuw gevangen heeft weten te zetten, wordt nu alles in het werk gesteld om zijn Agenda versneld uitgevoerd te krijgen.

Hoezeer de demiurg de mensheid in zijn greep heeft blijkt uit het veelvuldig getoonde eenogige symbool bij vrijwel alle belangrijke wereldfiguren in de politiek en m.n. in de entertainment industrie.

Er is een uitdrukking: “In het land der blinden is een-oog koning”. De demiurg is de creator van dit universum. Hij wordt blinde god genoemd, omdat hij blind (onwetend) is voor de Macht boven hem.
Als god en schepper van de mens houdt hij de mensen blind (onwetend) voor het feit dat hij, de demiurg zelf, de grote manipulator is van de gebeurtenissen, die de zintuiglijke mens als enige werkelijkheid houdt.
De werkelijkheid van deze mens wordt door de archonten zodanig gemanipuleerd dat het voor hem lijkt alsof die voorstelling echt is. Alzo wordt deze mens tot slachtoffer gemaakt van de waan (illusie) zonder het te weten; zonder dat hij zich dit bewust is.

Tenslotte: “wie zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God is dan ook verschenen opdat Hij de werken van de duivel verbreken zou; om de daden van de duivel teniet te doen”.
De zonde van de duivel vanaf het begin is de onwetendheid van de Vader en het zondigen is het in stand te houden van zijn onwetendheid.
De Zoon van God, de Christus-in-u, is verschenen om de onwetendheid omtrent de Vader in u te verbreken door deze niet langer vast te houden, maar los te laten . . .

4 reacties


 1. Dit is de werkelijke blijde boodschap!

  Het is volbracht, we hoeven niet te wachten want anders treden we in herhaling (van de illusie).

  Beantwoorden

 2. Toen Jezus aan het kruis riep: “Het is volbracht!” weet het gros van de mensen nog steeds niet welk werk Hij aan het einde van Zijn leven heeft bewerkstelligd: de werken van de duivel, de gevolgen van de onwetendheid van de Vader, te verdelgen.

  De werkelijk blijde boodschap is vrijwel direct na Zijn dood vervangen door een krachtloze verkondiging, waar iedereen tegenwoordig getuige van is: een in gruzelementen geslagen, verdeelde christelijke kerk, die de paus onder de naam “oecumene” bijeen aan het rapen is tot één grote afvalberg onder leiding van de antichrist. (nog een schuilnaam van de demiurg, die niet in het rijtje stond van maskers in bovenstaande artikel).

  Alleen gnosis, de Kennis van de Vader over de arrogante nep-god, is in staat om de mens direct naar werkelijke verlossing te leiden door geloof in Zijn Zoon.

  Het algemeen aanvaarde kerkelijke geloof in de nep-god, die niet eens een zoon heeft, brengt de mensen in de waan dat ze verlost zijn en, tegen beter Weten in, mee opgenomen zullen worden bij de komst van Jezus Christus.
  Voor hen zal dit geloof niet een blijde boodschap blijken te zijn . . . .

  Beantwoorden

  1. “De vader” en “de zoon”, zijn immers ook zinnebeeldig/psychologisch bedoeld.
   Álles bevindt zich in je Zelf! Níet in je “ik”, maar in je ware Zelf (= het pure, allesomvattende bewustzijn).

   “Het algemeen aanvaarde kerkelijke geloof in de nep-god, die niet eens een zoon heeft, brengt de mensen in de waan dat ze verlost zijn en, tegen beter Weten in, mee opgenomen zullen worden bij de komst van Jezus Christus.”
   Zo lang je nog verkeert in de hoop/verwachting dat je mee opgenomen (?) zult worden, zit je nog in de gevangenis van het “ik”.
   Ook wel genoemd: de matrix”.

   Beantwoorden

 3. Goed gezien, Bert! Bedankt voor je reactie.
  De leestekens zijn verder goed geplaatst? haha

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *