De aankondiging van het Oordeel

“Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen”.

Deze tekst betreft degenen, die in diepe slaap verkeren ondanks dat allerlei onheilspellende gebeurtenissen zich voor aller ogen afspelen.

De strijd om (no)Brexit
Hoe het heeft kunnen gebeuren dat de uittreding van de Britten is tegengehouden is enerzijds te danken aan de enorme inzet van Labour partijleider Corbyn, die een nipte meerderheid wist te behalen op de verdeelde Conservatieven onder premier Johnson en de Brexitleider Farage aan de andere kant.
De Labourpartij wil aangesloten blijven bij de Europese Unie, terwijl de Conservatieven en de Brexitpartij willen dat Engeland zich terugtrekt uit de EU.

De nieuwe verkiezingen, die zijn uitgeschreven voor de 12e december a.s. zullen doorslaggevend zijn voor de toekomst van het Engelse volk.

Mocht Labour/Corbyn winnen, dan wil Corbyn een tweede referendum in januari volgend jaar, zodat het volk zich nog eens mag uitspreken over een eventuele uittreding uit de EU; maar mochten de Conservatieven winnen, dan is Brexit een feit.
Omdat de Conservatieven/Johnson en de Brexitpartij/Farage beiden hetzelfde doel nastreven: de uittreding van Engeland uit de EU, wil Farage zich nu volledig richten op de kiesdistricten waar Labour de meerderheid heeft. Hoe dan ook zal dit machtsspel uiteindelijk resulteren in een Brexit.

De strijd om het presidentschap van de VS
Toen Trump, tegen alle verwachtingen in, tot president van de Verenigde Staten werd gekozen, gaf hij direct na zijn inauguratie zijn visitekaartje aan de wereld af: Make America great again.

Amerika moest weer een leidende natie in de wereld worden. Zijn uitspraken druisen zeer tegen de Deep State plannen in, die niets liever willen dat Amerika, net als in Europa het geval is, overspoeld wordt door immigranten, m.n. vanuit Mexico.

Vele kindermisbruik bolwerken van de globalistische Cabal zijn onder Trumps presidentschap aangevallen en tienduizenden kinderen zijn daarmee bevrijd. In voorgaande berichten hebben jullie kunnen vernemen, dat hij een ware schoonmaakactie binnen de overheden is begonnen onder de Deep State globalisten.

Het verzet in Europa groeit
Ook op het Europese vasteland broeit het behoorlijk; de bevolking verzet zich tegen hun regering en overheden, die hun diversiteitsbeleid aan het volk opdringen, wat in praktijk de omvolking van Europa inhoudt.
Mensen komen in opstand tegen de genocide maatregelen en de daarmee gepaard gaande leugens om deze doorgedrukt te krijgen. En zoals het er nu naar uit ziet worden de Cabal globalisten steeds verder in het nauw gedreven dankzij de bewustwording van steeds grotere groepen mensen.

Donkere wolken aan de hemel
Onheilspellende gebeurtenissen pakken zich als donkere wolken samen, die in voorgaande artikelen reeds besproken zijn; zij wijzen alle in de richting van de opkomende nieuwe wereldorde, die ingeluid zal worden door een wereldwijde economische ineenstorting.

Het is duidelijk, dat wanneer deze ramp nu reeds zou plaatsvinden, dat de vingerwijzing van het publiek direct naar de Brusselse EU globalisten zou gaan en zij daarmee ontmaskerd zouden worden als de kwade genius achter het wereldgebeuren.

Het grote spel, want zo kijken de globalisten tegen de wereld aan: als één groot schaakbord met witte en zwarte vlakken, waar wereldleiders de pionnen van zijn, wordt door hen gespeeld door het plaatsen van zetten en tegenzetten, terwijl de bedieners van het marionettenspel ervoor zorgen dat zijzelf buiten het zicht van het grote publiek blijven.

Het spel wordt doorzien
Vrijwel elk mens begint in te zien dat het met de economische gesteldheid in de wereld ronduit slecht gesteld is m.n. vanwege het verwoestende beleid in de laatste jaren van de Europese Centrale Bank (ECB) president Mario Draghi, die onlangs is vervangen door een mogelijk kwalijker persoonlijkheid, Christine Lagarde.

De aanstaande Brexit, de Amerikaanse president Trump en de populistische partijen in de Europese landen streven alle hetzelfde gemeenschappelijke doel na: de handhaving van de eigen nationale identiteit en soevereiniteit door een strikter asielbeleid te voeren .

Zij dwarsbomen met dit standpunt de voortgang en ontwikkeling van de nieuwe wereldorde, die ook onze regering m.b.v. de GroenLinkse partijen en ons vorstenhuis voorstaan.

Het grote spel van zetten en tegenzetten wordt nu zo gespeeld, dat de voorstanders van behoud van de nationale soevereiniteit de schuld in de schoenen geschoven zullen krijgen van de economische debacle, die op het punt staat te gebeuren. De grootste Bank binnen de EU, de Deutsche Bank, heeft begin november namelijk het faillissement bij de Europese Centrale Bank aangevraagd, hetgeen inhoudt dat de Bank niet langer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen; het eerste dominosteentje is al aan het omvallen.

Daarom is er geen twijfel, dat Brexit doorgang zal vinden en de Amerikaanse president zijn ambtstermijn niet zal halen. De linkse partijen zullen winnen door rechts de schuld te geven van alle tegenslagen vanwege hun tegenwerking in de vooruitgang, die de GroenLinkse partijen voorstaan. Hoe de maatschappij er onder dit beleid uit zal gaan zien heb ik tevoren reeds over geschreven.

Een rookgordijn zal worden opgetrokken
Volgens het plan, dat al sinds rond 1870 bekend is onder de hoogste regionen binnen de globalistische machtselite, zal de Derde Wereldoorlog ingeluid worden door een false flag operatie, die de wereld in een ongekende catastrofe doet belanden, die in de Bijbel de Apocalyps of Armageddon genoemd wordt.

De trigger om de Zionisten en de islam in de wereld tegen elkaar op te zetten is een nucleaire (atoom) aanval op Mekka, het bedevaartsoord van de moslims.
Wie verantwoordelijk zal zijn voor deze massa executie is niet van belang als het doel daarmee maar gediend is!
Uit de ontstane chaos zal het Vrederijk van het Beest oprijzen. De misleide christenen en hun leiders zullen ten val komen en hun knieën buigen; “allen, die nu zeggen: het is alles vrede en rust, zullen hierdoor overvallen worden en geenszins ontkomen”.

Het beest staat in de Bijbel voor de schepper; hij en zijn engelen schiepen de mens naar zijn aard, als kuddedier. Het beest staat voor de demiurg als Wereldbouwer, de oudtestamentische god YHWH of Jehova als Hoofd Archont en zijn archonten, zijn engelen.
Satan is het masker van de demiurg, die Jezus Christus van zijn gelaat heeft afgetrokken door hem te ontmaskeren als de vader van de leugen. De satan is de luciferische god van het hedendaagse christendom, de aanbeden god van de allermeeste kerken en sektes. 

De aankondiging van het oordeel
Vele malen heb ik in mijn schrijfsels de zere plek aangewezen van het hedendaagse christendom, die vanwege hun nalatigheid om zich tegen de duivelse overheden en machten uit te spreken, in feite aan het kwade ruim baan gegeven hebben, zodat de wereld en haar mensheid terecht is gekomen tot waar zij nu staat: aan de rand van de afgrond!

Maar wat zegt het Schriftwoord? “Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs, dat wij prediken. Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis” schrijft de apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen.

De meerderheid van de hedendaagse christenen en hun leiders nemen genoegen met het belijden van Jezus Christus als Heer met hun mond. Maar om met het hart te geloven dat God Hem uit de doden heeft opgewekt is het nodig om met je mond de duivelse machten en hun werken, die de wereld teisteren, aan het licht te brengen en hun bedoelingen openlijk ten toon te stellen. Want zo heeft Hij ook over hen gezegevierd.

“Wat Ik u zeg in het donker, zegt het in het licht; wat gij u in het oor hoort fluisteren, predikt het van de daken” zegt Jezus. Als je met je hart gelooft, dat Hij Heer is over de machten van de dood en jij met Hem bent opgewekt, waarom zwijg je dan?

En waar zijn de geestelijke leiders van het volk gebleven, die hun toehoorders aan behoren te moedigen om zich uit te spreken tegen alle ongerechtigheid, die op de mensen wordt losgelaten? Horen deze leiders zelf niet het goede voorbeeld te geven en op z’n minst het onrecht aan de kaak te stellen in hun preken?

Het ontbreekt hen allen aan Licht. Hadden zij het Licht van de Geest ontvangen, dan hadden zij hun mond open getrokken tegen alle ongerechtigheid in de wereld. Door hun zwijgen maken zij het mogelijk dat de islam openlijk tot gebed  oproept via luidsprekers over de hele wijk, terwijl christenen over de gehele wereld in vnl. islamitische landen worden vervolgd en vermoord. Terwijl iedere kerk/sekte met zijn eigen godje bezig is van wie zij verwachten, dat die hen zal redden, worden christenen elders in de wereld nagenoeg uitgeroeid en hun kerken verwoest.

Het overgrote deel van de hedendaagse christenen heeft de naam, dat zij leven, maar in werkelijkheid verkeren zij in een geestelijke doodsslaap omdat zij zich blindelings overgegeven hebben aan “geestelijke” leiders zonder zelf onderzoek te doen en te toetsen wat waarheid is en wat niet.

“Dit zegt Hij, die de zeven Geesten Gods en de zeven sterren heeft: “Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood. Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven, want Ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen”.

Laatste mededelingen
Stilletjes hoop ik dat Brexit en de daarmee gepaard gaande onheilsscenario’s nog even op zich laten wachten, zodat ik de korte tijd, die ons eventueel nog gegund is, nog met mijn dierbaren door kan brengen.
Echter, de uitspraak van de paus, die hij verleden jaar deed, dat het Kerstfeest in 2018 de laatste zou kunnen zijn, stemt mij niet erg hoopvol . . . .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *