Elke knie zal zich buigen!

Inleiding
Mensen vragen zich steeds luider af hoe het komt dat, ondanks alle protesten tegen de gevaren die op hen afkomen, onze beleidsmakers daar nauwelijks gehoor aan lijken te geven.
Wat het overgrote deel van de mensen niet (willen) begrijpen is het feit dat onze aarde, en de gebeurtenissen op de aarde, geleid en gestuurd wordt door demonische engelen, ook wel archonten genoemd. Zij waren de scheppers van de mens, zij zijn onze goden, zoals genoemd in het Boek Genesis.
Deze archonten staan onder leiding van een Hoofd Archont, die ook Wereldbouwer of demiurg genoemd wordt.

De functie van de kerkleider
Degenen, die dit behoren te weten zijn onze geestelijke leiders; de voorgangers van de kerken en sekten. Zij behoren het volk, dat onder hun gehoor is, te waarschuwen en te informeren over de steeds kwalijker wordende ontwikkelingen in de wereld, die alle het gevolg zijn van de bemoeienis van deze boosaardige demonische machten.

Het misleide christendom
In tal van vorige artikelen heb ik aangegeven dat het christelijke volk reeds sinds het begin van onze jaartelling, is misleid!
Iedere Bijbelgeleerde, die slechts een weinig rechtvaardigheidsgevoel en oprechtheid bezit, zou er gemakkelijk achter gekomen zijn dat de god van deze wereld de god van de leugen blijkt te zijn.

De god van deze wereld is satan
Vele teksten in het Oude Testament verwijzen naar een bloeddorstig en wraakzuchtig wezen, die zich aan zijn schepping bekend maakt dat hij “de enige god is en buiten hem is er geen”.

Deze arrogante godheid, die zich als een surrogaat god in de plaats stelt van de ware God van Licht en Liefde, eist van zijn maaksels onvoorwaardelijke liefde en dienstbaarheid op straffe van een wrede dood.

De gereedheid van de tempel gedrenkt in bloed
Wie tegenwoordig nog in het bezit is van een Bijbel mag de teksten in 1 Koningen hoofdstuk 8 opslaan en meelezen, die ik hier letterlijk citeer.
Hier bidt koning Salomo, de zoon van koning David, tot zijn god m.b.t. de inwijding van de nieuw gebouwde tempel: Mogen deze mijn woorden, die ik voor het aangezicht des Heren gesmeekt heb, des daags en des nachts nabij de Here, onze God, zijn, opdat Hij zijn knecht en zijn volk Israël recht verschaffe dag aan dag, opdat alle volken der aarde mogen weten, dat de Here God is en niemand meer, en moge uw hart volkomen zijn met de Here, onze God, om in zijn inzettingen te wandelen, en zijn geboden evenals heden in acht te nemen”.

De koning en geheel Israël met hem offerden slachtoffers voor het aangezicht des Heren. Salomo offerde als vredeoffer, dat hij de Here bracht, tweeëntwintigduizend runderen en honderdtwintigduizend stuks kleinvee. Aldus hebben de koning en alle Israëlieten het huis des Heren ingewijd”.

In vorige artikelen heb ik de ongekende wreedheid en wraakzucht al vaker aangetoond, waar ook onschuldigen mee de dood in worden getrokken: “Jozua zei: ‘Jij hebt ons in het ongeluk gestort! Daarom zal de HEER jou vandaag in het ongeluk storten.’ Hij en al de zijnen werden door heel Israël gestenigd en verbrand. Daarna bedolven ze hen onder een grote hoop stenen. Toen bekoelde de woede van de HEER”. Lees de hele toedracht verder in Jozua 7.

Het offeren van mensen is nooit weggeweest
In het Boek Genesis en volgende Boeken van het Oude Testament lezen wij dat het offeren van mensen in die tijd gemeengoed was geweest; Abraham keek er dan ook niet van op toen hij van god de opdracht kreeg om zijn enige zoon Isaac te offeren.
De paus komt er steeds openlijker voor uit dat hij een satanist en aanbidder van Lucifer is.
Met zijn goedkeuring is bij de ingang van het Colosseum, één van de vele amfitheaters waar christenen werden gemarteld en vermoord, een standbeeld van de kinderoffergod Moloch geplaatst. Dit standbeeld is tot en met maart volgend jaar te bezichtigen.

Nalatigheid van christelijke voorgangers
Doordat het overgrote deel van de tegenwoordige kerk- en sekteleiders zich heeft laten misleiden door de demiurg als god van deze wereld, blijft er weinig anders over dan zoveel mogelijk mensen, die net zo onwetend zijn als zij, aan te trekken om een eigen kerkgenootschap op te richten. In 2008 telde de lappendeken een aantal van 648 aan kerken en genootschappen, alleen al in Nederland.
Deze kwalijke nalatigheid is een gevolg van de geïndoctrineerde angst om zèlf op onderzoek uit te gaan en daarmee god te mishagen. Met een schijn van godsvrucht, omdat zij de kracht daarvan verloochend hebben, probeert men het kerkvolk nog enigszins binnen te houden; vele honderden mensen bekeren zich echter jaarlijks tot de islam, die zich veel uitdrukkelijker manifesteert en bovendien ook nog eens sterk gepromoot wordt door onze overheid.

Het werk van de Heilige Geest
Toen Jezus vlak voor Zijn teruggang naar Zijn Vader in een opstandingslichaam aan Zijn discipelen verscheen, beloofde Hij hen “een andere Trooster te geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn”.

Het betekent, dat al degenen, die de demiurg als hun enige god van deze wereld aanbidden en vereren, Hem niet zien en niet kennen. Zij, die de Geest van waarheid, de Heilige Geest, hebben ontvangen halen met één ruk de satansvermomming van zijn gelaat weg en ontmaskeren hem als de god van de duisternis, de vader van de leugen.

Kwalijke gevolgen vanwege onwetendheid
Het is duidelijk, dat de mensen van de huidige christelijke leiders, zoals het er tegenwoordig aan toe gaat, vrijwel niets kunnen verwachten. Ieder maakt op de hun geëigende manier hun toehoorders wijs dat zij met Jezus meegaan als Hij komt als zij zich maar gehoorzaam onderwerpen aan de eigen kerk waartoe zij behoren.

“Het maakt eigenlijk toch niet uit, dat de wereld aan het vergaan is, want dan ben ik tenminste gered” lijkt de algemene gedachte te zijn. En zo leeft ieder in de zalige veronderstelling dat zij vanaf hun gecreëerde “comfort zone” rechtstreeks met Jezus opgenomen zullen worden.

De harde werkelijkheid
Mensen worden geconfronteerd met een werkelijkheid die zij helemaal niet willen, noch waar zij voor gekozen hebben en komen daartegen in opstand. Ook onze machthebbers lijken geen controle of enige grip te krijgen over de onheilstijdingen, die de mensen bedreigen.

Wij staan nu voor de grootste economische ramp die onze wereld niet eerder heeft meegemaakt.  De oorzaak van deze aanstormende calamiteiten ligt op het niet-waarneembare gebied in de aardse atmosfeer, zoals deze Bijbelse citaat weergeeft: “Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen”.

Dat doen de demonische wezens in de lucht aan wie vrijwel alle koningshuizen, wereldleiders, hooggeplaatsten in het bedrijfsleven, Bankwezen en entertainment industrie zoals vele popartiesten, acteurs in theater- en muziekwereld enz. enz. hun ziel verkocht hebben in ruil voor tijdelijke macht, aanzien, eer en geld.

Gevolgen van de misleiding
Omdat de mensen, al of niet bewust, onwetend zijn gebleven dat wij feitelijk met demonische wezens te maken hebben, geloven zij in het menselijk goede vermogen van de mens dat, zodra de Cabal globalisten verslagen en van hun macht ontheven zijn, er een betere wereld voor iedereen zal aanbreken.
Door deze cruciale denkfout kunnen de machten vrijwel ongestoord hun verderfelijke plannen, die hun handlangers op aarde vervat hebben in een zorgvuldig voor het publiek verborgen gehouden Agenda, uitvoeren!
De scheppers van de mens, onze goden, hebben hem namelijk een bewustzijn meegegeven, dat gelijkt op dat van kuddedieren. De mens is van nature bestemd om als melkvee te dienen om op geparasiteerd te worden, zoals in vorige artikelen besproken werd.
Ware vrijheid ontstaat door de geest van geloof, een staat van bewustZijn, terwijl  de mens zelf, naar zijn lichaam, gebonden is en blijft totdat hij heengaat.

De vereerders van de demiurg, die tegen beter weten in, deze god als hun ware god houden, zullen spoedig op een vervelende manier met zijn ware gezicht en aard te maken krijgen.

Door wie wij worden geregeerd
Een club satanische pedofielen, die wij kennen als de Illuminati of Cabal, is bezig de wereld dusdanig te veranderen dat de nieuwe Wereldorde (NWO) door hen tot stand zal komen.
Deze satanisten houden zich bezig met praktijken zoals het offeren van kinderen, het opeten van mensen en het drinken van bloed. M.a.w. hebben wij niet met “gewone” mensen te maken, maar met psychopaten, die onder demonische beïnvloeding staan.
Zij controleren op dit moment alle aspecten van de maatschappij door omkoping en chantage; zij beheren de Banken.De Banken controleren de regeringen en de media.

Deze psychopaten financieren beide zijden in oorlogen om winst te behalen en zij verkrijgen hun toestemming van het publiek door gecontroleerde propaganda via de media.

De prijs van de leugen
Satanisme, rituele kindoffers en kannibalisme zijn de elementen, die wij steeds meer en vaker tegenkomen naarmate de geplande NWO vordert.
Wat steeds vaker “onbedoeld en ongewild” door het nieuws heen sijpelt is dat enkele regeringsleiders – Hillary Clinton, Angela Merkel – hinder ondervinden van de symptomen van Kuru, ook wel “trilziekte” genoemd, tijdens ceremoniële en publieke gelegenheden. Beide vrouwen zijn volbloed lid van de satanische sekte.
De andere bijnaam voor Kuru (spreek uit: koeroe) is “lachende ziekte”, omdat slachtoffers vaak oncontroleerbare lachbuien krijgen, waarbij ze allerlei spastische bewegingen maken, zoals de wereld meermaals getuige kon worden bij Hillary.

De geheimzinnigheid wat er werkelijk aan de hand is met onze minister van Binnenlandse- en Koninkrijkszaken Ollongren, doet de vraag onder het publiek oprijzen of zij wellicht ook Kuru heeft opgelopen.

Lees hier meer over deze geheimzinnige aandoening, die je krijgt door het eten van mensenvlees en over het belang om te weten wat kinderen vanaf zeer jonge leeftijd ingespoten krijgen d.m.v. vaccinaties.

Nog een korte tijd
en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten. En mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Het ware geloof is een zekerheid, een plaats van bewustZijn, die zich buiten de matrix bevindt.

Dit scheppingsgebied is bezig om een reinigingsproces te ondergaan, waar alle onrechtvaardige systemen opgeruimd gaan worden, “opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden:
Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader”.

2 reacties


 1. Vlinder…wat een fantastisch mens, bent u.
  Ongelofelijk, bedankt voor dit prachtige stuk.
  Dat iedereen dit mag en gaat lezen

  Beantwoorden

 2. Geachte Lisa,
  Bedankt voor uw reactie.
  U mag uzelf een compliment geven vanwege het feit dat u de inhoud van dit artikel accepteert en positief beoordeelt.
  Dit voorrecht is niet aan een ieder gegeven.
  Het laatste citaat in bovenstaand artikel staat in Filippenzen 2 vs. 10.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *