Nadere mededelingen over de NWO

Inleiding
In diverse voorgaande artikelen heb ik gewezen op het feit dat het hoogst onverstandig is om de gebeurtenissen, die zich zowel in de maatschappij als in de wereld plaatsvinden, niet onder ogen te zien maar in plaats daarvan deze te ontkennen, af te wijzen, te negeren en als doemdenken of “complottheorie” weg te zetten zonder zelf op onderzoek uit te gaan.
De mens is een product van zijn karmisch verleden, hetgeen betekent dat zijn “heden” het resultaat is en gevormd werd door zijn keuzes, die hij/zij in vorige levens maakte. De psychologie noemt deze verzamelterm “conditionering” en uit spiritueel oogpunt gezien heet dit “karmisch kleed”.
Deze conditionering, die de mens bij zijn geboorte meekrijgt en met hem mee ontwikkelt naarmate hij ouder en zelfstandiger wordt, zou je zijn persoonlijke code kunnen noemen. Afhankelijk van de keuzes, die hij in dit leven maakt verandert ook zijn code in positieve dan wel negatieve zin.

Mens, ken uw zelven
Waarom vertel ik dit, en waarom is het voor ieder mens van belang om zijn persoonlijke “code” te ontdekken? Omdat iemands persoonlijke code is opgebouwd uit het verleden, gedurende de tijd van het Vissentijdperk en alle voorgaande tijdperken. Met de komst van Jezus Christus was een deel van de mensen eraan toe om zich het nieuwe denken, dat inherent is aan het Evangelie, eigen te maken.

Het huidige Aquariustijdperk is de oogsttijd van het Woord (het Zaad), dat in de tijd van Genesis (= oorsprong) over (de akker van) de wereld is uitgestrooid. Tijdens de oogsttijd, waar wij ons nu midden in bevinden, krijgen de mensen een laatste kans om het oude, geïndoctrineerde denken los te laten en zich het nieuwe denken eigen te maken.
Deze transformatieprocessen naar wedergeboorte van het nieuwe denken, ook wel “de nieuwe mens” genoemd, beschreef ik in voorgaande artikelen.

Enige voorbeelden van conditionering.
Veel mensen hebben met de paplepel ingegoten gekregen, dat er maar één rechtvaardige god is en Jezus Christus de zoon is van die god.
Wij leven in een democratie met een Koningshuis, dat ons welgezind is en onze overheid, die de belangen behartigt van haar burgers.
Het systeem van regering en volksvertegenwoordigers werkt zoals het behoort volgens de regels van de democratie. Onze media zijn redelijk betrouwbaar en doen aan onafhankelijke berichtgeving. Ons onderwijssysteem is goed geregeld en draagt bij aan gezonde, zelfstandig denkende mensen in de maatschappij.
En zo zou ieder voor zichzelf ook nog wel enkele kunnen bedenken, zoals gehoorzaam je ouders, trouwen doe je voor je leven, homo’s zijn buitengesloten door god, enz.

Eigen verantwoordelijkheid
Het is verbazingwekkend om te zien, nogmaals voor degenen die het willen zien, hoe de demiurg zoveel mensen d.m.v. deze conditioneringscode binnen zijn matrix gevangen houdt!
Aan de code, die de mens bij zijn geboorte als karmisch kleed krijgt omgehangen, wordt door zijn omgeving (ouders, opvoeders) verder vormgegeven en vervolgens door de politiek (schoolonderwijs) en de (sociale) media in stand gehouden.
Nu de dageraad van Aquarius aanbreekt worden alle zaken, die het daglicht niet kunnen verdragen, in openbaarheid gebracht. De grote vraag die ieder zichzelf zou moeten stellen is nu: Wat heb ik gedaan, en wat doe ik nog steeds, met deze nieuwe realiteit?

De tijd dwingt namelijk de mens om een keuze te maken tussen het in stand houden van zijn code, of zich openstellen voor de feitelijke gebeurtenissen, die zich voor zijn ogen afspelen.
Te veel mensen kiezen voor het in standhouden van hun code, een levenshouding van zelfgenoegzaamheid en gemakzucht. Zij weten niet dat zij daarmee zichzelf vatbaar maken voor alle demonische beïnvloedingen binnen de sfeer van de matrix, die de aarde en haar mensheid teisteren.
Vanwege hun diepe slaap verworden deze mensen tot bewakers van de gangbare code die de matrix in stand houdt en redelijk overeenstemt met die van henzelf. De “opvoeders”, die zij vinden in de overheid en gelijkgestemden, dat zijn al degenen, die in slaap zijn evenals zij, maakt hen tot beschermers van de matrix code.

“Allen die verloren gaan, zullen verleid worden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft maar behagen schept in onrecht, worden veroordeeld”.

Jouw slaap heeft jou onbewust en ongewild tot beschermer van de luciferische matrixcode gemaakt, die alle mensen onder slavencontrole wil houden. Jouw weigering om de feitelijke gebeurtenissen onder ogen te zien, door hierboven genoemde ontkenningsgedrag, brengt jou onder het oordeel van wat hier geschreven staat.  Vandaar nogmaals de dringende oproep: Breek uit jouw code, want dat is jouw persoonlijke gevangenis, en wrijf de doodsslaap uit je ogen en kijk met een open blik naar hetgeen zich in werkelijkheid in de wereld afspeelt.

Wereldgebeuren nader belicht
Wie de video van Dr. Rath heeft bekeken, zal tot de conclusie gekomen zijn, dat wij met z’n allen met open ogen in een kwaadaardige valstrik terecht zijn gekomen.
Jezus Christus zag in Zijn dagen “de Satan als een lichtflits uit de hemel vallen”. En de apostel Johannes zegt: “Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.”

De duivel heeft op aarde mensen gevonden, zoals geschreven staat: “Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die de mensen in het verderf storten en ten onder doen gaan”.
Deze mensen hebben zich verenigd en georganiseerd tot een kwaadaardige misdaadorganisatie onder diverse namen, zoals de Illuminati, globalistische machtselite, Cabal enz. Zij zijn de feitelijke bestuurders, die het wereldbeeld en het beleid van de landen als Deep State, of schaduwregering achter de schermen, bepalen.

Onze regering en volksvertegenwoordiging voeren echter de Agenda uit om bijna de gehele mensheid uit te roeien. Verbreek jouw code en zie onder ogen, hoe de wetenschappelijke realiteit wordt vervangen door een politieke vanwege financieel economische voordelen voor de multinationals ten koste van milieu, volksgezondheid, en welvaart van de gewone burger, ja zelfs van de gehele aarde en haar bewoners!

Lees hier nog eens de bevestiging van mijn laatste artikel en hoe de tijden in een stroomversnelling zijn geraakt met actiegroepen, die aanvankelijk geen toestemming kregen maar uiteindelijk toch gedoogd werden omdat hun actieprogramma overeenstemt met die van de globalistische machtselite.

Orde uit chaos
Herinneren jullie de uitspraak van de paus: “De opvoeding houdt in dat men afstand doet van het oude pad van christelijke dogma’s en eigen uitlegging over de Bijbel en het nieuwe pad van menselijke liefde omarmt, zoals god het bedoeld heeft”. God is hier de luciferische demiurg, die de schepper is van de mens en het betreft hier de menselijke liefde, die de mensen dienen te accepteren.
De ware God van Liefde is de Vader van Jezus Christus en alle wedergeboren christenen. Jezus en de Zijnen leggen dezelfde getuigenis af: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld”.

Hoe de mensen opgevoed moeten worden om in de NWO-maatschappij te passen heb ik in vorige artikelen reeds beschreven en ook hoe hij dat doet: de wereldleiders oproepen om de klimaathype te promoten en zelfs jonge kinderen voor dat doel in te zetten.  Met de behandeling van dit “Ordo ab chao” hoofdstuk kom ik terecht bij het beantwoorden van enkele gestelde vragen van de lezers.

Met de verkiezing van de Republikein Donald Trump i.p.v. de Democrate Hillary Clinton is de vernietiging van de aarde en haar mensheid tijdelijk uitgesteld.
Binnen de diverse loges is wat tweedracht ontstaan, die in grote lijn te verdelen is tussen enerzijds een radicale groep, die een snelle afwikkeling voorstaat om de NWO te realiseren en anderzijds een meer behoudende groep, die hetzelfde doel nastreeft, maar meer tijd in beslag neemt.
Voor beide opties valt wel iets te zeggen, maar nu blijkt dat Trump bezig is gegaan om de Deep State van binnenuit aan te vallen, en dat is niet volgens plan.

Wij zien hoe in Europa de Brusselse maffiabende met alle macht de lidstaten onder controle probeert te houden door hen de nationale identiteit en cultuur af te pakken en een oorlog te ontketenen terwijl  Trump op eigen houtje de VS groot wil maken en vrede wil sluiten met Iran en de vriendschapsbanden met de Arabische landen aanhalen, zeer tegen de bedoelingen in van de globalistische machtselite.

Er wordt nu, mede daarom, behoorlijk aan de poten van Trump z’n regeringsstoel gezaagd door de Democraten weer aan de macht te helpen met een vrouwelijke president aan het hoofd zodat onder haar leiding de wereld naar de fel begeerde NWO maatschappij geleid zal kunnen worden.

Herinneren jullie je de uitspraak nog van Michael Rothschild op een Bilderberg bijeenkomst: “Op het wereldtoneel gebeuren de dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen: De wereldgebeurtenissen worden in scène gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.’’

De dagen van Trump als president van de VS zijn dus geteld en de schuld van de financiële en economische ramp zal op hem gelegd worden. Trouwens, allen, die voor het behoud van de nationale soevereiniteit en cultuur staan worden gezien als dwarsliggers van de “vooruitgang” en zullen de schuld van alle wanordelijkheden in de wereld in hun schoenen geschoven krijgen.

De reden waarom protesten, zoals onlangs die van de boeren en binnenkort, op de 19e oktober a.s. over de klimaatverandering hype, nauwelijks effect zal sorteren is omdat onze regering het al vele decennia niet meer voor het zeggen heeft, dankzij het verraad en de honger naar macht en geld van onze politici in het verleden tot de dag van heden.
Vanzelfsprekend zullen de betrokken ministers volgens het gebruikelijke protocol begripvol reageren en de mensen het idee meegeven dat hun mening het ertoe doet en serieus in behandeling zal worden genomen, terwijl de praktijk laat zien, dat zij met het bekende kluitje het riet in werden gestuurd.

Rest mij nog de beantwoording van voorlopig de laatste vraag: Hoelang duurt de chaos na de economische crash? Mijn antwoord hierop is dat ik verwacht dat de chaos enige weken tot hooguit een maand in beslag zal nemen. Er zal namelijk voor de duur van die tijd een reset van het financiële systeem plaatsvinden; vandaar het aanleggen van een voorraad houdbare voeding en water om met de chaos gepaard gaande plundering een slag voor te zijn. Het zal een digitaal geldsysteem gaan worden.

Daarna volgt een korte tijd van verademing en betrekkelijke welvaart waarin velen ten val zullen komen wat hun geloof betreft en de Antichrist zal met open armen worden verwelkomd vanwege zijn boodschap van eenheid, vrede en veiligheid voor de hele wereld; alleen tegen welke prijs e.e.a. gaat gebeuren wordt gemakshalve verzwegen.

Tenslotte een uitspraak van Jezus m.b.t. deze tijd voor degenen, die nog een oor hebben om te horen en te verstaan: “Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen”.
Wat bedoelt Hij hiermee te zeggen?
D
e hint, die ik erbij geef is: de gieren zijn de duivelen en demonen, het aas zijn de (ge)dode lichamen. En tegen de gieren wordt gezegd: Eet veel vlees!
Wie het weet mag reageren, maar dat hoeft natuurlijk niet!

Hier nog eens de video met de oproep van de paus aan alle wereldleiders . .  .

2 reacties


 1. Het vlees is je lichaam en hersenen die hier in ieder geval op aarde achterblijven. Demonen en Lucifer blijven hier ook hangen totdat alle energie vertrokken is. Wij zijn de energie die ze in leven houden. Wij moeten onze energie alleen aan ons Christus bewustzijn geven (vader), dan houdt deze wereld op te bestaan. Vandaar dat de demiurg weet dat zijn tijd kort is.

  Het is namelijk al volbracht maar wij hebben het nog niet door. Zijn truc is dat we in het verleden (tijd,) zijn blijven hangen. Dit kan eeuwig doorgaan als we toestemming geven met z’n allen.

  Ik geef geen toestemming meer, ik ben er klaar mee. Ik ga na de dood gezuiverd terug naar het orgineel en laat mijn slechte eigenschappen hier achter voor de gieren. Daarnaast laat ik me liever opvreten dan dat ik iemand anders opvreet.

  Daar zit ook het verschil, ik ben en volg liever een duif dan een gier.

  Beantwoorden

  1. Met jouw reactie geef ik ook meteen het antwoord door van de vraag uit mijn artikel.
   Met het woord “vlees” bedoelt de Bijbel de menselijke natuur. Het menselijke lichaam is namelijk slechts de drager van bewustzijn.
   De god van de duisternis en de dood, die de mens geschapen heeft zegt over zijn schepsel: “Stof ben je, tot stof keer je terug”.

   Jezus Christus daarentegen verblijft met Zijn Vader in het Koninkrijk van Licht en Leven.
   Vanuit dit Licht gezien zijn de mensen, die het Licht (de godsvonk, of christus beginsel in) in zich niet wisten te wekken tijdens hun leven op aarde, levende doden.

   Door hun onbewustheid en ongeloof zijn deze “wandelende doden” reeds slachtoffer van de gieren (de demonen en duivelen), die alle energieën uit hen zuigen: “Eet veel vlees!”
   En na hun heengaan naar het hiernamaals “verzamelen zich de gieren om het aas” en het stoffelijk overschot keert tot stof terug.

   Bedankt in ieder geval voor je reactie!

   Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *