De Val van Babylon en haar gevolgen voor de wereld

Inleiding
In voorgaande recente artikelen heb ik het wereldgebeuren behandeld aan de hand van het Boek Openbaringen hoofdstuk 18, die ik hier citeer: “Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad! Zij is een woonplaats van duivelen geworden, ze biedt onderdak aan elke onreine geest, elke onreine vogel en elk onrein, afschuwelijk dier. Alle volken hebben door haar ontucht de wijn van haar wellust gedronken, en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de handelaars op aarde zijn van haar overvloedige weelde rijk geworden.”

Dat de gehele aarde door de sterke lichtglans van de engel werd verlicht nemen wij waar doordat vele duistere en verborgen gehouden zaken in openbaarheid worden gebracht. Maar de meeste mensen zien het niet. Er is een gezegde in het Engels dat luidt: Eyes are useless when the mind is blind.
En helaas geldt dit voor het overgrote deel der mensen. Zij hebben niet door dat ook zij worden bedoeld met “alle volken”.

Het slapende volk
Hier worden de mensen mee bedoeld die slapen betreffende hun bewustzijn; zij kijken wel maar zien niet. Mensen zonder bewust-Zijn denken en handelen als kuddedieren en brengen hetzelfde geluid voort, dat bijv. zegt dat “niemand kan weten wanneer Jezus Christus terugkomt”, en zij baseren zich terecht o.a. op deze tekst:

“Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en zij niets bemerkten totdat de zondvloed kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt”.

Voor het slapende volk komt die dag inderdaad als een dief in de nacht, of anders gezegd: als een donderslag bij heldere hemel. Maar luister eens wat de apostelen zeggen tot hen, die wakker zijn:
“Maar jullie, broeders en zusters, zijn niet in de duisternis, zodat die dag jullie als een dief zou kunnen overvallen: want jullie zijn allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij behoren niet aan de nacht en de duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen zoals de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Wie slaapt, slaapt ’s nachts, en wie zich bedrinkt, is ’s nachts dronken; maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop op redding. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven”.
Voor degenen, die wakker zijn, komt Zijn terugkomst niet als een dief. Maar “de volken” die zich bedrinken slapen in de donkerte van de nacht hun roes uit.

Duidelijke voortekenen
Als we verder lezen in hetzelfde hoofdstuk: “De koningen op aarde, die ontucht met haar hebben gepleegd en in weelde hebben geleefd, zullen om haar jammeren en treuren als ze de rook van haar verbranding boven haar zien opstijgen.”

Uit het nieuws merken wij op dat er een ware slachtpartij gaande is op de beursvloer: beleggers raken in zeer korte tijd vele duizenden miljoenen (!) aan geld kwijt, gewoon in rook opgegaan!
“Zij blijven op een afstand, ontzet door de straf die zij krijgt, en zeggen: “Wee! Wee Babylon, grote, sterke stad! In één uur tijd is je vonnis voltrokken!”
En voor dat moment staan wij nu.

Paniek binnen de globalistische machtselite
In een allerlaatste poging om de onherroepelijke economische en financiële ineenstorting af te wenden hebben onze machthebbers, de globalistische machtselite, ook Cabal of Illuminati genoemd, de leugen van de klimaatverandering aangegrepen.
Hoewel er talrijke klimaatwetenschappers, onafhankelijk van elkaar, het tegendeel bewijzen dat er van een klimaatcrisis sprake is, wordt deze klimaatleugen steevast aan het in slaap gehouden volk voorgehouden. Bekijk hier enkele klimaatwetenschappers aan het woord:

Prof. Begemann gelooft niet dat er een klimaatcrisis is, en hier nog iemand: Bas van Geel (UvA) gelooft niet dat er een klimaatcrisis is.  En hier recentelijk in feb. 2019: Vier klimaatwetenschappers vernietigen in 4 minuten de global warming mythe.
Zie hier het overweldigend bewijs van het onbenul van staatssecretaris Timmermans! En deze fysicus vindt de Klimaatwet duur en nutteloos.

De globalistische machtsbasis is gebouwd op de fundamenten van onwetendheid van de massa.
Het overgrote deel van de mensen ontleent haar visie op de maatschappij en de wereld slechts uit de informatie van onze politici, die zij via onze reguliere media (Nieuws Tv, kranten en dagbladen, tijdschriften e.d.) de burgers voorschotelen. Echter wat velen niet weten is, dat cruciale informatie door onze politici doelbewust achter gehouden wordt.

De werkelijkheid is dat de economische situatie sinds de laatste crisis in 2008 verbazingwekkend is verslechterd, ondanks alle maatregelen van de president van de ECB om een volgende crisis te voorkomen. Deze video toont, een aantal jaren daarna, de economische toestand in 2016 aan ondanks alle genomen maatregelen.
De zorgwekkende economische situatie is nu, 3 jaar later, alleen maar verergerd.

De oplossing om alsnog een economische ineenstorting af te wenden is om, als allerlaatste redmiddel, de burgers op te laten draaien voor de crash door al hun financiële middelen aan spaargelden en pensioen reserves in te zetten!

Daar is de “klimaatverandering-crisis” voor bedoeld; door deze op te blazen en als een crisis voor te stellen van buiten proportionele omvang wordt de gewenste situatie gecreëerd om de in onwetendheid gelaten burgers te mobiliseren zodat zij op de barricaden gaan staan voor de politieke doeleinden van de globalistische machtselite, namelijk om alle financiële middelen van het Nederlandse volk en die van de hele wereldbevolking, in te zetten, of beter gezegd: legaal af te laten pakken, zogenaamd om de gehele aarde te redden van een noodlottige ondergang aan leefbaarheid.

Het is daarom niet voor niets dat de klimaatleugen als een hype door onze regering wordt gesteund en zelfs kinderen (Greta Thunberg) voor het politieke karretje worden gespannen en milieu organisaties grote sommen geld aan subsidie voor dit doel ontvangen, zoals ook hier.   

Kortom: mensen demonstreren hun eigen ondergang tegemoet! Wij, burgers, worden met z’n allen tot slachtoffer gemaakt vanwege het politieke spel dat uiteindelijk georkestreerd is door de Banken! Daar ligt de oorzaak: vanwege hun wanbeleid worden de burgers financieel steeds verder in het nauw gedreven. Maar protesten dààrtegen worden onmiddellijk in de kiem gesmoord door deze te verbieden of tenminste geen aandacht aan te besteden.
Ook de onbeteugelde massa immigratie uit vreemde culturen is zo’n plan dat door de globalisten zoveel mogelijk wordt gepromoot via hun media kanalen, terwijl protesten daartegen zo snel mogelijk beteugeld worden.

De gevolgen van de Val voor de wereld
Terwijl de massa gezellig bezig gehouden wordt met amusement, Tv-spelletjes, praatprogramma’s en games is men ondertussen voortschrijdend bezig met het misdadige plan, vastgelegd in hun verborgen gehouden Agenda, dat resulteert in de NWO, die als volgt georganiseerd zal worden:

Een één wereld Regering
die gedomineerd zal worden door de Verenigde Naties onder leiding van één dictator. Het zal een communistische wereldorde worden, met één wereld rechtbank, één wereld media, één wereld onderwijssysteem enz. De burgers binnen dit communistische systeem zullen geen burgerrechten meer hebben; geen recht op vrije opvoeding van de eigen kinderen, het aantal kinderen gebeurt onder goedkeuring van de overheid, het recht van privé eigendommen bezit en privacy en het recht van demonstratie zullen alle tot het verleden behoren.

Zoals ik al eerder meldde, zullen de burgers alle vrijheden, die zij nu nog genieten, ontnomen worden. De vrijheid om te reizen zal sterk ingeperkt en in veel gevallen zelfs verboden worden binnen het kader van milieu wetgeving; de vrijheid van godsdienst geldt dan ook niet meer, evenmin de vrijheid om een opleiding te volgen voor een beroep, die je graag wilt uitoefenen; alles wordt met toepassing van de huidige hulpmiddelen en technieken onder controle gehouden van de overheid.  De mensen behoren hun werk te zoeken en te hebben in de eigen woonplaats want zij hebben geen recht om een eigen woonplaats te kiezen. Kortom, neem het leven in een slavenkolonie maar zo letterlijk mogelijk op!
Geloven jullie dit niet? Let dan eens op waartegen geprotesteerd wordt! Geen fossiele brandstoffen, wat betekent dit voor het dagelijkse leven? Alle beschikbare middelen moeten immers worden ingezet om de milieu doelstellingen te halen??
De burgers van het komende rijk moeten “reeds in hun jeugd opgevoed worden door zich een nieuwe denkwijze toe te eigenen om te passen in de nieuwe maatschappij” aldus de Paus in zijn boodschap aan de wereldleiders.

Een één wereld Leger
Eén defensiemacht en één politiedienst, die de wereldvrede moet garanderen, door deze in te zetten tegen het eigen opstandige volk. Onze regering heeft onlangs het plan ingediend om burgers van buitenlandse komaf in onze defensie toe te laten. Ook mensen die onze cultuur haten moeten de kans krijgen om te integreren in onze defensie- en politie apparaat, wat trouwens al volop gebeurt met allerlei kwalijke en wanordelijke gevolgen bij de politiediensten.

Een één wereld Bank
Iedereen zal een bio elektronische tatoeage ontvangen waarin alle persoonlijke basisgegevens zijn opgenomen, zoals medische, financiële, justitiële en alle andere privé zaken. Zo zal ieder in hoge mate afhankelijk blijven van het gezag van de overheid. Hoe de Bankenunie er voor staat is de meesten genoegzaam bekend. 

Een één wereld Godsdienst
De Paus heeft alle wereldleiders opgeroepen om het Convenant te ondertekenen om serieus werk te maken van de “onheilspellende gevolgen” van de klimaatverandering.  De Kerkleider (de hoer) en de Staat (het beest) slaan de handen ineen om uit de ontstane chaos een orde (NWO) op te richten: het Vrederijk van het Beest, het tijdperk van de Antichrist.

Kerkelijke en zgn. christelijke sekten en stromingen worden met zachte dwang, in de hoedanigheid van een zacht lammetje (de sympathiek ogende Paus) maar in werkelijkheid een Luciferiaanse dienaar, bij elkaar geveegd om tot eenheid te komen.

Suggesties en aanbevelingen
Bovenstaande verhandeling is slechts een beknopte weergave die over een tijdsperiode gaat die in de zeer nabije toekomst plaats zal vinden, en dat ben ik mij ook zeer bewust; het is de aardse tijd en de ruimte, die mij deze beperkingen oplegt. Mijn suggestie om de eerstkomende tijd door te komen is heel concreet en praktisch: begin met het inslaan van voorraden aan voedsel en water nu het nog kan en het overgrote deel van de mensen (nog) niets in de gaten heeft.  Stel je dierbaren op de hoogte in de hoop, dat zij openstaan voor deze suggesties, en zo niet: het zij zo.

Als de Banken hun loketten sluiten en je niet meer bij je geld kan, zal de paniek toeslaan en zullen de schappen in de diverse supermarkten in een mum van tijd geplunderd zijn en dan ben je te laat, want dan geldt het recht van de sterkste, net als in de dierenwereld.
Velen herinneren zich vast de beelden nog hoe het indertijd in Argentinië aan toe is gegaan. Veel ingepakt voedsel is langere tijd houdbaar en water is vrijwel onbeperkt houdbaar.
Sla wat extra in voor degenen, die in deze tijd afhankelijk zijn van de voedselbank en niet in staat zijn om extra in te slaan.
Stop dus onmiddellijk met het ondersteunen van religieuze kerkinstellingen met hun zgn. herders en leraars die als wolken zijn, maar geen water geven.

Koop ook geen goud en beleg niet in goudmijn aandelen, zoals de experts in de door mij aangeboden video adviseren. Mensen, die een klomp goud bezitten zouden deze maar wat graag willen inruilen tegen twee broden, die iemand dan toevallig in zijn handen heeft. Als het eenmaal zover is, dan zullen jullie niets hebben aan onze overheid, maar dan sta je er alléén voor: onthoud dat goed!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *