Het Vrederijk van het Beest

Inleiding.
Veel mensen huldigen de opvatting: Eerst zien, dan geloven. En daarmee geven zij hun visitekaartje af dat zij feitelijk ongelovig zijn. Hun christelijke status is slechts een vernislaagje om zowel zichzelf als hun omgeving te misleiden.

Het ware geloof is uit het horen c.q. het lezen, hetgeen wil zeggen dat je door te luisteren/lezen tot geloof komt.
Jezus zegt: “Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’ Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd”.

De schapen herkennen de stem van hun herder en hebben geen oor voor andere roepende geluiden. De herder leidt de schapen, die hij geroepen heeft en gevolg geven aan die roepstem, naar buiten, d.w.z. buiten de matrix, het territorium van de demiurg.
Lees goed wat hier verder staat: “Wie vóór mij kwamen . . . “ zijn allen dienaars van de demiurg, de oudtestamentische god, de Farizeeërs en Schriftgeleerden.

Werkzaamheid van demonische machten
In voorgaande artikelen heb ik in ruime mate aandacht gegeven aan het feit dat onze wereld geregeerd wordt door demonische machten, en dat hun trawanten bestaan uit marionetten en verraders. Alle werkzaamheid is gericht om zowel individueel als op wereldschaal alles wat nog enigszins aan het christendom herinnert uit te roeien, zodat er één grote, identiteit loze massa ontstaat dat gemakkelijk onder controle gehouden kan worden. Veel kinderen komen al op jonge leeftijd in een identiteitscrisis terecht, en dan dient de volgende fase zich al gauw aan: de zinloosheid van het aardse bestaan.
Psychische klachten als depressie, vroegtijdige dementie, moedeloosheid enz. vinden hier vaak hun oorzaak: gebrek aan identiteit.
De zinloosheid vertaalt zich in een “laten wij eten en drinken want morgen sterven wij”-houding.

Oude mensen en bejaarden kijken terug op hun leven, dat bijna ten einde loopt en sommigen vragen zich af wat alle inspanningen hen uiteindelijk heeft opgeleverd. Zij hebben tijdens hun leven diverse rollen gespeeld als advocaat, vuilnisman, leraar of buschauffeur enz. om in hun onderhoud te voorzien en te zorgen voor hun naasten. En nu?

Mededelingen over het leven hierna
Met Zijn uitspraak: “Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle Woord dat uit de mond Gods uitgaat” geeft Jezus aan, dat de mens een tweevoudig wezen is. Demonische machten hebben al hun energie ingezet om de aandacht van de mensen van hun Oorsprong af te leiden en de mensen doen bekommeren om hun dagelijkse brood en onderhoud.
In het hiernamaals aangekomen wordt de, van het lichaam ontdane, ziel met zijn/haar karmische kleed  van het afgelopen leven geconfronteerd. In het hiernamaals vinden de louteringen van de ziel plaats, waar de Wet van Karma werkzaam is, om daarna de gereinigde ziel opnieuw een kans te geven door het te laten geboren worden (= reïncarneren) in een daarvoor toebereid lichaam op aarde.

De ware identiteit van de mens
Hoe moeilijk het ook te verkroppen is, maar in spiritueel opzicht is de mens – met al zijn intelligentie en uiterlijkheden – slechts een voertuig of drager van bewustzijn. De Wet van Karma en Reïncarnatie werken vele levens lang door totdat de mens zijn zondige staat (= zijn on-Wetendheid over zijn Oorsprong) beseft en op zijn schreden terugkeert, d.w.z. zijn in onwetendheid verrichte handelingen tijdens zijn afgelopen leven ongedaan te maken.

Mensen zijn min of meer bewust op zoek naar een eigenheid of identiteit, waarmee zij zich kunnen vereenzelvigen. Deze zoektocht begint vaak al op zeer jonge leeftijd en gaat door naarmate het kind groter en volwassener wordt; denk aan de vereenzelvigingen eerst met één van de ouders, dan met een beroep van piloot of dokter, popidool, brandweerman, enz.
En dit alles, om aan het einde van het leven tot de conclusie te komen dat al deze identiteiten tot gebakken lucht zijn gereduceerd en de beroepen, die hij tijdens zijn leven heeft uitgeoefend aanvoelen alsof ze slechts rollen zijn, als gespeelde stukken in een toneel.
Hoe kan het ook anders. De mens beeldt zich, in de kracht van zijn jonge leven, in als een koning te zijn en aan het einde van zijn leven blijkt hij naakt te zijn, zoals het sprookje “De nieuwe kleren van de Keizer” dit zo mooi illustreert.
De advocaat, buschauffeur of drogist die hij was blijkt slechts zijn ‘kleed’ te zijn dat hij heeft aangetrokken tijdens zijn leven en afgelegd wordt bij het overlijden.

De mens, die eindelijk tot het Inzicht is gekomen, dat niemand anders dan hijzelf verantwoordelijk is voor zijn leven, is de waarlijk opgestane Mens: de wakker gekuste Sneeuwwitje – de geestvonk in de mens – door haar prins, haar aanstaande Bruidegom: Jezus Christus.
De processen om op te groeien tot een volwassen Bruid kan pas tot stand komen door geloof. Het ware geloof is de uitgestrekte arm die, dwars door de helse sferen die de aarde omringen heen, reikt tot in het Koninkrijk van Licht waar Jezus is bij Zijn Vader.
Bij Hem is hulp te verkrijgen, die de aarde en haar regeerders niet kunnen geven; zij zijn zelf immers gevangen en gebonden door de aardse machten.

Alleen Jezus Christus kan jou de ware identiteit geven, een Naam die jij van Hem krijgt als wedergeboren nieuwe mens, en in staat gesteld om met Hem in verhoogde staat van bewustzijn in het komende Vrederijk te zijn. Deze processen beschreef ik reeds in voorgaande artikelen, dus wil ik nu overstappen op het eigenlijke onderwerp.

De contouren van de NWO worden zichtbaar
In het voorgaande artikel heb ik in vogelvlucht doorgegeven wat de mensheid in de komende tijd te wachten staat, ook al ben ik mij bewust dat dit slechts een herhaling van zetten is, d.w.z. dat de aankomende tijd hier en op mijn levensreis site meermaals besproken is. Naarmate dat de Aquarius zon steeds feller schijnt komen de duistere werken, die in alle voorgaande eeuwen waren gewrocht, tevoorschijn om terzijde geschoven te worden.
Ook de mens wordt in deze ontdekkende processen meegenomen om zowel met zichzelf en hun verleden als ook met hun omgeving in het reine te komen. De tijd van vrijblijvendheid wordt steeds korter, d.w.z. dat men steeds meer gedwongen wordt om te kiezen tussen de oude, vertrouwde god van de waan en de leugen of het nieuwe, de onkenbare God van Waarheid en Liefde, die Is.
Demonische machten weten dat hun tijd ten einde loopt en dat zij nog slechts een klein aantal jaren zich op de mensheid kunnen uitleven voordat zij, van hun macht beroofd, gebonden worden gedurende de tijd van 1000 jaar Vrede tezamen met Jezus Christus en de Zijnen.

Jezus waarschuwde ons om te leren van de vijgenboom: “Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is”. Dat wij aan de vooravond staan van de wereldwijde manifestatie van de Nieuwe Wereldorde, het valse vrederijk van het Beest, nemen wij waar door de stroomversnelling waarin wij met name de laatste dagen in terecht zijn gekomen.

Lees hier over de versnelde islamisering van het Europese vasteland en de omverwerping van de oude orde. Het internet raakt bedolven onder de onheilspellende berichtgeving over het klimaat, vaccinatieplicht, 5G, overheid indoctrinatie in het onderwijs, manipulatie van voeding enz. en de protestmarsen daartegen.

“En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort” hetgeen zeggen wil, dat door de versnelling van de gebeurtenissen het voor de uitverkorenen dragelijker wordt om het uit te houden om naar Zijn komst uit te zien.
“Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!” zegt Jezus tot hen.

Spotters doen er verstandig aan om te zwijgen over deze dingen om geen onnodig oordeel over zichzelf uit te roepen. Zelfs demonen sidderden  toen Jezus hen uit het lichaam van de bezetene dreef. Hoe denk jij dat het met jou zal gaan als je niet onmiddellijk stopt met het bespotten van zaken waar je geen weet van hebt.

Het Vrederijk van het Beest
Voor het gros van de mensen, die hun visie op de wereld en de maatschappij slechts ontlenen aan het nieuws, dat hen via de bekende media kanalen voorgeschoteld wordt, zal de veranderde werkelijkheid een volkomen ontluistering teweeg brengen. Het is een beleving dat in redelijkheid te vergelijken is met de staat van dementie.
Wanneer de ontluistering toeslaat breekt voor iedereen het proces van loslaten aan; het besef van een onherroepelijk afscheid nemen, maar ook van angst voor het onbekende wat staat te gebeuren. Mensen staan niet langer aan het roer van hun leven; de levensstormen nemen hen mee, die niet stevig in hun schoenen staan.

De gezagsdragers weten dat een wereldwijde schuldeninstorting op het punt staat uit te breken, en wanneer de chaos komt, willen ze niet dat de massa zich daartegen kan protesteren. Ze willen dat je volledig tot slaaf wordt gemaakt, ontwapend en tot zwijgen wordt gebracht. Op die manier kunnen globalisten met medewerking van onze regering de ongekende chaos uitbuiten om nog meer autoritaire controle uit te oefenen in het belang van onze veiligheid.
De term ‘nationale veiligheid’ wordt gebruikt om onethische en enorme hoeveelheden geheimhouding te rechtvaardigen om de machthebbers en hun zakelijke, financiële en politieke belangen te beschermen.
Maar zij doen het voorkomen alsof die het publiek beschermen, maar in werkelijkheid zijn die bedoeld om een effectief einde te maken aan alle burgerrechten!

De krachten binnen het “vrederijk van het Beest, de NWO” dwingen de mensen om zich te laten vaccineren met toegevoegde stoffen zodat zij als makke schapen gekalmeerd en uiteindelijk gecontroleerd kunnen worden. Ze eisen totale controle over je geest, je herinneringen, je bewustzijn, je geld, je gezondheid, je spraak en je vrijheden. Geen greintje individuele vrijheid zal worden getolereerd in hun autoritaire samenleving en ze zullen de komende wereldwijde schuldeninstorting gebruiken om afwijkende meningen te vermorzelen en zelfs doodseskaders te sturen om hun politieke tegenstanders uit te schakelen en allerlei protestmarsen te verbieden.

Hebben jullie de ongezonde aandacht van wereldleiders aan Gretha Thunberg opgemerkt? Hoe schandalig zelfs de jeugd wordt ingezet om hun klimaaturgentie door te drukken als reden om de financiële wereld in te laten storten. Al deze dingen zijn vooraf zorgvuldig gepland.

In mijn vorige artikel schreef ik al dat de Europese Unie als eerste instort, en dan volgen snel alle andere kaarten van het kaartenhuis.

Luister hier en hier wat de Paus m.b.t. het veranderende beeld van dit “vrederijk”, dat in mei volgend jaar gerealiseerd zal zijn, te zeggen heeft: “Wij kunnen niet veranderen zonder opvoeding naar die verandering. Er is een heel dorp voor nodig om een kind te onderwijzen en wij behoren zo’n dorp te creëren” aldus de paus, “en wij kunnen met z’n allen jonge mensen vormen om aan een betere toekomst te bouwen. Wij behoren dus een nieuwe manier van denken aan te nemen”. Verstaan jullie wel wat hij hier zegt??

De manier waarop “de nieuwe manier van denken” zal gaan gebeuren heb ik zojuist uitgelegd. Ben je er niet klaar voor, dan zal de ontluistering jou overvallen als een nachtmerrie waar je niet meer uit ontwaakt.

Valse herders worden ontmaskerd, en voor hun volgelingen geldt dat “een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is; maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is”.

De realisatie van het Vrederijk van het Beest is de tot standkoming van de NWO, de openbaring van de Antichrist, die in de Bijbel “de Dag des Heren” wordt genoemd, die met vuur (van Aquarius) verschijnt!

Bronvermelding en aanverwante artikelen:
Het christendom moet verdwijnen:
https://www.levensreis.nl/index.php/de-oogst-der-mensenzielen/

Naar een controleerbare samenleving:
https://www.levensreis.nl/index.php/2019/02/08/klimaatspijbelaars-worden-gefinancierd-door-eu/

De mens is een tweevoudig wezen:
https://www.levensreis.nl/index.php/wat-is-de-mens/

Alle opgedane ervaringen (lessen) in het leven worden opgeslagen:
http://www.levensreis.nl/index.php/karmisch-kleed/

Het menselijk lichaam: drager van bewustzijn:
https://www.levensreis.nl/index.php/de-mens-als-drager-van-bewustzijn/

Voortdurende herhaling van (levens)lessen:
http://www.levensreis.nl/index.php/karmisch-rad-van-geboorte-en-dood/

Het sprookje als zinnebeeld van het leven:
https://www.youtube.com/watch?v=LLOYwGVW-YY
en hier:
https://www.youtube.com/watch?v=DL2627o15FA

De ware identiteit van de mens:
https://www.levensreis.nl/index.php/massa-hypnose/

Het actuele nu:
https://www.levensreis.nl/index.php/wat-voorafgaat-aan-de-opname/

Oproep tot bezinning:
https://www.youtube.com/watch?v=8o_TBQ_gIIU

Gedwongen om te kiezen:
https://www.levensreis.nl/index.php/wie-behouden-worden/

Versnelde massa immigratie naar Europa:
https://www.ninefornews.nl/mensensmokkelaars-migranten-europa/
en hier:
https://indignatie.nl/2019/09/22/moslimmassa-immigratie-de-ondergang-van-de-oude-orde/

Onheilspellende berichtgeving over onze toekomst:
https://www.youtube.com/watch?v=Am_8vAP-7Zs

Het geweld van de levensstormen:
https://www.levensreis.nl/index.php/zoals-de-vader-is-zo-is-ook-de-zoon/

In het geheim opererende organisatie:
http://www.levensreis.nl/index.php/illuminatie/

Het uiteindelijke doel: totale controle
https://www.levensreis.nl/index.php/cyborg-en-bewustzijn/

Schandalige inzet van de jeugd:
https://indignatie.nl/2019/09/23/geestelijk-zieke-klimaatdrammer-greta-thunberg-dreigt-we-zullen-je-niet-laten-ontsnappen/#comment-869

De Paus kondigt aan dat alles zal veranderen:
https://www.youtube.com/watch?v=jsW9dvaipdQ
en hier:
https://www.youtube.com/watch?v=n31h1ACrUDA

De periode tijdens de komende Wereldorde:
https://www.levensreis.nl/index.php/de-periode-na-de-opname/

6 reacties


 1. Bij mijn weten is het huidige vooral financiële systeem explosief aan het imploderen . . .

  Beantwoorden

 2. Hoewel de financiële ineenstorting al enige tijd een feit is, houden de Cabal globalisten de massa nog een tijdje in de waan, dat het financiële systeem best nog redelijk functioneert.

  Intussen is men “achter de schermen” druk doende om de laatste puntjes op de i te zetten, waar ik in mijn aankomende artikel over zal schrijven.

  Beantwoorden

  1. De nieuwe wereldmacht op zich anderzijds, moet alvast serieus aangepakt en vernieuwt worden . . . , want zoals ze nu omschreven is, dat is regelrecht de ondergang van de mens . . .

   Beantwoorden

 3. De nieuwe wereldmacht is de tot standkoming van de NWO zoals ik in de laatste regel al heb aangegeven.

  Duivelse machten zijn met hulp van de Cabal globalisten, die op dit moment alle macht in de wereld op alle terreinen van het leven in handen hebben, er inderdaad op uit om de ondergang van alle leven op aarde te bewerkstelligen.

  En zoals wij allemaal waar kunnen nemen zijn zij al een behoorlijk eindje op weg met de uitvoering van hun klimaatbeleid als dekmantel voor hun mensvijandige plannen, ondanks alle verzet van de mensen . . .

  Beantwoorden

  1. Voor zover ik weet is er een onbekende fluisteraar hier mee bezig, en zouden er wereldwijd al de nodige arrestaties gebeurd zijn, zelfs de Zwarte adel zou al onderuitgehaald zijn . . .

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *