Wat niemand heeft zien aankomen!

Inleiding
Veel mensen zijn op de hoogte dat de Aarde-planeet en haar bewoners het Pisces  (Vissen) tijdperk achter zich hebben gelaten en de dageraad van de Waterman zijn binnengegaan. Niet alleen ik heb vele artikelen aan deze overgangsfase in de tijd gewijd, er zijn talrijke bronnen die dit feit ook bevestigen.

Aankondigingen vooraf
De mens heeft 6000 jaren de tijd gekregen om zich voor te bereiden om de 7e rustdag van 1000 jaren binnen te gaan.

De hemelse God heeft in Zijn Plan besloten om een deel van Zijn Kinderen, de Mens in Zijn ware Aard en Oorsprong – let wel: alle met een hoofdletter om aan te geven, dat deze Mensen de Zonen van God waren! – er op uit te sturen om ervaring op te doen.
Jezus vertelt hierover in Zijn gelijkenis van de verloren zoon.

Om het goddelijke Idee in begrijpelijke taal om te zetten heb ik in veel artikelen gebruik moeten maken van simpele, aardse voorbeelden ter illustratie van Iets, wat zich feitelijk niet laat vangen in aardse bewoordingen. Het inlezen van de voorafgaande informatie is daarom van essentieel belang om de grootsheid van het Plan Gods enigszins te begrijpen en te doorgronden.

In den beginne . . .
De vorming van het heelal – het scheppingsgebied van de Wereldbouwer of demiurg – heeft wellicht vele miljarden jaren in beslag genomen; het begrip tijd was er toen (nog) niet.

In den beginne – de woorden waarmee het Boek Genesis begint – ging alles “fout”: de Wereldbouwer maakt zich bekend aan zijn schepping, dat hij God was! De mensen, die naar zijn arrogante beeld en gelijkenis zijn geschapen, wisten niet beter dan dat zij maar met één god te maken hadden: de demiurg of Wereldbouwer.
Het Boek Genesis vertelt dat hij, de demiurg, de mens in diepe slaap deed vallen; dat was geen alledaags slaapje zoals wij dat kennen, maar een slaap van het bewustZijn; het Vergeten van zijn Aard en Afkomst werd als een deken over de eerste mens gelegd.

De komst van Jezus Christus
Ondanks dat het volk Israël het uitverkoren volk van de demiurg was, werden zij onder wrede behandeling gesteld van de demiurg, de oudtestamentische god van de Bijbel. Na 4000 jaren onder zijn regime verkeerd te hebben, was de wereld gaandeweg in diepe, geestelijke duisternis terecht gekomen.

Tijdens die eeuwwisseling van het Ram- of Ariestijdperk naar Vissen maakten de mensen voor het eerst kennis met Iemand, afkomstig uit het Koninkrijk van Licht.  Wij lezen in de Evangeliën hoe de mensen in de dagen van Jezus overeenkomstig hun aard op Zijn Woorden reageerden. Enkelen namen Zijn Woorden aan, maar het grootste deel van de toehoorders keerden zich van Hem af.

De Bijbelse aankondiging
Dat de demiurg als Heerser over de duisternis de komst van Jezus Christus op z’n zachts gezegd niet op prijs stelde, blijkt uit hetgeen velen uit het Kerstverhaal vast nog wel herkennen, dat geschreven staat: “Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: “Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer.”

Demonische machten hebben namelijk aardse lichamen nodig om hun kwaadaardige plannen uitgevoerd te krijgen. Nu zijn wij, 2000 jaren verder in de tijd, in een nieuwe overgangsfase terechtgekomen. Op 23 september 2017 verscheen opnieuw een teken in de hemel: het teken van Zijn komst.

De Hoofdarchont is met zijn demonische machten in de lucht wederom in grote beroering geraakt, blijkens het wereldwijde recordaantal aan ontvoerde kinderen, die spoorloos verdwenen in onderaardse gewelven, en verstopt in sommige kerkelijke- en jeugdinrichtingen onder dekking van justitie en overheid.

Mensen willen niet geloven, dat er in deze ruimtes mensen, met name jonge kinderen, vanwege hun “puurheid” dagelijks gefolterd en gepijnigd worden, zodat de duivels zich tegoed kunnen doen aan de energieën, die vrijkomen uit het gekerm van de slachtoffers.

De tijd van 2 jaren – tot 23 september 2019 – is bedoeld om zoveel mogelijk mensen tot bekering te roepen, maar in plaats daarvan vervullen velen het Schriftwoord van Petrus: “Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen, die hun eigen begeerte volgen en smalend vragen: “Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is”.

Deze mensen weten niet dat de profeten vnl. verwezen naar de komst van de Mensenzoon – het Vissentijdperk – en daarna verwezen Jezus en de apostelen naar Aquarius, de tijd waarin wij nu leven.

Het doel van bekering
Het doel van ieder mens is om zowel met zichzelf als met zijn omgeving, op de plaats waar hij of zij zich bevindt, in het reine te komen. Zoals in vorige artikelen besproken, is de mens een product van zijn verleden, en worden zijn keuzes en zijn actuele “nu” grotendeels bepaald door zijn verleden. Daar, in het verleden, liggen zijn waardevolle pakketjes groot en klein, om uitgepakt te worden; want al wat ontdekt en  onder ogen gezien wordt, is licht!

Wie deze pakketjes, die gevormd werden in het (karmisch) verleden en vaak nog eens versterkt in het hedendaagse leven terugkomen, om welke reden dan ook negeert of anderszins wegmoffelt, brengt zichzelf daarmee schade toe. De pakketjes worden steeds groter en hopen zich op tot gekristalliseerde trauma’s, die de vrije doorstroming van de nieuwe tijd energieën blokkeren. Angst en stress sluiten de energetische toegangspoorten (chakra’s) af.
Mensen leggen de schuld van hun ongerief vaak liever bij de ander(en) neer zodat zij met hun blokkades blijven rondlopen totdat ze  op den duur volledig afhankelijk worden van de psychiatrische “gezondheids”zorg.

Wat het gros van de mensen niet heeft zien aankomen.
De problemen van zowel persoonlijke aard als met de mensen om hen heen worden vnl. veroorzaakt door de mensen zelf; onbewust lijden zij aan een zingevingsprobleem. Want velen zijn wel op zoek gegaan naar de waarheid, maar zij waren niet in staat om die te vinden, omdat het oude zuurdeeg van de Farizeeërs hen in de greep hield, waar de apostel al voor waarschuwde: “U hebt geen enkele reden om zo zelfvoldaan te zijn. Weet u niet dat al een beetje desem het hele deeg zuur maakt?”

De Archonten hebben immers macht over al degenen, die zich aan de verkeerde god blijven vastklampen, zoals ik hier meerdere malen over heb geschreven. “Doe het oude zuurdeeg weg!”

Het Evangelie van het Koninkrijk dat Jezus bracht is om de mensen voor te bereiden om de hoge vibraties van de Nieuwe Wereld aan te kunnen om in te leven. Het gaat hier niet om nette burgers met een vleugje beschaving maar om veranderde mensen, die hun levenslessen hebben begrepen.

De dikke deken van menselijkheid, geweven in vorige levens en in het huidige, maakt dat hun gebeden als op een koperen hemel stuiten. Maar Jezus wil dat de mensen blijven volharden, zoals het voor een kuikentje nodig is om net zo lang tegen zijn schaaltje te tikken totdat hij een opening heeft geforceerd om te kunnen ontsnappen uit zijn eierschaaltje.

Door de tussenmuur, die gebouwd is uit verkeerde uitlegging, dogma’s en menselijke meningen uit het afgelopen Vissentijdperk met aanhoudend gebed af te breken, wordt de mens weer verbonden en verenigd met zichZelf, zijn innerlijke Koninkrijk: zijn godsvonk, om te kunnen overleven in het Vrederijk van Licht. Deze mens is niet langer afhankelijk van de psychiatrie. Dit filmpje toont de hedendaagse psychiatrie als pseudo-wetenschap aan, als verlengstuk van Big Pharma.

Wat de huidige politiek niet heeft zien aankomen
De machtselite geloven dat zij, met hulp van de luciferiaanse machten, de aarde en haar bewoners zullen bezitten en onder hun volledige controle kunnen krijgen door middel van de hen ten dienste staande wetenschap en technieken.
Zij creëren een Nieuwe Wereldorde (NWO) als surrogaat van de op handen zijnde Nieuwe Wereld waar de nieuwe mens met Jezus verblijft.

De duivelse machten weten echter, dat zij nog slechts een toegemeten tijd krijgen om zich op alle leven op aarde te storten en te verderven. Dit verklaart de haast om de destructieve maatregelen versneld doorgevoerd te krijgen.
Kijken we naar het huidige wereldbeeld, dan lazen wij een tijd geleden in het nieuws, dat Trump bij zijn bezoek aan de Queen of England de uittreding van Engeland uit de EU heeft afgedwongen; de Brexit gaat dus door.

Mensen worden intussen bezig gehouden met machtspelletjes om de voor- en tegenstanders van de Brexit tegen elkaar op te hitsen. Macron, die ogenschijnlijk vanuit het niets president van Frankrijk is geworden, doet zijn duit in het Brexitzakje door een ultimatum te stellen, dat de uittreding gerealiseerd moet zijn op de 31e oktober van dit jaar.

Aankondiging van de financiële ineenstorting
“Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën van een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen en vluchten kan niet meer.”

De 31e oktober a.s. wordt in Engeland het Halloween, een soort oudejaars-nacht feest gevierd. De geesten die uit dode mensen op zouden rijzen, worden aangetrokken door voedsel voor hen neer te leggen bij de deuren. Om echter de boze geesten af te weren droeg men maskers. Het feest bestond oorspronkelijk vooral ook uit het bezoeken van kerkhoven en het branden van kaarsen.
Macron is een vooraanstaand lid binnen de Illuminati-gelederen en heeft deze datum van het oorspronkelijk heidens feest daarvoor bewust gekozen. Vanaf die datum zal de Brexit een feit zijn en zullen de gebeurtenissen zich snel achterelkaar opvolgen.

De deur zal zijn gesloten
“Van het ogenblik af, dat de heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zul je beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, en te roepen: “Heer, doe ons open”, en Hij zal antwoorden en tot jou zeggen: ““Ik ken jou niet, waar kom je vandaan?”

Overal zullen de burgers verplicht zijn om zichzelf te verdedigen tegen de opstandige wereldminderheid, de vernietigers van de beschaving, en mensen zullen elkaar bestrijden.

Velen zullen, vanaf dat moment gedesillusioneerd door het christendom, zonder kompas of richting zijn en zij zullen uiteindelijk hun licht ontvangen door de universele manifestatie van de zuivere leer van Lucifer, die eindelijk in het openbaar zal verschijnen.
En dit alles met op de achtergrond de vernietigingsoorlog tussen Israël en de VS (de Zionisten) enerzijds tegen de moslimlanden, Iran en c.s. aan de andere kant.

Degenen die ons regeren, de machtselite, staan met de rug tegen de muur. Alle maatregelen om de economische ineenstorting te voorkomen maken de catastrofe alleen maar groter. Zij zien maar één uitweg: Armageddon! de gebeurtenis, waar de laatste restanten uit voorgaande eeuwen opgeruimd worden en het Vrederijk van Jezus Christus in waarheid opgericht zal worden . . . .

Let op: Terwijl men nog de woorden uitspreekt dat alles vrede en in rust is, zullen de mensen plotseling overvallen worden door een verwoesting, die allen zal aangrijpen. En van alle kanten zullen de mensen met volle verbazing reageren: “Dit heeft niemand zien aankomen . . . ! “ 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *