Zoals de vader is, zo is ook de zoon.

De Bijbel beschrijft de mens zoals hij van nature is geschapen.
Naar zijn aard bezit de mens dezelfde eigenschappen als zijn schepper, die de mens geschapen heeft naar zijn beeld – zijn aard – en gelijkenis:

“Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één, er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. Allen hebben ze zich afgewend, heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, hun tong is bedrieglijk, achter hun lippen schuilt het gif van een adder, hun mond is vol vervloeking en venijn. . enz.”

Toen de mens zich zover had ontwikkeld dat hij de adem van (de ware) God ingeblazen kreeg werd hij op dat moment een tweevoudig wezen en was hij in staat om rechtstandig op zijn voeten te staan.
Deze ingreep uit de (geestelijke) Wereld, waar hij oorspronkelijk vandaan kwam, onderscheidde hem van de dieren; de mens ontving kennis en was in staat om namen te geven aan alle dieren, die zijn god naar hem toebracht.

We kunnen deze ontstaansgeschiedenis lezen in het Boek Genesis en volgende Boeken, waarin de relatie tussen de mens en zijn schepper/demiurg verder wordt uitgediept.
In vorige artikelen kun je meer uitgebreider lezen over deze onderlinge relatie en hoe deze tot een steeds verder gaande duisternis van vergetelheid van de mens tot zijn ware God heeft geleid: “Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één, er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. Allen hebben ze zich afgewend, heel de mensheid is verdorven”.

De mens van den beginne is in de dialectische wereld van zijn schepper, de demiurg, terecht gekomen; een geschapen illusie- of waanwereld waarin de tegenstellingen, zoals goed en kwaad, licht en duisternis, koud en warm, enz. elkaar voortdurend afwisselen.
Naarmate de duisternis – de geleidelijke toename van inkapseling of omhulling van zijn Godsbewustzijn – intrad werden zijn dagen ook steeds meer ingekort, tot zo’n 120 jaar en tegenwoordig tot hooguit 90. Zo waren de jaren van Metuselach 969 jaren en hij stierf”.

De aarde in duisternis gehuld
Toen Jezus Christus op aarde kwam, stond zijn kribbe als wieg niet tussen  heidense volkeren, maar bij het uitverkoren volk, dat de schepper voor zich had afgezonderd om zijn grootheid te tonen aan de overige volkeren; dat zijn de z.g. heidenen, die andere (af)goden dienden. Dit uitverkoren volk, dat later de naam Israël kreeg, zijn de rechtstreekse afstammelingen van Jakob, de kleinzoon van Abraham.
De Israëlieten stonden onder de heerschappij van de schepper/demiurg. De Joden waren Israëlieten, die nakomelingen waren van de stam Juda. Jezus bevond Zich in de dagen van het Nieuwe Testament van de Bijbel vnl. onder hen en was regelmatig in de tempel te vinden, die in Jeruzalem stond.
De Joden hielden zich nauwgezet aan de wetten, die de schepper/demiurg aan zijn uitverkoren volk, de Israëlieten, doorgaf d.m.v. zijn knecht Mozes.

De apostel Johannes schrijft in het 8e hoofdstuk dat Jezus Zijn toehoorders, de Joden, toesprak: “Jullie zijn van beneden, Ik ben van boven; jullie horen bij deze wereld, Ik hoor niet bij deze wereld. Ik heb tegen jullie gezegd dat jullie in je zonden zult sterven, want als je niet gelooft dat ik het ben, zul je inderdaad in je zonden sterven.”

Gelovigen van nu, die nog steeds de anti-christelijke leringen aanhangen die hen door de misleide kerken, sekten en gemeenschappen zijn overgedragen, zouden zich hier kunnen afvragen, waarom Jezus Zijn tijdgenoten zo dreigend toesprak. De Joden hielden zich toch al aan de wetten van de demiurg als Zijn Vader??

“Wie bent u dan?” vroegen Zijn toehoorders dan ook heel terecht!
Jezus zei tot hen: “Wat spreek Ik eigenlijk nog met u? Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen; maar die Mij gezonden heeft, is waar”.
De mensen begrepen niet dat Hij tot hen over de Vader sprak”. Maar Zijn Vader was toch de demiurg?? volgens de “apostelen” van nu.
Toch waren er enkelen, die tot geloof in Hem kwamen, lezen we verder.

“En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden”.
Werkelijke leerlingen leren de waarheid kennen: het onderscheiden van de waarheid van de waan. “En de waarheid zal u bevrijden”. Waarvan bevrijden?? Van de waan! De demiurg is de god van de waan.

De reactie van de Joden uit die tijd klinkt nog steeds na door de verkondiging van de misleide gelovigen: “Wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest – hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden?’ Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn”.

De zonde, waar de mensen slaaf van zijn, is de onWetendheid. Men blijft in de zonde van onwetendheid en vergetelheid omdat zij dat van generatie op generatie zo gehoord en geleerd hebben en ieder voelt aan zijn water dat een confrontatie met deze waarheid verregaande consequenties heeft voor hun heden in hun omgeving en voor hun toekomst!

Zoals de vader is, zo is ook de zoon
Ook nu willen de mensen niet begrijpen wat Hij zegt, en kunnen zij Zijn woorden niet aanhoren. “En zalig is wie aan Mij geen aanstoot neemt”. Jezus zegt een eindje verder dan tegen hen: “Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen. Maar Mij gelooft u niet, want Ik spreek de waarheid”.

Dat de schepper, die de meeste christenen als hun god vereren en bezingen, vanaf het begin een moordenaar is geweest getuigen de menselijke offers, die tot heden toe nog steeds ter ere van hem gebracht worden.
Een groot deel van het Oude Testament in de Bijbel, waar “de grote daden” van de demiurg beschreven staan, waar hij zijn “grote macht en sterkte” toont tegenover zijn vijanden, de heidense volkeren, is in bloed gedrenkt. En ook zijn eigen volk, die hij voor zich heeft uitverkoren om hem te dienen, ontkomt niet aan zijn bloeddorst en wreedheid vanwege de talrijke offerandes en de oorlogen, die de Israëlieten moesten voeren ter wille van zijn naam.

Onwetendheid leidt tot zelfgenoegzaamheid
Door het “christelijke volk” onder de dichte deken van onwetendheid te houden hebben de archonten, de duivelse machten en helpers van de demiurg, vele gelovigen zelfs zover gekregen, dat zij het ongebreideld binnenhalen van barbaarse culturen als een daad van menslievendheid beschouwen.
Zij zijn het eens met het politieke standpunt, dat diversiteit – onder die noemer vindt namelijk de omvolking en daarmee de verwijdering van de christelijke beginselen plaats – goed en heilzaam is voor het Europese volk.
Het merendeel van de mensen denkt nog steeds dat wij geregeerd worden door de politiek en dat het volk langs democratische weg invloed kan uitoefenen op het gevoerde beleid. Tot hen wil ik zeggen: wordt het niet tijd om eens wakker te worden?

Het valse evangelie, dat Jezus Christus iedereen redt als zij alleen maar in Hem hoeven te geloven, heeft de mensen naar een zekere staat van zelfgenoegzaamheid geleid: een zekere balans tussen wereldgelijkvormigheid en christelijkheid. Zij hebben in hun denken een soort “comfort zone” gecreëerd, die in de Bijbel “bouwen op het zand” genoemd wordt.
De gezonde leer, zoals de ware verkondiging ook wel genoemd wordt, leidt tot geestelijke gezondheid; een staat van bewustzijn dat toeneemt naarmate men waarheid (geest) van waan (menselijkheid) onderscheidt.

De storm komt naderbij
Helse machten uit de afgrond worden voorbereid om op de mensheid losgelaten te worden. Ben ik wakker en er klaar voor?
De duivelse machten, werkzaam in politiek en overheid, sussen ons in slaap en de media houden ons bezig met brood en spelen. Jezus Christus waarschuwde ons daar toen al voor.

“Verdeel het volk onderling, zo blijven wij, politici, mooi buiten beeld” is het motto.
De onderlinge verdeeldheid en daarmee gepaard gaande onrust over klimaatbeheersing, energie, 5G, massa immigratie, chemtrails, vaccinatie, enz. maken wij vrijwel dagelijks mee. De onveiligheid is schrikbarend toegenomen: kijk om je heen en wees op je hoede. Laat je kinderen niet alleen over straat gaan!

Mensen waarschuwen elkaar en de bewustwording neemt door de uitwisseling van informatie – de z.g. complottheorieën – steeds meer toe. De profetieën die rond onze jaartelling en zelfs al ver daarvoor waren uitgesproken zijn dagelijkse realiteit geworden.

Het betekent dat alle protesten tegen onze overheden slechts bijdragen aan grotere bewustmaking onder de mensen, maar vrijwel niets bijdragen aan het veranderen van het genocide plan, dat vele jaren geleden al is vastgelegd in de Deep State Agenda en ondanks alle protesten van de bevolking onverminderd doorgezet wordt.
Kort gezegd: een steeds groter deel van de mensen komt er achter, dat zij als ratten gevangen zitten in de (matrix)val en waar geen ontsnappen uit mogelijk is.

Het nieuwe inzicht begint nu te gloren, dat men erachter komt, dat de wereld niet met mensen te maken heeft, maar met demonische, uiterst kwaadwillige machten, die erop uit zijn om de mensheid nagenoeg geheel uit te roeien.
Dankzij de zalige onwetendheid van de doorsnee gelovigen, die zich christenen noemen, kunnen de demonische praktijken van satans kerken onverminderd doorgaan en zelfs toenemen.
De informatie, die tot de toenemende bewustwording van de wereld leidt, komt doorgaans niet van de christelijke kerk maar van de “heidenen”, van wie de meesten van hen de god van de kerken in hun hart vaarwel hebben gezegd. Weer andere “heidenen” hebben een eigen filosofie ontwikkeld die meer op de moderne wetenschap of op het humanisme is gebaseerd.

Is er een kerk of sekte, die zich uitspreekt tegen de vorenvermelde desastreuze ontwikkelingen, die zich over de gehele aarde verspreiden om deze te vernietigen? Ik ken er niet één! De kerk, die zich daartegen uitspreekt verliest aanhang; die kerk zal tegengesproken en monddood worden gemaakt, omdat die in de wereld van nu namelijk geen bestaansrecht heeft!

Vrijwel allen, zowel binnen de kerk als daarbuiten, hebben zich een “comfort zone” gecreëerd van waaruit zij leven in de valse hoop, dat hun voorganger het wel weet vanwege zijn kennis uit de Bijbel en zijzelf zich slechts hoeven aan te sluiten bij zijn “roeping” en hem in onderdanigheid te gehoorzamen in ruil voor de verantwoordelijkheid, die zij aan hun geestelijke leider mogen overlaten.

Intussen neemt het aantal ontvoerde kinderen toe om als offerande gebracht te worden aan de “luciferische engelen van het licht”. Volwassenen, maar vooral kinderen zijn uitermate geschikt vanwege hun onschuld en onverdorvenheid om de felbegeerde stof adrenochrome uit te betrekken.
Uit onderzoek van de “pizzagate” kinderhandel blijkt dat adrenochrome verkregen wordt uit de hersenen van het kind vlak voor het moment van extreme pijn uit de mishandeling en de uiteindelijke moord op wrede wijze.

Beroemdheden, die hun ziel aan de duivel hebben verkocht om door de wereld aanbeden te worden zijn trouwe afnemers van deze satanische drug. Hoog bejaarde politici en hooggeplaatste leden van vorstenhuizen ondergaan daarvan een “verjongingskuur” zodat ze er beter van gaan uitzien.
Zodra de toevoer van deze stof wordt onderbroken, dan treden er allerlei afkickverschijnselen op, waarvan de beschikbare beelden zorgvuldig buiten het zicht van het volk worden gehouden en uit het nieuws verwijderd.
Het overgrote deel – mogelijk zelfs alle –  van de mensen, die het voor het zeggen hebben en ons regeren, bestaat uit psychopathische pedofielen, die hun ziel aan deze duivelen hebben verkocht in ruil voor geld en macht.

De mens is naar zijn aard een kuddedier zonder inzicht, onmachtig om zelf de teugels voor zijn eigen leven in handen te nemen; hij is er om geleid en uitgebuit te worden. Met die gedachte is de mens door zijn god/de demiurg geschapen, en zo is hij ook door de eeuwen heen behandeld geweest tot op de dag van vandaag. Deze bewering heb ik meermaals in vorige artikelen aan de orde gesteld en beschreven.
De enige reddingsmogelijkheid voor de mens om uit de invloedssfeer van de demiurg te komen is om zijn oer-Weten dat uit zijn Verleden stamt, het Gods bewustzijn of de Godsvonk, in zichzelf tot leven te wekken en op te staan uit zijn (geestelijke) doodsslaap.

Zoals de Vader is, zo is ook de Zoon 
Het ware Evangelie spreekt de Gods- of Lichtvonk in de mens aan. De waarachtige Woorden doen het hart in de mens resoneren en dan is het zaak om “de klop aan het hart” te herkennen en voor Hem open te doen.
Toen een stem uit de hemel klonk zei de schare, die daar stond en toehoorde, dat er een donderslag geweest was; anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken” lezen we in Johannes, hfdst.12. Mensen reageren verschillend op eenzelfde gebeurtenis.

Toen Jezus zei: “Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Neem Mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht”, sprak Hij over de karmische last, bijeen vergaard uit alle voorgaande levens en uit dit leven, waar mensen onder gebukt (kunnen) gaan. De ene neemt deze woorden in dankbaarheid aan en de ander hoort deze aan als “een donderslag”.

Deze lasten dragen zij in hun onderbewustzijn met zich mee, zoals ik al eerder besproken heb.
Trauma’s, fobieën, angsten en vele lichamelijke klachten en pijnen zijn gekristalliseerde blokkades in de energiebanen, die door het lichaam lopen en de vrije doorstroom van bevrijdende energieën belemmeren.
Merk op, dat iemand slechts door Jezus genezen kon worden als hij in Hem gelooft.

Een man kwam met zijn kind naar Hem toe: “ . . .  maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.’ Meteen riep de vader van het kind uit: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp!”

Verlaat dan nu jouw “comfort zone” voordat de omstandigheden jou dwingen en jouw levenshuis te gronde gaat omdat je dit op zand hebt gebouwd. Het zand is jouw menselijkheid, jouw ego. Vlucht niet weg, maar durf te kijken naar de pijnpunten in jouw verleden terwijl je in geloof Zijn hand vasthoudt.
Velen lopen weg terwijl juist in iemands verleden de waardevolle leermomenten liggen opgeslagen om ontdekt te worden zodat Hij die persoon kan genezen.

Wij zien hoe de farmaceutische industrie dikke winsten behaalt door steeds de ziekte symptomen te bestrijden terwijl de diepere, vaak in het verleden liggende, oorzaken ongemoeid blijven. De alternatieve medische wetenschap past deze behandelingsmethode (hypnose, regressie e.d.) de laatste tijd ook steeds meer toe.

Het is door de zonde van de on-Wetendheid en het Vergeten dat ziekte en (geestelijke) dood in de wereld zijn gekomen. Door Weten en Herinnering van jouw Afkomst kan jij deze karmische kleden van onwetendheid afleggen en je met Hem verenigen; dat is: jouw leven bouwen op de Rots.

Jezus komt spoedig om de Zijnen te halen; dat zijn de bevrijde Lichtvonken, die zich afgekeerd hebben van hun vorige man – de schijngod met zijn vele valse gezichten – en de tijd, die nog rest van hun leven aan Hem hebben gegeven.
Zoals de Vader is, zo is ook de Zoon en zo is jouw Opstandingslichaam! Hij is de Vader der Lichten, in Wie nooit enige verandering of verduistering is waar te nemen.

4 reacties


 1. Anonieme reactie, enigszins ingekort maar interessant genoeg om die hier te plaatsen:
  “Elke ziekte heeft een metaforische betekenis.
  Mensen zijn bezig met allerlei afleidingen: tv, social media, games, en niet meer met zichzelf.
  Men is terecht gekomen in een soort “comfort zone” en let niet meer op het optimaal en gezond houden van hun (emotioneel en mentale) lichaam.
  Daardoor zie je een sterke toename van ziekten, die op den duur chronisch worden.
  En als je lang genoeg leeft word je geleidelijk aan slachtoffer van jouw eigen karma omdat jouw schaduw van onverwerkte trauma’s jou gaat inhalen.
  De schaduwkanten zijn de dingen die je niet verwerkt.
  Nu gaat het erom: beheers jij de tools, beheers jij de methodieken, waardoor jij sterker wordt? Besteed jij genoeg tijd en energie in jezelf? Neem je tijd om te reflecteren? Om stil te zijn en te bidden?
  Durf jij voor de waarheid op te komen?

  Je bent tevreden met jouw leven in jouw comfort zone, net zolang totdat de omstandigheden jou dwingen om uit jouw comfort zone te komen. Beschik jij dan over de tools om weerstand te bieden tegen jouw genegeerde schaduwkanten en jij daardoor gaat lijden?”

  Beantwoorden

  1. Geachte Lisa,
   Wel bedankt voor uw positieve reactie dat dit Brood u gesmaakt heeft. Rest mij nog om wat Schriftplaatsen door te geven van de aangehaalde citaten.
   Romeinen 3 vanaf vs 10: Niemand is rechtvaardig
   Genesis 5 vs 27: hoge ouderdom van Metuselach
   Johannes 8 vanaf vs 21: Jezus’ discussie met de Joden
   Marcus 9 vs 24: Alles is mogelijk voor wie gelooft!

   Beantwoorden

 2. Danku wel voor u reactie terug en de Schriftplaatsen. Een aantal had ik terug gevonden omdat u inderdaad, bij het meeste, laat doorschemeren waar het staat geschreven. ☺ bedankt

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *