De realiteit van het andere evangelie

Inleiding.
Veel mensen hebben er grote moeite mee als zij te horen krijgen, dat ieder mens in spiritueel opzicht slechts een product is van vorige levens. Alle wereldgodsdiensten bevestigen het bestaan van deze Natuurwet, die in Oosterse religies, zoals het Boeddhisme en Hindoeïsme, de Wet van Karma en Reïncarnatie wordt genoemd. De islam en het valse evangelie van het huidige christendom schaar ik bewust niet onder de noemer “Wereldgodsdienst” omdat deze beide dezelfde verkeerde god aanbidden en erkennen, zoals ik in vorige artikelen meermaals heb uitgelegd en aangetoond. Beide ideologieën erkennen, volgens mijn persoonlijke mening, deze Karmawet niet.

Het ware christendom, dat door Paulus, de apostel der heidenen, als evangelie werd verspreid erkent de Wet van Karma als Natuurwet echter wel. Zoals wij weten zijn “de heidenen” de 10-stammen nakomelingen van het volk Israël.
Het Evangelie van het Koninkrijk, dat door Jezus Christus als Licht der wereld, onder ons werd verspreid wordt heden slechts door een zeer klein aantal mensen begrepen en daadwerkelijk uitgedragen.
“Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten, e.v.” verwijst in de Bijbel naar de Wet van Karma en Reïncarnatie evenals vrijwel alle gelijkenissen van Jezus naar die Natuurwet verwijzen.

De zending van Jezus Christus
Jezus kwam op een psychologisch moment in de mensheidsgeschiedenis op aarde. In een periode van zo’n 4000 jaren onder het regime van de Schepper JHWH – of Allah van de moslims – was de mens er aan toe om het Evangelie van Licht te ontvangen. In al die eeuwen daarvoor werd de aarde en haar mensheid in steeds dieper wordende duisternis (= onwetendheid) gehuld.

Velen zuchtten onder de uitgevaardigde, wrede wetten van JHWH, de schepper van hemel en aarde zoals het Boek Genesis deze Wereldbouwer noemt. Onder het regime van deze “Ik ben God, en buiten Mij is geen ander; Ik ken er geen” is de mens zijn ware aard en bestemming vergeten.
Zijn ware aard is het Godsbewustzijn, dat hij van Oorsprong was. En het is dit Bewust Zijn, dat gedurende de periode van 4000 jaren door toedoen van deze namaak-god of hoe je dat schijnwezen ook maar noemen wilt, gereduceerd tot een minuscuul restje: godsvonk of lichtvonk genoemd.
Jezus Christus sprak de mensen hun innerlijke lichtvonk aan!

Scheiding van geloof en ongeloof
“Ondanks de wondertekenen die Hij voor hun ogen gedaan had, geloofden ze niet in Hem. Zo gingen de woorden van de profeet Jesaja in vervulling, die zei: ‘Heer, wie heeft onze boodschap geloofd? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard?

Ze konden niet tot geloof komen, want Jesaja heeft ook gezegd: ‘Hij heeft hun ogen verblind en hun hart gesloten, anders zouden zij met hun ogen zien en met hun hart begrijpen, zij zouden zich omkeren en ik zou hen genezen.’

Jesaja doelde op Jezus toen hij dit zei, omdat hij Zijn majesteit zag. Toch waren er ook veel leiders die wel in hem geloofden, maar vanwege de Farizeeën kwamen ze daar niet openlijk voor uit, omdat ze niet uit de synagoge gezet wilden worden. Ze stelden meer prijs op de eer van mensen dan op de eer van God.

Jezus had luid en duidelijk gezegd: ‘Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in Hem die Mij gezonden heeft, en wie Mij ziet, ziet Hem die Mij gezonden heeft. Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in Mij gelooft niet meer in de duisternis is. Als iemand Mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal Ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Wie Mij afwijst en Mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat Ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen”. Tot zover Johannes, hfdst 12.

Wij lezen hier, dat het de demiurg zelf is, die de ogen verblindt en de harten gesloten houdt zodat mensen niet tot geloof konden komen. De Farizeeën waren de godsdienstleiders van het volk. Zij hielden zich nauwgezet aan de Wetten, die de demiurg op de berg Sinaï aan zijn knecht Mozes dicteerde.

Als JHWH de Vader van Jezus Christus zou zijn, dan zou Jezus de godsdienstleiders van die dagen juist geprezen hebben voor hun ijver en toewijding aan Zijn Vader. De Evangeliën getuigen echter eerder van het tegendeel!

De oplettende lezer zal in dit tekstgedeelte de scheiding opmerken tussen degenen, die in Hem geloofden en degenen, die niet konden geloven omdat zij meer prijs stelden op de eer van mensen dan de eer van de Vader.

Het ware Evangelie van het Koninkrijk van Licht
Na de moord op Jezus is Zijn Woord verder verbreid door Zijn discipelen en andere trouwe volgelingen, de apostelen.
Zij verkondigden het Woord van het Kruis als een reddende kracht voor allen, die geloven. “De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God”. Ook nu zien wij hoe mensen niet tot het ware geloof kunnen komen uit angst voor de smaad van hun omgeving.

“En zij namen aanstoot aan Hem. Maar Jezus zei tot hen: ‘Een profeet is alleen in zijn vaderstad en in zijn huis ongeëerd’. En Hij deed daar niet vele krachten wegens hun ongeloof”.

De boodschap van het Kruis is de verkondiging dat met de kruisiging en dood van Jezus ook wijzelf – onze ego, het mens zijn – door geloof mee gekruisigd zijn met Hem. Het betekent in de praktijk van het dagelijkse leven: het geleidelijk afsterven aan het ene (mijn ik)  en ruimte geven aan het Andere (mijn Ik) om te groeien.

Hoewel ik aan dit stervensproces in voorgaande artikelen al ruimschoots aandacht gegeven heb, wil ik een citaat aanhalen uit de tweede brief van Paulus aan de Korinthiërs: “Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige [en loutere] toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel”.

De ware verkondiger van het Woord verbindt de ziel van de gelovige met één man: Christus. De andere man is de man met wie zij de vele levens daarvoor mee getrouwd was: JHWH, de wereldbouwer en schepper van de mens. Zie hfdst.25 van Twee Goden.

Wie zich aan een andere man hecht, terwijl de huidige nog in leven is, wordt in spiritueel opzicht een hoer genoemd. Pas als de man, met wie zij getrouwd was, overleden is of er aan hem een losprijs voor haar betaald werd, is de ziel vrij om zich aan een andere man te hechten.

Dit geheimenis is groot, want Jezus Christus heeft de gelovige ziel vrijgekocht zodat deze zich zonder schuldgevoel en angst aan Hem kan geven. De losprijs om jouw en mijn ziel vrij te kopen heeft Hij betaald door Zijn leven op te offeren en aan een gewelddadige dood te sterven.

Van de verloste ziel wordt verwacht dat hij/zij haar vroegere leven met haar eerste man – de god van de wereld met hetgeen in en van zijn wereld is – de rug toekeert en de rest van haar leven zich aan haar nieuwe man wijdt. Voor deze mensen is de genade als hulp gegeven, zoals wij hier lezen:

“Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen”.

Het is duidelijk, dat wie dit Evangelie tegenwoordig uitdraagt zich niet erg populair maakt onder zijn toehoorders, noch binnen zijn familie- en vriendenkring.

Het valse evangelie met een andere Jezus
Zowel Jezus Christus als Zijn navolgers en de apostelen waarschuwden bij leven voor de zeer vele valse christussen, leraren en misleiders in de wereld, die na hen de schaapskooi van gelovigen binnen zouden sluipen en de kudde niet zullen sparen.

Nog steeds geloven, of willen de mensen niet geloven dat wij met boze geesten en machten in de aardse atmosfeer te maken hebben, die zich steeds vijandiger tegenover de mensheid opstellen naarmate hun kwalijke praktijken in openbaarheid worden gebracht. Deze mens-vijandige machten hebben zich, met behulp van allerlei technieken en wetenschappen, lichamen toegeëigend en zij leven en bewegen zich tegenwoordig onder de mensen.

“We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven”.

De vraag is: hoe velen onder de gelovigen weten dit?? Tijdens de dagen van Jezus Christus en daarna tijdens de dagen van de apostelen stonden de machten al te popelen om de heerschappij over de aarde weer ten volle over te nemen.
Op een enkele uitzondering (Johannes) na, zijn alle ware verkondigers  een gewelddadige dood gestoven en is er een andere evangelie met een andere Jezus aangenomen en sindsdien verbreid.

De grootste verkondigers, met de Paus voorop en in zijn kielzog de vele, grote herders, profeten, leraren en zgn. wereldverbeteraars verkondigen  het andere, valse evangelie met een Jezus, vol van genade.

Zij worden door de wereld en haar leiders gelauwerd, geëerd en geprezen als o zo godvruchtig en gewaardeerd. Is het niet zo, dat zij het Woord van God als een gouden beker hanteren met de wijn van hoererij, waar zij alle volkeren mee bedrinken? Geen kruis, geen zelfverloochening, geen hel, geen verdoemenis, alleen maar genade en verzoening waar de klok slaat.

Let wel: ik heb het over het huwelijk en dat een vrouw echtbreuk pleegt als zij een relatie aangaat met een andere man terwijl haar huidige man nog in leven is en daarom een hoer genoemd wordt, in spiritueel opzicht.

De aardse verbintenis tussen man en vrouw met al of niet een huwelijk ter afsluiting is hier niet aan de orde. Het aardse huwelijk is immers een aardse aangelegenheid met verbintenis afspraken tussen mensen onderling. Omdat de kerk hier tussen is komen te staan, met haar misleidende verplichting van “eeuwige trouw” aan de echtelieden, is een  bron van ellende en onnodig veel leed de wereld in gebracht.

Het andere, valse evangelie legt de gelovigen onnodige lasten op die er niet toe doen met wereld gelijkvormigheid als droevig resultaat. Mensen struinen opwekkingsfestivals af om hun geloofsbeleving met anderen te delen, maar de innerlijke voeding ontbreekt; deze was hen ontnomen door de valse verkondiging van enkel genade zonder Waarheid, die wèrkelijk verlost en vrij maakt van de (god van de) waan en de illusie.

De realiteit van het andere evangelie
Waar is de wijze, waar de Schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd?”

Zie eens naar het resultaat van de huidige christelijke prediking! Krachteloos en willoos gemaakt, worden mensen overgeleverd aan de komende Wereldheerschappij: het Tijdperk van de Antichrist.
De Waarheid is door de predikers van het huidige christendom monddood gemaakt. Mensen verdragen de heilzame leer niet meer. Zij verzamelen leraren om zich heen die aan hun verlangens tegemoet komen en om naar hun verzinsels te luisteren.

Zij benoemen wel het Kruis als een machtig fenomeen van verzoening, gehoorzaamheid en onderdanigheid, maar dan wel aan de leider zelf en in mindere mate aan Christus. En de mensen accepteren deze verzinsels al te graag, want zo kunnen zij gewoon zichzelf blijven en gezellig bij elkaar blijven in de waan van eenheid, die meestal ver te zoeken is, en verbondenheid.

Vele kerkelijke instellingen verwelkomen de massale instroom van “vluchtelingen”, die bij voorkeur uit barbaarse culturen afkomstig zijn, uit naastenliefde maar deze “goedmenschen” doorzien niet het misdaadplan achter dit overheidsbeleid.

Naarmate de duistere bedoelingen van de Cabal machtselite onder de mensen bekend worden, gaat men de snelheid naar de uiteindelijke vernietiging van de wereld en haar mensheid verhogen.
Jezus waarschuwt dat in de eindtijd de dagen verkort zullen worden, d.w.z. dat de gebeurtenissen elkaar snel zullen opvolgen, zoals wij deze steeds duidelijker voor onze ogen zien gebeuren: de razendsnelle ontwikkeling van 5G, de opheffing van de Europese cultuur en beschaving geraakt in een stroomversnelling, de genocide op het blanke ras en op mensen, die zich uit alle volken en talen bekeren tot het christelijke geloof, invoering vaccinatie plicht, chemtrails, enz.

De Zionisten in Israël en de Amerikaanse CIA werken met de Bankiers samen om landen en natiën economisch kapot te maken. Het monetaire systeem verplettert de landen op voortreffelijke wijze en de legers kunnen worden ingezet tegen de burgers, die zich verzetten. Dat is wat er op dit moment aan de hand is. Denk bijv. aan de financiering van de klimaatleugen, die het volk onderling ook nog eens tot op het bot verdeelt.

Spiritueel gezien zit de hoer op de rug van het beest om vervolgens afgeworpen te worden en onder zijn poten vermalen te worden. Het betekent, dat het valse evangelie (de hoer) subsidie ontvangt van de staat (het beest) om vervolgens verpletterd te worden onder zijn poten als de tijd er rijp voor is.

Nu reeds zien wij de voortekenen, hoe men geen acht slaat op menselijke moraal en waarden; deze worden gewoon ongedaan gemaakt, protesten genegeerd en verzet wordt gebroken door inzet van leger en politiemacht.

Verbreek de ketenen door gehoorzaamheid
Laten zij, die nog in staat zijn om te horen wat de Christusgeest tot de Gemeenten zegt, gevolg geven aan de Stem die vanuit het binnenste van je hart spreekt: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat jullie niet ontvangt van haar plagen!

“Want Hij heeft besloten om hen, die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging”.

Geen enkele groepering kan aanspraak maken op de Bruid van Christus als Bruidegom!
De losgekochten van Christus zijn eenlingen, dwaze individuen om Christus’ wil, die naar Hem toe getrokken worden; zij hebben het oordeel over de duivel, die hen gevangen hield binnen zijn machtsgebied, achter zich gelaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *