Mededelingen over het actuele nu en de komende tijd

Inleiding
Terwijl de overgrote meerderheid der gelovigen hun geestelijke doodsslaap slapen wordt, achter de schermen van de publieke arena, de wereld en haar mensheid voorbereid om de Antichrist, die de naam Satan of Lucifer (= lichtbrenger) draagt, te ontvangen. De NWO is een nabootsing van het komende Vrederijk van Jezus Christus met de Antichrist als de New Age Christus, die zich als “Vredestichter” aan de wereld zal presenteren, maar in werkelijkheid de mensheid tot één grote slavenkolonie zal dwingen.

Wij zien hoe de kaarten van het grote spel, de agenda van de machtselite, steeds openlijker worden uitgespeeld.
*) Aan het einde van dit artikel geef ik nóg een voorbeeld van zo’n kaart met de uitleg daarbij.

Eerder beschreef ik dat het proces van scheiding tussen beide universa zich m.n. in deze tijden volop aan het voltrekken is. Zij, die zich de gezonde woorden ter harte hebben genomen worden in de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden wijs genoemd.

Leef wat je weet, want “het leven is het licht der mensen,” schreef Johannes, de “apostel, die de Here liefhad.”  Je moet zijn wat je weet, anders weet je niets.

De dwaze maagden
Onder “dwaze maagden” uit de gelijkenis worden diegenen verstaan, die zich bezig houden met toverijen; dat is: iets tot stand brengen buiten de natuurwetten om.
“Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief en een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open”.

Wie de verkeerde leer verkondigt, zoals hier tevoren over geschreven is, is de tovenaar, die “ergens anders naar binnen klimt”. Hij is een dief en een rover; waarvan? Van hemelse goederen!

“Iemand die iets anders onderwijst en niet instemt met de heilzame woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer van ons geloof, is verblind. Zo iemand begrijpt niets, maar is ziek door zijn geredetwist en geruzie; dat leidt tot afgunst, enz.” De “heilzame woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer van ons geloof” is de gezonde leer zoals ik in het vorige artikel reeds heb uitgelegd.
Maar jij bent een dienaar van de ware God, jij moet je hier verre van houden! “Ontvlucht de verzinsels” schreef Paulus aan zijn leerling Timotheüs.

De Wereldbouwer, de god van de dwaze maagden
Wie verblind is door ongeloof is ziek. Het geloof in/van de Wereldbouwer maakt ziek. Zo iemand begrijpt niets van het Evangelie. Ik citeer het vervolg uit hetzelfde hoofdstuk uit het Boek van de apostel Johannes: “Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat Hij bedoelde.

Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid”.
De passage in de tekst: “wie voor Mij kwamen” duidt op alle godsdienstige ijveraars voor de demiurg, de jaloerse en wrekende schepper.

De wijze maagden
In tegenstelling tot de dwaze maagden hebben de wijzen kennis van de gezond(makend)e leer terwijl de dwazen leven in onwetendheid. Dwaze maagden kunnen een, voor het oog, zeer voorbeeldig leven leiden. Zij blijven aan hun Kerk verbonden ook al ervaren zij dat zij er eigenlijk niet (meer) thuishoren. Heikele onderwerpen, zoals bijv. de wereldwijde vervolging van christenen in de wereld, worden niet aan de kaak gesteld;  “Als het mij maar niet gebeurt” lijkt men te denken….

De wijze weet dat de mens als enige van alle levende wezens op aarde tweevoudig is; sterfelijk naar zijn lichaam en onsterfelijk krachtens de ware Mens. In bovenvermelde geciteerde tekst spreekt Jezus over een bewaker voor de deur van de schaapskooi. Alle heengegane zielen krijgen met deze bewaker te maken, die hen de doorgang naar het Koninkrijk belet wanneer “er iets aan hun zielengewaad kleeft wat van hen is”.
Onmiddellijk zal hij haar omgeven en haar onderzoeken hoe zij tijdens haar leven is geweest. En als hij haar besmeurd ziet met de vlekken van onwetendheid en ongeloof dan grijpt hij haar en werpt haar in de open luchtzee van de wereld, die noch op de aarde noch in de hemel is geplaatst en zij zal beroofd worden van haar hoop en in grote pijn zijn. Dit zijn de louteringsgebieden waar de Bijbel over spreekt.  De wijze is zich bewust dat ook hij/zij de bewaker zal ontmoeten; voor hem/haar doet de bewaker open. Hij zal de ziel loslaten.
De bewaker bevindt zich, zoals ik eerder schreef, midden in de lucht; in de doorgangssfeer tussen hemel en aarde; tussen het Paradijs en de matrix.

De aankomende tijd
Ik schrijf hier nu enkele aantekeningen over uit de verhandeling van Asclepius, in Griekenland de god van de heelkunde. Het bevat een aansporing om ernst te maken met onze persoonlijke genezing door het kleed van onbewustheid van ons af te werpen: “Kom tot bezinning, zoals het u betaamt, en zondig niet langer. Sommigen van u hebben geen enkele kennis van God. U moest u schamen”.

“De nacht, waarop niemand werken kan” waar de Bijbel over spreekt, is het moment waarop censuur zal worden toegepast op alle berichten, die bijdragen aan de bewustmaking van het volk. De tijd van de grote verdrukking is de tijd dat de Antichrist zich ten volle openbaart. Het is de tijd, die de dwaze maagden tegemoet gaan om alsnog te “bewijzen” dat zij de ware God willen dienen. Ik laat nu Asclepius aan het woord en laat de uitlegging graag aan de lezer zelf over.

“Er zal namelijk een tijd komen waarin zal blijken dat de mensen de godheid tevergeefs hebben gediend, en dat al hun religieus handelen waardeloos zal worden geacht. Want alle godheden zullen zich terugtrekken en de wereld verlaten. De wereld zal als een weduwe zijn wanneer het door de goden is verlaten.

Want dan zullen vreemdelingen de wereld bestormen en het bewind over haar voeren. Sterker nog, de mensen zal het verboden worden God te eren en te dienen. Zij zullen daarvoor de hoogste straf krijgen, met name ieder die betrapt wordt op het houden van een eredienst voor God. En in die dagen zal het land, dat godvruchtiger was dan alle andere landen, tot goddeloosheid vervallen. Het zal niet langer vol tempels staan, maar vol graftombes. Dan zal het duister aanlokkelijker zijn dan het licht en men zal de dood verkiezen boven het leven.

De godvruchtige zal krankzinnig worden verklaard, en de goddeloze zal als wijs mens worden geëerd.  Een goed mens zal als een misdadiger worden gestraft. Er zal een nieuwe wet gevestigd worden. Nieuwe standbeelden zullen opgericht worden. Het vreselijk vertrek van de goden weg van de mensen voltrekt zich. Alleen de boosaardige engelen zullen overblijven, zich mengen onder de mensen, hen vergezellen en hen meedogenloos aanzetten tot misdaden, oorlogen, goddeloosheid en plunderingen.

In die dagen zal de aarde uit balans raken en geen mens zal de zeeën bevaren, en niemand zal nog de sterren aan de hemel kennen. Heel de heilige stem van Gods woord zal tot zwijgen zijn gebracht en de lucht zal ziek zijn”.

Het vertrek van de goden duidt op de Opname, bij de Wederkomst van Christus. Eerder schreef ik over de periode voor en na de opname, waar je elementen ervan in dit stukje kunt herkennen. De profeet Jesaja profeteerde reeds over de verschuiving van de beide polen – de Noordpool en de Zuidpool – van de aarde: “De aarde zwalkt en waggelt als een dronkaard, ze zwaait heen en weer als een hut in de storm want haar overtreding drukt zwaar op haar . . .”

Nu vervolg ik met een stukje uit de verhandeling van Asclepius waar ik het liefste over schrijf, namelijk over het daadwerkelijke ingrijpen in de wereldgebeurtenissen nadat de aarde en haar mensheid op het punt staat om totaal vernietigd te gaan worden. “Dan zal Hij de wereld tot haar oude gedaante terugroepen. En dit is dan de wedergeboorte van de wereld, de weerkeer van al het goede en de hernieuwing van de goddelijke natuur zelf”.
De “terugkeer van al het goede” vangt aan zodra Jezus Christus zijn Vrederijk op aarde komt stichten nadat Hij de macht van de duivel heeft weg genomen.

Aan het begin van dit artikel bij de Inleiding gaf ik aan, dat de duivelse plannen van de Illuminatie grotendeels zijn vervat in een kaartspel. Het uitrollen van hun agenda is het uitspelen van de kaarten. Voor de Illuminatie als wereldwijde organisatie, die vnl. uit pedofiele psychopaten bestaat, is de uitroeiing van het grootste deel van het mensengeslacht en de massale vernietiging van de aarde niet meer dan een spel dat ten koste van de aarde en haar mensheid gespeeld wordt.

Zo bestaat er een zgn. “chemtrailkaart”, een “massale ontbossingskaart” , een “9/11 kaart”, dat ging over de instorting van de WTC gebouwen in New York enz. In een vorig artikel besprak ik reeds kaart nr. 289. Aan het einde gekomen van dit artikel zal ik één zo’n kaart uit het Illuminati Kaartspel met jullie bespreken. 

De afgebeelde kaart:”Rewriting History” heb ik uitgekozen omdat ik hier al eerder een artikel over heb geplaatst en dit item nu opnieuw actueel is geworden. De Illuminati realiseerde zich dat ze een gehele bevolking en masse zou moeten verleiden om haar begeerde Nieuwe Wereld Orde te kunnen vestigen. Zij realiseerde zich dat het Onderwijssysteem – vanaf de Basisscholen –  leerlingen en studenten produceerde die te goed en te breed konden lezen en communiceren. De gemiddelde student had een wantrouwen in de regering en zijn autoriteiten.

Het was duidelijk, dat de Illuminati de controle moest zien te krijgen over het hele schoolsysteem vanaf de basis, om de oprichting van de NWO met succes tot stand te kunnen brengen.

In 1911, begon de Illuminati bedrijven, die schoolboeken schrijven, op te kopen, totdat zij ze na Wereldoorlog I allemaal bezat. Toen de machtselite eenmaal controle had over alle uitgeverijen van de schoolboeken, begon zij geleidelijk aan de leerplannen af te stompen en de geschiedenis te herschrijven.

De kwalijke rol die het geheime Bankiersgilde bij vrijwel alle (Wereld)oorlogen heeft gespeeld door beide partijen te financieren en zich daarmee extreem te verrijken moest vanzelfsprekend uit de geschiedenisboeken worden verwijderd, evenals de Bijbelse geschiedenis als toenmalig verplichte leervak uit het lessenpakket werd gehaald.

Vandaag ontvangen leerlingen en studenten in toenemende mate inferieure opleidingen. Tot nu toe is de bevolking meer divers dan ooit en grotendeels academisch minder geschoold, politiek minder beslagen en onwetend over de Waarheid van Jezus Christus.“Geschiedenis herschrijven”, zoals de kaart aanduidt, was een van de belangrijkste stappen tot de oprichting van de NWO.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *