De zeven zegels geopend

Inleiding.
Het Boek Openbaringen beschrijft niets minder dan de volgende stap in de menselijke evolutie. De hoofdpersoon, die jij in wezen zelf bent, ontwikkelt de Christus in zichzelf, laat het aardse lijden achter zich en wordt ten tweede male geboren. Zo word jij overwinnaar naast Jezus Christus.

De Bijbel is een Sprookjesboek voor het Kind in de mens. Voor jonge kinderen, die voorgelezen worden uit het sprookjesboek, doen de verhalen als Assepoester, Roodkapje enz. zich als levensecht aan hen voor. Het waarheidsgehalte van de verhalen zijn ondergeschikt, het gaat namelijk om de morele lessen, die daarin zijn verweven met de algemene strekking, dat het goede het uiteindelijk zal winnen van het kwade.

Laat wie oren heeft, horen wat de Geest tot hen te zeggen heeft
De Bijbel is het Boek van de mens voor de mens geschreven om van mens tot Mens getransmuteerd te worden.
Transmutatie betekent in de alchemie het langs chemische weg omzetten van het ene element (het lood van de materie) in het andere (het spirituele goud). De Bijbel beschrijft het alchemistische proces van de mens tot Mens vanaf zijn geboorte – het Boek Genesis wordt ook het Boek van de Genetica genoemd – tot aan zijn sterven, dat het einde van het mens-zijn beschrijft.

Het Boek Openbaringen beschrijft het einde van de mensheid en daarmee het einde van de demiurg als Wereldbouwer. In de Bijbel leren wij de Schepper als de Wereldbouwer kennen, de afschuwelijkheid van zijn wetten en de wegen van misleiding waarop hij de mensheid met behulp van zijn Archonten (onze goden) heeft geleid en de uiteindelijke ontmaskering door Jezus Christus. Het Boek openbaringen is de voltooiing van de Schriften.

De zegels in het Boek Openbaringen
De zeven zegels in het Boek Openbaringen zijn de zeven energiecentra in het lichaam van de mens.  Deze zeven energiecentra corresponderen met de zeven hemelsferen uit de kosmos of matrix. Gedurende zijn hele leven beweegt de mens zich binnen de cirkelgang van deze zevenvoudigheid: de matrix. Zolang hij zich daarbinnen beweegt blijft hij onderworpen aan de geldende natuurwetten binnen de matrix, het scheppingsdomein van JHWH. Zodra de mens echter deze natuurwetten wil doorbreken dan ontketent hij tegenwerking; in zichzelf, in anderen, in zijn omgeving, in zijn omstandigheden enz.

Wanneer de Bijbel spreekt over ” En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel”, dan geldt deze beslissing niet slechts het kortstondige leven van de mens op aarde van geboorte tot aan zijn dood, maar van zijn ontstaan (of schepping) tot aan zijn einde. Het Boek Openbaringen begint met een beschrijving van de spirituele situatie in de zeven “gemeenten” in Azië.  Op bijgevoegde tekening zijn de plaatsen van de energiecentra van het lichaam aangegeven, die model staan voor de Gemeenten.

Deze energiecentra, die in de oosterse filosofie “chakra’s” worden genoemd, staan in verbinding met en worden beïnvloed door de zeven sterren, die vanuit de kosmos de aarde en haar mensheid bereiken c.q. beschijnen. De “brieven aan de gemeenten” zeggen iets over de energiecentra (de gemeenten dus) en de planeten in de hemelsferen (de sterren of engelen) waar ze model voor staan.

Uitleg van de sterren en de kandelaars
“Dit is de betekenis van de zeven sterren die je in mijn rechterhand zag en van de zeven gouden kandelaren: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaren zijn de zeven gemeenten”.

Kandelaars geven van zichzelf geen licht. Er gaat alleen licht uit van de sterren. De zeven sterren zijn de zeven planeten of hemelsferen, die hun energieën over de mens laten stralen. De kandelaars zijn de chakra’s in de mens die deze energieën reflecteren. De opdracht voor de mens is om de engelen, die als wachter voor elke (energie)poort in zijn lichaam staan opgesteld, te overwinnen. 

De opening van de zeven zegels
“En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, welverzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel, die met luider stem uitriep: Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien. En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. En een uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen”.

Alleen zij, die in de Christusgeest de wachters of engelen van de zeven hemelen hebben overwonnen, zijn in staat om hun werkelijke Zelf te ontmoeten. De engelen die de chakrapoort verzegelen zijn de Archonten, die de mens beletten om zijn Thuiskomst te vieren.

Door in zijn lichaam het omsmeltingsproces van het lood (de materie) naar het kostbare goud van de Geest toe te laten overwint de mens de wachter voor elk van zijn chakra’s.  Wanneer hij ze alle overwonnen (=ontmaskerd) heeft vindt de Bruiloft plaats: de opstanding van de nieuwe Mens. Hij wordt dan zelf tot een Christus. De Bruid van Jezus Christus is Zijns gelijke.

Dit proces vindt niet plaats na de dood, of in een eindtijd, maar in dit leven.  Filippus zegt in zijn evangelie: “Want als men zich niet tijdens dit leven de opstanding verwerft, zal men zich ook niets verwerven als men sterft”. 

Als de mens gevangen blijft in zijn emotionele bindingen met zijn familie, zijn kerk, enz. en de gehechtheid aan de materie zal hij “slaaf” blijven van de zeven machten, die hem binnen de matrix gevangen houden. Merk op, dat in de geciteerde tekst over zielen “in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde” gesproken wordt. Zelfs de paus heeft zich enkele keren laten ontvallen dat de hel slechts een verzinsel is. Ik schreef al: de hel is echt! Het bevindt zich onder onze voeten.

Een bruidsvertrek is niet voor de slaven, het is er voor vrije mannen en maagden. Met maagden worden hier de mensen bedoeld, die in stilte, in de verborgenheid van het hart, de wachters die hen de doorgang beletten om naar Huis te keren, overwinnen. Zij, die bezig zijn de wachter voor elke energiepoort in hun lichaam te overwinnen, weven aan hun Bruidskleed.

“Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen”.

Een voorbeeld ter verduidelijking
Een ziel, die op aarde geboren wordt heeft uit de sferen fel gekleurde gewaden meegenomen uit de hemelsferen. De ziel wordt namelijk “gekleurd” tijdens haar reis naar beneden, de aarde. Zij krijgt in iedere sfeer een gewaad en komt met deze “erfenis” uit voorgaande levens in het daartoe bereide lichaam. Beneden op aarde gekomen is ze dus bekleed met zeven gewaden uit de matrix, het zichtbare domein van de god van de waan, de demiurg. Met de intreding van de ziel in het lichaam begint het lijden. De karaktereigenschappen, waarmee de ziel bekleed is op haar reis naar beneden vormen het uitgangspunt voor de menselijke werkzaamheid, die “lijden” of “noodlot” wordt genoemd.

Wanneer deze “felgekleurde” karaktereigenschappen omgevormd kunnen worden door de “vernieuwing van zijn denken” omdat het omvormingsproces in hem plaats kan vinden, dan zal de ziel zijn poorten vrijelijk kunnen passeren; de wachters hebben hun grip op de ziel verloren en zullen haar niet kunnen vasthouden.

Bij de dood gaat de ziel dezelfde weg terug waarlangs hij hier kwam en komt bij elke poort de wachter tegen die haar onderzoekt of er iets aan haar gewaad kleeft wat van hen is. Alleen de zuivere ziel zal haar gewaden achter zich kunnen laten en zo “zal haar onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en redder Jezus Christus”. De Kennis van Christus is dus een voorwaarde om tot inzicht in zichzelf te komen. Die Kennis vormt de basis tot verlossing van de innerlijke mens in het hier en nu.

Alle middelen, die de beperkte mens aanwendt om zich vrij te maken, zijn gedwongen om zich te bewegen binnen de “zevenheid van de sferen”. De werking van elke chakra leidt de mens niet buiten de grens van die wet. Zijn ego vormt de basis van zijn gehele natuur en dit kan niet tot het ontsnappen (= verlossing) leiden uit de gevangenschap van de demiurg en zijn Archonten.

De geest kan de gevangen ziel alleen bereiken via een openheid van het hart; een onbevooroordeeld hart dat zijn ontvankelijkheid aanwendt om haar Verlosser aan te roepen. “En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien”. 

De valse Jezus van de verkeerde god
Toen zijn discipelen verkondigden dat Jezus de Verlosser was van de mens (niet de mensheid), is het mogelijk geworden die kristalheldere boodschap van zowel het Oude als het Nieuwe Testament, zonder verontreiniging en verbastering, te lezen en te begrijpen.

“Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden”.  De bouwlieden, die de steen afkeurden, waren de Schriftgeleerden en Farizeeën die Jezus hebben verworpen en uiteindelijk vermoord. De moderne Farizeeën misleiden nog steeds het volk door de verkeerde god als de enige God te vereren en de wereld te verenigen tot één wereldgodsdienst onder die ene God.

De Kerkleiders hebben niet gebouwd op de fundering van Christus en daarom is onze hele sociale structuur – de moderne westerse maatschappij – het resultaat wat wij nu hebben: een maatschappij waar geen plaats is voor Jezus Christus. De christenen van de eerste eeuw ten tijde van de apostelen waren niet afhankelijk van door de mens gemaakte boodschappen. De christenen van vandaag laten zich gemakkelijk meeslepen door elke veranderende leerstelling. Satanische culturen zijn tegen het blanke ras en het christendom opgestaan en hebben het godslasterlijke plan beide uit te roeien.

De valse Jezus, die men verkondigt als de zoon van de verkeerde god, wordt voorgesteld als een man die bijna op zijn knieën de mensen smeekt dat zij zich vooral toch tot Hem bekeren; Hij wil dat zo graag want Hij houdt zo van jou. Toe nou, doe het toch voor Hem.   

Gehoorzaam de priesters, de voorgangers en allen die boven jou gesteld zijn en zoek vooral het licht niet in jezelf. Stel je voor dat als iedereen dat zou doen, dan kunnen de kerken hun deuren net zo goed sluiten. Er is inkomen nodig voor nieuwbouw en onderhoud zodat de leiders zich steeds meer gaan gedragen als roofridders dan als vertegenwoordigers van het christendom.

De zeven zegels geopend
De openbaring van Jezus Christus is de ontmaskering van de schijngod en zijn trawanten. Het legt de werken van de machtselite bloot, hun plannen met de wereld en haar mensheid!
De bewustwording van de mensheid is met forse schreden aan het toenemen als gevolg van de wisselwerking tussen het groepsbewustzijn – de kandelaars of energiecentra in de mens – en de stand van de sterren – de Aquarius impulsen uit de kosmos. Alle gebeurtenissen vinden plaats volgens de universele Wet: Zo binnen, zo buiten; of te wel: zo boven, zo beneden. Bewustwording leidt tot het omvallen van de huidige machtsstructuur, die de val van het grote Babylon inluidt.

De symptomen zijn reeds uit de media op te merken. De heersende linkse media, die vnl. door de machtselite binnen de Europese Unie beheerst worden, begrijpen niets van de komende reset die er aan staat te komen onder leiding van Trump en de hele wereld daarin betrekt. De schandalen, die dan aan het licht komen, zullen enorm van omvang zijn!

Maar ook Trump is slechts een pion op het schaakbord van de wereld. Het maakt immers niet uit wie de uiteindelijke val van de Deep State veroorzaakt, het gaat om de vervulling van de profetie, die eeuwen geleden reeds aangekondigd is.
“Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, worden zij, als de weeën een zwangere vrouw, plotseling getroffen door de ondergang. Vluchten is dan niet mogelijk”.

Zij, die hun vertrouwen hebben gesteld op de wetenschap hebben zich in hun onwetendheid overgegeven aan een vorm van beperkt bewustzijn, die met name gaat over dingen, die lineair zijn, die je kunt “bewijzen”.

Nabije toekomstverwachting en troost
In vorige artikelen heb ik reeds over de gevaren geschreven, die over de wereld en haar mensheid uitgestort (zullen) worden. De kunstmatige intelligentie zal de toekomst voor de wereld zijn.  Zij zal komen “met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden”.

De mensen worden een droomwereld binnengeleid, zowel met gesloten ogen als wijd open om maar te kunnen blijven ontsnappen aan de harde realiteit, die zich steeds dringender aan hen voordoet.

Bewustzijn is geen hersenproduct.
BewustZijn is buiten de matrix, desalniettemin doordringt Bewustzijn de matrix. Wie dit artikel over de opening van de zeven zegels goed in zich opgenomen heeft, begrijpt dat de overwinning, waar sommige christelijke sektes, kerken en groeperingen zich zo op voor staan in hun verkondiging, een verandering in het DNA teweeg brengt als gevolg van het omsmeltingsproces in hun lichaam van mens tot Mens door geloof in de ware Jezus Christus, die zijn talenten opeist van zijn slaven.

Sta dan op uit de duisternis van de (geestelijke) dood en ”laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus”.

1 reactie


 1. Prachtig geschreven…
  En ik ga zelfs nog een stapje verder in je laatste alinea:
  ‘Sta dan op uit de duisternis van de FYSIEKE DOOD en…..’
  Wanneer je al oprecht je verleden en jezelf vergeven hebt ben je, als je dit VOELT, van harte welkom om de adelaars meditatie te komen ervaren, waardoor je naar het geestelijke Goud zult groeien.
  Niet vanuit verstand, maar door zélf ervaren te hebben.

  Vanuit onvoorwaardelijke liefde, Rosita

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *