De ruiter op het witte paard

De tekst waar de ruiter op het witte paard in wordt vermeld staat in het Boek Openbaringen, hoofdstuk 6 en slaat op onze tijd, waarin wij heden leven.

“Toen zag ik dit: het lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag: ‘Kom!’ Ik zag dit: een wit paard met een ruiter, die een boog droeg. Hij kreeg een zegekrans en trok op als een overwinnaar, de overwinning tegemoet”.

Inleiding
Jezus Christus is de Eerste in de geschiedenis van de mensheid geweest, die het Woord van Zijn Vader heeft (voor)geleefd zoals Zijn hemelse Vader dit bedoeld heeft. Daarom is Hij de eerste rechthebbende, die de 7 zegels van de boekrol, het Woord van God, kon verbreken. Sindsdien is voor de mens de weg geopend om uit de matrix te ontsnappen.

Zoals ik tevoren reeds schreef, herhaal ik nu weer: de Scheppergod, ook demiurg, Hoofdarchont, Jehova, kortom: de god met de vele namen, heeft zeggenschap over de plaats, die tussen hemel en aarde is; de matrix.
De ware God en Vader van Jezus Christus heeft deze Hoofdarchont aangewezen als toezichthouder of rechter over de zielen van de mensen. Wanneer nu de ziel het lichaam verlaat, zal zij onvermijdelijk deze demon als wachter ontmoeten. Hij zal haar bekijken en haar onderzoeken hoe zij tijdens haar leven is geweest. En als hij gewaarwordt dat zij met God in het hart al haar daden heeft verricht waarvoor zij naar de aarde was gekomen, zal deze demon haar loslaten.

Dit is de betekenis toen Jezus zei: “Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn”.

Het overwinnende evangelie
De Bijbel spreekt er regelmatig over dat met “de laatste ure” de tijd bedoeld wordt dat de vrede op aarde zal worden weggenomen. Johannes schrijft in zijn brieven: “Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat dit het laatste uur is”.

De ruiter op het witte paard is niemand minder dan de Mahdi, de lang verwachte leider, die de moslims naar de overwinning van de islam, als enige ware godsdienst van de wereld, zal leiden.

“Bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de christus is? De antichrist is ieder die de Vader en de Zoon niet erkent” schrijft Johannes in dezelfde brief.

In de tijd van de apostelen waren de symptomen van een opkomende valse godsdienst al aanwezig.

Velen onder de christenen dachten en denken nog steeds dat met de Antichrist naar de Rooms Katholieke kerk o.l.v. de Paus wordt verwezen.
Echter heeft die kerk de Zoon van God als Verlosser nooit ontkend. De godsdienst van het laatste uur zegt dat er geen Zoon van God bestaat en die godsdienst probeert nu de aarde te veroveren.

In hun 1400-jarig bestaan hebben de moslims tweemaal eerder geprobeerd om de christelijke landen aan zich te onderwerpen. Beide pogingen mislukten want hun tijd was daar nog niet voor aangebroken. Nu echter lezen wij: “Hij kreeg een zegekrans en trok op als een overwinnaar, de overwinning tegemoet”.

Het derde offensief tegen het christendom is de laatste jaren in omvang en grimmigheid toegenomen.

Lukte het de beide vorige keren niet met wapens te overwinnen, deze keer krijgen zij de overwinning zonder noemenswaardige strijd te leveren, namelijk door terreur en migratie. Daarom lezen wij in het vers: “Hij kreeg een zegekrans en trok op als een overwinnaar, de overwinning tegemoet”.

De diepe slaap van de onwetendheid
In de laatste tijd is ongeloof kenmerkend geworden voor de samenleving. Het humanisme is in toenemende mate het geloof van de mensen geworden dat zelfs in onze universiteiten onderwezen wordt. Dankzij de verdeeldheid in het christendom zien de mensen niet dat een vreemde godsdienst hun leven binnen is geslopen.

Wij zien hoe de boze overheden in de lucht met behulp van hun handlangers op aarde, Cabal of Illuminati genoemd, de islam alle ruimte biedt om het christendom uit de wereld te verwijderen. De Europese multiculturele elites buigen zich diep om de islam ter wille te zijn.
Zelfs bij het CDA en de ChristenUnie bestaat er een wonderlijke tegenzin om zich eens te verdiepen in de geschiedenis van de ondergang van het christendom onder de islam.

Onze tijd herinnert aan de achtste eeuw toen de christenen in het oosten toentertijd hetzelfde overkwam. Mohammed zelf zei toen: “Ik ben door terreur zegevierend geworden.” (Bukhari 4.52.220).
De Byzantijnse geleerde Johannes van Damascus (ca 675-750 na Chr.) vertelde dat ook toen de Islam werd gezien als een andere manier van God aanbidden en niet als anti-christelijk werd beschouwd. Nou dat hebben ze geweten, binnen korte tijd was er niets over van de kerk. Ook in onze tijd is een debat over de werkelijke Islam niet mogelijk, zonder voor racist en haat-zaaier te worden uitgemaakt.

De meesten zijn volledig blind voor het feit dat de islam niet de westerse, Joods christelijke waarden deelt. Critici van de islam, die de harde en lelijke waarheid in openbaarheid brengen worden in veel gevallen direct overstemd door de overgrote meerderheid dat erbij blijft dat er niets te vrezen valt van de islam.
Volgens Mohammed heeft Allah gezegd: “Bestrijdt de ongelovigen tenzij je hen niet kan bevechten. Als je ze niet kan bevechten, bedrieg je hen tot wij sterk genoeg zijn.” En dat plan blijkt goed te werken!

De strategie naar de overwinning
Het overgrote deel van de mensen, zelfs en vooral juist vele moslims weten niet dat er twee verschillende korans in één boek bestaan!
Het ene deel (de tolerante versie) werd in Mekka geschreven en het andere (de gewelddadige versie) in Medina.

De eerste – tolerante – versie van de koran is om zoveel mogelijk mensen tot de islam te bekeren. Veel moslims citeren hieruit om “de religie van de vrede” uit te dragen. Het verklaart de grote uittocht van veel kinderen en jeugd, die het christendom de rug toekeren en zich bekeren tot de “nieuwe godsdienst”, hiertoe aangemoedigd door onze overheid, de maatschappij en het schoolonderwijs.

De tweede – gewelddadige – versie is echter na de Mekkaanse geschreven. De Medinese koran bevat verzen vol haat, oorlog en geweld.
De koran schrijft echter voor, dat wanneer twee gelijkluidende verzen met elkaar in tegenspraak zijn, dan geldt altijd de tweede versie; want de latere is altijd de betere. Dus zijn alle vreedzame verzen van de koran ingetrokken en vervangen door de betere, de gewelddadige!

Elke ware moslim – de meer gevorderden onder hen – en islamitische, religieuze leider (de imams) weet dat dit waar is. Het verklaart het grote aantal bekeerlingen onder hen, die zich tot het christendom bekeren; zij ondergaan de straf die in de koran beschreven staat: de dood. Deze straf geldt ook de christen, die spijt kreeg en zich bekeert van de islam terug naar het christendom.

Laten we een willekeurig voorbeeld nemen van een koran vers 5.33 volgens de tolerante versie.

“De vergelding voor degenen, die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden”. Dus: rechterhand en linkervoet eraf, maar andersom mag ook.

De leidinggevende Koran geeft aan dat “oorlog voeren tegen Allah en Zijn Boodschappers” onder andere betekent: “weerstand bieden” of “tegenspreken”, dus kritiek leveren.  Wie “het lef” heeft om op de Islam kritiek te geven, stelt zich bloot aan één van deze straffen vermeld in koranvers 5.33.

De dwaze maagden ontwaakten te laat!
Omdat goedwillende christenen hun eigen denkbeelden op de islam projecteren en daarin menen ook een ‘godsdienst van liefde’ te herkennen wordt Europa’s  onontkoombare ontwikkeling naar volledige islamisering en invoering van de sharia-wetgeving verder versneld. De koran leert volgens de Hidjra (= jihad immigratie) om moslims te migreren, en de mensen van de nieuwe landen te bekeren tot de islam.

Dan zal het duister aanlokkelijker zijn dan het licht en men zal de dood verkiezen boven het leven. Wie de ware God belijdt zal krankzinnig worden verklaard en de goddeloze zal als wijs mens worden geëerd. Een goed mens zal als een misdadiger worden gestraft en tot mikpunt voor spot dienen.

Gods Woord zal tot zwijgen worden gebracht en de lucht zal ziek zijn; vol goddeloosheid en schandaligheden. Wanneer het vreselijke vertrek van de goden (de Opname van de Bruid van Jezus), weg van de mensen zich voltrekt zullen alleen de boosaardige engelen overblijven, zich mengen onder de mensen, hen vergezellen en hen meedogenloos aanzetten tot misdaden, oorlogen, goddeloosheid en plunderingen. Waar wij nu slechts de voortekenen van waarnemen.

De opening van de overige zegels
Wanneer wij het vervolg lezen van het openen van de overige 5 zegels, dan wil ik daar heel beknopt op ingaan omdat in vorige artikelen daar al uitgebreider over is geschreven.

Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen: ‘Kom!’ Er verscheen een ander, vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard”.

De ruiters vertegenwoordigen de aanzichten van deze tijd; de tijd dat de profetieën vervuld (= tot uitvoering gebracht) worden; wij zien ze voor onze ogen gebeuren!

“Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen: ‘Kom!’ Ik zag dit: een zwart paard met een ruiter, die een weegschaal in zijn hand hield. Te midden van de vier wezens hoorde ik iets als een stem zeggen: ‘Een dagloon voor een portie tarwe en hetzelfde bedrag voor drie porties gerst. Maar laat wijn en olijfolie ongemoeid.’

Dit aanzicht duidt op de mondiale voedselschaarste, die voornamelijk veroorzaakt wordt door ChemtrailsHet bevolkingsaantal in de wereld moet namelijk met miljarden mensen teruggebracht worden, maar “laat wijn en olijfolie ongemoeid”. Deze laatste staan voor luxe en comfort waar geen tekort aan zal zijn.

“Toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen: ‘Kom!’ Toen zag ik een vaalgeel paard. De ruiter heette Dood, en Dodenrijk vergezelde hem. Zij kregen toestemming om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien, door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekten en wilde dieren”.

Wij zien hoe onze overheden met behulp van de grote spelers in het veld als Big Pharma, het Bankwezen en andere grote multinationals met elkaar samenwerken om zoveel mogelijk mensen zowel lichamelijk als psychisch te ruïneren.

“Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis. Ze riepen luid: ‘O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken?’ Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren, hun broeders en zusters die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben”.

Dat gaat over de christenvervolging, die ik al eerder en ook in dit artikel heb beschreven.

“Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. Ze riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam! Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?”’

In die dagen zal de aarde uit balans raken en geen mens zal de zeeën nog kunnen bevaren omdat niemand de sterrenstand aan de hemel nog zal (her)kennen. Een uitbarsting van een grote vulkaan, zoals die in de Verenigde Staten, zal de zon een aantal dagen kunnen verduisteren en een behoorlijke impact hebben op het aanzicht en leven op aarde. Ook hier heb ik eerder over geschreven en ook in dit artikel.

Jezus is Overwinnaar
De ruiter op het witte paard, wat in het begin van dit artikel is genoemd en besproken, trok op als een overwinnaar, maar hij is geen overwinnaar. Hij kreeg de zegekrans slechts tot ook zijn tijd is aangebroken om afgenomen te worden.

“En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen”.

En wanneer dit alles is voltrokken zal de ware God met veelvuldige lofliederen vereerd worden door de mensen, die er dan nog zullen zijn…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *